Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project DEDICATED (Desired Dementia Care Towards End of Life) is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg, en leven van mensen met dementie in de laatste levensfase thuis en in het verpleeghuis en tijdens de verpleeghuistransitie. Belangrijke speerpunten daarbij zijn het vergroten van verpleegkundige competenties in het verlenen van palliatieve basiszorg en het verzorgen van communicatie in de laatste levensfase, en het verbeteren van de interprofessionele en transmurale samenwerking om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Wetenschappers, docenten vanuit het mbo en hbo, patiëntvertegenwoordigers, verpleegkundigen en andere zorgverleners werken daarom samen aan twee aan elkaar gerelateerde deelprojecten. In het eerste deelproject wordt een competentie toolkit ontwikkeld en geëvalueerd. De toolkit richt zich op verpleegkundigen en verzorgenden en heeft als doel hen bewuster te maken over palliatieve zorg bij mensen met dementie en hen te ondersteunen bij het omgaan met pijn en onbegrepen gedrag, het leren kennen van mensen met dementie en hun behoeften en het aangaan van gesprekken over de laatste levensfase met mensen met dementie en hun naasten. Het tweede deelproject richt zich op het ontwikkelen, implementeren, en evalueren van een samenwerkingsstrategie voor verschillende zorgprofessionals om de samenwerking en continuïteit in palliatieve zorg in dementie te waarborgen. De samenwerkingsstrategie heeft als doel om de mensen met dementie, hun naasten en de verschillende zorgprofessionals te ondersteunen in de samenwerking in de thuiszorg en verpleeghuiszorg, en een persoonsgerichte en warme overdracht tijdens de verpleeghuistransitie te stimuleren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen DEDICATED en de twee deelprojecten is een stevige basis gelegd voor het ontwikkelen van de competentie toolkit en de samenwerkingsstrategie; gedurende de afgelopen twee jaar hebben we hieraan gebouwd door middel van een scoping review (artikel gepubliceerd), een secundaire data analyse (Data DEOLD studie, artikel gepubliceerd), interviews met naasten (N=32, 1 artikel gepubliceerd en 1 artikel under review), interviews met mensen met dementie (N=17), een survey onder verpleegkundigen, verzorgenden en helpende (n=416, 2 artikelen under review) en 2 focusgroepen waarvan een met verpleegkundigen, verzorgenden en helpende, en een met zorgverleners van verschillende disciplines. Daarnaast hebben we iedere 6 weken werkgroepen (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit zorgorganisaties en onderwijsinstellingen, onderzoekers en mantelzorgers) om samen te werken aan bovenstaande thema’s. Ook hebben we een goede aftrap gehad met het ontwikkelteam dat is samengesteld voor het bouwen van de competentie toolkit. Dit zal gebeuren in een iteratieve co-creatie met mbo/hbo-deskundigen en verpleegkundige ‘kartrekkers’ van alle zorgpartners. De toolkit zal worden ingezet en uitgerold volgens een train de trainer format

De gepubliceerde artikelen, publiekssamenvattingen van deze artikelen, nieuwsbrieven, vlogs en abstracts zijn te downloaden op www.dedicated-awo.eu.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEEM

 

Palliatieve zorg bij mensen met dementie is zeer complex en heeft een multidisciplinair karakter. In de praktijk is de zorg vaak gefragmenteerd en vindt samenwerking tussen professionals en organisaties onvoldoende plaats [1]. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg.

Verder hebben zorgverleners onvoldoende competenties op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie [2,3]. Enerzijds geven vooral verpleegkundigen/verzorgenden aan onvoldoende basiskennis te beschikken betreffende het herkennen en handelen bij hinderlijke symptomen en multiproblematiek (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel). Anderzijds vinden zorgverleners het vaak moeilijk om tijdig over het naderende levenseinde in gesprek te gaan.

 

WAT GAAN WE DOEN IN DIT PROJECT?

 

Dit project bestaat uit twee met elkaar samenhangende deelprojecten:

Deelproject 1 gaat over competentie ontwikkeling op enerzijds het gebied van basiskennis over palliatieve zorg bij mensen met dementie en anderzijds over het communiceren over het naderende levenseinde met mensen met dementie en hun naasten, thuis en in het verpleeghuis. In dit deelproject ontwikkelen, implementeren en evalueren we een competentie toolkit, die tot stand komt op basis van geïdentificeerde knelpunten en behoeften van mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners, op het vlak van kennis en communicatie. Ook worden beschikbare leermaterialen geïnventariseerd welke aansluiten op deze knelpunten. Op basis van deze inventarisatie wordt de toolkit ontwikkeld en geëvalueerd.

Het kennis onderdeel van de toolkit richt zich met name op verpleegkundigen en verzorgenden om hen te ondersteunen bij het identificeren en handelen t.a.v. hinderlijke symptomen (zoals pijn) en multiproblematiek. Het communicatie onderdeel van de toolkit zal interdisciplinair zijn. Thuis is deze met name bedoeld voor de verpleegkundigen/ verzorgenden van de thuiszorg, huisartsen en casemanagers dementie én in het verpleeghuis voor verpleegkundigen/verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en geestelijk verzorgers. Het communicatie onderdeel richt zich op het tijdig op een vertrouwde wijze in gesprek gaan met mensen met dementie en hun naasten over aspecten van het naderende levenseinde, het stellen van zorgdoelen (Advance Care Planning), en het nemen van gezamenlijke besluiten (Shared-Decision Making ).

De toolkit maakt gebruik van innovatieve leerstijlen, waaronder ‘just in time learning’ (leren in de werkomgeving met casuïstiek). De toolkit wordt geïmplementeerd en geëvalueerd d.m.v. gevalideerde vragenlijst(en) met als uitkomstmaten: de door de betrokken zorgverleners ervaren kennis- en communicatieverbetering; en m.b.t. de mensen met dementie en hun naasten de tevredenheid over de verleende zorg) en het door de naasten ervaren comfort bij overlijden.

Deelproject 2 gaat over het interdisciplinair samenwerken thuis en in het verpleeghuis en ook wanneer er sprake is van een transitie tussen beide om continuïteit van zorg te waarborgen. Door middel van de ‘wereld café methode’ (kleine kring gesprekken) en vragenlijsten worden de huidige samenwerkingsknelpunten in kaart gebracht. Ook wordt geïnventariseerd welke bestaande samenwerkingsmodellen en tools toepasbaar zijn. Op basis van deze inventarisatie wordt er een samenwerkingsstrategie ontwikkeld en geëvalueerd.

 

WAT LEVERT DIT PROJECT OP?

 

Deelproject 1:

- lnzicht in de knelpunten en behoeften betreffende basiskennis palliatieve zorg en communicatie ‘het spreken over het levenseinde’ bij zorgverleners, mensen met dementie en hun naasten.

- Een wetenschappelijk geëvalueerde landelijk verspreidbare competentie toolkit.

- Verpleegkundigen/verzorgenden van de deelnemende organisaties herkennen hinderlijke symptomen en zorgvragen en handelen adequater en persoonsgerichter

- Zorgverleners voelen zich vertrouwd en competent het gesprek over de laatste levensfase tijdig aan te gaan.

 

Deelproject 2:

- Inzicht in samenwerkingsknelpunten interdisciplinair thuis (met thuiszorg) en in het verpleeghuis en bij de overdracht tussen beide.

- Een wetenschappelijk geëvalueerde landelijk verspreidbare samenwerkingsstrategie.

- In de deelnemende organisaties zijn op basis van een gekozen geschikte samenwerkingsstrategie, toetsbare interdisciplinaire samenwerkingsafspraken gemaakt (o.a. over zorgplan, Multi Disciplinair Overleg (MDO)en overdracht).

- Bij de deelnemende organisaties vindt bij de overdracht van thuis naar het verpleeghuis een volledige, persoonsgerichte ‘warme’ overdracht plaats.

 

De toolkit en de samenwerkingsstrategie worden verspreid binnen de partners van de participerende academische werkplaatsen, zorgaanbieders en de netwerken palliatieve zorg en dementie en zijn tevens bruikbaar in het onderwijs (MBO , HBO, Universiteit) via samenwerkingspartners. Engelse samenvatting/ English summary, zie bijlage 1/see appendix 1.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website