Over dit programma

Palliantie II staat voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Ze krijgen de zorg en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen. De juiste zorg ontvangen op het juiste moment.

Samenwerking beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk

We werken samen met partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk door te investeren in:

  • kennisontwikkeling
  • verdere professionalisering van de palliatieve zorg
  • kennisbenutting van datgene wat tot nu toe is ontwikkeld.

Voortbouwen, verbinden en focus

Het programma bouwt voort op de opgedane kennis en ervaring uit het eerste programma Palliantie. Meer dan zorg. Er is ruimte voor het bundelen van kennis en het (door)ontwikkelen, implementeren en opschalen van kansrijke projectresultaten uit het eerste programma. Waar nodig biedt het programma ruimte voor ontwikkeling van nieuwe kennis en interventies.

We stimuleren verbeteringen in de palliatieve zorg op 5 terreinen:

1. Bewustwording en cultuur

Het is belangrijk dat zorgverleners samen met patiënten en hun naasten tijdig in gesprek gaan over doelen, wensen en behoeften voor toekomstige behandelingen, zorg en ondersteuning in de palliatieve fase. Daarom richt het programma zich op tijdige markering van deze fase en het bespreekbaar maken van de invulling en optimalisering daarvan (proactieve zorgplanning). En ook: hoe kunnen we belemmeringen die zorgverleners, patiënten en hun naasten daarbij ervaren wegnemen?

> Bekijk ons thema Proactieve zorgplanning

2. Zorginnovaties en kwaliteit

Met onder andere implementatiestudies willen we de ontwikkelde kennis van de afgelopen jaren beter in de praktijk brengen. Het programma stimuleert een beter meetbare kwaliteit van palliatieve zorg om te kunnen leren en verbeteren in de praktijk. Verder is er aandacht voor studies die het effect van bestaande interventies rondom symptoombehandeling onderbouwen.

3. Organisatie en continuïteit van zorg

Bij de zorg en ondersteuning van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten zijn veel verschillende zorgverleners en organisaties betrokken. We werken aan een goede samenwerking en informatieoverdracht tussen deze partijen. Dat gaat vooral over transmurale samenwerking, de verbinding met het sociaal domein en het Individueel Zorgplan (IZP).

> Bekijk ons thema Samenwerking en overdracht

4. (Patiënt)participatie en ondersteuning

Naast ondersteuning van de patiënt zelf is er aandacht voor empowerment van de mantelzorger en het welzijn van de zorgverlener. We willen meer toe naar de mantelzorger en professional als partners in de zorg. Ook stimuleren we onderzoek naar hoe we beiden kunnen ondersteunen bij overbelasting, morele dilemma's en andere problematiek.

> Bekijk ons thema Ondersteuning zorgnetwerk

5. Kinderpalliatieve zorg

We streven naar meer inzicht in de beschikbare kennis over de palliatieve zorg voor kinderen, de kwaliteit van deze zorg en de prevalentiecijfers van deze doelgroep. Daarnaast richten we ons op meer kennis bij artsen en hulpverleners over hoe, waar en wanneer zij kinderpalliatieve zorg horen te geven.

> Bekijk ons thema Kinderpalliatieve zorg

Download de volledige programmatekst over Palliantie II

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van resultaten, actualiteit en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief en bekijk de themapagina Palliatieve Zorg.

In onze communicatie gebruiken we voor de programma's Palliantie. Meer dan zorg en Palliantie II de naam Palliantie.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website