Over dit programma

Aanleiding

De minister van VWS heeft begin 2019 subsidie beschikbaar gesteld aan de netwerken Palliatieve Zorg voor de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie. Met het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging wordt de verdere ontwikkeling van levensbegeleiding en geestelijke verzorging ondersteund. 

5 actiepunten

Zingeving en Geestelijke verzorging is een praktijkgericht programma voor kennisontwikkeling en –implementatie voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie. De uitvoering start direct in 2019 aan de hand van 5 actiepunten:

  1. Expertmeeting over mogelijkheden voor onderzoek naar effecten
  2. Inventariseren initiatieven en organisatievormen
  3. Onderzoek voor Netwerken Palliatieve Zorg
  4. Inventarisatie kennislacunes en prioriteiten
  5. Verkenning scenariostudie financiering geestelijke verzorging

Doel

Het programma biedt daarmee inzicht in hoe aandacht voor zingeving in de thuissituatie ingebed kan worden, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager. Bovendien wordt duidelijk hoe deze aandacht ervaren wordt door de mensen die geestelijke verzorging krijgen en de betrokken zorgprofessionals en vrijwilligers en mantelzorgers.

Doelgroepen

De subsidie van VWS voor de netwerken palliatieve zorg, om mogelijk te maken dat Geestelijke verzorging in de thuissituatie beschikbaar komt, heeft als doelgroepen:

  • kwetsbare ouderen
  • mensen in de palliatieve fase met hun naasten en mantelzorgers in de thuissituatie
  • kinderen in de palliatieve fase met hun naasten en mantelzorgers in de thuissituatie

Voor het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging heeft VWS ruimte gemaakt voor een bredere doelgroep.

Toepassing resultaten

In het programma is veel aandacht voor de meest urgente lacunes in de praktijk, waarbij steeds wordt gekeken naar een goede mix tussen onderzoek, deskundigheidsbevordering en implementatie om een probleem op te lossen. Daarnaast is er veel ruimte voor implementatie van projecten die al bewezen hebben te werken (best practices) en onderbouwd zijn. Belangrijke voorwaarden voor projectvoorstellen zijn het meenemen van samenwerking met andere partijen (bijvoorbeeld geestelijke verzorging en eerste lijn, wmo-cliëntondersteuning door gemeenten) en het zorgdragen dat nieuw opgebouwde dataverzamelingen na afloop van projecten goed opgeslagen, vindbaar, toegankelijk en uitwisselbaar zijn. 

Meer informatie

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website