De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Antes heeft vorig jaar deelgenomen aan het ZonMw-Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Hierbij werd het goede voorbeeld 'Besluitvorming in de palliatieve fase' geïmplementeerd.

Projectleider Karin den Boer en hoofdaanvrager Joris van der Vlugt hebben hiermee een bijdrage geleverd aan de verbetering van palliatieve terminale zorg voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Een belangrijk aandachtsgebied, want bij de meeste ggz-instellingen ontbreekt het aan kennis, methodiek en mogelijkheden om goede palliatieve terminale zorg (ptz) in te richten. Daarnaast zijn de meeste hospices en verpleeghuizen niet geëquipeerd om terminale palliatieve begeleiding te geven aan patiënten met EPA. Het gevolg is dat veel patiënten met EPA geen goede begeleiding krijgen in hun laatste levensfase.

Optimaliseren van palliatieve terminale zorg

Het doel van ons verbeterproject was de kwaliteit, communicatie en deskundigheid ten aanzien van palliatieve terminale zorg voor patiënten met EPA binnen en buiten de organisatie te optimaliseren. Bijkomend kunnen de ervaringen van ons project andere ggz-instellingen inspireren om ook beleid rondom palliatieve zorg te maken.

Proactieve palliatieve zorg op MPU

Samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben wij een gefaseerd implementatieplan opgesteld en uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in meer proactieve palliatieve zorg op de MPU van Antes waarbij continu aandacht is voor de wens van de patiënt en zijn naasten. Er zijn 8 aandachtsfunctionarissen opgeleid om de opgedane kennis te bewaken. Ook is er een consultatiedienst voor intercollegiaal overleg opgericht. Beide zijn nadat het project is afgelopen nog steeds beschikbaar. Daarnaast is Antes lid geworden van het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken (NPZR&o). Samen met het NPZR&o worden de consultatiefunctie en een scholingsaanbod verder ontwikkeld.

Meer inzicht in behandelbeleid

Tijdens de looptijd van het project is veel aandacht besteedt aan contact met interne verwijzers. Hierdoor weten zij de weg naar de MPU sneller te vinden voor overleg over bijvoorbeeld markering van de palliatieve fase of psychofarmaca in de laatste levensfase. Ook heeft ons project opgeleverd dat de zorg wekelijks tijdens het multidisciplinaire overleg wordt bijgesteld. Daarnaast wordt nu standaard gebruik gemaakt van de observatieschalen en screeningsinstrumenten om symptomen te objectiveren. Hierdoor is het veel inzichtelijker geworden of het gekozen behandelbeleid volstaat. Dit is bij patiënten met EPA extra belangrijk omdat zij symptomen vaak niet goed kunnen verwoorden. 

Volledige steun management

Palliatieve zorg stond al enkele jaren op de agenda bij Antes. Het management heeft ons project daarom vanaf de beginfase volledig gesteund. Dit project gaf concreet invulling aan de bestaande ideeën. We worden ook naast dit project optimaal gefaciliteerd in het ondersteunen van mensen met EPA in hun laatste levensfase. Omdat Antes palliatieve zorg voor deze doelgroep belangrijk vindt, willen we onze kennis en ervaringen graag delen met andere ggz-instellingen. Geïnteresseerden mogen bij ons het implementatieplan opvragen. Daarnaast zijn we beschikbaar voor intercollegiaal overleg of om een kijkje te komen nemen op de MPU.

Karin den Boer (GGZ verpleegkundig specialist)
Drs. MSc. Joris van der Vlugt (psychiater MPU) j.vlugt@deltapsy.nl

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website