Projectomschrijving

Eerstelijnszorgverleners, GGD Frysl�n, gemeenten, Zorgbelang, De Friesland Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor, TinZ en ROS Friesland zetten in Friesland (provinciaal) een wijk- en regiogericht samenwerkingsnetwerk op voor kwetsbare ouderen.

Doel

Het doel van dit netwerk is om de begeleiding en zorg zo goed mogelijk lokaal af te stemmen op de kwetsbare oudere cli�nt.

Werkwijze

Er bestaat geen model voor netwerkvorming tussen eerstelijnszorg en gemeente & welzijn. Dit netwerk ontwikkelt zich daarom proefondervindelijk.
Via regionale bijeenkomsten wordt in kaart gebracht wat er lokaal aan afstemming
plaatsvindt tussen welzijn en zorg. Waar men elkaar nog niet kent, worden professionals met elkaar in contact gebracht. Waar nog weinig initiatieven zijn, worden succesvolle initiatieven getoond.

De kennis die wordt verzameld, wordt omgezet naar handzame documenten (hoe realiseer je lokale netwerkvorming tussen welzijn en zorg). Uiteindelijk vindt door kennisoverdracht provinciaal en lokaal betere afstemming plaats.  

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website