Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gezamenlijke zorgverleners in de regio Midden-Holland realiseren in een regionaal netwerkverband een geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met artrose en reuma. Het netwerk heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, geïntegreerde zorg voor mensen met een aandoening aan het bewegingsapparaat en wel opgebouwd uit de behoefte van zorgaanbieders als zorgafnemers. De zorg wordt zoveel mogelijk op wijkniveau aangeboden door betrouwbare partijen. Zodanig dat een patient zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven en zo weinig mogelijk hinder heeft van de aandoening. Het netwerkverband heeft de naam RAPplus gekregen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Apotheek Zorgbureau, Thuiszorgorganisatie Vierstroom en het Transmuraal Netwerk Midden-Holland hebben het initiatief genomen om een breed samengesteld multidisciplinair zorgnetwerk voor patiënten met reuma en artrose op te richten. Dit zorgnetwerk is in de markt gezet als RAPplus.

Bij de subsidie aanvraag hadden de initiatiefnemers een aantal doelstellingen:

1. De samenwerking binnen 1e lijn, tussen 1e en 2e lijn en tussen zorgaanbieders en patiënten vertegenwoordigers verbeteren. Eind 2011 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend door betrokken partijen voor het zorgnetwerk Beperkt Bewegen

2. Specialistische medicatie voor reumapatiënten laten verzorgen door zorgaanbieders in de regio. Door de z.g. Overheveling Dure geneesmiddelen zijn er afspraken gemaakt tussen het Apotheek Zorgbureau en het Groene Hart Ziekenhuis voor wat betreft inkoop, logistiek, medicatiebewaking van TNF alfa remmers. Groot winstpunt daarin is dat alle betrokken zorgverleners nu op de hoogte zijn van de door de patient gebruikte medicatie.

3. De tevredenheid van de zorggebruiker: Vanaf de start van het project is een Zorggebruikersgroep actief, die communiceert middels bijeenkomsten of d.m.v. Linkedin. Deze Zorggebruikersgroep heeft veel invloed gehad op de totstandkoming van de afspraken binnen of tussen groepen zorgverleners.

4. Initiatiefnemers waren van mening dat het aanbieden van een geïntegreerd zorgprogramma alleen mogelijk was wanneer een zorggroep opgericht zou worden. De zorggroep kan onderaannemers (de zorgverleners)contracteren en kan contracten afsluiten met zorgverzekeraars. In de loop van het project werd meer en meer duidelijk dat een zorggroep ook zijn beperkingen heeft. Zeker een zorggroep die werkzaam zal zijn op het gebied van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bleek te stuiten op veel bezwaren. Binnen het tijdsbestek van het subsidieproject is het niet gelukt een zorggroep die de zorg integraal financiert op te richten. Het ontwikkelde ondernemingsplan biedt echter zeker perspectieven om in de naaste toekomst een organisatie in te richten die zorggroep activiteiten onderneemt.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel

De gezamenlijke zorgverleners van Midden-Holland realiseren in een regionaal netwerkverband één geïntegreerd zorgprogramma voor de behandeling en begeleiding van mensen met bewegingsbeperkingen, gericht op reumatoïde artritis (RA) en artrose.

 

Start

Op 23 mei 2011 heeft de kick-off van het project plaatsgevonden. Hierbij waren diverse zorgverleners die betrokken zijn bij reumapatiënten aanwezig.

Vervolgens is er een inventarisatieronde gehouden naar de wensen en knelpunten in de zorg voor reumapatiënten onder betrokken zorgverleners. Op basis van de inventarisatie is een eerste opzet gemaakt van het huidige/ideale zorgproces van reumapatiënten en artrosepatiënten.

 

Zorgnetwerk

Een belangrijke eerste stap is gezet. Het zorgnetwerk, bestaande uit alle betrokken disciplines in de zorg voor patiënten met RA en artrose is opgericht. Dit netwerk heeft tot doel te komen tot kwalitatief goede, geïntegreerde zorg voor mensen met een aandoening van het bewegingsapparaat door de wensen en knelpunten die uit de inventarisatieronde zijn gekomen op te pakken. Vanuit het zorgnetwerk zijn diverse werkgroepen gestart.

De werkgroep medicatie. Doel is het verbeteren van de medicatieveiligheid door meer samenwerking in het medicatietraject en afstemming van de medicatie-instructies en -voorlichting. De eerste stappen zijn het afstemmen van de patiëntenvoorlichting via de patiëntenbrochures en er is aandacht voor goed gebruik maken van het 2e uitgiftemoment bij de apotheek in het kader van medicatieveiligheid en therapietrouw. Daarnaast wordt gekeken of er extra informatie nodig is voor de oudere patiënt.

Ook is de werkgroep werknemer gestart met als doel een integratie van de het traject van de bedrijfsarts in het zorgtraject. Als eerste wordt er een folder opgesteld voor de patiënt over de rol van de bedrijfsarts. Daarnaast wordt een informatiefolder opgesteld voor de werkgever over hoe te handelen bij een werknemer met reuma.

De werkgroep zelfmanagement gaat zelfmanagementprogramma’s inbouwen in het zorgtraject voor deze groepen patiënten door het verbeteren van de afstemming, invulling en samenwerking tussen paramedici en door het creëren van meer mogelijkheden voor patiënten. Het idee is voor (in eerste instantie) alle nieuwe patiënten een zorgplan op maat op stellen op basis van landelijke leefregels, mogelijkheden van de patiënt en aanbod in de regio.

 

Klankbordgroep Zorggebruikers

In november is de klankbordgroep van zorggebruikers voor het eerst bij elkaar geweest. Een groep patiënten die met veel enthousiasme en met veel ervaringskennis meedenken. Ook is de e-mailgroep van gebruikers gevraagd naar wensen en knelpunten.

Zo laten we de zorggebruikers feedback geven over de kwaliteit van de ontvangen zorg (gebruikswaardering en tips voor goede ketenzorg) en rapporteren over de kwaliteit van de zorg gegeven door zorgprofessionals in de regio op basis van indicatoren. Hiermee komt het accent te liggen op de zorggebruiker en niet op de patiënt en inspraak maar op een consumentenoordeel.

 

Zorggroep

Nu het Zorgnetwerk vorm begint te krijgen, zal ook de Zorggroep ontwikkeld dienen te worden. Vierstroom en AZB (Apotheek Zorg Bureau) zijn van mening dat een integraal product mogelijk moet zijn. Het is nog een zoektocht in welke vorm dit mogelijk en wenselijk is. Er is regelmatig contact met de huisartsen in Midden-Holland. Wij informeren hen over de voortgang. Ze blijven afwachtend, willen graag geïnformeerd worden en zullen niet direct willen toetreden tot een zorggroep voor integrale zorg. Zij benadrukken wel dat de zorggroep i.o. huisartsenzorg kan inkopen.

Inmiddels worden diverse zorggroep modellen bestudeerd. Hiervoor is o.a. het Zorggroepen Congres bezocht, vooral om informatie te krijgen over governance.

Diverse contacten zijn gelegd bij zorgverzekeraar VGZ en bij VWS om ook op een andere manier input te krijgen over de inrichting van een zorggroep.

Er is gewerkt aan een artikel over nieuwe denkwijzen voor het inrichten van een zorggroep. Mede aan de hand daarvan zal binnenkort een presentatie bij VGZ plaatsvinden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Start

Commitment en samenwerking is op bestuurlijk niveau gerealiseerd bij de partijen die betrokken zijn bij reumapatiënten; ziekenhuis, V&V, GGZ, Gehandicaptenzorg, huisartsen, apotheken en medisch specialisten. Door middel van de algemene raamovereenkomst van het Transmuraal netwerk is de samenwerking formeel bestuurlijk vastgelegd.

 

Inventarisatieronde

Vanuit de inventarisatieronde zijn de volgende wensen en knelpunten naar voren gekomen:

•Huisartsen willen meer inzicht in het ingezette beleid bij RA-patiënten.

•De reumaverpleegkundigen kunnen de expertise vanuit de tweede lijn inbrengen in de eerste lijn.

•Spoorboekje zelfmanagement voor reumapatiënten.

•Er is behoefte aan goede voorlichting en begeleiding van artrosepatiënten.

•Betere afstemming over voorlichting betreffende de medicatie.

•Beweegprogramma’s voor deze groepen patiënten in samenwerking met sportverenigingen.

•Duidelijke criteria voor doorverwijzing naar specialist ouderengeneeskunde en naar de revalidatiegeneeskunde, de oefentherapeut, ergotherapeut, medisch psycholoog, bedrijfsarts, sportarts en diëtist.

•Voor patiënten is een goed overzicht van de mogelijkheden en voorzieningen in de regio wenselijk.

Op basis van de inventarisatie is een eerste opzet gemaakt van het huidige/ideale zorgproces van reumapatiënten en artrosepatiënten en zijn er werkgroepen met een duidelijke opdracht gestart (zie samenvatting).

 

Meting

Onder RA-patiënten en artrosepatiënten is een vragenlijst verspreid als nulmeting voor het project. Deze gegevens zijn nu verwerkt en geven naast een nulmeting ook input voor het wensen-/knelpuntenlijstje dat in de werkgroepen meegenomen is. De gegevens zijn verwerkt en verspreid in een folder.

Enkele resultaten:

•De zorg voor artrose krijgt een 7,4. De zorg voor RA krijgt een 8,3.

•Alle patiënten hebben uitleg gekregen over hun ziekte, maar slechts 27% van de artrosepatiënten kon hier volmondig ja op zeggen.

•Bij 37% van de artrosepatiënten en bij 83% van de RA patiënten is een behandelplan opgesteld.

•43% RA patiënten en 10% artrosepatiënten heeft geen beweegadvies gehad.

•37% RA patiënten en 52% artrosepatiënten heeft geen informatie gehad over patiëntenverenigingen.

 

Leidraad Reuma

Er is binnen het zorgnetwerk een leidraad opgesteld voor en over zorgverleners die betrokken zijn bij reumapatiënten. De leidraad biedt een handvat voor zorgverleners om per probleemveld te kijken welke zorgverlener wat voor de patiënt kan betekenen. Deze zal in februari verspreid worden.

 

Reumagidsen Midden-Holland

In navolging op andere netwerken in de regio is er ook over RA en over artrose een gids opgesteld. De gids is bedoeld voor mensen met RA en artrose, hun naasten en hen die daar beroepshalve bij betrokken zijn. De reumagidsen zijn ingedeeld naar verschillende probleemvelden waar reumapatiënten mee te maken kunnen krijgen. De gids biedt informatie over het ziektebeeld, de zorgverleners en de sociale kaart van Midden-Holland. De gidsen worden in februari verspreid.

 

Communicatieplan

Er is een communicatieplan opgesteld om het project onder de aandacht te krijgen en te houden van zorgverleners, patiënten, verzekeraars en overheidsinstellingen. Er worden voorbereidingen getroffen voor een symposium voor zorgverleners; reumanetwerk in beweging op 5 maart 2012.

 

Medicatieoverdracht

Op regionaal niveau worden er nu afspraken gemaakt op de zeven medicatie-overdrachtsmomenten welke geformuleerd zijn. Dit is niet specifiek voor reumapatiënten, maar heeft wel een meerwaarde voor het project.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorg voor mensen met bewegingsbeperkingen is complex.

Bij de behandeling zijn veel zorgaanbieders betrokken en toch is de behandeling suboptimaal, doordat er zowel onder zorgverleners als zorgvragers geen helder beeld is over de mogelijkheden binnen het zorgaanbod.

Versnippering van zorg en te weinig of geen communicatie heeft als gevolgen dat:

1. de expertise in de eerste lijn onvoldoende wordt benut (onsamenhangende zorg dicht bij huis)

2. de medicatieveiligheid niet is gegarandeerd;

3. minder aandacht is voor zelfmanagement (voeding, leefstijl en preventie).

4. er weinig sprake is van het nadrukkelijk betrekken van de patiënt bij de behandeling.

 

 

Dit vraagt een inzet van de patiënt maar ook teamwork van de zorgverleners. Een goede afstemming tussen de zorgverleners verbetert de behandelresultaten, geeft de patiënt gezondheidswinst en meer mogelijkheid tot maatschappelijke participatie. De patiënt verwacht ook dat zorgaanbieders samenwerken. In de praktijk is dat vaak onvoldoende het geval.

 

In de regio Gouda nemen het Apotheek Zorgbureau Leiden, Gouda en Rijnmond (AZb) en Thuiszorgorganisatie Vierstroom het initiatief tot oprichting van een breed samengesteld multidisciplinair Zorgnetwerk Bewegingsbeperking (ZNBB) Midden-Holland. Deelnemers van het netwerk zijn zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers, verzekeraars en andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan meer samenhang en afstemming in de zorg aan mensen met een bewegingsbeperking. Iedere aanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor uitvoering en bekostiging van het eigen zorgonderdeel. Het Zorgnetwerk Bewegingsbeperking heeft als doel te komen tot kwalitatief goede, geïntegreerde zorg voor mensen met bewegingsbeperkingen. De focus ligt vooralsnog op artrose en reuma. De wens en actieve participatie van de patiënt staan centraal.

 

De initiatiefnemers gaan nog een stapje verder en richten tevens een Zorggroep Bewegingsbeperking (ZGBB) Midden-Holland op die de betrokken zorgaanbieders bindt aan één geïntegreerd zorgprotocol, één financieringscontract en één overall kwaliteitsborging. De zorggroep start met een zorgaanbod op wijkniveau dat bestaat uit een veilige medicatiebegeleiding in de thuissituatie inclusief het aanleren van zelfinjectie en zelfmonitoring bij patiënten met een bewegingsbeperking. Ook hier is de vraag van de patiënt leidend.

 

Zorgnetwerk en zorggroep vormen twee kanten van dezelfde medaille (1). De in het ZNBB ontwikkelde protocollen worden door de ZGBB overgenomen als basis van nieuw aanbod en uitbreiding van het pakket. Denk aan zaken als bewegingsprogramma’s en cursussen zelfmanagement, voeding- en leefstijladvies en preventie. We spreken van een groeimodel.

 

ZNBB en ZGBB Midden-Holland zijn logische vervolgstappen op al bestaande samenwerkingsverbanden in de regio. Er wordt aangesloten op landelijke standaarden en multidisciplinaire zorgprogramma’s die al op verschillende plaatsen binnen de regio geïmplementeerd zijn. Partijen zijn zich bewust dat gebruikmaking daarvan tot een versnelde invoering van een integrale aanpak zal leiden.

 

Met de komst van een Zorgnetwerk en een Zorggroep wordt de zorg voor patiënten met een bewegingsbeperking veel meer regionaal en wijkgericht ingevuld. Om te verifieren is of dit gebeurt op de manier die voor de zorggebruiker goed en wenselijk is, worden patienten geraadpleegd. Patiënten kennen het traject dat zij daarin moeten doorlopen als geen ander. Zij kunnen heel goed aangeven wat hun behoeftes zijn, waar hiaten zitten, wat goed loopt en wat minder goed. Om optimale zorg te realiseren kunnen zorgverleners binnen het Zorgnetwerk en de Zorggroep gebruikmaken van de kennis en ervaringen van patiënten. Daarnaast past een kritische opstelling van de zorggebruiker bij de wens tot het behoud van eigen regie. Met deze insteek komt het accent te liggen op de zorggebruiker en niet op de patiënt en daarmee op een consumentenoordeel.

 

Op regionaal niveau worden gebruikers van de eerstelijns- en tweedelijns ketenzorg voor mensen met een bewegingsbeperking in de regio Midden-Holland gemobiliseerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website