DEDICATED is een 4 jaar durend onderzoeks- en implementatieproject, waarmee we in september 2017 een vliegende start hebben gemaakt. Wij zetten ons in om de kwaliteit van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis.

We willen dit doel bereiken door de basiskennis en competenties van verplegend en verzorgend personeel te vergroten en de communicatievaardigheden van zorgprofessionals te verbeteren om gesprekken over het levenseinde (tijdig) te voeren met mensen met dementie en hun naasten. Anderzijds door de samenwerking tussen zorgverleners, intra-, extra-, en transmuraal te verbeteren en de transitie van thuis naar het verpleeghuis soepeler te laten verlopen. 

Competentie toolkit en samenwerkingsstrategie

Op dit moment zijn we bezig om de behoeftes uit de praktijk te verkennen door literatuuronderzoek, interviews met mensen met dementie en naasten, vragenlijsten onder verpleegkundigen en verzorgenden en focusgroepen met zorgprofessionals. Met deze kennis zoeken we bestaande hulpmiddelen (trainingen, richtlijnen, instrumenten t.b.v. samenwerking) om zo tot een oplossing op maat te komen (jaar 2). 

Waar de toolkit zich richt op de zorgprofessional en zijn/haar competenties, richt de samenwerkingsstrategie zich op de verbinding tussen zorgprofessionals: mono- en multidisciplinair, binnen, buiten en over de muren van zorginstellingen. Transities worden vaak als belastend ervaren door mensen met dementie en hun naasten. Door de interdisciplinaire- en transmurale samenwerking in de palliatieve fase te verbeteren, zal de continuïteit van zorg en persoonsgerichte zorg toenemen en daarmee de belasting voor mensen met dementie en hun naasten afnemen.

Het versterken van de competenties van zorgprofessionals draagt eraan bij dat er tot het einde zoveel mogelijk kwaliteit van leven en comfort is en dat er zorgvuldige aandacht is voor behoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak, zowel voor mensen met dementie als hun naasten. Tijdig starten met- en op continue basis blijven spreken over het levenseinde helpt mensen met dementie hun wensen kenbaar te maken en te leven en sterven zoals zij dat willen. Daarnaast brengt tijdige en gezamenlijke zorgplanning verlichting voor naasten.

Na de ontwikkeling van een competentie toolkit en een samenwerkingsstrategie, worden deze met innovatieve leerstijlen (zoals ‘just in time learning’ -leren in de werkomgeving met casuïstiek) geïmplementeerd op de werkvloer van deelnemende zorginstellingen (jaar 3). In het laatste jaar vindt een evaluatie plaats en zal een vervolgplan worden opgesteld voor verbetering en verdere verspreiding.

Wie is er betrokken? 

DEDICATED maakt onderdeel uit van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO) en Zuyderland Zorgcentra is penvoerder van het project. Vanuit de kernwaarde om wetenschap, praktijk en onderwijs te verbinden, zoeken we door het hele proces de verbinding op met de vertegenwoordigers van deze partijen. Op lokaal niveau adviseren zorgprofessionals, onderwijsprofessionals en patiëntvertegenwoordigers over de uitwerking van het project iedere 6 weken. Op nationaal niveau adviseert de adviesraad (met o.a. IKNL, Vilans, CZ, V&VN, Alzheimer Nederland, Burgerkracht Limburg) 2 keer per jaar via een overstijgende rol om bijvoorbeeld samenwerking en landelijke verspreiding van onze output te realiseren. Medewerkers van de deelnemende organisaties zijn heel gedreven om zich in te zetten voor betere palliatieve zorg voor mensen met dementie. Ook zijn mensen met dementie en hun naasten betrokken bij het onderzoek. Onze ervaring tot nu toe is dat zij heel open en eerlijk zijn en bereid zijn hun ervaringen met ons te delen. 

Onze doelen zijn ambitieus en vragen om een DEDICATED team. 

Meer informatie is te vinden op www.dedicated-awo.eu of bij het project 'DEDICATED: Desired Dementia Care Towards End of Life'

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg, editie juli 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website