Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huisartsen en hulpverleners werkzaam op geheugenpoliklinieken van ziekenhuizen in de grote steden krijgen steeds meer te maken met oudere migranten (Turken, Marokkanen en Surinamers) met dementie. Bij deze groep komt dementie 3 tot 4 keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders.

 

Het doel van deze aanvraag is om drie problemen die we in de praktijk tegenkomen en goede dementiezorg voor deze groep in de weg staan, aan te pakken door:

1.Het beter in kaart brengen van de wensen en behoeften van de 3 grootste groepen oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers

2.De barrières die huisartsen in deze zorg ervaren verder inventariseren

3.Met deze kennis een zorgpad ontwikkelen van eerste signalen, naar diagnostiek, naar begeleiding van oudere migranten met dementie en hun mantelzorger.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

2. uit vragenlijstonderzoek en focusgroepen met huisartsen blijkt dat er veel barrières worden ervaren in de zorg voor de oudere migrant met dementie, met name in het diagnosticeren, de vroege opsporing, de samenwerking en het inventariseren van zorgbehoeften. Er is een grote behoefte aan samenwerking tussen eerste lijn en thuiszorgorganisaties, geheugenklinieken en de overheid. Zo kan de zorg, informatievoorziening, de beschikbaarheid van cultuursensitieve voorzieningen en de scholing van professionals geoptimaliseerd worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

 

Huisartsen en hulpverleners werkzaam op geheugenpoliklinieken van ziekenhuizen in de grote steden krijgen steeds meer te maken met oudere migranten (Turken, Marokkanen en Surinamers) met dementie. Bij deze groep komt dementie 3 tot 4 keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders, onder andere door een hogere prevalentie van hart- en vaatziekten. Doordat veel oudere migranten de taal niet goed spreken en/of analfabeet zijn is het vaststellen van geheugenproblemen die horen bij een dementie erg lastig. Om de diagnostiek te kunnen doen bij oudere migranten werd door ons consortium een cross-culturele dementiescreening ontwikkeld, de CCD. Met deze test, die afgenomen wordt in de eigen taal en gebruik maakt van symbolen, wordt de aanwezigheid van dementie vastgesteld. Hulpverleners die met oudere migranten met een dementie werken zien echter dat er nog aantal lacunes in de zorg aan deze groep zijn:

 

1. oudere migranten ervaren vaker een taboe rondom dementie en bezoeken de huisarts vaak pas laat;

 

2. mede door dit taboe en de onbekendheid van huisartsen met betrekking tot dementie bij oudere migranten herkennen huisartsen de signalen van dementie minder snel;

 

3. als wel de diagnose dementie is gesteld, dan is de zorg die voor deze groep beschikbaar is niet afgestemd op de behoeften.

 

 

DOELSTELLINGEN

 

Het doel van deze aanvraag is om drie problemen die we in de praktijk tegenkomen en goede dementiezorg voor deze groep in de weg staan, aan te pakken door:

 

1.Beter in kaart brengen van de wensen en behoeften van de 3 grootste groepen oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers voorafgaand aan de diagnostiek en na het uitvoeren van dementie-diagnostiek;

 

2.De barrières die huisartsen in deze zorg ervaren verder inventariseren en handvatten en scholing bieden voor dementie-diagnostiek bij oudere migranten;

 

3.Met deze kennis een zorgpad ontwikkelen van eerste signalen, naar diagnostiek, naar begeleiding van oudere migranten met dementie en hun mantelzorger.

 

SAMENWERKING

Door samen te werken met Alzheimer Nederland, Pharos, en NOOM (alle belangenbehartigers voor de doelgroep), de geriaters en verpleegkundigen, huisartsen en het welzijn willen we het pad van naar de arts gaan tot ver na het stellen van de diagnose optimaliseren. Het consortium waarmee deze aanvraag gedaan wordt kent een lange succesvolle praktijk- en onderzoekstraditie op het gebied van onderzoek naar dementie bij oudere migranten. Deze is gestart in 2004; toen werd in het Medisch Centrum Slotervaart (MCS) een geheugenpoli gestart die zich specifiek richt op de populatie oudere migranten. In de loop der jaren is er veel onderzoek gedaan samen met het AMC naar de prevalentie van dementie bij oudere migranten (SYMBOL-studie), waaruit bleek dat deze prevalentie 3 tot 4 maal hoger lag dan bij Nederlandse ouderen. Vervolgens werd de cross-culturele dementiescreening (CCD) ontwikkeld.

 

 

AANPAK

 

(1) Om beter in kaart te brengen wat de wensen en behoeften zijn van oudere migranten en hun mantelzorgers zullen we eerst de kennis en goede initiatieven in kaart brengen. Met deze kennis willen we zicht krijgen op hoe de periode voor en na de diagnose is verlopen. Hiervoor zullen we focusgroepen uitvoeren, die we uitsplitsen naar de verschillende doelgroepen.

 

(2) Huisartsen geven aan dat oudere migranten met dementie zich met andere (soms meer somatische) klachten presenteren, waardoor de diagnostiek moeilijk is. Om beter de signalen te herkennen willen we de bruikbaarheid van de RUDAS testen, een screeningsinstrument om dementie bij oudere migranten vast te kunnen stellen.

 

(3) Middels een survey onder huisartsen zullen we inventariseren welke knelpunten zij ervaren in de herkenning en begeleiding van oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers. Op basis van deze inventarisatie, de kennis en ervaring uit onderzoek en de knelpunten die ouderen zelf aangeven zal geaccrediteerde scholing worden ontwikkeld voor huisartsen.

 

(4) Het zorgpad zal een samenvatting zijn van de kennis, ervaring, knelpunten van de ouderen en mantelzorger zelf, de kennis die in onderzoek is opgedaan en op basis van praktijkervaring. Dit zorgpad zal vervolgens in 2 regio’s (AMC & MCS en de omliggende huisartsenpraktijken) geïmplementeerd worden.

 

 

OPBRENGSTEN

 

De concrete opbrengsten van dit project zijn:

 

1. Kennis van de behoeften van oudere migranten en hun mantelzorgers met betrekking tot dementie-diagnostiek en begeleiding;

 

2. Een instrument waarmee de huisarts in zijn praktijk kan screenen op de eerste signalen van dementie bij oudere migranten, waarna doorverwezen kan worden voor uitgebreidere dementie-diagnostiek;

 

3. Een scholing voor huisartsen die werken met oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers;

 

4. Een zorgpad van de eerste signalen van dementie tot de begeleiding na de diagnostiek, die afgestemd is op de verschillende doelgroepen;

 

5. Implementatie van dit zorgpad als een best practice in 2 regio’s in Amsterdam.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website