Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De netwerken palliatieve zorg groningen en Drenthe hebben sinds een klein jaar een werkgroep met 7 organisaties uit de verstandelijk gehandicapten zorg. Dit zijn organisaties die sinds kort in netwerkverband werk maken van palliatieve zorg. Zo zijn de organisaties gestart of voornemens te starten met het invullen van het zelfevaluatie instrument als basis voor het ontwikkelen van beleid voor de palliatieve zorg. Daarnaast organiseren we met elkaar een symposium op 15 november over palliatieve zorg binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Als coördinator ondersteun ik deze aanvraag daarom ten zeerste. Het project biedt Stichting Sprank een enorme kans om daadwerkelijk een impuls te geven aan de palliatieve zorg.

Het Netwerk Groningen Centraal wil met Stichting Sprank als pionier het gebruik van de gereedschapskist in palliatieve zorg verkennen en best practices én opgedane kennis dissemineren onder andere organisaties in het netwerk en de provincie. Ook kan dit project worden ingezet ter bevordering van transmurale zorg/ketenzorg in de regio.

 

Wat betreft Sprank. Stichting Sprank geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze zorgen voor ruim 500 cliënten op circa 30 locaties in Nederland. Sprank zorgt, ondersteunt en begeleidt op woon- en dagbestedingslocaties, en bij mensen thuis. Sprank is een platte organisatie. Dat is de reden dat we vanuit 1 netwerk de aanvraag doen voor meerdere teams, verdeeld over het land.

Het huidige palliatieve zorgbeleid binnen Stichting Sprank ontbreekt nog grotendeels. In de organisatie is geen formele visie op palliatieve zorg. Het streven is om mensen zo lang mogelijk in de eigen woning te verzorgen. Om goede palliatieve zorg te bieden wil Sprank 1 palliatief zorgteam formeren. In het verleden is ervaring opgedaan met verschillende methodieken en instrumenten, waaronder het betrekken van de huisarts op medisch gebied, de gedragsdeskundige op psychisch gebied en op de interne dagbesteding wordt aandacht besteed aan rouwverwerking. Voor de geestelijke ondersteuning wordt ook de kerkelijke gemeente ingezet. Indien nodig wordt een AVG, diëtiste, fysiotherapeut ingezet. Wat betreft methodiek wordt gebruik gemaakt van de belevingsgerichte methodiek.

 

Stichting Sprank geeft aan dat het lastig is om structureel goede palliatieve zorg te bieden. Knelpunten die zij hebben geconstateerd zijn:

- het te laat ontdekken dat palliatieve zorg nodig is, vaak relatief kort voor overlijden

- ad hoc handelen, geen beleid

- weinig kennis en vaardigheden begeleiders

- praten over palliatieve zorg lastig

- ongemak bij betrekken cliënt

- verbeteren samenwerking en onderlinge communicatie

- verbeteren kennis en vaardigheden

- meer structureel beleid/visie op palliatieve zorg nodig

- toenemend aantal cliënten naar verwachting

 

Stichting Sprank ziet het Netwerk Palliatieve Zorg als een middel om kennis te delen en ervaring op te doen en om te leren van elkaar. Goed dat er een Netwerk is! zeggen ze.

In het huidige project zien zij een kans om bovenstaande knelpunten te verminderen en de palliatieve zorg te verbeteren.

We zien dit project als gelukt als vergeleken met de start van het project:

 

1) Sprank visie en beleid op palliatieve zorg heeft geformuleerd;

(2) Sprank een werkgroep palliatieve zorg structureel ingericht heeft;

(3) Sprank structureel deelneemt aan Netwerk PZ;

(4) de zorgverleners binnen Sprank significant meer weten over het palliatieve zorgbeleid in de organisatie;

(5) de zorgverleners competenter zijn in het bieden van palliatieve zorg;

(6) de zorgverleners positiever zijn (en zich bekwaam voelen) over de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg voor cliënt en naasten;

(7) zorgverleners / Sprank structureel een nazorggesprek houdt, zodat we kunnen leren van wat goed gaat en beter kan

(8) informatiebijeenkomsten voor verwanten belegt

 

Het prakkijkproject loopt van 1 april 2020 tot en met 31 september en eindigt 1 okt 2022.

te ondernemen activiteiten:

Maanden

Activiteiten Praktijkprojecten

Zelfevaluatie palliatieve zorg

Keuze 2 minimaal instrumenten

Implementatieplan

Uitvoeren implementatie en borging

Zelfevaluatie palliatieve zorg

Bijdrage onderzoek Nivel

Voormeting

Nameting, eindevaluatie

Deelname Netwerkbijeenkomsten

Bijeenkomst 1

Bijeenkomst 2

Bijeenkomst 3

Bijeenkomst 4 (en naar behoefte meer)

Delen ervaringen binnen de netwerken PZ Groningen

Organiseren workshop voor de andere VG organisaties binnen de werkgroep

Borging:

- Ondersteuning door/van het management van het project;

- Enthousiaste, betrokken medewerkers;

- Sprank is bezig een verpleegkundige vakgroep op te zetten;

- Sprank wil structureel lid blijven van het Netwerk PZ;

- De projectgroep is een blijvende formele groep palliatieve zorg;

- Duurzame beschikbaarheid van (financiële) middelen voor de inzet van de interventie;

- Er is aansluiting van de interventies bij bestaande werkwijzen / protocollen;

- De interventies worden opgenomen in organisatie- en scholingsbeleid.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website