In Nederland wordt palliatieve zorg als generalistische zorg gezien. Dit betekent dat iedere zorgverlener, afhankelijk van hun rol in het proces, palliatieve zorg moet kunnen geven, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverlener. Dit stelt eisen aan de kennis en kunde van zorgverleners.

Het onderwijs over palliatieve zorg is in Nederland versnipperd. Passend onderwijs voor alle betrokkenen in de palliatieve zorgketen is van belang. Vragen die aan de orde komen bij het onderwijs over palliatieve zorg:

  • Wat moet een zorgverlener zoals arts, verpleegkundige of verzorgenden weten en kunnen?
  • Welke eindtermen in opleidingen kunnen voor deze competenties worden geformuleerd?
  • Hoe is de borging  van palliatieve zorg in het onderwijs geregeld?

Binnen het programma Palliantie. Meer dan zorg is daarom onderwijs, naast praktijk en onderzoek, een belangrijke pijler. Projecten in het programma laten zien hoe het onderwijs is betrokken en welke producten de projecten opleveren voor het onderwijs. Doordat toekomstige en zittende professionals de juiste competenties bezitten, kan de kwaliteit van palliatieve zorg aan de patiënten en hun naasten worden geoptimaliseerd. Binnen het programma is een aantal activiteiten uitgezet op het gebied van onderwijs.

3 onderwijsprojecten

Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ)

Dit project heeft als doel het onderwijs over palliatieve zorg te optimaliseren voor het mbo, hbo en wo. Hierbij gaat het om palliatieve zorg goed te borgen in de basiscurricula en de bij- en nascholing. Daarnaast wordt gekeken hoe een langdurige uitwisseling kan plaatsvinden vanuit zowel het onderwijs als de palliatieve zorgpraktijk. Het uiteindelijk resultaat is een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg komen.

Voorafgaande aan dit project is er een kennissynthese over onderwijs uitgevoerd waaruit aanbevelingen zijn gekomen. In deze kennissynthese is bepaald waaraan, binnen de verschillende onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo), moet worden voldaan op het gebied van kennis, vaardigheden en attitudeaspecten. Naast het onderwijsraamwerk is in het kader van de kennissynthese een overzicht van stakeholders en krachtenveldanalyse gemaakt.

Daarnaast zijn er binnen het Palliantieprogramma 2 onderwijsprojecten die onder meer input leveren aan het overkoepelende O2PZ project.

Palliatieve zorg in medisch onderwijs (Pasemeco)

Het project Pasemeco inventariseert welke basiscompetenties palliatieve zorg er nodig zijn voor basisartsen. Deze worden verwerkt in onderwijsmateriaal en gebundeld in een toolbox.

Palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuidoost-Brabant

Dit project inventariseert welke minimaal vereiste competenties er voor studenten verpleging en verzorging nodig zijn en ontwikkelt trainingen. Docenten van een aantal ROC’s en hogescholen uit Limburg en Zuidoost-Brabant zijn getraind. Daarnaast is er een toolbox beschikbaar met onderwijsmateriaal.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website