Projecten

vraagt-u-maar - Ouderenloket Bennekom: één loket voor welzijn en gezondheidszorg in een eerstelijnscentrum

Afgerond (augustus 2011 - augustus 2013)

Het realiseren van een ouderenloket in het eerstelijnscentrum in Bennekom. Hier kunnen alle Bennekomse ouderen en hun mantelzorgers terecht voor vragen op het gebied van welzijn, gezondheid en ziekte. Het loket heeft als basistaken:geven van informatie en adviessignaleren en preventietoeleiding naar passende hulp op gebied van welzijn en gezondheidbevorderen samenwerking hulpverleners...

Bekijk dit project

Actieve cliëntenparticipatie bij het realiseren van een gezondheidscentrum

Afgerond (januari 2011 - december 2012)

DoelIn Enschede een gezondheidscentrum (ongeveer 12.000 cliënten) realiseren dat kwalitatief hoogwaardige zorg levert door vanaf het begin vraaggericht te werken en in een vroeg stadium cliënten laat meedenken en meepraten over hoe het beste kan worden voorzien in wensen en behoeften van cliënten. De uitkomsten van de dialoog met de cliënten leiden tot kwalitatieve invulling en aanbevelingen voor...

Bekijk dit project

Alle ketenzorg integraal onder één paraplu

Afgerond (december 2010 - mei 2013)

DoelEen brede ketenintegratie is van belang. Eerstelijns Centrum Tiel (ECT) en Zorgroep Syntein willen komen tot ketenzorg die beter aansluit op de behoefte van de patiënt met meerdere aandoeningen. Dit door middel van operationalisering van de ‘meta-zorgstandaard’. Deze biedt een modelmatig kader voor meer integrale benadering. Met daarin verdere invulling en de verbinding van de...

Bekijk dit project

Ambulante huisartsenpraktijk ten behoeve van bewoners van verzorgingshuizen

Afgerond (januari 2011 - januari 2013)

DoelDe zorgverlening aan de ouderen in verzorgingshuizen verbeteren door een betere aansluiting van de huisartsenzorg op de zorgvraag van deze ouderen. Dat vereist verbetering van de multidisciplinaire zorgverlening tussen huisartsenzorg en verzorgingshuis. Dit kan door ontwikkeling van een ambulante huisartsenpraktijk t.b.v. zelfstandige bewoners van verzorgingshuizen. De ambulante...

Bekijk dit project

Ateliers in de eerste lijn "de kunst van geïntegreerd samenwerken"

Afgerond (juni 2015 - december 2015)

Dit is een vervolgproject op de lokale netwerkvorming via 9 bestaande 'Ateliers in de eerste lijn'. Regio Netwerk Nijmegen op één lijn (NOEL) wil hiermee geïntegreerde zorg en welzijn regiobreed realiseren. ResultatenPer wijk zijn samenwerkingsinitiatieven in beeld gebracht door gesprekken met lokale stakeholders. Factoren rondom samenwerking en verbinding tussen de domeinen welzijn, preventie en...

Bekijk dit project

Ateliers in de eerstelijn, de kunst van geïntegreerd samenwerken.

Afgerond (november 2010 - oktober 2013)

DoelHet opbouwen van een netwerkstructuur van Eerstelijns Ateliers in Nijmegen e.o. als ‘werkplaats’ voor innovatie. Daarbinnen worden modellen voor geïntegreerde eerstelijnszorg ontwikkeld voor complexe patiëntgroepen. De Ateliers bestaan uit een actief netwerk van professionals. Zij geven vorm aan projecten op basis van 3 pijlers:Samenwerken tussen verschillende disciplines. De zorg wordt samen...

Bekijk dit project

Begeleidingstraject ontwikkelen businesscases en businessmodels en ontwikkelen trainingen op basis van de webtool businesscase- eerste lijn.nl

Afgerond (november 2012 - juni 2015)

Binnen het ZonMw-programma Op één lijn worden door TNO trajecten begeleid om businessmodellen en businesscases voor eerstelijns vernieuwingsprojecten te maken. Projectteam en adviseur worden ondersteund bij het maken van een businessmodel en businesscase voor hun vernieuwing. Meerwaarde Gezamenlijk een businessmodel opstellen heeft als groot voordeel dat vernieuwers kritisch nadenken over de...

Bekijk dit project

Behoud en versterken van multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg (zorg, welzijn en wonen) dichtbij huis en afgestemd op de populatie, in een kleine kern op het platteland.

Afgerond (december 2010 - mei 2013)

DoelRealisatie van een woonservicepunt. Een centrale ruimte in het dorp waar alle bewoners terecht kunnen. Deze omvat:Een zorgsteunpunt, waar eerstelijnszorgverleners multidisciplinair samenwerken.Een wijksteunpunt. Met zorggeschikte woningen, thuiszorg, dagverzorging, dagbesteding, welzijn en preventie. Uitvoering vindt plaats in verschillende fasen. Betreffende het zorgsteunpunt gaat het vooral...

Bekijk dit project

Bewegen bij Diabetes: Geïntegreerd beweegaanbod in een Krachtwijk

Afgerond (april 2012 - oktober 2013)

DoelHet realiseren van een organisatiestructuur rondom leefstijl voor inwoners met een hoog gewicht gerelateerd gezondheidsrisico, waaronder patiënten met diabetes type 2. De focus in dit traject lag op het gebied van voeding- en beweeggedrag. OpbrengstOrganisaties uit zowel welzijn en zorg hebben samen afspraken gemaakt over het signaleren en doorverwijzen van mensen met overgewicht op basis van...

Bekijk dit project

Borg de zorg! Bereiken van geïntegreerde, gecoördineerde zorg door de toepassing van workflowmanagement.

Afgerond (juni 2011 - november 2013)

DoelArts en Zorg heeft een workflow Case Management Systeem ontwikkeld. Dat kan alle zorgprocessen per patiënt bewaken en ondersteunt de zorgverlener (casemanager) bij de coördinatie van de zorg. Het doel is om de toepassing van dit workflow Case Management Systeem te verbreden door een aantal ketenzorgprocessen te analyseren, beter in te richten en te beschrijven. En onderzoek te doen naar de...

Bekijk dit project

Businesscase lokale multidisciplinaire zorggroep

Afgerond (december 2010 - juli 2012)

In een businesscase in Velp heeft de Stichting Een Plus Samenwerking uitgewerkt hoe een lokale multidisciplinaire zorggroep van zelfstandige praktijkhouders, kan worden ingericht. Afstemming op patiëntenpopulatieHet voordeel van een lokale multidisciplinaire zorggroep is dat geïntegreerde zorg en zorgprogramma's nauw kunnen worden afgestemd op de eigen patiëntenpopulatie. De ontwikkeling van...

Bekijk dit project

Centrum Zwangerschap en Bevalling

Afgerond (januari 2011 - juni 2012)

DoelRealisatie van één centrum voor eerste- en tweedelijnsgeboortezorg in Den Haag; het  ‘Centrum Zwangerschap en Bevalling’. Voor multidisciplinaire en geïntegreerde geboortezorg, met als missie:  Gezond zwanger, gezond bevallen! Het Centrum biedt zorg op maat onder één dak met als resultaat een gezonde zwangerschapsuitkomst en tevreden cliënt.  DoelgroepBij de opzet van het Centrum wordt...

Bekijk dit project

Communicatie en Organisatie Op Eén Lijn

Afgerond (mei 2012 - december 2013)

DoelHet ontwikkelen van een samenwerkingsvorm voor huisarts, POH-er, apotheker, thuiszorg-, welzijnsinstelling, casemanager en mantelzorger gericht op een betere afstemming van het zorgaanbod op de zorgbehoefte van de thuiswonende patiënt met dementie in regio Haaglanden.WerkwijzeIn 3 groepen wordt uitgeprobeerd welke afspraken nodig zijn tussen alle zorg- en hulpverleners die betrokken zijn bij...

Bekijk dit project

Cura saliceae: Integrale zorg voor mensen met een bewegingsbeperking

Afgerond (mei 2011 - april 2013)

DoelDe gezamenlijke zorgverleners van Midden-Holland realiseren in een regionaal netwerkverband één geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met bewegingsbeperkingen. De zorg wordt in groepsverbanden op wijkniveau aangeboden. Zodanig dat een patiënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en zo weinig mogelijk hinder heeft van de aandoening. Te beginnen voor...

Bekijk dit project

CVA nazorg op orde (CNOO)

Afgerond (mei 2012 - oktober 2013)

Thuiszorg Rotterdam heeft het initiatief genomen om samen met de Rotterdam Stroke Service (RSS) en de eerstelijns zorgprofessionals de nazorg voor CVA-patiënten in de regio te verbeteren en duurzaam in te richten. Het doel is een betere inzet van de lokale zorgcapaciteit, secundaire preventie en substitutie van tweede- naar eerstelijnszorg.  Resultaten Kwaliteitscriteria voor de...

Bekijk dit project

De Binnenplaats VIMP

Afgerond (februari 2015 - november 2016)

De Binnenplaats heeft in dit vervolgproject, aan de hand van een door het Jan van Es Instituut ontwikkelde incompany leergang, gewerkt aan een evenwichtige ontwikkeling op 3 domeinen in de organisatie: zorginhoudelijke professionalisering bedrijfsmatige professionalisering versteviging van de interne samenwerking SOLK Volwassenen en SOLK Infants Zorginhoudelijk werd gewerkt aan het thema SOLK...

Bekijk dit project

De eerstelijnszorgprofessional, haar team en hun netwerk. Een beschrijvende evaluatie naar samenwerking in de eerstelijnszorg op basis van complex adaptive system theorie.

Afgerond (maart 2014 - oktober 2014)

Samenwerking in de eerstelijnszorg en in het lokale zorgsysteem meer algemeen heeft een hoge prioriteit, maar is verre van vanzelfsprekend. Er zijn plekken in het land waar succesvol samenwerking van de grond is gekomen. Toch blijkt het ook daar vaak lastig om die samenwerking te borgen en uit te bouwen. Resultaat en dit project een zelfreflectietool ontwikkeld die men kan gebruiken om een...

Bekijk dit project

De geboorte van een lokale beweging in Oirschot! Samen werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl.

Afgerond (juni 2012 - januari 2015)

De omslag van 'versnipperende zorg voor ziekte' naar 'samenhangende zorg voor gezondheid en een gezonde leefstijl' vraagt om een stevige bestuurlijke basis voor samenwerking in de buurt en gemeente. Een stevige netwerkstructuur voor domeinoverstijgende multidisciplinaire samenwerking voor ouderen ontbreekt in Oirschot. Dit is nodig om te komen tot een samenhangende geïntegreerde benadering van...

Bekijk dit project

De kunst van het succesvol implementeren

Afgerond (december 2014 - december 2015)

De schotten in de zorg hebben tot gevolg dat ouderen zorg krijgen van verschillende instanties, waarbij de afstemming veelal ontbreekt. De afgelopen jaren zijn er dan ook veel interventies ontwikkeld om de zorg rondom ouderen beter af te stemmen. Systematische aanpak ontbreektEen systematische aanpak om de toegevoegde waarde van deze verschillende interventies te beoordelen ontbreekt. Hierdoor...

Bekijk dit project

De organisatie van interdisciplinaire (kinder)zorg in de eerste lijn in verschillende samenwerkingsvormen

Afgerond (april 2012 - september 2013)

Paramedisch Kindercentrum Sittard, Kinderpraktijk Breda en Kinderfysiotherapie Middelburg maken gebruik van het zelfde interdisciplinair cliëntgecentreerd zorgproces bij kinderen met complexe zorgvragen in de eerste lijn. Bij de implementatie en borging van het zorgproces lopen ze tegen knelpunten aan die verschillend van aard zijn omdat de organisatiestructuur verschillend is. Er zijn...

Bekijk dit project

De zorg-buurtsuper. Door samenwerking in de 1e lijn, versterken van de nulde lijn.

Afgerond (april 2012 - juli 2013)

De ZorgBuurtSuper is een samenwerkingsverband op buurtniveau waarin alle nu versnipperde organisaties een verbinding maken om de mantelzorger zo te ondersteunen dat overbelasting wordt voorkomen. Daardoor zijn mensen langer in staat thuis te wonen en daar de zorg te organiseren. Er is 1 aanspreekpunt in de buurt voor mantelzorgers.Samenwerkingspartners Gemeente SmallingerlandDe Friese...

Bekijk dit project

De zorgverlening voor alle ouderen in een dorp onder één dak. De opzet van een zorgnetwerk

Afgerond (april 2012 - december 2013)

DoelKomen tot een toekomst bestendig netwerk op één locatie van zorgverleners met als doel om de gezondheid en het welzijn van alle (kwetsbare) ouderen in Elsloo te bevorderen en zo de zorgbehoefte te beperken.ResultatenSamenwerkingDe professionals hebben elkaars werkwijze beter leren kennen via het gezamenlijk bespreken van complexe casuïstiek. Daarbij ontstaat ook een gezamenlijke visie op zorg....

Bekijk dit project

De Zwangere Centraal:implementatie zorgpad overgewicht

Afgerond (januari 2014 - december 2014)

Integrale geboortezorg in de Regio RivierenlandBinnen het ZonMw-project ‘De Zwangere Centraal’, zijn regionaal de volgende zorgpaden ontwikkeld:zwangere vrouwen met overgewicht/ gezonde gewichtstoename in de zwangerschap zwangerschap bij allochtone vrouwen van niet-westerse afkomst zwangerschap bij vrouwen met psycho-sociale problematiekzwangerschap bij aanstaande ouders met een lage SES...

Bekijk dit project

De zwangere centraal; multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland

Afgerond (april 2011 - juni 2012)

DoelMultidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg, met de (zwangere) vrouw, haar (ongeboren) kind en partner centraal. Uitgaande van verbondenheid tussen lichaam en geest, zorg op maat, in eerste lijn waar mogelijk, in tweede lijn indien nodig, en een eerstelijnsverloskundige of gynaecoloog als casemanager en zorgorganisator. Voor de regio Rivierenland (150.000 inwoners).ResultaatBinnen het...

Bekijk dit project

Drentse KEI - Ketenpartners Expertgroep voor Integrale zorg in Drenthe

Afgerond (oktober 2014 - december 2015)

Doel en doelgroepVernieuwingen uit de Op één lijn projecten lokaal verankeren bij huisartsengezondheidscentraandere eerstelijnszorgverlenersV&VT-organisatieswelzijnsorganisatiesvrijwilligersorganisaties gemeenten aansluitend bij het snel veranderende zorglandschap in Drenthe en de transities van jeugdzorg, langdurige zorg en Wmo. OndersteuningWij bieden hen ondersteuning bij de implementatie van...

Bekijk dit project

Drie zelfstandige gezondheidscentra te Nieuwegein ontwikkelen, implementeren en borgen samen vijf integrale zorgprogramma's DM, COPD, Depressie, CVRM en Hartfalen

Afgerond (januari 2011 - januari 2013)

Doel Het ontwikkelen en implementeren van "gestandaardiseerde" kwalitatief goede integrale zorg voor minimaal drie van de vijf zorgprogramma's diabetes, COPD, cvrm, hartfalen en depressie in minimaal de drie betrokken gezondheidscentra te Nieuwegein. Dat zijn gezondheidscentrum De Roerdomp, De Schans en EMC Nieuwegein. Bij ontwikkeling en implementatie van deze zorgprogramma’s worden externe...

Bekijk dit project

Een integraal zorgnetwerk georganiseerd door de patiënt

Afgerond (april 2011 - juli 2013)

Doel Verbetering van de coördinatie van individuele zorg voor Parkinson-patiënten. Door eigen inzet van de patiënt, het netwerk van zorgverleners (ParkinsonNet) en ICT.  Ondersteuning van Parkinson-patiënten in zelfmanagement. Met MijnZorgnet.nl kunnen patiënten hun eigen zorgnetwerk samenstellen Borging van de zorgcoördinatie door inzet van de huisarts/praktijkondersteuner en...

Bekijk dit project

Een nieuwe ordening voor eerstelijnszorg aan kwetsbare ouderen in Den Bosch: het organiseren van een multidisciplinaire wijkgerichte netwerkstructuur in zorg, welzijn en wonen.

Afgerond (mei 2012 - januari 2015)

DoelHet uitbouwen van een stedelijke en wijkgerichte netwerkstructuur voor geïntegreerde wijkgerichte ouderenzorg in 4 wijken Den Bosch. Dit krijgt op twee niveaus vorm: op bestuurlijk niveau (het inrichten van een regiegroep) op operationeel niveau (het opzetten van wijkwerkgroepen) Door op deze 2 niveaus de zorg te organiseren worden wijkprogramma(s) met elkaar gemaakt en uitgevoerd om te komen...

Bekijk dit project

Eerstelijns geriatrische zorg in de wijk: een laagdrempelig, multidisciplinair aanbod van zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Afgerond (november 2010 - oktober 2012)

Doel Ontwikkeling en verdere professionalisering van de multidisciplinaire samenwerking tussen:huisartsenspecialist ouderengeneeskundegeriatrisch verpleegkundige / wijkverpleegkundige diverse paramedische disciplines, als psycholoog, fysio- of ergotherapeut met specifieke geriatrische expertiseom kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de wijk te ondersteunen, zodat ze langer gezond thuis kunnen...

Bekijk dit project

Eerstelijns zorg op maat voor mensen met verstandelijke beperkingen

Afgerond (september 2011 - augustus 2014)

DoelIn een gemiddelde huisartspraktijk zijn er 10-12 patiënten met verstandelijke beperkingen. Zij komen twee keer zo vaak bij de huisarts en krijgen vier keer zoveel herhaalrecepten.Het is vaak lastig voor een huisarts om te begrijpen waarvoor mensen met verstandelijke beperkingen op het spreekuur komen.  Het helpt wel als er familieleden of begeleiders bij het spreekuur aanwezig zijn.Kwaliteit...

Bekijk dit project

GC-Parkzoom; Samen voor een sterke eerste lijn

Afgerond (april 2011 - december 2013)

DoelHet realiseren van een geïntegreerde eerstelijns- (en deels tweedelijns)zorgvoorziening in de vorm van gezondheidscentrum Parkzoom. Met nagenoeg alle eerstelijnszorg en deels tweedelijnszorg. Voor verbetering en uitbreiding van het zorgaanbod voor de inwoners van Bergschenhoek lokaal en deels Lansingerland regionaal. Daartoe wordt een organisatie opgezet. Deze organisatie zet zich in voor...

Bekijk dit project

Gebiedgerichte eerstelijnszorg vanuit patientenperspectief

Afgerond (april 2012 - maart 2014)

Het project levert een bijdrage aan het stimuleren van gebiedsgerichte eerstelijnszorg volgens de wensen en behoeften van patiënten en zorggebruikers. Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Zorgbelang Nederland, NPCF en drie regionale zorgbelangorganisaties (Fryslan, Gelderland en Noord-Holland). Methodiek gebiedsgerichte zorg vanuit patiëntenperspectiefEr is een regionaal...

Bekijk dit project

Gebiedsgerichte zorgketens in Nieuwegein

Afgerond (januari 2011 - juni 2012)

DoelStructurele ketensamenwerking tussen eerste lijn, welzijn, zorg en wonen in Nieuwegein. Deze wordt organisatorisch vorm gegeven per woonservicezone. Uitgaande van het perspectief op welbevinden van wijkbewoners. Het project sluit aan op het project ‘Nieuwegein, stad voor iedereen’, waarbij zelfredzaamheid, ervaren kwaliteit van leven en participatie centraal staan. Ook sluit het aan op de...

Bekijk dit project

Geïntegreerde eerstelijnszorg in de Bilt (MENSplus).

Afgerond (mei 2012 - november 2013)

DoelHet ontwikkelen van een (bestuurlijke) organisatievorm waarbinnen deeerstelijnsgezondheidszorggemeente  instellingen voor (thuis)zorg, welzijn en wonen met elkaar wijkgerichte multidisciplinaire programma’s ontwikkelen. ResultatenIn De Bilt ligt door het project MENSplus een wijkinfrastructuur en samenwerkingsmodel voor wonen, welzijn en zorg. Dit heeft geleid tot:Afspraken over...

Bekijk dit project

GES Alphen op één lijn!

Afgerond (april 2015 - april 2016)

Met de eerste projectsubsidie is de samenwerking ‘Alphen op 1 lijn!’ succesvol ontwikkeld. In dit vervolgproject is de multidisciplinaire organisatie vormgegeven, die de faciliterende taken uitvoert om de zorgverleners in de eerste lijn te ontzorgen.VisieMultidisciplinaire zorg zou op 3 niveaus georganiseerd moeten worden om de huidige ontwikkelingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden: Wijk:...

Bekijk dit project

Hartfalen, een stap erbij! Netwerk hartfalen eerste en tweede lijn, Enschede

Afgerond (november 2010 - maart 2013)

DoelHet opzetten/verbeteren van een netwerk voor patiënten met hartfalen in Enschede. Door het maken van werkafspraken tussen de hartfalenpoli van het Medisch Spectrum Twente,  de tweede- en eerstelijnsfysiotherapeuten en het ontwikkelen van protocollen, zullen aan meer patiënten met hartfalen fysiotherapie worden aangeboden. Dat is van belang, want fysieke training van patiënten met hartfalen...

Bekijk dit project

Het optimaal organiseren van diagnosegebonden zorg in de eerstelijns multidisciplinaire antroposofische gezondheidszorg

Afgerond (september 2012 - februari 2014)

Dit project richt zich op verbetering van de specifieke organisatie rondom diagnosegebonden zorg (zorgprogramma's) bij 4 gezondheidscentra waar reguliere zorg, aangevuld met antroposofische gezondheidszorg, wordt geboden. DoelOptimalisering van: de organisatie van het bestuur / dagelijkse leiding de organisatie van de zorgprogramma's voor specifieke doelgroepen patiënten de afstemming van...

Bekijk dit project

Huisartsenpraktijk heeft eigen thuiszorgteam.

Afgerond (januari 2011 - september 2013)

DoelHuisarts en wijkverpleegkundige zetten het thuiszorgteam op, om een antwoord te vinden op de toenemende, complexe zorgvaag van ouderen.Het thuiszorgteam vormt één aanspreekpunt en biedt:korte lijnenbekende gezichten aan het bedherwaardering kwaliteiten van wijkverpleegkundigepreventiecontinuïteit van zorgwerken met zorgplannenbetrekken van de patiënt bij de zorggebundelde krachten uit meerdere...

Bekijk dit project

IJburg, Zorg zonder scheidslijnen

Afgerond (juli 2011 - januari 2014)

IJburg is een nieuwe wijk in Amsterdam. Bij het inrichten van de wijk is gekozen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarbij het beschikbare zorg- en welzijnsaanbod op een zo basaal mogelijk niveau (van 2e naar 1e naar 0de lijn) rondom de cliënt wordt geboden. DoelGebiedsgerichte infrastructuur voor zorg en welzijn verder organisatorisch te ontwikkelen en bestuurlijk te verankeren. En...

Bekijk dit project

IJburg, zorg zonder scheidslijnen: bekostigingsmodel met shared savings module

Afgerond (mei 2014 - oktober 2015)

In de Amsterdamse wijk IJburg wordt al ruim 10 jaar een integrale wijkgerichte aanpak toegepast voor mensen met meervoudige en/of complexe problemen. Deze integrale aanpak heeft concreet vorm gekregen in het IJ-office: een platform voor het herkennen van meervoudig complexe problemen en het ondersteunen van de betreffende burgers én professionals door het versterken van de 0e en 1e lijn....

Bekijk dit project

Implementatie van ketenzorg COPD door gestructureerde multidisciplinaire samenwerking in de regio Noordwest Utrecht

Afgerond (november 2010 - juli 2012)

Doel Verbetering kwaliteit van leven van COPD-patiënten in Noordwest Utrecht door:  implementeren van ketenzorg volgens de Zorgstandaard COPD versterken van multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn met centraal stellen van zelfmanagement en streefdoelen Opbrengst Kwalitatieve verbetering van de COPD-zorg in 20 lokale multidisciplinaire teams verspreid over de regio.Regionale...

Bekijk dit project

Infrastructuur van de Gezonde Wijk in Leidsche Rijn; Randvoorwaarden en implementatiecyclus volgens het Prevent-model

Afgerond (januari 2015 - december 2015)

Dit project is een vervolg op het project ‘Persoonlijke preventie in de wijk’. Om de beweging van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG) in de wijk vorm te geven, is een integrale aanpak nodig. ResultaatIn dit project is een duurzaam integraal samenwerkingsnetwerk voor gezondheid in de wijk geïmplementeerd. Huisartsen en gezondheidscentra nemen hierbij het voortouw met ondersteuning...

Bekijk dit project

Inloopcentra,voor vragen over gezondheid, leefstijl en kleine klachten

Afgerond (april 2012 - november 2013)

Dit project onderzoekt de functionaliteiten en mogelijkheden van het inloopcentrum in het centrum van Schiedam en een tweede vestiging aan het Rubensplein. Deze laagdrempelige voorziening, waarin verschillende zorgprofessionals uit de eerstelijnszorg werken, vangt zorg- en welzijnsvragen in de wijk op. Hierbij hoeft een cliënt niet langer verschillende locaties en professionals te consulteren en...

Bekijk dit project

Inrichten Schakelteam

Afgerond (maart 2012 - oktober 2013)

Steeds meer ouderen en chronisch zieken, maar ook jongeren en hun ouders hebben ondersteuning of zorg nodig. Het liefst thuis, in hun eigen omgeving. Zorg- en welzijnswerkers maken dit mogelijk. De klant ziet echter veel verschillende gezichten. Thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werk, schuldhulpverleners en jongerenwerkers bezoeken de klant voor hulp bij wassen, wondverzorging, schulden en...

Bekijk dit project

Kapstok Emmen Aangehaakt - Versteviging van de borging in Emmen

Afgerond (augustus 2014 - augustus 2015)

‘Kapstok Aangehaakt’ is een vervolg op het project Kapstok Mantelzorgexperiment. Resultaat In dit vervolgproject is mantelzorg blijvend op de agenda van de sociale wijkteams in Emmen gezet door: themabijeenkomsten voor de sociale wijkteams, welzijnswerkers en vrijwilligersnascholingen voor POH-ers en doktersassistentenscholingsbijeenkomsten voor Zorgloket- en WMO-consulenten (de gemeente heeft...

Bekijk dit project

Ketenzorg Ouderen Met Partners in Laagdrempelig EErstelijns Thuiszorg (KOMPLEET)

Afgerond (maart 2011 - februari 2014)

Doel Kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving te laten wonen door middel van een keten ouderenzorg. Daarbij wordt de multidisciplinaire zorg gecoördineerd vanuit de eerstelijnszorggroep PoZoB  met integratie van ouderenzorg, laagdrempelig, dicht bij de patiënt. Een regionaal een netwerk ouderenzorg, waarin zoveel mogelijk partners betrokken bij...

Bekijk dit project

Kompleet 2.0

Afgerond (december 2014 - december 2015)

Met het project KOMPLEET is op strategisch niveau regionaal een bestuurlijk netwerk gevormd op het gebied van ouderenzorg met verbinding naar de bestaande netwerkoverleggen zoals het VVT Platform Zuidoost-Brabant, de Zorgketen Dementie Eindhoven e.o. en Helmond. Dit bestuurlijk netwerk volgt ontwikkelingen en kan zo nodig een vertaalslag maken en regionaal implementeren op de werkvloer. In het...

Bekijk dit project

Krachten bundelen voor wijkgerichte zorg in de eerste lijn! Multidisciplinaire (netwerk)samenwerking Gezondheidscentra Zuid Nederland.

Afgerond (november 2010 - oktober 2014)

Demografische en epidemiologische ontwikkelingen vergen een adequaat werkende (eerstelijns)gezondheidszorg die proactief, preventief en geïntegreerd haar diensten levert. Dit vraagt van gezondheidscentra extra inspanning om multidisciplinaire, geïntegreerde wijkgerichte zorg verder en breder ontwikkelen. Ieder afzonderlijk hebben gezondheidscentra daar de organisatorische spankracht niet...

Bekijk dit project

Kwetsbare ouderen: gewoon organiseren

Afgerond (januari 2011 - januari 2013)

DoelOptimalisering van zorg aan kwetsbare ouderen, multidisciplinair en integraal georganiseerd vanuit de domeinen wonen, zorg, welzijn, cure en care. Dit in een nieuwe organisatorische constructie die leidt tot een optimale organisatie voor kwetsbare ouderen. Uitgangspunt hierbij is de zorg zoals gedefinieerd in het zorgprogramma.  Populatiegericht, multidisciplinair en gebaseerd op de...

Bekijk dit project

Lekker in je vel, een project van de Stichting Woonservicewijken Centrum i.o. over een lokale samenwerkingsstructuur voor de aanpak van lichte psychosomatische en depressieve klachten.

Afgerond (maart 2011 - september 2013)

DoelBijdragen aan de psychische gezondheid en het welbevinden van volwassen allochtone vrouwen en vrouwen met een lage SES die last hebben van lichte psychische klachten, in de centrumwijken in Den Haag. Door preventieve benadering komen tot verminderen van lichte psychische klachten bij kwetsbare allochtonen. Met zoveel mogelijk behandeling in de brede eerste lijn. Dit zal worden bereikt door...

Bekijk dit project

Moderne netwerkzorg voor de inwoners van Achterveld e.o.

Afgerond (april 2012 - december 2013)

In Achterveld en omgeving (plattelandsgebied) zijn 2 netwerken opgericht van zorgprofessionals en dienstverleners in welzijn voor:ouderenmensen met psychosociale problemen Resultaat: zowel de samenwerking als de zorg zijn verbeterd. Inspiratie voor landelijk adviesElk netwerk heeft een werkmap gemaakt met protocollen, werkafspraken met derden (ziekenhuis, huisartsenpost, etc.) en andere handige...

Bekijk dit project

MSM: Méér dan multidisciplinaire samenwerking! Een multidisciplinair samenwerkingsmodel voor optimale en bereikbare zorg op het platteland.

Afgerond (januari 2011 - september 2013)

Voor multidisciplinaire zorg aan patiënten met een complexe hulpvraag binnen de eerste lijn is samenwerking tussen zorgverleners noodzakelijk. Om die samenwerking praktisch te vereenvoudigen en inhoudelijk te optimaliseren, heeft dit project het Multidisciplinair SamenwerkingsModel Maasgouw (MSM) ontwikkeld: een virtueel multidisciplinair gezondheidscentrum. Hoe werkt MSM?Een van de zorgverleners...

Bekijk dit project

Multidisciplinair Eerstelijns Oncologie Netwerk

Afgerond (februari 2011 - maart 2014)

In de visie van het Multidisciplinair Oncologie Netwerk (MuON) is oncologische zorg geïntegreerde transmurale zorg met de patiënt aan het roer. Dit vereist een visie op de: inrichting van de eerstelijns oncologische zorg transmurale organisatie van oncologische zorgnoodzakelijke informatietechnologie ondersteuning van patiënten in hun nieuwe rol van regisseurDoelHet doel van dit project is de zorg...

Bekijk dit project

Multidisciplinair Samenwerkings Model De cliënt centraal in domein overstijgende samenwerking Aanvulling op dossier 1540121191/ MSM

Afgerond (januari 2014 - december 2014)

Door het Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) hebben alle mogelijke zorgverleners en zorginstellingen de mogelijkheid afgestemde, gecoördineerde multidisciplinaire zorg en welzijn in de buurt van de cliënt te realiseren. Ook wordt de cliënt, door gebruik van MSM, persoonlijk gestimuleerd tot actieve deelname aan het totale zorgproces. Wat is MSM?MSM is (binnen een beveiligde omgeving)...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire implementatie van het zorgprogramma Gezond Gewicht gericht op kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders in Zwolle

Afgerond (mei 2011 - april 2013)

DoelMinimaal 2 multidisciplinaire kernteams van eerstelijns zorgverleners brengen een evidence-based zorgprogramma in de praktijk. ResultatenDe resultaten van het project zijn beschreven in de factsheet ‘Gezond gewicht kinderen, jou een zorg’. Belangrijke uitkomsten:Multidisciplinaire casuistiekbespreking leidt tot betere zorg en meer wederzijdse doorverwijzingen en consultatie. Een centrale...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in een krimpregio

Afgerond (mei 2012 - oktober 2013)

In Gezondheidscentrum De Monden hebben de 1e en 0e lijn nauw samengewerkt aan een integrale aanpak voor het verbeteren van de zorg in een krimpregio. De integrale aanpak is gebaseerd op het chronic care model en gericht op de burgers met meervoudige problematiek. Resultatenuitgewerkt en geïntegreerd preventiemodel voor patiënten met meervoudige problematiek POH en Assistentes Huisartsen werken met...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire Samenwerkingsstructuur Kwetsbare Ouderen

Afgerond (mei 2011 - maart 2013)

In Velp is een multidisciplinaire samenwerkingsstructuur gerealiseerd met een specialist ouderengeneeskunde (SO) als coördinator in de eerste lijn. Vormgeving samenwerkingsstructuur Er is uitgezocht hoe deze samenwerkingsstructuur het beste vorm kan krijgen, geformaliseerd kan worden en structureel verankerd en gefinancierd kan worden. Het project heeft zich gebogen over de: ...

Bekijk dit project

Nationaal onderzoek naar de meerwaarde van de geïntegreerde eerstelijn

Afgerond (januari 2013 - januari 2015)

Doel Doel van het onderzoek is om na te gaan welke aspecten van geïntegreerde eerstelijnszorg bijdragen aan de doelmatigheid daarvan, waarbij ook de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van de betrokken patiëntenpopulatie in beschouwing worden genomen.OnderzoeksvragenHet onderzoek richt zich op de algemene vraagstelling: 'Welke aspecten van geïntegreerde zorg zijn  bepalend voor effectieve...

Bekijk dit project

Netwerk kwetsbare ouderen. Preventie, vroegsignalering en anderhalve lijn-zorg

Afgerond (mei 2012 - oktober 2013)

Eerstelijnszorgverleners, GGD Frysl�n, gemeenten, Zorgbelang, De Friesland Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor, TinZ en ROS Friesland zetten in Friesland (provinciaal) een wijk- en regiogericht samenwerkingsnetwerk op voor kwetsbare ouderen. DoelHet doel van dit netwerk is om de begeleiding en zorg zo goed mogelijk lokaal af te stemmen op de kwetsbare oudere cli�nt. WerkwijzeEr bestaat geen...

Bekijk dit project

Netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen; doorontwikkeling van de geriatrische netwerken in Friesland.

Afgerond (februari 2015 - december 2015)

In dit vervolgproject zijn de resultaten van het project 'Netwerkvorming rondom kwetsbare ouderen' verdiept en verbreed, door het verstevigen en versneld doorontwikkelen van de geriatrische netwerken. Thema’sDe verschillende netwerken hebben gewerkt aan actuele thema's zoals: advance care planning eenzaamheid casemanagement Dementie dubbelingen in taken wegnemen integrale zorg en welzijn opstellen...

Bekijk dit project

Netwerkzorg copd waterland

Afgerond (november 2010 - september 2014)

DoelDe oprichting van een organisatie voor brede multidisciplinaire samenwerking tussen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor circa 3.000 COPD-patiënten in Waterland. De zorgverleners gaan samenwerken in praktijkgroepen, gegroepeerd rond huisarts- en verpleeghuispraktijken. Het gaat om het beleid bij alle stadia van COPD, ook COPD bij ouderen en palliatieve zorg. De nascholing en...

Bekijk dit project

Nieuwe samenwerking in Nieuwendam Noord

Afgerond (januari 2011 - oktober 2013)

DoelIn 2013 wordt het nieuw te bouwen gezondheidscentrum Waterlandplein geopend in het Amsterdamse Nieuwendam Noord. Een multiculturele wijk met veel gezondheidsproblematiek, slechte leefgewoonten, sociaal isolement, maatschappelijke kwetsbaarheid, armoedeproblematiek. In dat wijkzorgcentrum participeren huisartsen, fysiotherapeuten, het OKC, maatschappelijke dienstverlening, ggz- en...

Bekijk dit project

Noordwest Nederland op een lijn: een kwalitatieve analyse naar succes- en faalfactoren in een regionaal netwerk

Afgerond (mei 2014 - december 2014)

De geboortezorg is volop in beweging. Eén van de speerpunten is het aanpakken van de discontinuïteit rondom zwangerschap en bevalling. De traditionele scheiding tussen de organisatie en uitgangspunten van de verschillende lijnen in de zorg kan leiden tot minder aandacht voor het gemeenschappelijk doel van de zorgprofessionals: de gezondheid van vrouw en kind en een goede ervaring van de vrouw en...

Bekijk dit project

Ontwikkelen businesscase ondersteuning wijkgerichte samenwerkingsverbanden.

Afgerond (januari 2011 - januari 2014)

Het doel van het project, met de werktitel ‘pilot Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) in de Wijk’, is het realiseren van wijkgerichte samenwerking tussen eerstelijns professionals voor patiënten met CVRM waardoor de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. 3 subdoelstellingenOntwikkelen van het zorgprogramma Cardio Vasculair Riscico Management(CVRM) dat bekostigd wordt via een eerstelijns DBC...

Bekijk dit project

Ontwikkelen samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidszorgorganisaties in Alphen aan den Rijn

Afgerond (april 2012 - februari 2014)

Doel van het project was een samenwerking tussen de wijkgerichte geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden op lokaal niveau te organiseren, waarbij een organisatie ontstaat die voldoende mandaat en vertrouwen heeft om duurzame bindende samenwerkingsafspraken te maken met stakeholders ten aanzien van de wijkgerichte programmatische zorg voor mensen met een chronische aandoening in Alphen aan...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een instrument om de 'zachte' factoren van samenwerking binnen dementienetwerken te meten

Afgerond (maart 2014 - december 2014)

Stevige organisatiestructuren rond samenwerking in de zorg dichtbij huis zijn belangrijk. Dit geldt zeker ook voor de zorg voor mensen met dementie thuis. Dementienetwerken, of -ketens, bestaan vaak uit zeer veel partijen. Lang niet altijd vindt men elkaar, spreekt men dezelfde taal of is er sprake van een gedeelde visie. Dit terwijl deze zogenaamde 'zachte factoren' van groot belang lijken voor...

Bekijk dit project

Oostwaarts! Naar een nieuwe organisatie voor zwangerschap en bevallen in Amsterdam Oost

Afgerond (november 2010 - mei 2012)

DoelHet project Oostwaarts richt zich op een betere samenwerking tussen eerste en tweede lijn in de verloskundige keten. Om zo in Amsterdam Oost de zorg aan de ongeveer 4.000 vrouwen die in 2011 zwanger zijn te verbeteren. Dit gebeurt door: opzet van een nieuwe verloskundige praktijk als proeftuin met geïntegreerde samenwerking eerste en tweede lijn gezamenlijke ontwikkeling van protocollen,...

Bekijk dit project

Op één lijn: ontwikkeling model businesscase

Afgerond (september 2010 - januari 2012)

TNO heeft in opdracht van ZonMw een gebruiksvriendelijke businesscase-tool ontwikkeld voor de eerstelijnszorg. Hiermee kunnen zorgverleners en adviseurs effecten van nieuwe samenwerkingsvormen vooraf inschatten en onderbouwen of achteraf controleren. Zo wordt duidelijk wat investeren in samenwerking oplevert in kwaliteit, geld en werkplezier. Ontwikkeld mét gebruikersDe tool is ontwikkeld in...

Bekijk dit project

Optimaliseren ouderenzorg in de thuissituatie

Afgerond (november 2014 - juli 2017)

In de verzorgingshuizen is de praktijkverpleegkundige ouderenzorg namens de huisartsen een onmisbare functionaris geworden voor de oudere in de verzorgingshuizen (project 154012202). DoelDe praktijkverpleegkundigen ouderenzorg structureel in te bedden in de huisartsgeneeskundige zorg en structureel samen te laten werken met thuiszorg en gemeente.DoelstellingenContinue goede (preventieve) zorg voor...

Bekijk dit project

Ouderenzorg in de gemeente Weststellingwerf (zuidfriesland) en de plaatsen Oldemarkt en Kuinre (NWO) optimaliseren door gestructureerde multidisciplinaire samenwerking binnen de huisartsenzorg, verzorgingshuizen, woonzorgcentra en apotheek.

Afgerond (januari 2011 - december 2012)

In Wolvega (4 verzorgingshuizen) en in Oldemarkt (1 verzorgingshuis) is een praktijkverpleegkundige ouderenzorg in dienst van de gezamenlijke huisartsen gestationeerd. Door de dagelijkse aanwezigheid van deze praktijkverpleegkundige ouderenzorg is de huisartsgeneeskundige en verpleegkundige zorg aan de bewoners verbeterd. Zij bezoekt de bewoners structureel en op verzoek van bewoner, familie of...

Bekijk dit project

Participatie vraagt om bewegen

Afgerond (april 2011 - maart 2013)

DoelSamenwerking tussen eerste en tweede lijn, met welzijn en de gemeente. Deze samenwerking vindt plaats in een niet-institutioneel netwerk, gericht op samenhang in zorg en welzijn. Deze samenwerking zet zich in voor behoud of verbetering van maatschappelijke participatie van 65-plussers. Door het aanbieden van kennis en vaardigheden omtrent leefstijl en preventie. Evenals aanbod van behandeling...

Bekijk dit project

Patiëntervaringen in het multidisciplinaire eerstelijns team de mogelijkheden en invloed van directe inbreng van het perspectief van de oudere patiënt

Afgerond (maart 2014 - februari 2015)

Steeds meer ouderen blijven gewoon thuis wonen, ook als hun gezondheid verslechtert. Dit vraagt om zorg en ondersteuning door een multidisciplinaire team van hulpverleners, bestaande uit o.a.: huisarts thuiszorg specialist ouderengeneeskunde ouderenadviseur fysiotherapeut in samenspel met de oudere en mantelzorgers. Deze professionals werken in toenemende mate samen en willen hierbij nauw...

Bekijk dit project

Persoonlijke preventie in de wijk. Samenwerkingsnetwerk voor persoonlijke preventie in public health en 1e lijnszorg

Afgerond (oktober 2011 - september 2013)

Totstandkoming van een compleet, geïntegreerd ICT ondersteund aanbod van preventiediensten in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, aansluitend op  Utrecht Gezond. Deze wijk heeft op termijn 80.000 inwoners. Het aanbod betreft 3 onderdelen:Het opzetten van een samenwerking- en organisatiestructuur voor een wijkgericht preventieaanbodImplementeren van een systeem voor selectieve preventie en...

Bekijk dit project

Project Kapstok: Samenwerkingsverband 1e lijn en welzijn in Emmen

Afgerond (juni 2011 - mei 2013)

ResultatenProject Kapstok heeft bijgedragen aan het op de agenda’s zetten van mantelzorg in eerstelijnsoverleg en het stimuleren van samenwerking tussen: de eerstelijnsprofessionalswelzijnswerkers/mantelzorgconsulenten het gemeentelijke Zorgloket op het gebied van mantelzorgondersteuningUit het evaluatieonderzoek blijkt dat eerstelijnsprofessionals nu meer aandacht hebben voor mantelzorgers en...

Bekijk dit project

Psychiatrische zorg bij de huisarts onder één dak

Afgerond (april 2012 - december 2013)

Doel Het ontwikkelen van een organisatievorm voor multidisciplinaire samenwerking voor psychiatrische zorg bij de huisarts op locatie in Zaandam, met de inzet van een multidisciplinair team (huisarts, psychiater, SPV-er, eerstlijnspsycholoog en  wijkverpleegkundigen). Dit moet leiden tot een innovatieve manier van samenwerken en drempelverlagende zorg. Patiëntenparticipatie Om te borgen dat...

Bekijk dit project

Samen naar beter in de Schooten

Afgerond (mei 2012 - oktober 2013)

Binnen wijk de Schooten in Den Helder werken zorgorganisaties, huisarts, welzijn, gemeente, zorgverzekeraar, apotheek, GGD en ZONH samen om vroegsignalering en de zorg- en dienstverlening rondom kwetsbare ouderen te verbeteren. Er wordt gestart met een multidisciplinair wijknetwerk, dat bestaat uit:Een kernteam waarbij periodiek aan vroegsignalering van kwetsbare burgers uit de huisartsenpraktijk...

Bekijk dit project

Samen sterk en gezond in Zwolle: een nieuwe kijk op diabetes in de wijk

Afgerond (mei 2011 - mei 2013)

DoelHet ontwikkelen van wijkgerichte, multidisciplinaire, geïntegreerde zorg om samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren en zelfmanagement van patiënten met diabetes mellitus type 2 te stimuleren. Geïntegreerde samenwerkingSamenwerking tussen verschillende disciplines is niet vanzelfsprekend en eenvoudig. Er zijn veel (tegenstrijdige) belangen. De samenwerking tussen de zorgverleners in de...

Bekijk dit project

Samen voor een sterke eerstelijn in Scheveningen

Afgerond (februari 2012 - december 2013)

Binnen dit project is de kwaliteit en efficiëntie van zorg voor (kwetsbare) ouderen in Scheveningen verbeterd. Kwetsbaarheid en multimorbiditeit worden eerder opgespoord en via gezamenlijke aanpak en vroege interventies kunnen escalaties worden voorkomen. SamenwerkingDe organisaties en professionals in zorg en welzijn werken nu gestructureerd samen. De lijnen zijn kort, men weet elkaar snel te...

Bekijk dit project

Samen voor het kind

Afgerond (januari 2011 - januari 2014)

DoelRealisatie van een vorm van multidisciplinaire samenwerking rondom het kind met ontwikkelingsproblemen. Bedoeld voor de ongeveer 350 – 500 kinderen tot 18 jaar in Lochem waarbij sprake is van problemen in de ontwikkeling en waarbij twee of meer hulpverleners zijn betrokken. De samenwerking is gericht op:Snelle toeleiding van het kind naar de juiste hulpverlening dicht bij huis.Een vangnet...

Bekijk dit project

Samenwerken in palliatieve zorg: Implementatie Zorgprogramma Palliatieve Zorg

Afgerond (april 2011 - januari 2014)

DoelTwee jaar geleden is een proefproject gestart in de deelgemeente Kralingen/Crooswijk in Rotterdam, ter terugdringing van de hiaten in de samenwerking binnen de palliatieve zorg. Waaronder borging van de continuïteit van de zorg, deskundigheidsbevordering, overzichtelijke zorg en goede overdracht. Dit opgebouwde concept wordt uitvoeriger uitgewerkt, geëvalueerd en gereed gemaakt voor uitrol in...

Bekijk dit project

Samenwerken voor betere zorg, een serious game

Afgerond (februari 2014 - oktober 2014)

Samenwerken tussen verschillende sectoren in de eerste lijn is complex. Opleiding en training voor multidisciplinair samenwerken heeft meer aandacht nodig. Serious gameSimulatie van die samenwerking in de vorm van een serious game is hiervoor een geschikte manier; het kost weinig tijd en levert een oefensituatie voor het uitproberen van het meest effectieve gedrag. Focus op individuele...

Bekijk dit project

SamenwerkingsMonitor Op Eén Lijn

Afgerond (januari 2011 - januari 2015)

De projecten in programmalijn 1, de praktijkprojecten, worden geëvalueerd. Deze evaluatie betreft een analyse van het verloop van de samenwerking in de verschillende projecten. Deze gegevens worden samengebracht in een database waar de informatie uit de verschillende projecten kan worden gedeeld en uitgewisseld.

Bekijk dit project

SOLK - Gezond georganiseerd door de eerste lijn - implementatie

Afgerond (april 2014 - april 2015)

Bij patiënten met meervoudige problematiek kan je als huisarts, verpleegkundige, buurtteam werker of andere discipline niet alleen werken. Voor wie, met wie en hoe werk je dan doelmatig samen binnen de eerste lijn?Zorgconcept en samenwerkingsmodelDe Stichting Overvecht Gezond heeft een zorgprogramma en integraal samenwerkingsmodel ontwikkeld (project 154012206) voor bewoners met somatisch...

Bekijk dit project

SOLK - Gezond georganiseerd vanuit de 1e lijn

Afgerond (januari 2011 - januari 2013)

DoelConcretiseren en implementeren van een visie op zorg en een organisatiemodel in de eerste lijn om beter geïntegreerde zorg te leveren en onnodige zorgconsumptie te voorkomen. Met de focus op implementatie van een multidisciplinaire richtlijn voor patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) in combinatie met problemen op andere levensgebieden.OpbrengstHet project...

Bekijk dit project

Van beweeginterventie naar beweegbehoud

Afgerond (februari 2011 - maart 2013)

DoelIntegrale samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners, openbare gezondheidszorg, sportverenigingen, zorgverzekeraar, ROS en patiëntengroep, gericht op het stimuleren en handhaven van gezonde beweging. Realisatie beweegbehoud in het reguliere beweegaanbod voor minimaal 50% van patiënten die een beweeginterventie heeft gevolgd bij een fysiotherapeut. Na deelname aan een beweeginterventie volgt ...

Bekijk dit project

Van papier naar E-praktijk

Afgerond (december 2014 - december 2016)

Wanneer het niet goed gaat met uw geestelijke of lichamelijke gezondheid en u een andere behoefte heeft aan hulp bij uw verzorging, moeten alle betrokkenen elkaar goed informeren. Dit gebeurt vaak via papier of telefoon en weinig digitaal. Doel Huisartsenzorggroep Ketenzorg NU onderzoekt samen met de partners Careyn, thuiszorg, De Rijnhoven, V&V instelling en PortaVita met ZonMw-subsidie of de...

Bekijk dit project

Verbreding en borging van de zorgverlening voor alle ouderen in een dorp onder één dak: Stichting Zorgnetwerk Elsloo in de regionale context

Afgerond (maart 2015 - januari 2016)

Ouderenzorg over traditionele domeingrenzen heenIn Elsloo zijn vanuit huisartsenpraktijk, verpleeghuis, thuiszorg, paramedici en apotheek afspraken gemaakt voor samenwerking in de ouderenzorg, over traditionele domeingrenzen heen. Vanuit de eerste projectsubsidie (154012309) zijn de contouren van het Zorgnetwerk zichtbaar geworden. Dankzij de vervolgsubsidie heeft dit zorgnetwerk verder vorm en...

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatieimpuls Zorg en Welzijn Nieuwegein

Afgerond (december 2012 - december 2014)

In dit vervolgproject wordt het geleerde uit de volgende 4 ZonMw-projecten (2010-2012) in Nieuwegein toegepast door gemeentebrede inzet van ‘Welzijn op recept’: Integrale zorgprogramma�s DM, COPD, Depressie, CVRM en Hartfalen  Zichtbare Schakel Gebiedsgerichte zorgketens: structurele ketensamenwerking van eerstelijn, welzijn, zorg, wonen en onderwijs in woonservicezones  Zorg en welzijn...

Bekijk dit project

Versterken burgerkracht en verminderen zorgvraag

Afgerond (mei 2012 - oktober 2013)

Vergrijzing, een toenemende zorgvraag, vereenzaming, sociale overlast, individualisering, toename aantal chronisch zieken, een uitgeklede AWBZ en onzekerheden binnen de WMO zijn maatschappelijke ontwikkelingen die Stichting thuiszorg Icare en Travers Welzijn bezig houden. Door de burgerkracht te versterken, kan de zorgconsumptie worden teruggedrongen en de kwaliteit van leven worden verbeterd....

Bekijk dit project

Versterken van de samenwerking tussen patiënten en de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Het organiseren van patientenparticipatie op instellings (meso) niveau

Afgerond (juli 2011 - maart 2013)

DoelDe Stichting Gezondheidscentra (SGE) bestaat uit 10 gezondheidscentra. Momenteel vindt de samenwerkingsrelatie tussen de SGE en patiënten plaats in de centrale cliëntenraad, in klankbordgroepen en in zorginnovatieteams. Dit wordt verder uitgekristalliseerd. Met het doel te komen tot versterking van de positie van de patiënten als samenwerkingspartner op meso-niveau. Het gaat specifiek om het...

Bekijk dit project

Versterking eerstelijns psychosociale zorg Stad Utrecht‘ Krachtige samenwerking in de Utrechtse wijken

Afgerond (februari 2011 - juni 2012)

DoelKomen tot een integrale en vroegtijdige aanpak in de eerste lijn voor bewoners met psychosociale problemen in de Stad Utrecht. Komen tot adequate samenwerking en toegankelijkheid voor mensen met sociale kwetsbaarheid. Door versterking van de samenwerking tussen huisarts, algemeen maatschappelijk werk en poh-ggz, te starten met drie doelgroepen op drie pilotlokaties in drie wijken.DoelgroepDe...

Bekijk dit project

Versterking Gezondheidscentra Midden Nederland - VIMP aanvraag

Afgerond (januari 2015 - december 2015)

Gezondheidscentrum de Heelkom heeft het succesvolle project ‘Moderne netwerkzorg in Achterveld' afgerond. Door kennisdeling, innovatie en efficiëntieverbetering zijn de lokale gezondheidscentra van de Gezondheidscentra Midden Nederland (GMN) versterkt. Maar we zijn er nog niet. DoelIn dit vervolgproject willen we als GMN verder werken aan lokale implementatie op actuele dossiers en de benodigde...

Bekijk dit project

Vier zelfstandige gezondheidscentra te Nieuwegein ontwikkelen en verspreiden samen het integrale transmurale zorgaanbod primair en secundair CVRM als zorginhoudelijke, organisatorische en financieel innovatieve business case

Afgerond (maart 2015 - december 2015)

Het oorspronkelijke project (154012103) heeft geleid tot een basis voor Cardio Vasculair Risico Management in de eerste lijn in de inmiddels 4 gezondheidscentra plus de samenwerking met de gemeente en de sportinstellingen middels het project ‘Bewegen op recept’ dat zeer succesvol is uitgerold. Doel In dit vervolgproject is er zowel binnen de 4 gezondheidscentra, het St. Antonius ziekenhuis, de...

Bekijk dit project

VIMP "Multidisciplinaire zorg dichtbij huis in een krimpregio"

Afgerond (januari 2015 - december 2015)

Binnen GC De Monden is een prima basis gelegd voor geïntegreerde, multidisciplinaire zorg en samenwerking op basis van de uitgangspunten van het Chronic Care Model en de Kaiser Permanente Triangel (project 154012307). Vanuit een gezamenlijk visie is een community care aanpak gerealiseerd, waarbij preventie en zorg in de leefomgeving van de burger wordt aangeboden en gebruik wordt gemaakt van...

Bekijk dit project

Vimp aanvraag Gezond Gewicht Kinderen en Zorg in Zwolle

Afgerond (december 2014 - december 2015)

De resultaten van het project Gezond Gewicht Kinderen en Zorg in Zwolle hebben tot 5 vervolgstappen geleid. Doel en werkwijzeIn dit project zijn deze uitgewerkt in concrete acties en resultaten: Inbedding van de resultaten van het project in de Netwerken Jeugd en Gezin, cq sociale wijkteams.Doorontwikkeling van de functie centrale zorgverlener gezond gewicht en verspreiding van de ervaringen...

Bekijk dit project

VIMP ten behoeve van de implementatie van Inloopcentra: One stop visit voor lichamelijk en geestelijk welbevinden en de versterking van zelfredzaamheid

Afgerond (juli 2015 - juli 2016)

De Stichting Inloopcentra heeft, als afgeleide van de walk in centra in Engeland, een uniek op de Nederlandse situatie afgestemd concept ontwikkeld dat in Schiedam bewezen heeft succesvol te zijn (project ‘Inloopcentra’). Cruciaal hierbij is de rol van de eerste lijn, oftewel de huisarts en het gezondheidscentrum. Laagdrempelige voorzieningPatiënten kunnen zonder afspraak terecht, de werkdruk van...

Bekijk dit project

VIMP-aanvraag voor ZonMw-project 154012119 Multidiscipliniar Samenwerkings Model: optimale en bereikbare zorg op het platteland

Afgerond (januari 2013 - november 2014)

Het Multidisciplinair Samenwerkings Model (MSM) is een werkmethodiek, ondersteund met ICT en andere technologische oplossingen, die individuele eerstelijns partijen, maar ook andere samenwerkingspartners als gemeente en thuiszorg helpt coördinatie en afstemming van de zorg te realiseren. MSM is ontwikkeld en geïntroduceerd in de gemeente Maasgouw (project 154012119).    Doel Doorontwikkeling MSM...

Bekijk dit project

Wat beïnvloedt teamfunctioneren in de eerstelijn? Een validatie- en determinantenstudie met de Team Climate Inventory

Afgerond (maart 2014 - november 2014)

Door een toename van het aantal chronisch zieken en het aantal mensen met meerdere aandoeningen is er steeds meer vraag naar multidisciplinaire patiëntenzorgteams in de eerste lijn. De mate waarin deze teams goed functioneren, bepaalt waarschijnlijk mede ook de geleverde kwaliteit van zorg.Team Climate InventoryIn dit onderzoeksproject is een bestaande vragenlijst voor het meten van het...

Bekijk dit project

Welzijn op recept met inzet van Lang Leve Thuis vrijwilligers

Afgerond (december 2014 - december 2015)

Welzijn Bloemendaal en Regionale Stichting WonenPlus hebben met succes Welzijn op recept geïmplementeerd in HOED Overveen en Huisartsenpraktijk Bloemendaal en Monnickendam. ResultaatDe 3 huisartsenpraktijken hebben 39 welzijnsrecepten uitgeschreven, waarbij 23 deelnemers gematcht zijn met een welzijnsinterventie en ook daadwerkelijk zijn gaan deelnemen aan een welzijnsactiviteit. Door deelname aan...

Bekijk dit project

Wijkgericht werken

Afgerond (juli 2014 - januari 2016)

In het project ‘Krachten bundelen voor wijkgerichte zorg in de eerste lijn’ is de netwerkorganisatie Gezondheidscentra Zuid-Nederland (GZN) opgericht; een Back-Office die het primaire proces ondersteunt.DoelDe kennis omtrent wijkgericht werken, ontwikkelde werkmethodieken en de organisatiekracht van gezondheidscentra delen. Door kennisdeling winst boeken in de kwaliteit van eerstelijnszorg,...

Bekijk dit project

Wijkgerichte sectoroverstijgende samenwerking op het gebied van preventie en vroegsignalering op vinex locatie

Afgerond (april 2011 - december 2012)

DoelHet gezondheidscentrum Leidsche Rijn biedt vanuit een tijdelijke huisvesting de inwoners van de vinex-wijk Het Zand eerstelijnszorg. Met huisartsen, poh’s, verloskundigen, apotheek, fysiotherapie, eerstelijns-ggz en andere disciplines. Tevens houden een gynaecoloog en een kinderarts spreekuur. In 2012 wordt het nieuwe wijkgezondheidscentrum Het Zand geopend, met nog meer samenwerking met de...

Bekijk dit project

Zelfstandigheid in verbondenheid; organisatieontwikkeling van een themagericht zorgcentrum voor geïntegreerde psychologische- en (para)medische zorg te Ede.

Afgerond (maart 2011 - mei 2013)

Doel Het ontwikkelen en implementeren van een organisatiemodel dat kleine zelfstandige eerstelijnspraktijken verbindt tot een geïntegreerd samenwerkend geheel. Met daarbij de opzet van een kleinschalig themagericht centrum voor met elkaar verweven  lichaamsgerichte en psychosociale zorg. Doelgroep Kleine maatschappen of solopraktijken, waaronder: verloskundigen, oefentherapeut...

Bekijk dit project

Zorg en welzijn op een lijn, Organisatorische integratie van wijkgerichte zorg en welzijn

Afgerond (februari 2011 - november 2013)

DoelOpbouwen van een structurele samenwerkings- en verwijsrelatie tussen welzijn en de gezondheidszorg in de wijk Doorslag in Nieuwegein. Ter verhoging van de gezondheid en het welbevinden van de wijkbewoners en verlaging van (onnodig) zorggebruik voor welzijnsklachten.Dit gebeurt in 4 deelprojecten:Kennismaking van de professionalsOpzetten en implementeren van een passend welzijnsaanbod om naar...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website