Een verbinding tussen palliatieve- en dementiezorg lijkt zo gewoon, maar is het niet. Keer op keer blijkt dat er nog een wereld te winnen is om beide praktijk- en kennisvelden te verbinden. ‘Een bundeling van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg’ geeft lector Wijkzorg Henk Rosendal in het voorwoord van de handreiking ‘Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie’ aan.

Handreiking

De handreiking 'Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie' biedt zorgaanbieders en professionals concrete handvatten om dementiezorg en palliatieve zorg met elkaar te verbinden. In de handreiking wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe u middels een stappenplan verbinding kunt maken tussen palliatieve zorg en dementiezorg. Er wordt inhoudelijk ingegaan op waarom deze verbinding belangrijk is, wat het vraagt van professionals en welke factoren van invloed zijn op deze verbinding. De handreiking beschrijft concrete stappen en geeft tips om de dementiezorg en palliatieve zorg te verbinden.

In de handreiking onder andere concrete producten:

  • Stappenplan voor het leggen van verbinding
  • Informatiekaart voor zorgverleners
  • Concrete producten zoals de modelrichtlijn hospice voor mensen met dementie, verdiepingsmodule palliatieve zorg, werkwijze vrijwilligersondersteuning in het verzorgings-en verpleeghuis in de laatste fase
  • Scholing- en cursusaanbod
  • 5 praktijkvoorbeelden ter inspiratie 
  • Best practice Zuid-Hollandse Eilanden

Praktijkvoorbeeld

We nemen u graag mee in een actueel praktijkvoorbeeld. Binnen het programma Dementiezorg voor elkaar kwam de volgende vraag binnen: 

Hoe kunnen we binnen onze gemeente en samen met netwerkpartners tijdig proactieve zorgplanning (ACP) inzetten bij mensen met beginnende dementie, met een palliatieve benadering?

De verwachting is dat wanneer de huisarts direct na het stellen van de diagnose dementie begint met proactieve zorgplanning, dit een gunstige uitwerking heeft op het proces van zorgverlening voor  mensen met dementie en hun naasten. In een later stadium kan de specialist ouderengeneeskunde en andere hulpverleners hierbij aansluiten.

Recent praktijkvoorbeeld

In een gemeente is gestart met een pilot proactieve zorgplanning. Zij sluiten hierbij aan op de lokale behoefte en op de bestaande infrastructuur van palliatieve zorg en dementiezorg. Aan de hand van de handreiking is binnen deze gemeente aan de slag gegaan met de pilot. Deze gemeente lijkt een vruchtbare plek vanwege de contacten die er al zijn en door de stand van zaken in de gemeente:

Er zijn casemanagers dementie vanuit veel verschillende thuiszorgaanbieders actief en de coördinatie van de dementieketen ligt bij een zorgorganisatie. Een organisatie heeft financiering ontvangen voor een centraal aanmeldpunt casemanagement, dat nu in oprichting is. En er zijn plannen voor een logeerhuis (respijtzorg). Een betrokken huisarts in deze gemeente is gespecialiseerd in vroegtijdige proactieve zorgplanning voor mensen met dementie. Daarnaast wordt het hospice betrokken en ook zijn de huisartsen in deze gemeenten goed georganiseerd in een nieuwe huisartsencoöperatie. 

Het beoogde resultaat is om:

  1. De lokale infrastructuur en bestaande initiatieven inzichtelijk te maken.
  2. Zicht te krijgen op de meerwaarde en kansen in praktijk om proactieve zorgplanning voor mensen met dementie te organiseren: gericht op uitwisseling, multidisciplinair en over de domeinen (medisch/ verpleegkundig/ welzijn/ mantelzorg) heen. En daarbij aan te sluiten bij bestaande activiteiten. 
  3. Pilot ACP bij mensen met beginnende dementie.
  4. Inzicht in de meerwaarde van uitwisseling tussen beide zorgketens, middels do's en dont's mogelijk in de vorm van filmateriaal met ervaringen van professionals en patiënt/mantelzorger. Publieksinformatie is ook een optie.

Meer informatie

Informatie over het Goede voorbeeld Dementie en palliatieve zorg

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tara Koenders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website