Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Samen praten over ouder worden' is de titel die ouderen geven aan dit zelfonderzoek. Met behulp van het boekje 'Als ik ouder word' (een aanvulling op Easycare) praten ouderen samen over wat hen bezig houdt in het ouder worden. Twee oudere gespreksleiders leiden het gesprek. Een professional van de wijk of het dorp ondersteunt.

Met focusgroepen zijn de opbrengsten en tips geïnventariseerd.

De deelnemers zijn zeer tevreden over deze gesprekken: 'zo kom je uit jezelf niet zomaar aan de praat'. De gespreksleiders vinden het leiden van de groepen een zeer zinvolle taak. De professional laat de regie maximaal bij de ouderen, maar ondersteunt bij werving, collega's informeren en ondersteuning (middelen) van de gemeente. De borging ligt bij de GGD Gelderland Zuid, deze zet de activiteit voort, samen met welzijnsorganisaties.

Het project levert een Handleiding op voor regio's die , aansluitend bij de behoefte van ouderen, dit op wilen zetten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal zijn 11 groepen ouderen, verspreid over 7 gemeenten, bijeengekomen om te praten over het ouder worden. Het aantal gesprekken dat is gevoerd, betreft ruim 40 gesprekken. De groepen zijn gestart met 3 a 4 geplande gesprekken en bij velen is spontaan vervolg gerealiseerd.

De groepen zijn begeleid door 18 vrijwilligers en gefaciliteerd door 8 professionals, die allen hebben deelgenomen aan de training.

Gedurende het project is continu geëvalueerd en op basis van inbreng uit groepen en vrijwilligers is de gespreksmethode verbeterd, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een handleiding voor gespreksleiders en professionals.

Er zijn twee focusgroepen geweest. Een verslag is opgenomen als bijlage.

GGD-Gelderland Zuid voorziet in de continuering en verspreiding van de methode en training voor professionals en vrijwilligers.

Op de website van Netwerk 100 is een pagina gewijd aan ‘Samen praten over ouder worden’.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Easycare ontwikkelt zich tot een brede benadering die handvatten biedt aan ouderen zelf en aan professionals gedurende de verschillende fases van het ouder worden en de contacten met professionals. De Easycare benadering kent verschillende tools: voor professionals in de eerstelijn en transmuraal (Easycare Tweetrapsscreening), voor professionals in het sociaal domein (Easycare welzijn) en voor ouderen zelf (Easycare onderzoek uw welzijn en zorg zelf).

 

Het project ‘Easycare onderzoek uw welzijn en zorg zelf’ is ontwikkeld door ouderen en wordt door ouderen aan wie het wordt voorgelegd goed ontvangen. Het bijbehorend boekje ‘Als ik ouder word’ is door ouderen ontwikkeld. Het project Easycare zelfonderzoek is in de testfase en is voorgelegd aan 20 ouderen. Een aantal respondenten acht het goed mogelijk om het zelfonderzoek in een groepsgesprek te doen plaatsvinden, enkelen vinden dit zelfs beter dan een individuele variant.

 

Met Easycare als groepsgesprek komen ouderen zijn in gesprek over wonen, leven en ouder worden en de zaken die zij daarbij belangrijk vinden, in eigen leven en in de leefomgeving. Het helpt ouderen zich bewust te worden van hun eigen wensen en verlangens. Dit ondersteunt mogelijk de zelfsturing en veerkracht van ouderen. Het brengt tevens mogelijkheden tot (verdieping van) sociale contacten. Mogelijk ontstaan zo kleine netwerkjes van ouderen, mantelzorgers/vrijwilligers en professionele ondersteuners. Als nevenopbrengst wordt de sociale infrastructuur van buurten en dorpen versterkt doordat sleutelpersonen onder de ouderen samenwerken met welzijns- en zorgprofessionals. Samen kunnen zij tevens verbeteringen van mogelijkheden voor ouderen in de betreffende buurt signaleren en stimuleren. Voor Netwerk 100 betekent dit project dat Easycare als benadering via hun (oudere) burgers opnieuw onder de aandacht komt van organisaties en gemeenten. Dit ondersteunt de implementatie van de visie en praktijk van de Easycare benadering als een breed toepasbaar instrument gedurende alle fases van het ouder worden.

 

Te realiseren doelen:

- Tenminste 10 buurtgerichte groepsgesprekken, over minimaal 5 gemeenten in de regio.

- Tenminste 25 getrainde vrijwilligers en 10 professionals die de groepsgesprekken leiden

- Een gespreksformat, afgeleid van “Als ik ouder word’ (Easycare onderzoek uw welzijn en zorg zelf); een handleiding voor de gespreksleiding

- Een pagina op de Easycare website en de website “Als ik ouder word’

In onderhavig projectvoorstel wordt het Easycare zelfonderzoek met ouderen samen bewerkt, waarbij de inzichten en resultaten van NPO projecten in o.a. Groningen worden benut, en verspreid als hulpmiddel bij groepsgesprekken binnen de sociale verbanden van buurten en dorpen. Het hulpmiddel wordt aangeboden aan lokale sleutelpersonen binnen de sociale infrastructuur ter plaatse : actieve ouderen en professionals die binnen de locale gemeenschap goede contacten hebben tussen formele en informele structuren, dan wel stimuleert de ontwikkeling van deze infrastructuur. Het eigenaarschap van dit project ligt daarmee in de lokale context, bij ouderen en lokale professionals.

De evaluatie vindt plaats door middel van focusgroepen.

Het project loopt van 1 juni 2016 - 31 mei 2017

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website