Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de multidisciplinaire benadering van de antroposofische gezondheidszorg. De 4 therapeutica die met verschillende thema's; hartfalen; kanker; onbegrepen buikklachten bij kinderen; stress gerelateerde klachten, gewerkt hebben, zijn onder de professionele begeleiding van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en het IMO sterk gestimuleerd om met de ogen van onderzoekers zowel naar de het effect voor de patiënt als ook naar het effect op de interne samenwerking tot een onderbouwing te komen van een zorgprogramma. Deze werkwijze is ook aan te bevelen voor partners in de eerstelijns gezondheidszorg. Vervolgens kan dit leiden voor een bredere uitwisseling op grond van de gedocumenteerde resultaten. Er is tijdens het gehouden symposium een handboek gepresenteerd, dat ook elektronisch beschikbaar is: www.hsleiden.nl/aems/lectoraatag/eengoedideeindepraktijk2014.pdf

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft zowel op concrete zorgaspecten als op procesmatige en conform de uitgangspunten ook op organisatorisch gebied tot resultaten geleid. De inspanningen tot dusver moeten ook gezien worden als de potentie om in de breedte van de antroposofische gezondheidszorg een impuls te ontwikkelen tot een onderbouwde wijze van de multidisciplinaire samenwerking. Een therapeuticum is in zichzelf al een vorm van multidisciplinaire samenwerking. Met dit project is een belangrijke impuls gegeven om tot een onderbouwde en gedocumenteerde vorm per ziektebeeld, de patiënt meer houvast te geven van het behandelplan en de daarvoor in te zetten therapieën. Op 23 mei werd tijdens het symposium: Een goed idee ... in de praktijk een handboek gepresenteerd met een verantwoording van de gerealiseerde resultaten/ zorgprogramma's bij de 4 betrokken Therapeutica:

Mercuur: voor patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt ;

Aurum: voor patiënten met kanker of die kanker gehad hebben;

Helianth: voor kinderen met onbegrepen buikklachten

Widar: voor patiënten met stress gerelateerde klachten.

 

Dit handboek is tijdens het symposium overhandigd aan Peter Staal ( antroposofisch huisarts) in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders ( NVAZ)

dit handboek is ook elektronisch beschikbaar : www.hsleiden.nl/aems/lectoraatag/eengoedideeindepraktijk2014.

Het handboek bevat ook een aantal aanbevelingen. Daarvan zijn een aantal al omgezet in concrete acties : Een strategische conferentie op 14 februari 2015 over de professionele authenticiteit in de antroposofische gezondheidszorg. Daarnaast zal in het voorjaar van 2015 een zogenaamde Therapeuticumdag worden georganiseerd, waar de resultaten van dit project ter verdieping met de overige therapeutica zullen worden gedeeld. Ook het aspect van de organisatie-ontwikkeling die hierbij gewenst zou zijn zal aan bod komen.

Met name ook de ontwikkelde en gehanteerde vragenlijsten, zijn een instrumentele bijdrage voor het verder ontwikkelen van zorgplannen.

Ook het perspectief van de patiënt heeft met participatie van Zorgbelang in de klankbordgroep aandacht gekregen en zal in de uitwerking van de documentatie nog verder vervolg krijgen. Met name Antroposana als belangenvereniging van de antroposofische patiënten heeft ook vanuit de betrokkenheid bij het overleg in de klankbordgroep een belangrijke rol om de conclusies van deze werkwijze met de patiënten te communiceren. Hiervoor is het tijdschrift STROOM een effectief communicatiemiddel. De vragenlijst die ingezet kan worden om de ervaring met de zorg te evalueren kan daarbij instrumenteel in bijdragen.

Belangrijke medespelers op het gebied van onderzoek waren het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en het IMO. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de methodische aspecten van het ontwikkelen van de zorgplannen geleverd.

Op het gebied van organisatie-ontwikkeling is de concentratie in eerste termijn geweest op het multidisciplinair samenwerken. Maar thema's als welke bestuursvormen passen het beste bij de huidige ontwikkeling van de therapeutica en het vraagstuk van leiderschap zijn manifest in beeld gekomen als aandachtspunten voor de toekomst.

Een belangrijk resultaat is ook de reeds op gang gekomen van uitwisseling en samenwerking tussen de therapeutica onderling, ook op regionaal niveau.

Naast de reeds ontwikkelde zorgaanbodplannen zal het resultaat van dit project ook zijn, dat er onder supervisie van het Lectoraat AG nieuwe zorgplannen zullen worden ontwikkeld. Daarbij zal een uitgewerkte handleiding om een concept zorgprogramma te ontwikkelen een belangrijk tool blijken te zijn.

Het meten van de patiënttevredenheid is al een belangrijk issue binnen de Antroposofische Gezondheidszorg met positieve resultaten. Deze zullen met deze benadering in principe tot een positieve beleving van de patiënten leiden en ook ingezet kunnen worden voor een objectivering van de wijze waarop de buitenwereld soms naar de Antroposofische Zorg kijkt.

Er is ook een initiatief g

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inmiddels zijn er bij de 4 deelnemende therapeutica projectmatig interessante en gedifferentieerde ontwikkelingen gerealiseerd. Binnen het project is de communicatie sterk verbeterd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het symposium op 23 mei

/www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg/stories/storyReader$384

Dan zal ook het handboek met de resultaten en de aanbevelingen worden aangeboden.

Via overleg in de klankbordgroep heeft ook de rol van de patiënt aandacht gekregen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In grote lijnen verloopt het project conforme de uitgangspunten.Wat betreft het proces bij de 4 verschillende therapeutica naar de inhoudelijke aspecten bij de gekozen thema's is het zeer interessant, dat met name het methodisch inhoud geven aan het multidisciplinaire karakter van het project, als een positieve ervaring wordt beleefd. Per thema zijn de bevindingen zeer gedifferentieerd. Er is in de afgelopen tijd ook tijd en aandacht besteed aan de onderlinge uitwisseling in separate bijeenkomsten voor alle projectdeelnemers. Deze hebben ook bijgedragen aan het kweken van begrip voor de afzonderlijke trajecten. Met de Stuurgroep is overlegd gevoerd en ook de oriëntatie op de organisatie-aspecten is geïnventariseerd. Op 23 zal het symposium plaatsvinden met als titel "Innovatie in de antroposofische gezondheidszorg" Dit symposium vindt plaats bij de Hoge School Leiden van 12.30-18.00 uur Informatie en inschrijving via: www.hsleiden.nl/symposium23mei. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Henk Verboom henkverboom@hetnet.nl of 0615054471. Op de website treft u het programma aan. De deelnemende therapeutica zullen hun bevinden in workshops presenteren en er zal een handboek worden gepubliceerd, dat in ontvangst zal worden genomen door Peter Staal , bestuurslid van de NVAZ , met de portefeuille therapeutica. Er zullen 4 inhoudelijke presentaties worden gegeven op de achtergronden en de ervaringen met dit project.

namens de projectgroep

henk verboom

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij vier gezondheidscentra waar reguliere zorg, aangevuld met antroposofische gezondheidszorg, wordt geboden is een vraag om een veranderingsproces m.b.t. de organisatie te initiëren.

In deze gezondheidscentra wordt reeds multidisciplinair gewerkt, maar de organisatie is in de jaren niet verder geprofessionaliseerd en geïnnoveerd. De specifieke organisatie rondom diagnosegebonden zorg in de vorm van zorgprogramma's, is nieuw voor deze centra. Het project richt zich hierop, ten einde de kwaliteit, doelmatigheid en transparantie van de zorg te vergroten.

 

Om deze veranderingsprocessen in de organisaties professioneel te laten verlopen wordt in dit project in elk van de gezondheidscentra een actieonderzoek ingericht, begeleid door twee lectoraten (Mens en Organisatie (Stenden Hogschool), en Antroposofische Gezondheidszorg (Hogeschool Leiden)) en een institituut voor mens en organisatieontwikkeling (IMO, Zeist).

 

In alle vier de gezondheidscentra wordt aan de volgende drie organisatievraagstukken gewerkt:

1. Optimalisering van de organisatie van het bestuur en de dagelijkse leiding van het gezondheidscentrum, zodat deze optimaal aansluiten bij de zorgprogrammaontwikkeling voor specifieke doelgroepen en bij de kwaliteitseisen van de therapeutica zelf.

2. Optimalisering van de organisatie van de zorgprogramma's voor specifieke doelgroepen patiënten: bv. optimalisering van de communicatie en afstemming tussen de medewerkers en verbetering van de communicatie naar patiënten.

3. Optimalisering van de afstemming van het zorgaanbod op de behoeften/ervaringen van de betreffende patiëntenpopulaties van de zorgprogramma's. Bij het aanpakken van dit vraagstuk wordt een belangrijke plaats toegekend aan de patiënten die als ervaringsdeskundigen geraadpleegd en vertegenwoordigd zullen worden.

Bij alle drie de organisatievraagstukken zijn de optimalisering van de afstemming en communicatie tussen medewerkers en het inrichten van een adequate organisatiestructuur daarvoor, centrale thema's.

 

Het project wordt uitgevoerd op 3 niveaus:

1. Individuele begeleiding/ coaching per centrum: per gezondheidscentra werken vijf medewerkers onder leiding van de coaches aan het professionaliseren van de organisatie, op de hiervoor beschreven drie niveaus van de organisatie.

2. Uitwisseling van kennis en ervaringen: tussen de vier centra vindt driemaandelijke uitwisseling van kennis en ervaringen vanuit het actieonderzoek plaats.

3. Bredere kennisdeling/ transfer van kennis aan andere eerstelijns zorgprofessionals en hun organisaties:

- door het beschrijven van de resultaten van het actieonderzoek in een onderzoeksrapport;

- door het op basis van de resultaten schrijven van een handboek 'Optimaliseren van eerstelijnsgezondheidszorg met behulp van actieonderzoek'; en

- door het organiseren van een symposium voor eerstelijns zorgprofessionals en hun organisaties, waarin de resultaten van het onderzoek in workshops, het onderzoeksrapport en het handboek worden gepresenteerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website