Projecten

Lerend netwerk patiëntparticipatie in kwaliteit, beleid en onderzoek

Afgerond (mei 2010 - mei 2013)

In het kader van het programma Patiëntenparticipatie in beleid, onderzoek en kwaliteit wordt een lerend netwerk opgericht met betrokkenen uit de proeftuinprojecten van dit programma. Zij vinden het belangrijk en noodzakelijk dat de activiteiten van de proeftuinen en de evaluatieonderzoeken op een systematische manier worden afgestemd. Het lerend netwerk is het voertuig van die afstemming, op...

Bekijk dit project

Vulnerable elderly (80+) in the hospital. A study into patient participation from a care ethical perspective

Afgerond (juli 2010 - juli 2014)

Patiëntenparticipatie krijgt in ziekenhuizen op verschillende manieren gestalte. Ziekenhuisbrede cliëntenraden spelen hierin vaak een centrale rol. Maar ook allerlei initiatieven op afdelingsniveau zoals exit-surveys, spiegelgesprekken of patiënteninterviews zijn een bron van informatie over patiëntenervaringen. De stem van hoogbejaarde patiënten (80+) wordt in deze vormen van participatie echter...

Bekijk dit project

Toolbox patientenparticipatie up-to-date Voorstel voor doorontwikkeling

Afgerond (mei 2010 - november 2012)

Het doel van de ‘Toolbox Patiëntenparticipatie’ is het beschikbaar en toegankelijk maken van informatie, om patiënten optimaal te betrekken bij onderzoek, kwaliteit en beleid. Het gaat om kennis en ervaring die direct in de praktijk bruikbaar is. De inhoud bestaat uit: methoden en instrumenten voor het betrekken van patiënten, voorbeelden, handleidingen, checklist en tips & trucs voor...

Bekijk dit project

Samen op weg naar optimale participatie van mensen met een verstandelijke beperking/Down syndroom. Een verbinding tussen disability studies en patiëntparticipatie perspectief

Afgerond (december 2011 - juli 2014)

DoelstellingDit project onderzoekt patiëntenparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Dit project inventariseert wat mensen met een lichte/matige verstandelijke beperking nodig hebben om optimaal te kunnen participeren binnen beleid, onderzoek of voorlichting. Daarnaast wordt gekeken wat participatie voor meerwaarde oplevert voor betrokkenen zelf en de kwaliteit van processen....

Bekijk dit project

Randvoorwaarden voor kwaliteitsverbetering in ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten: verbeteren met de NFK vraagwijzer en kwalitatieve participatiemethoden op vier oncologische afdelingen

Afgerond (februari 2012 - juli 2013)

Patiënten ervaren de zorg vaak anders dan zorgverleners. Hoe kan de kennis en ervaringen van patiënten ingezet worden om de zorg te verbeteren? Deze vraag willen we in dit project beantwoorden. Het doel van dit project is de zorg op vier oncologische afdelingen van ziekenhuizen te verbeteren vanuit ervaringen van patiënten en te bepalen welke randvoorwaarden nodig zijn voor het omzetten van...

Bekijk dit project

Patiëntenparticipatie van allochtonen met kanker in kwaliteit van zorg

Afgerond (januari 2012 - oktober 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Patient participation in quality improvement: evaluation and monitoring of projects subsidized by the 'Fonds PGO'

Afgerond (juli 2010 - juli 2013)

In dit project wordt onderzoek gedaan rondom een groot aantal ‘proeftuinen’ op het gebied van patiëntenparticipatie. Deze proeftuinen bestaan uit projecten die gericht zijn op het versterken van de inbreng van het perspectief van cliënten bij de verbetering van de kwaliteit van zorg en ondersteuning. De onderzoeksvraag luidt: Hoe effectief, efficiënt en overdraagbaar zijn de verschillende...

Bekijk dit project

Patient criteria to evaluate health research, policy and quality. What patient criteria do we currently have and are these useful for patients?

Afgerond (maart 2010 - november 2012)

Het doel van dit onderzoek is om samen met patiënten en cliënten een hulpmiddel te ontwikkelen dat werkbaar is en houvast geeft bij het beoordelen van en onderhandelen en adviseren over kwaliteit en onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een inventarisatie van bestaande beoordelingscriteria vanuit patiënten- en cliëntenperspectief. In het tweede deel vindt de...

Bekijk dit project

PARTICIPEDIA; Interactieve tool patiëntenparticipatie

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Participatie van migrantenpatiënten in onderzoek, kwaliteit en beleid: ‘good practices’ , ‘lessons learned ‘ en randvoorwaarden voor implementatie

Afgerond (februari 2012 - februari 2013)

Patiënten worden steeds vaker betrokken bij de besluitvorming en kwaliteitsontwikkeling op het terrein van de gezondheidszorg. Patiënten met een migrantenachtergrond participeren echter nog onvoldoende. Uitvoerders weten vaak niet welke methoden van patiëntenparticipatie er zijn en hoe zij deze succesvol kunnen inzetten bij migranten. Wat werkt voor welke groep, onder welke voorwaarden en wat zijn...

Bekijk dit project

Participatie in lokaal beleid voor de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo

Afgerond (september 2011 - juni 2013)

De participatie van (voormalige) dak- en thuislozen, zwerfjongeren, zorgmijders, slachtoffers van huiselijk geweld en mensen met een verslaving bij het lokale zorg- en welzijnsbeleid is op gang gekomen, maar kan worden versterkt. Om die reden hebben Panteia/Research voor Beleid, de Werkplaats Maatschappelijke Opvang en de Wmo-raad 7, 8 en 9 uit Leeuwarden dit project uitgevoerd. Dit project...

Bekijk dit project

Optimalisatie van patiëntenparticipatie in richtlijnwerkgroepen

Afgerond (november 2011 - mei 2013)

Richtlijnen zijn aanbevelingen voor artsen over optimale zorg voor patiënten. Sinds een aantal jaar worden in toenemende mate niet alleen artsen maar ook patiënten betrokken bij het ontwikkelen van een richtlijn. DoelHet doel van het onderzoek is om uit te zoeken hoe de inbreng van patiënten tijdens de ontwikkeling van een richtlijn verbeterd kan worden. WerkwijzeIn dit project wordt de...

Bekijk dit project

Ontmoetingen op Maat Ontmoetingen tussen mensen met hart- en vaataandoeningen en wetenschappelijk onderzoekers: een onderzoeksproject voor het programma Geneeskunde op Maat.

Afgerond (juli 2011 - januari 2012)

De Nederlandse Hartstichting en De Hart&Vaatgroep willen cardiovasculair (hart en bloedvaten) onderzoekers gevoeliger maken voor het patiëntenperspectief. Daarvoor wordt in een pilotproject een communicatiemethodiek ontwikkeld. Dit project schept voorwaarden voor een ‘partnerschap’ tussen onderzoekers en patiënten. Het richt zich op de fase voorafgaand aan participatie van patiënten in onderzoek,...

Bekijk dit project

Monitoring en evaluatie van de uitbreiding, implementatie en borging van partnerschapsreleaties binnen het Nederlandse reuma en psoriasisonderzoek

Afgerond (juni 2012 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Monitoring en evaluatie van de uitbreiding, implementatie en borging van partnerschapsreleaties binnen het Nederlandse reuma en psoriasisonderzoek

Afgerond (september 2011 - juli 2014)

ProeftuinHet onderzoek wordt uitgevoerd binnen de proeftuin 'Netwerk Onderzoekspartners’. Dit is een innovatief project dat streeft naar structurele patiëntenparticipatie in wetenschappelijk medisch onderzoek. Dit doen zij op het gebied van reuma en psoriasis in de vorm van partnerschappen tussen onderzoekers en patiënten. Het netwerk bestaat uit ervaringsdeskundigen die in een tweedaagse training...

Bekijk dit project

Liggen we op koers? Evaluatie van de proeftuinen verslavingszorg volgens het Handvest van Maastricht.

Afgerond (september 2011 - juli 2014)

De ervaringskennis van (ex)cliënten in de verslavingszorg krijgt bij het inrichten van de zorg steeds meer aandacht. Kennisnetwerk het Zwarte Gat en onderzoeksinstituut IVO hebben ter ondersteuning van dit proces gezamenlijk het project “Liggen we op Koers?” uitgevoerd, met als onderdelen een onderzoek en een leergroep (Community of Learners) ter ondersteuning van proeftuinen in de...

Bekijk dit project

Betere Roze Ouderenzorg: evaluatiestudie naar condities en haalbaarheid van sociale en politieke participatie van homoseksuele ouderen in de intramurale ouderenzorg.

Afgerond (maart 2012 - juni 2013)

Dit project verzamelt kennis over de randvoorwaarden die nodig zijn om de participatie van homoseksuele ouderen (mannen & vrouwen) in intramurale ouderenzorg te verbeteren. Het project richt zich op twee vormen van participatie: sociale en politieke participatie. OnderzoekHet project onderzoekt de haalbaarheid van participatie van deze groep mensen. Inzichtelijk wordt wat wel en niet werkt in...

Bekijk dit project

Kwalitatief onderzoek naar patiëntenparticipatie van niet-westerse allochtonen in onderzoek, beleid en kwaliteit

Afgerond (februari 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Investeren in infrastructuur van de Stichting www.patientervaringsverhalen.nl

Afgerond (november 2010 - oktober 2012)

De stichting CCC wil inzicht in de ervaringen van patiënten bieden door gepubliceerde patiëntervaringsverhalen zo toegankelijk mogelijk te maken. Doelgroep is iedereen die met de wederzijdse ondersteuning van patiënten en met verbetering van kwaliteit van de zorg bezig is. De Stichting biedt een overzicht van alle gepubliceerde Nederlandstalige ervaringsverhalen in boekvorm op haar website...

Bekijk dit project

Insured influence. Implementing consumer perspectives in mental health care contracting by insurers.

Afgerond (februari 2010 - november 2012)

Het doel van dit project is het evalueren en ondersteunen van het LPGGz programma. Het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGZ), de landelijke koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ, is in januari 2010 gestart met een stimulerings- en ondersteuningsprogramma voor het inbrengen van het cliëntenperspectief in de jaarlijkse regionale zorginkoop van de zorgverzekeraars....

Bekijk dit project

Handboek: kindparticipatie in onderzoek

Afgerond (maart 2012 - maart 2013)

(Hoe) kunnen kinderen actief deelnemen in onderzoek?Er is steeds meer erkenning voor het belang van het betrekken van de doelgroep in onderzoek. Veel onderzoekers betwijfelen echter of het mogelijk is om kinderen bij onderzoek te betrekken, of willen kinderen wel betrekken maar weten niet hoe. AanpakIn dit project gaat een groep onderzoekers, verenigd in het Nederlands Belgisch Platform...

Bekijk dit project

Evaluating patient participation during the programming and implementation phases of participatory research agenda setting

Afgerond (september 2010 - juli 2014)

Om patiëntenparticipatie in onderzoeksagendering effectief te organiseren is in Nederland het “Dialoog-Model’ ontwikkeld. Dit model gaat ervan uit dat, naast consultatie van patiënten, een dialoog tussen de verschillende betrokkenen van groot belang is. Met deze evaluatiestudie wordt in kaart gebracht hoe de verschillende belanghebbenden de programmerings- en implementatiefasen van...

Bekijk dit project

Evaluatie van de proeftuin "klankbordgroepen in het Netwerk Palliatieve Zorg" in Limburg

Afgerond (oktober 2011 - juli 2014)

Wat is het nut van een klankbordgroep, en dan vooral: hoe wordt dit beleefd door de verschillende groepen binnen het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ)? Wat gaat goed en wat kan beter? Dit project zoekt hierop een antwoord. KlankbordgroepDe klankbordgroep wordt binnen het NPZ ingezet als een middel om de stem van de zorgvrager te laten horen. Het idee hierachter is dat de kwaliteit van zorg verbetert...

Bekijk dit project

Empowerment en cliëntparticipatie mbt beleid door en voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Afgerond (september 2011 - maart 2014)

Dit project, over empowerment & cliëntparticipatie in beleid voor en door mensen met een verstandelijke beperking, wordt door cliënten zelf benoemd als 'Méér Meedoen!'DoelHet project evalueert de medezeggenschap van cliënten met een verstandelijke beperking in het beleid van de organisatie.VraagLeidt de werkwijze van de cliëntenraden tot een goede participatie van cliënten (en familie) in het...

Bekijk dit project

Effectiveness of client participation at a local level the functioning of ssa councils

Afgerond (januari 2010 - december 2010)

Cliëntenparticipatie is een belangrijk onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In veel gemeenten is na invoering van deze wet een Wmo-raad opgericht. Wmo-raden willen graag meer inzicht hebben in hoe zij het functioneren van hun raad kunnen verbeteren en de effectiviteit kunnen vergroten.Met dit doel voor ogen volgt Research voor Beleid in 2010 een jaar lang vier Wmo-raden om de...

Bekijk dit project

Decentrale patiëntenparticipatie onder mantelzorgers: evaluatie van de Barometer Basisfuncties Informele zorg

Afgerond (september 2011 - juli 2014)

BarometerDe Barometer Basisfuncties is een nieuwe vorm van burgerparticipatie. De Barometer is gebaseerd op de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk die gemeenten richting geven bij hun beleid op dit onderwerp. Met de resultaten van de Barometer kunnen belangenbehartigers en/of Wmo-raadsleden het gesprek met de gemeente aangaan.OnderzoekIn dit onderzoek evalueren we welke factoren leiden...

Bekijk dit project

De rol van patiëntenparticipatie bij de ontwikkeling en evaluatie van E-health zorgontwikkelingen

Afgerond (september 2011 - juni 2013)

Internetbehandelingen (E-health interventies) voor patiënten met uiteenlopende aandoeningen zijn sterk in opmars, met als doel het verbeteren van de omgang met de gevolgen van de aandoening en het verhogen van de kwaliteit van leven. Patiënten worden in verschillende mate betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van deze behandelingen om de kwaliteit en de aansluiting van de behandelingen aan de...

Bekijk dit project

De relatie tussen ervaringskennis en professionele kennis

Afgerond (oktober 2012 - juni 2013)

Het project draagt bij aan een theoretisch en conceptueel kader over de aard, betekenis en bruikbaarheid van ervaringskennis in relatie tot professionele kennis. Ervaringskennis wordt van binnenuit geduid door een kerngroep (expertgroep) van tien ervaringsdeskundige onderzoekers op disability-terrein. MethodeDit gebeurt met behulp van de methode van 'concept mapping'. Daarna wordt een...

Bekijk dit project

Consultatie van patiënten in de besluitvorming over het verzekerde basispakket

Afgerond (november 2011 - juni 2013)

Dit onderzoek heeft als doel vast te stellen of de consultatieprocedure van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een goede manier is om het patiëntperspectief naar voren te brengen in de pakketadviezen van het CVZ aan de minister. Daarom voert het UMC St. Radboud in samenwerking met patiëntenorganisatie Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) drie deelonderzoeken uit:...

Bekijk dit project

Clientenparticipatie in de thuiszorg

Afgerond (oktober 2011 - april 2013)

Hoe zorgen we ervoor dat de stem van ouderen echt gehoord wordt? Hoewel er al vele jaren cliëntenraden actief zijn in de ouderenzorg, dringen de ervaringen van ouderen nauwelijks door in de bestuurskamers. Cliëntenraden alleen zijn niet de oplossing, zo erkennen velen, maar hoe moet het dan wel? Hoe zorgen we ervoor dat de stem van ouderen echt gehoord wordt en dat er daadwerkelijk iets met de...

Bekijk dit project

Bevorderen van de participatie van ouderen met dementie en hun familie in de verpleeghuissector

Afgerond (maart 2012 - maart 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website