Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het consortium PalZO werkt vanuit de visie “continuüm van vertrouwen” wat een waardenstelsel borgt dat door alle betrokken wordt onderschreven en uitgedragen. Vanuit de samenwerking en zoeken van de gezamenlijkheid zal het waardendocument in 2017 verder worden uitgewerkt in de praktijk. Belangrijkste resultaat is de verbinding die deze waarden hebben gelegd tussen de professionals en de cliënt. Naar het waardendocument stellen alle consortiumpartners de gerealiseerde patiëntagenda centraal. Dit betekent dat elke activiteit of voorstel “getoetst” wordt aan deze agendapunten. Hiermee is de rol en positie van de cliënt geborgd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. De samenwerking in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk is versterkt door gezamenlijke agendavorming en afstemming in focus en prioriteiten.

2. Vanuit gezamenlijke waarden en visievorming worden projecten en activiteiten binnen de consortiumregio uitgevoerd, waarbij een continuüm van vertrouwen de basis vormt in alle interactie en samenwerking tussen en met cliënt, naasten en zorgprofessionals.

3. De kwaliteitsverbetering in de palliatieve zorg komt voort uit het centraal stellen van de patiënt binnen PalZO. Bij uitvoering van activiteiten is de cliëntagenda leidend.

4. De samenwerking binnen het consortium staat gesteld voor de landelijke ontwikkelingen na 1 januari 2017 ( werkgroepen, dagelijkse coördinatie en jaaragenda).

5. De cliënt staat centraal en vormt het centrum van handelen.

6. Het consortium heeft een vaste klankbordgroep van Patiënten ingericht en bij iedere netwerkbijeenkomst van het consortium participeert een vaste patiëntvertegenwoordiger.

7. Kennisdeling heeft plaatsgevonden via kennissessies en themabijeenkomsten. De netwerkcoördinatoren hebben een intensief intercollegiaal contact en daar waar samenwerking versterkt wordt het in gezamenlijkheid opgepakt.

8. Het waardendocument opgesteld bij de start van het consortium vormt voor 5 van de 8 netwerken (in de consortiumregio) de basis van waaruit zij werken, hiermee is een breed gedragen gedeelde basis gelegd voor de toekomstige uitdagingen in de palliatieve zorg en eenzelfde visie op hoe de zorg te realiseren en innoveren.

9. In de achterhoek hebben 3 palliatieve netwerken de samenwerking bestendigd voor de toekomst en daarmee de slagkracht en reikwijdte van de activiteiten vergroot.

10. De samenwerking tussen EPZ en het veld is versterkt, waarbij continue kennisuitwisseling en deelname aan projecten en mogelijke initiatieven is geborgd in de werkgroep kennis en kwaliteit.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting voor de site van ZonMw

 

Het consortium PalZO ( palliatieve zorg Zuid-Oost) werkt vanuit het adagium dat de patiënt en naasten een continuüm van vertrouwen mogen ervaren in de zorg die verleend wordt, waarbij de patiënt en zijn of haar omgeving regie kan en mag voeren en de zorgprofessional hieraan mede uitvoering geeft.Vanuit 5 centrale waarden die bovenstaand benadrukken, werkt PalZO aan de realisatie van deze ambitie. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van opbouw, draagvlak zoeken en rode draden verbinden.

Het consortium bouwt continu aan een lange termijn programmalijn, die samen en vanuit de netwerken wordt vertaald in concrete activiteiten voor de komende jaren tot 2020. De programmalijn is een vertaling van de knelpuntenanalyse,uitgevoerd onder de 10 netwerken.

 

Tegelijkertijd worden bijeenkomsten gehouden voor inspiratie,uitwisseling en kennisdeling,waaraan netwerkcoördinatoren, onderzoekers vanuit het Expertisecentrum,huisartsvertegenwoordigers,IKNL en een vaste patiëntvertegenwoordiging deelnemen.

Daarnaast is er een werk- en afsprakendocument voor de stuurgroep en de werkgroepen voortdurend in ontwikkeling van waaruit taken en verantwoordelijkheden kunnen worden afgelijnd en gepland. Het bestuurlijk overleg van het consortium werkt aan een verbindend organigram, zodat het voor alle deelnemers in het consortium duidelijk is welke vraag bij wie thuis hoort en hoe het netwerk versterkend kan gaan optreden om de doelstellingen van implementatie van onderzoeksprojecten te realiseren en met de intentie goede voorbeelden te halen over de komende jaren.

 

Het consortium heeft een vaste klankbordgroep van Patiënten ingericht en bij iedere netwerkbijeenkomst van het consortium participeert een vaste patiëntvertegenwoordiger.

Middels focusgroepen en klankbordgroep is een agenda voor het consortium vanuit het patiëntperspectief opgesteld, dit document is leidend voor de koers en uitvoering van activiteiten en projecten vanuit het consortium.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie de samenvatting en het bijgevoegde verslag in extenso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het consortium palliatieve zorg ZuidOost willen wij werken aan een continuüm van vertrouwen tussen zorgverlener(s) en patiënt/naaste. Patiënten in de palliatieve fase worden vaak geconfronteerd met onzekerheid en een toenemende (fysieke) kwetsbaarheid. Dat vraagt om betrokken zorgverleners die werken vanuit deskundigheid en vertrouwen. Deze ondersteunen de patiënt en de naaste om telkens een nieuw evenwicht te vinden in het omgaan met de voortschrijdende ziekte en het naderende afscheid. Knelpunten hierin zijn crisismomenten bijvoorbeeld tijdens avond-nacht-weekend diensten. Deze kunnen leiden tot overbehandeling (bv. onnodige opname) en onderbehandeling (bv. te weinig pijnbestrijding) omdat de voorgeschiedenis en wensen van de patiënt onvoldoende helder zijn; omdat er te weinig ervaring en deskundigheid voorhanden is; omdat er te weinig ‘back-up’-mogelijkheden (bekend) zijn; of omdat een integraal behandelplan ontbreekt. Wij willen dit ‘continuüm van vertrouwen’ realiseren door te werken vanuit gedeelde waarden waarin de patiënt het centrum van ons handelen vormt en waarin wij pro-actief werken vanuit goede onderlinge relaties, met behoud van de menselijke maat, en met een juiste balans tussen state-of-the-art kennis en werkend pragmatisme. In het komende jaar zullen wij op basis van deze waarden in gesprek gaan met patiënten/naasten, regionale netwerken voor palliatieve zorg en zorginstellingen met als doel om te komen tot een plan van aanpak met een regionale knelpuntenanalyse en voorstellen tot verbetering en ontwikkeling. Deze willen wij afstemmen op het nationaal programma palliatieve zorg met een goede verbinding tussen onderzoek, onderwijs en zorginnovatie. Ons programma voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

 

• Het inrichten van een gestructureerd regionaal samenwerkingsverband voor de patiënten die palliatieve zorg behoeven. Wij werken daarin programmatisch, in een light structuur. De taken en verantwoordelijkheden worden belegd in het platform consortium ZuidOost met bijbehorende stuurgroep, programmaraad en projectteam. Het platform is een omvorming en uitbreiding van het reeds bestaande regionale platform Oost. Netwerkcoördinatoren, IKNL, palliatieve zorg professionals, zorgbestuurders en patiëntvertegenwoordiging zullen hierin een plaats krijgen. Verder zal de palliatieve patiënt betrokken worden in een voor de doelgroep geschikte vorm.

• Het beschrijven van de huidige regionale situatie omtrent de aanpak van palliatieve zorg; 0-meting. Een nulmeting, met behulp van regiokaartjes, wordt uitgevoerd om de stand van zaken in kaart te brengen en de regionale knelpuntenanalyse te verdiepen. Verder wordt aandacht besteed naar kwaliteitscriteria en monitoring om richting te geven aan de voortgang in de regio.

• Het opstellen van een plan van aanpak waarin Zorginnovaties, Onderwijs en Onderzoek geïntegreerd zijn. Vanuit de bovenstaande waarden willen wij gezamenlijk werken aan een betere palliatieve zorg in 2020: Een continuüm van palliatieve zorg ontstaat in een netwerk van verbindingen tussen professionele zorgverleners, vrijwilligers, patiënten en naasten. Hiervoor ontwikkelen wij een pro-actief behandelplan met aandacht voor somatische, psychosociale en zingevingaspecten van zorg. De patiënt/naaste is bij voorkeur partner in zijn eigen (digitale) behandelplan. Dit wordt ingebed in een toegankelijke palliatieve zorg (24/7) waarvoor regionale huisartsen, thuiszorg, hospices, ziekenhuizen en andere partners zich gezamenlijk inzetten. Ondersteunende ‘goede voorbeelden’ worden hierbij betrokken. Het plan van aanpak zal de regionale kaders schetsen van waaruit bovenstaande ontwikkeling wordt ingezet.

 

Allereerst zal een invitational conference worden gehouden voor het consortium ZuidOost (maand 1), gevolgd door regionale kick-off bijeenkomsten. Later volgen een nulmeting (maand 3-6) en werkconferenties van het consortium met als uitkomst een gedragen plan van aanpak (maand 10-12).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website