Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Feedback op levenseindezorg bij dementie (FOLlow up)

 

Het doel van FOLlow up is het bepalen van effecten van generieke en van patiëntspecifieke feedback op de kwaliteit van sterven en de kwaliteit van de levenseindezorg bij dementie. Verder geeft het onderzoek inzicht in de praktische implicaties van het gebruik van feedback in de verpleeghuissetting. In FOLlow up nodigen de verpleeghuizen families uit om na overlijden van een bewoner met dementie vragenlijsten in te vullen over kwaliteit van sterven en kwaliteit van zorg. In een gerandomiseerde, gecontroleerde studie met voor- en nameting wordt het effect van de twee manieren van geven van feedback op de kwaliteit nagegaan. Een procesevaluatie met kwalitatieve interviews wordt uitgevoerd om zicht te krijgen op de implementatie. De data verzameling loopt door tot in 2014. De resultaten zullen inzichten op leveren in het effectief gebruik van feedback om kwaliteit bij een levenseinde met dementie te verhogen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nog niet beschikbaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De populatie van mensen met dementie groeit, en een groot deel van deze mensen zullen tot hun overlijden verblijven in zorginstellingen. Het is belangrijk dat deze mensen nu en in de toekomst kwalitatief goede zorg ontvangen en dat zij en hun naasten een goed stervensproces ervaren. Om de kwaliteit van de levenseindezorg en de kwaliteit van sterven in kaart te brengen en vervolgens waar nodig te verbeteren, is een geschikt meetinstrument nodig. Uit het eerdere VUmc onderzoek “Measuring the quality of dying and the quality of palliative care for patients dying with dementia” (gesubsidieerd door ZonMw) komt naar voren dat de End Of Life in Dementia-(EOLD) instrumenten geschikt zijn om de kwaliteit van levenseindezorg en de kwaliteit van sterven van bewoners met dementie vast te stellen. Verder is een feedback instrument ontwikkeld met verbetersuggesties, en zijn bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie in kaart gebracht.

Wij stellen een implementatietraject voor van de EOLD-Satisfaction With Care Scale (EOLD-SWC) en de EOLD-Comfort Assessment in Dying Scale (EOLD-CAD). Wij gaan na of implementatie van de meetinstrumenten inderdaad een verbetering oplevert van de kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven van mensen met dementie. Onder implementatie verstaan wij in dit geval zowel het gebruik van de instrumenten voor evaluatie van individuele gevallen (“individuele terugkoppeling”), maar ook “cumulatieve terugkoppeling:” het geven van specifieke feedback met gemiddelde scores, om de zorg in de instelling te verbeteren.

De doelen van dit implementatieproject zijn het bepalen van de effecten van implementatie van het meetinstrument op de kwaliteit van levenseindezorg en kwaliteit van sterven van verpleeghuisbewoners met dementie. Zowel het effect van gebruik van het meetinstrument als evaluatie-instrument op individueel niveau als het effect van gebruik van het meetinstrument op cumulatief niveau zullen worden vastgesteld. Op individueel niveau wordt de evaluatie door familie nabesproken in het MDO; op cumulatief niveau worden gemiddelde scores beoordeeld.

Het project zal worden uitgevoerd in Nederlandse verpleeghuizen. Daarnaast zal in fase 1 een invoerprogramma en terugkoppelingsprogramma worden ontwikkeld om ondersteuning te bieden bij de interpretatie van de instellingsresultaten verkregen met de EOLD-instrumenten. De EOLD-instrumenten zullen worden geïmplementeerd in Nederlandse verpleeghuizen. De focus ligt op het nagaan wat het effect is van implementatie van de EOLD-instrumenten op de ervaren kwaliteit van levenseindezorg dan wel kwaliteit van sterven, en of dit beter op basis van cumulatieve of op basis van individuele scores kan gebeuren. Dat gebeurt in een Randomized Controlled Trial waarin op niveau van verpleeghuizen gerandomiseerd zal worden. Daarnaast zullen wij nagaan wat de daadwerkelijk ervaren belemmerende en bevorderende factoren zijn. Er worden longitudinale data verkregen met de EOLD-instrumenten. Het effect wordt vastgesteld door bij een eerste groep interventie-verpleeghuizen (cumulatieve terugkoppeling) de periode voor de feedback met de periode na de feedback te vergelijken, en zowel met veranderingen bij een tweede groep interventie-verpleeghuizen waarbij per individu de evaluatie door familie met de EOLD-instrumenten worden gebruikt (individuele terugkoppeling) als met veranderingen bij de

2 controle huizen te vergelijken. De statische analyse is gebaseerd op (tijdsafhankelijke) multilevel analyses.

De projectgroep bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en onderzoekers gespecialiseerd in levenseindezorg bij dementie, palliatieve zorg en instrument ontwikkeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website