Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Binnenplaats heeft met deze VIMP gewerkt aan een evenwichtige ontwikkeling op drie domeinen in de organisatie:

zorginhoudelijke professionalisering, bedrijfsmatige professionalisering en versteviging van de interne samenwerking.

Zorginhoudelijk werd gewerkt aan het thema SOLK voor Volwassenen en SOLK voor Infants (Infant Mental Health, IMH). Dit

vond plaats aan de hand van een door het Jan van Es Instituut ontwikkelde incompany leergang.

De subsidie heeft professionele begeleiding van ons team mogelijk gemaakt in een ingrijpende periode van onze

samenwerking. Zonder deze begeleiding zou de samenwerking waarschijnlijk zijn teruggebracht naar een naast elkaar bestaan

van over en weer naar elkaar verwijzende praktijken zonder verdere binding. Nu hebben we een steviger basis voor

professioneler, zakelijker en toch zeer geïnspireerde samenwerking. De samenwerkingsproblemen hebben de aandacht in

eerste instantie erg naar binnen gericht laten zijn. Nu het einde van het project nadert is er weer ruimte voor flow naar de

inhoudelijke zorg in samenwerking met de stakeholders. We sloten het traject feestelijk en leerzaam af met een gezamenlijke bijscholing met huisartsen, POH's, jeugdgezondheidszorg-medewerkers. Thema was: De verbinding tussen Infant Mental Health en SOLK.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Concreet leverde de VIMP ons het volgende op:

 

Organisatie

• Ontwikkeling nieuw organisatiemodel met 3 vormen van samenwerking

• Ontwikkeling van de benodigde samenwerkingsovereenkomsten behorend bij de verschillende schillen in de samenwerking (coöperatielid, teamlid en huurder).

• Organisatiehygiëne: het invoeren van vergaderschema’s voor werkoverleg, cliëntenoverleg, coöperatievergaderingen en ALV’s van de coöperatie. Vormgeven van een jaarcyclus in begroting en financiële verantwoording, het aantrekken van een nieuw administratiekantoor voor boekhouding, jaarrekening en belastingaangifte.

• Groei in onze rollen als bestuurders van de coöperatie, meer zicht op zakelijke belangen en vermogen om het doel voor ogen te houden en daarop te blijven koersen, ook als het tegenzit.

• Meer financiële en juridische kennis van zaken door het scholingstraject, inzicht in marketing-aanpak voor onze organisatie. Dit leidde tot een goede begroting, juridisch onderbouwde samenwerkingsovereenkomsten en een website die vanuit de cliënten werkt in plaats van vanuit ons team gedacht, dus vraag-georiënteerd en niet aanbod- georiënteerd.

 

Netwerk

• Stakeholdersanalyse bracht meer inzicht in de belangen van verschillende partijen en de mogelijkheden om op verschillende manieren samen te werken met verschillende delen van het netwerk. Niet alleen inzetten op de actieve en meest betrokken delen van het netwerk, maar meer strategisch inzetten op die delen van het netwerk waarmee zowel lange als korte termijn belangen te realiseren zijn.

• Ons netwerk rondom de zorg groeide. Zowel de netwerken rondom SOLK voor Volwassenen als voor Infants om de Binnenplaats heen groeien. Uiteindelijk bleken we toch in staat om de eerste stappen van twee pilots op het gebied van SOLK te formuleren, ons doel uit het eerste projectplan werd zo toch nog (deels) behaald.

Er is een scholingsprogramma voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en sociale teams in de regio in ontwikkeling.

Daarnaast wordt na de bijscholing een vervolgplan ontwikkeld om de huisartsen te ondersteunen in de communicatie met patiënten over SOLK.

 

Zorg

• Qua visie vonden we aansluiting bij de recente ontwikkelingen rondom Positieve Gezondheid van Machteld Huber (de ook met steun van ZONMW ontwikkelde nieuwe definitie van gezondheid die prachtig bij ons werk aansluit). We beginnen het model te gebruiken in de inhoudelijke zorg en werken op het moment van afsluiten van de VIMP nieuwe ontwikkelingen rond Positieve Gezondheid uit. In de komende periode gaan we de mogelijkheden van inzet van dit model verder onderzoeken en vervolgens implementeren. Onze missie en visie zullen we op een paar punten aanpassen om deze helemaal te laten aansluiten bij de visie op gezondheid vanuit Positieve Gezondheid.

• Door de bijscholing rond Triple Aim ontwikkelden we visie voor nauwere samenwerking met de ‘nulde lijn’. Hiermee wil De Binnenplaats steviger verankeren in het maatschappelijke veld waarin we werken. Met de versterking van het team met een coach die onder andere werkzaam is voor ARBO-diensten en het gezamenlijk ontwikkelen van een programma gericht op Vitaliteit en Positieve Gezondheid willen we hier verder vorm aan geven.

• We ontwikkelen het programma Positieve Gezondheid. Dit programma start met het in kaart brengen van het ‘gezondheidsvlak’ van iedere individuele deelnemer, gebaseerd op het model ‘mijn positieve gezondheid’. Hierbij staat de definitie van gezondheid, namelijk het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van sociale, mentale en fysieke uitdagingen van het leven, centraal.

We willen in het programma de veerkracht van de deelnemers gaan aanspreken en met deze veerkracht hen stimuleren om hun gezondheidsvlak te vergroten.

• Inhoudelijk groeiden we in ons onderwerp SOLK voor volwassenen en voor het zeer jonge kind (Infant Mental Health). We kregen meer oog voor de verbinding tussen IMH en SOLK op latere leeeftijd. Dit is een nog wat onontgonnen werkgebied waarbinnen veel in ontwikkeling is. De Binnenplaats volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen o

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Binnenplaats, gezondheidszorg voor jong en oud, met aandacht voor lichaam en geest.

 

De Binnenplaats werd opgericht door zelfstandig gevestigde eerstelijnszorgwerkers, die hun krachten wilden bundelen en hun deskundigheid en positie in het veld wilden versterken. De subsidie van het ZonMW-project Op een lijn maakte deze organisatieontwikkeling mogelijk.

 

Het Op één lijn-project leverde De Binnenplaats een aantal goed lopende multidisciplinair aangeboden zorgprogramma’s en een stevige organisatie met een Cooperatie U.A. als rechtsvorm op.

 

De ViMP zal worden ingezet om De Binnenplaats middels scholing en begeleiding vanuit het Jan van Es Instituut verder te ontwikkelen naar een Triple AIM organisatie.

 

Dit doorontwikkelen van onze organisatie levert de volgende opbrengsten op:

• Inzicht hoe de Binnenplaats als multidisciplinaire eerstelijns zorgorganisatie kan opereren binnen het veranderende hedendaagse zorgstelsel.

• Als operationalisatie van dit inzicht: het levert een met het netwerk opgestelde beschrijving op van zorgpaden SOLK voor infants, kinderen en volwassenen met bijbehorende businesscase

• De Vimp leidt tot startklare pilots voor deze zorgpaden, mede gedragen en gefinancierd door het netwerk. Deze pilots worden na de VIMP-periode uitgevoerd.

• Dit levert een versterkte positie binnen het regionale zorgnetwerk op.

 

 

Het tijdpad is als volgt:

• Januari-februari 2015: voorbereiding leergang en mobiliseren van het netwerk voor dit project.

• Maart 2015 : gezamenlijk startsymposium met het netwerk (incl. ZONMW)

• April-november 2015: leergang met vijf zeswekelijkse lesochtenden. In de middag en tussen de bijeenkomsten door sessies om de opdrachten uit deze lesdagen samen met het netwerk uit te werken tot de projectresultaten.

• December 2015: oplevering evaluatie leergang aan ZONMW en praktische voorbereiding pilots (intakes ed)

• 2016: pilots Solk voor infants, kinderen en volwassenen draaien.

 

Begroting:

In de bijgevoegde begroting is de beoogde besteding van de VIMP opgenomen. Het budget van de VIMP wordt ingezet voor het scholingstraject, het startsymposium en het projectmanagement van dit VIMP-traject. Voor de inzet van de werkers van de Binnenplaats en het netwerk is een schatting gemaakt van 20-25 deelnemers. Hun tijdsinvestering is in de begroting opgenomen als investering van de deelnemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website