Projectomschrijving

Aanleiding

Bij stervende patiënten kan sprake zijn van reutelen, een luidruchtige ademhaling veroorzaakt door slijm in de luchtwegen, dat voor naasten verontrustend kan zijn. Medicatie wordt soms overwogen, maar er is geen bewijs dat dit helpt. Verder is het niet duidelijk hoe naasten onderzoek bij hun geliefde ervaren in de stervensfase.

Doel

Het voorkomen of verminderen van reutelen tijdens de stervensfase. Daarnaast wilde dit onderzoek, dat plaatsvond tijdens een kwetsbare fase in het leven voor zowel patiënt als naasten, nagaan hoe nabestaanden deelname van de patiënten aan een (dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd) onderzoek in deze fase hebben ervaren. Hierbij is er gekeken of deelname aan het onderzoek invloed heeft gehad op het eigen welbevinden van de nabestaanden en of deelname naar de mening van de nabestaanden invloed heeft gehad op hun rouw en rouwverwerking.

Werkwijze

Om te onderzoeken of preventieve inzet van de medicatie scopolaminebutyl reutelen voorkomt is er een onderzoek opgezet. Bij de start van de stervensfase kreeg de helft van de patiënten 4x op een dag scopolaminebutyl toegediend, de andere helft een placebo. Na overlijden kregen de naasten een vragenlijst en werden zij uitgenodigd voor een interview over hun ervaring met de deelname aan dit onderzoek in de stervensfase.

Resultaten

Het onderzoek heeft aangetoond dat het preventief geven van scopolaminebutyl, dus vanaf het moment dat de stervensfase is herkend, het vóórkomen van reutelen halveert, en zonder bijwerkingen. Daarnaast blijkt het mogelijk om onderzoek te doen in de stervenfase. Er zijn 108 vragenlijsten ingevuld en 15 naasten hebben hun medewerking verleend aan een interview. Naasten ervaarden deelname aan onderzoek in deze fase niet als belastend. Het gebeurde na overleg met de naasten, waarbij zij wezen op hun wens om bij te dragen aan de wetenschap of op de hoop om er zelf baat bij te hebben.

Context

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. We stimuleren verbetering in de palliatieve zorg door samen met partijen uit beleid, onderzoek, praktijk en het onderwijs te investeren in kennisontwikkeling, verdere professionalisering van de palliatieve zorg en kennisbenutting van ontwikkelde resultaten.

Publicatie en podcast

Nieuws

Interview


Specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch vertelt over het onderzoek: 'Het was heel nuttig hierin te investeren, gezien de heftige emoties die reutelen vooral bij naasten oproept.'

> Lees het interview

Uitgelicht

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website