ZonMw tijdlijn Palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Palliatieve zorg nl-nl Sun, 29 Jan 2023 06:12:26 +0100 Sun, 29 Jan 2023 06:12:26 +0100 TYPO3 news-9302 Tue, 03 Jan 2023 09:01:06 +0100 Subsidieoproep: samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-samenwerking-voor-mensen-in-de-laatste-levensfase-en-hun-naasten-in-het-sociaal-dome/ Voor een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten, is het nodig dat zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein goed op elkaar aansluiten. Om samenwerkingsverbanden hiervoor op te zetten of uit te breiden binnen bepaalde gemeenten of regio’s, kunnen onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties tot dinsdag 14 maart 2023, 14.00 uur projectideeën indienen.
Mensen die in de laatste levensfase zitten, krijgen naast medische zorg ook ondersteuning in de vorm van zorg- en welzijnsinitiatieven. Denk aan formele ondersteuning zoals mantelzorg of thuiszorg, maar ook aan informele initiatieven zoals buddy’s die activiteiten ondernemen met patiënten of buren die helpen met verschillende klusjes. Om te zorgen dat deze mensen en hun naasten een goede kwaliteit van leven hebben, is het nodig dat deze initiatieven goed op elkaar aansluiten.

Wat kan ik aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor het opzetten van een samenwerkingsverband of uitbreiden van een bestaand samenwerkingsverband tussen formele en informele zorg- en welzijnsinitiatieven in een bepaalde gemeente of regio. Het maximale bedrag daarvoor is € 350.000,- met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Hoe werkt het?

Onderzoeksorganisaties, gemeenten, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties kunnen een projectidee indienen. Daarbij is het verplicht om samen te werken binnen een bepaalde gemeente of regio, en treedt 1 van die partijen op als hoofdaanvrager. Uit alle ingediende projectideeën komt uiteindelijk een selectie van projecten die een uitgewerkte subsidieaanvraag in kunnen dienen. Meer weten hoe de subsidieprocedure precies werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de subsidieoproeptekst, deze vindt u in de linklijst onderaan dit nieuwsbericht.

ZonMw en palliatieve zorg in het sociaal domein

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit ons programma Palliantie. Met dat programma richten we ons op een goede kwaliteit van leven voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Zodat zij palliatieve zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften, op fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel gebied. Om te zorgen dat mensen in de laatste levensfase hun leven tot aan het einde zinvol, in verbinding met anderen en waar mogelijk en wenselijk zelfstandig kunnen leven, is sterke samenwerking nodig tussen zorg- en welzijnsinitiatieven in het sociaal domein. Daarom sporen we bovengenoemde organisaties aan om subsidie aan te vragen.

Meer informatie

•    Lees de subsidieoproep ‘Versterken van regionale en lokale samenwerking voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten’
•    Programma Palliantie
•    Onderwerp Palliatieve zorg
•    Onderwerp Sociaal domein

]]>
news-9263 Mon, 19 Dec 2022 11:35:27 +0100 Informatiesessies stimuleringssubsidie palliatieve zorg Wilt u in februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren van een interventie in de palliatieve zorg binnen uw organisatie? En heeft u nog vragen over de interventies? Kom dan naar 1 van de 2 online informatiebijeenkomsten op donderdag 12 januari 2023. news-9250 Wed, 14 Dec 2022 08:43:28 +0100 Digitale gegevensuitwisseling in de palliatieve zorg: nieuw project van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-gegevensuitwisseling-in-de-palliatieve-zorg-nieuw-project-van-start/ Om mensen in de laatste levensfase en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden en zorg zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij hun waarden, wensen en behoeften, is goede en eenduidige uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners in de palliatieve zorg belangrijk. Daarom financieren we de ontwikkeling van een digitale informatiestandaard Proactieve Zorgplanning.  

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) start, in samenwerking met Palliatieve Zorg Nederland en Stichting CareCodex, met het uniform digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens uit de leidraad proactieve zorgplanning tussen verschillende zorgverleners, in de vorm van een informatiestandaard. In 3 pilotprojecten gaat IKNL die standaard toetsen en in kaart brengen wat daarin wel en niet werkt. Het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase' gaat in januari 2023 van start en heeft een looptijd van 3 jaar.

Waarom is dit belangrijk?

Met het digitaliseren en herkenbaar overdragen van gegevens uit de leidraad, welke momenteel wordt doorontwikkeld tot de richtlijn ‘Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase’, wordt het mogelijk om de kwaliteit van palliatieve zorg aanzienlijk te verbeteren en realiseren we belangrijke bouwstenen voor het individueel zorgplan. Dat is een digitaal document waarin zorgverleners gemaakte afspraken over behandelwensen en -grenzen van patiënten en naasten kunnen vastleggen, nadat ze daarover met hen in gesprek zijn gegaan. In een individueel zorgplan staan die gegevens eenduidig en toegankelijk bij elkaar, ook in de nachten, weekenden, bij crisissituaties en in de stervensfase. Dat voorkomt bijvoorbeeld ongewilde, acute ziekenhuisopnames. Met een gedragen informatiestandaard Proactieve Zorgplanning ligt er een basis voor het digitaal uitwisselen van informatie, waardoor zorgverleners beter op de hoogte blijven. Door eenmalig vast te leggen en meervoudig gebruik van gegevens kunnen zij fouten voorkomen en efficiënter werken. Dit kost de patiënt ook minder herhalingen in gesprekken met de zorgverlener. Kortom, met een goede informatieoverdracht kunnen zorgverleners in urgente situaties de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Over het programma Palliantie

Dit project financieren we met ons programma Palliantie. Met dit programma stimuleren we een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Een goede digitale gegevensoverdracht over hun wensen en behoeften biedt een belangrijke basis voor de kwaliteit van palliatieve zorg.

Meer informatie

•    Programma Palliantie
•    Thema Samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg
•    Thema Proactieve zorgplanning

]]>
news-9235 Fri, 09 Dec 2022 12:00:27 +0100 ZonMw tekent Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-tekent-green-deal-samen-werken-aan-duurzame-zorg/ Op 8 december tekende ZonMw directeur Véronique Timmerhuis in Amersfoort de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’. In deze Green Deal maken partijen uit de gehele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend, om toe te werken naar een zo duurzaam mogelijk zorgstelsel en zorgsector in 2050.
Véronique Timmerhuis: ‘ZonMw onderstreept het grote belang van duurzaamheid in de zorg. Vanuit onze taken en positie dragen we dan ook graag bij aan dit urgente maatschappelijke onderwerp.’

Green Deal 'Samen werken aan duurzame zorg'

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik.  In de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ hebben partijen in de zorgsector doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Met het ondertekenen committeert ook ZonMw zich aan de 5 Green Deal doelstellingen:

  • Bevorderen van gezondheid
  • Het vergroten van de bewustwording en kennis
  • Minder CO2-uitstoot en klimaatneutraal in 2050
  • Minder primair grondstoffengebruik en maximaal circulaire zorg in 2050
  • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie.

Kennisagenda Klimaat en Gezondheid

ZonMw draagt concreet bij aan de doelstellingen van de Green Deal en wil dit de komende jaren versterkt doen. Dat doet ZonMw nu al via kennisprogramma’s rond bijvoorbeeld ‘de gezonde leefomgeving’.  Verder zet ZonMw zich in om kennis over klimaat en gezondheid te versterken, en waar mogelijk beter op (onderzoeks)agenda’s te krijgen. Zo heeft ZonMw de kennisagenda Klimaat en Gezondheid opgesteld. Hierin staat welk onderzoek nodig is om de gezondheidsvraagstukken samenhangend met klimaatverandering goed in beeld te krijgen en waar mogelijk te beperken.

De kennisagenda pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Algemeen directeur ZonMw, Véronique Timmerhuis: ‘Gezondheid is een belangrijke invalshoek bij klimaatverandering, en dat blijft nog te veel onderbelicht in de bredere klimaatvraagstukken. Gerichte kennisontwikkeling is zeer nodig en gewenst.’

Verkenning programmering duurzame zorg

In 2022 heeft ZonMw een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is aan onderzoek en kennisontwikkeling om duurzame zorg te ondersteunen, en welke rol de ZonMw-programmering hierbij kan spelen.

Uit de verkenning blijkt dat kennisvragen op het gebied van duurzame zorg in diverse ZonMw programma’s een plek kunnen (gaan) krijgen. Bekeken wordt onder andere of en op welke wijze dit in de ZonMw onderzoeksprogrammering als aandachtspunt meegenomen kan worden.Ook is (in overleg met VWS) een apart kennisprogramma duurzame zorg te overwegen, om het prille onderzoeksveld te stimuleren.

> Lees meer over Green Deal Samen werken aan duurzame zorg.

]]>
news-9209 Wed, 30 Nov 2022 06:00:00 +0100 Betere spirituele zorg in de palliatieve fase https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/betere-spirituele-zorg-in-de-palliatieve-fase-thuis/ Hoe praat je over zingeving met je cliënt of patiënt in de palliatieve fase, die thuis zorg ontvangt? Wanneer verwijs je door naar een geestelijk verzorger? En hoe kunnen geestelijk verzorgers en zorgverleners uit de eerste lijn goed met elkaar samenwerken en afstemmen? Daar zijn nu verschillende hulpmiddelen voor ontwikkeld. news-9207 Tue, 29 Nov 2022 15:18:34 +0100 3 drukbezochte masterclasses zingeving en geestelijke verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3-drukbezochte-masterclasses-zingeving-en-geestelijke-verzorging/ Afgelopen weken organiseerden Agora en ZonMw 3 online masterclasses, in samenwerking met onderzoekers, zorgprofessionals, geestelijk verzorgers en cliënten. De deelnemers aan de masterclass waren professionals uit zorg, welzijn en geestelijke verzorging. Zij kregen de nieuwste inzichten uit onderzoek, gingen in gesprek met elkaar en aan de slag met praktische tools. Masterclass Samen zorgen voor zingeving

Een zeer diverse groep van ruim 200 professionals uit zorg, welzijn en geestelijke verzorging deed enthousiast mee aan de interactieve masterclass ‘Samen zorgen voor zingeving’. Met name de live case, waarin praktijkondersteuner Reina Schimmel in gesprek ging met de ongeneeslijk zieke Willem (een acteur), leverde veel reacties op in de chat en ook mooie inzichten. Aandacht voor zingeving van cliënten in de thuissituatie is belangrijk voor hun kwaliteit van leven, zeker in de palliatieve fase.

Meer weten?

Masterclass Zin in het latere leven

Hoe vinden ouderen zingeving? En hoe ondersteun je als het niet vanzelf gaat? Veel ouderen halen voldoening uit hun sociale contacten, vrijwilligerswerk, sport, kunst en andere bronnen van zingeving. Maar niet iedereen vindt het eenvoudig om zin te ervaren in het latere leven. Met welke levensthema’s worstelen deze ouderen? Hoe herken je deze thema’s als professional? En hoe werk je effectief samen om ouderen te ondersteunen bij zingevingsvraagstukken? Daarover ging de masterclass ‘Zin in het latere leven’. Tijdens de interactieve middag gingen ruim 160 deelnemers aan het werk met een inspirerende casus.

Meer weten?

Masterclass Structuur en creativiteit als basis voor geestelijke verzorging

Het gespreksmodel ‘In dialoog met je levensverhaal’ geeft geestelijk verzorgers handvatten om gestructureerd te werken en creatieve werkvormen toe te passen. Geestelijk verzorgers en cliënten die het model uitprobeerden zijn overwegend positief, bleek tijdens de masterclass. ‘Dit gespreksmodel kan gesprekken naar een diepere laag brengen.’

Meer weten?

ZonMw en Zingeving en geestelijke verzorging

Hoe kan aandacht voor zingeving (levensbegeleiding en geestelijke verzorging) in de thuissituatie ingebed worden, rekening houdend met mogelijkheden van professionals en behoeften van de zorgvrager? Om deze vraag te beantwoorden, investeren wij met het programma Zingeving en Geestelijke verzorging in kennisontwikkeling en -implementatie.

Meer informatie over zingeving en geestelijke verzorging

]]>
news-9150 Wed, 23 Nov 2022 09:00:00 +0100 Stimuleringssubsidie voor implementeren in de palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stimuleringssubsidie-voor-implementeren-in-de-palliatieve-zorg/ Om mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten een goede kwaliteit van leven te bieden, zijn interventies ontwikkeld die van waarde zijn bij het verlenen van palliatieve zorg. ZonMw zet vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidies uit om zorgorganisaties te ondersteunen bij het invoeren van deze interventies in hun eigen praktijk. Organisaties die subsidie ontvangen, ondersteunt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) met een leerwerkplatform.
Bent u werkzaam bij een Nederlandse zorginstelling, een samenwerkingsverband van Nederlandse zorginstellingen, een zorgnetwerk of huisartsengroep? En wilt u graag de zorg binnen uw organisatie voor patiënten en cliënten in de palliatieve fase verbeteren? Dan kunt u vanaf 6 februari 2023 stimuleringssubsidie aanvragen voor het implementeren en borgen van een interventie of hulpmiddel voor proactieve zorgplanning in de palliatieve zorg.

In deze subsidieronde kan dat voor 1 van de volgende 2 interventies:

  1. Signaleren en verkennen wat de patiënt bezighoudt als basis voor proactieve zorgplanning (SVP)
  2. Proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Vanaf 6 februari 2023, 14.00 uur, is het mogelijk om subsidie aan te vragen van maximaal € 35.000,-. Dat kan tot uiterlijk 20 februari 2023, 14.00 uur. Bij deze subsidieronde is sprake van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Als het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor de stimuleringssubsidie het beschikbare budget overstijgt, kiezen we ervoor de indienperiode eerder te sluiten. Door het vroegtijdig publiceren van en communiceren over de subsidieoproep heeft u als potentiële aanvrager de tijd om u voor te bereiden.

Ondersteuning via leerwerkplatform

U kunt na honorering rekenen op ondersteuning in de vorm van een leerwerkplatform van PZNL. Via dit platform kunt u contact hebben met andere zorgorganisaties die de stimuleringssubsidie hebben ontvangen, van elkaar leren over de opzet en uitvoering van de projecten en het invoeren van de nieuwe interventie in de praktijk. Dit stimuleert uitwisseling tussen projecten, versterkt en verbreedt de effectiviteit en het bereik van de resultaten van de projecten en zorgt voor ontsluiting, deling en borging van (implementatie)kennis op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Meer interventies

De subsidieronde die vanaf 6 februari 2023 start, heeft betrekking op 2 interventies. Het is ons streven om in 2023 ook op andere (combinaties van) interventies stimuleringssubsidies uit te zetten. Zodra hierover meer bekend is, communiceren wij dat via de kanalen van ZonMw en PZNL.

Programma Palliantie en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II

Deze subsidieoproep zetten we uit vanuit het ZonMw-programma Palliantie. We werken hierin nauw samen met het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II van PZNL. Beide programma’s zijn gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg, om de kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten te vergroten. Daarvoor is het nodig dat ontwikkelde interventies en hulpmiddelen op dat gebied hun weg naar de praktijk vinden. Daarom investeren ZonMw en PZNL in implementatietrajecten die zorgorganisaties ondersteunen in het verbeteren van de palliatieve zorg.

Meer informatie

]]>
news-9166 Wed, 16 Nov 2022 08:00:00 +0100 Palliatieve zorg voor mensen met ernstige COPD https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/toolbox-en-training-voor-zorgverleners-van-patienten-met-ernstige-copd/ De ziekte COPD kan grillig verlopen, waardoor het bij patiënten niet altijd makkelijk is om de palliatieve fase vast te stellen. Hoe kun je deze fase tijdig herkennen en bespreken? Projectleider Els Verschuur en verpleegkundig specialist Linda Brandjes vertellen hoe een nieuwe online toolbox helpt bij palliatieve zorg voor mensen met COPD. news-9100 Fri, 28 Oct 2022 08:00:00 +0200 PalliaPodcast over proactieve zorgplanning https://app.springcast.fm/podcast/palliapodcast Hoe en wanneer ga je in gesprek met patiënten in de palliatieve fase over hun wensen en behoeften, zodat je passende zorg kunt verlenen? In de nieuwe PalliaPodcast vertellen zorgverleners in verschillende afleveringen hoe zij dit aanpakken. Wat waren hun ervaringen, tegen welke dilemma’s liepen ze aan en hoe losten ze het op? Beluister de podcast nu. news-9101 Wed, 26 Oct 2022 16:34:47 +0200 Praktische tools voor hulp bij palliatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/praktische-tools-voor-hulp-bij-palliatieve-zorg/ Op zoek naar praktische hulpmiddelen die ondersteunen in het geven van goede palliatieve zorg? In dit boekje staat een selectie van hulpmiddelen uit Palliantieprojecten die zorgverleners in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Denk aan hulp bij palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, het op tijd herkennen van de laatste levensfase of omgaan met ethische dilemma’s. Download het boekje hier. news-9090 Tue, 25 Oct 2022 11:00:00 +0200 Verpleging en verzorging in de startblokken voor de toekomst https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging/verpleging-en-verzorging-in-de-startblokken-voor-de-toekomst/ Welke kennis is nodig voor de toekomst? Daarover discussieerden we tijdens het European Nursing Congress met 8 belangrijke spelers in de zorg. Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden moeten meer ‘gezien worden’, maar moeten ook hun eigen kracht zien. En of het nu op de werkvloer is of in de bestuurskamer, in de verpleegkundige professie moet meer worden geïnvesteerd. Lees wat er nog meer is besproken. news-9017 Sat, 08 Oct 2022 08:00:00 +0200 Praten over seksualiteit: juist ook in de laatste levensfase https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praten-over-seksualiteit-juist-ook-in-de-laatste-levensfase/ Hoe praat je over seksualiteit en intimiteit met patiënten die ongeneeslijk ziek zijn? Vaak een onderbelicht onderwerp, terwijl het veel invloed heeft op de kwaliteit van leven. Verpleegkundig specialist Corien Eeltink en patiënt Marloes Noordhoek durfden dit gesprek wel aan. In dit interview voor Pal voor U vertellen ze over hun ervaringen en delen ze tips. Download het artikel 'Seksualiteit en intimiteit: juist ook in de laatste levensfase' in Pal voor U

]]>
news-9009 Wed, 28 Sep 2022 11:21:34 +0200 Nieuwe initiatieven gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-initiatieven-gericht-op-kennisbenutting-voor-passende-zorg-in-de-praktijk/ Recent zijn 6 subsidierondes van bestaande programma’s met extra middelen van het ministerie van VWS uitgebreid. Dit om meer impact te kunnen maken met bestaande kennis en innovaties gericht op passende zorg in de praktijk. ‘Veel van onze programma’s hebben een link met passende zorg’, zegt Karen van Liere-Visser, die de nieuwe initiatieven coördineert. Met kennis en innovaties bijdragen aan passende zorg

Om de zorg toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op een transitie naar passende zorg. Een maatschappelijke opgave waar zorgsector en samenleving gezamenlijk mee aan de slag moeten. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen). Ook ZonMw draagt vanuit haar 3 kerntaken - signaleren, programmeren en impact versterken - bij aan het realiseren van passende zorg.  

Implementatie van kennis en innovaties uit lopende programma’s

In het coalitieakkoord staat passende zorg centraal en zijn middelen gereserveerd om passende zorg verder te stimuleren. Met de extra middelen voor 2022 werd het mogelijk initiatieven te bundelen en een aantal subsidierondes uit bestaande programma’s uit te breiden. Het gaat om de volgende rondes: Implementatie science practitioner Fellowships, Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg, Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek, Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz, Implementatie – en opschalingscoaching ronde 8 en Leefstijlgeneeskunde: implementatie en impact.

Een integrale benadering en bundeling van initiatieven is belangrijk

‘Veel bestaande programma’s van ZonMw hebben een link met passende zorg’, zegt Karen van Liere-Visser, die de initiatieven binnen ZonMw coördineert. ‘Een integrale benadering is belangrijk voor passende zorg. Door de uitbreiding van middelen konden we initiatieven bundelen vanuit verschillende programma’s. Dat heeft geleid tot een gezamenlijke subsidieronde voor implementatieprojecten. Binnen ZonMw hebben we gekeken hoe we snel een stimulans konden geven aan passende zorg. Deze 6 rondes zijn vooral gericht op daadwerkelijke implementatie van kennis en innovaties in de praktijk. Nieuw is ook dat ZonMw-brede subsidieoproepen zijn uitgezet zoals de Implementatie science practitioner Fellowships, waarbij we 48 implementatiespecialisten kunnen opleiden vanuit diverse vakgebieden.’

De 6 subsidierondes gericht op kennisbenutting in de praktijk

De 6 subsidieoproepen zijn allemaal in de periode mei tot september opengesteld. De meeste oproepen zijn inmiddels al gesloten en de eerste projecten starten in december 2022.
Hieronder meer informatie over de 6 oproepen:

Implementatie science practitioner Fellowships

In deze Fellowships ronde is persoonsgebonden subsidie beschikbaar voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Vanuit 7 verschillende ZonMw-programma’s is subsidie beschikbaar en aangevuld met de extra middelen: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, en Zwangerschap en Geboorte. Deadline voor aanvragen is 4 oktober 2022, 14.00 uur.

Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg

Deze subsidieronde richt zich op afgeronde ZonMw-projecten met mooie resultaten vanuit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen en Translationeel Onderzoek door met een implementatieproject de toepassing van resultaten te bevorderen en daarmee bij te dragen aan passende zorg in de praktijk. Actieprogramma Grip op Onbegrip heeft ook subsidie voor nieuwe, losstaande, implementatieprojecten. Aanvragen is niet meer mogelijk. De besluitbrieven worden in december 2022 verstuurd.

Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met de Regio-impuls kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV) inzetten op initiatieven die de gezondheid van individuele burgers bevorderen. Met de duurzame doorontwikkeling van deze bestaande regionale DSV’s kunnen zij werken aan passende zorg voor iedereen. Aanvragen is niet meer mogelijk. In december 2022 worden de besluitbrieven verstuurd.

Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz

In deze ggz ronde is subsidie beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek dat zich richt op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Om daarmee de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz. Aanvragen is niet meer mogelijk. In december 2022 worden de besluitbrieven verstuurd.

Implementatie – en opschalingscoaching (IOC)

Met IOC subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Het implementatie- en/of opschalingsvraagstuk draagt bij aan minstens een van de vier principes van passende zorg. Aanvragen is niet meer mogelijk. De besluitbrieven worden uiterlijk in november verstuurd en projecten starten nog dit jaar.

Leefstijlgeneeskunde: implementatie en impact

De resultaten van de 10 lopende projecten Leefstijlgeneeskunde moeten bijdragen aan beter inzicht in welke leefstijlinterventies kunnen worden ingezet bij welke (chronische) ziekten/aandoeningen en bij welke patiënten leefstijlgeneeskunde succesvol kan zijn (en onder welke voorwaarden). Met subsidie uit deze aanvullende oproep kan implementatieonderzoek worden gedaan dat moet bijdragen aan een betere onderbouwing voor de keuze van een implementatiestrategie en toepassing daarvan in de specifieke context. Aanvragen kan alleen op uitnodiging, met als deadline 13 december 2022, 14.00 uur.

Meer informatie

De subsidieoproepen

Ook interessant?

Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op Passende zorg in de langdurige zorg en ondersteuning

Op de hoogte blijven?

We zijn bezig met het ontwikkelen van meer activiteiten gericht op het met kennis stimuleren van passende zorg in de praktijk. En we gaan hier actief over communiceren. Benieuwd? Abonneer je op een of meer van onze nieuwsbrieven en/of volg ons op een of meer van onze LinkedIn pagina’s: ZonMw corporate, Geestelijke gezondheid (ggz), Geneesmiddelen, Jeugd, Kennis over leven met een ziekte of beperking, Medisch onderzoek, Preventie, Sport & bewegen.

]]>
news-8988 Wed, 21 Sep 2022 09:00:00 +0200 Betere zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-diversiteit-en-inclusiviteit-in-de-palliatieve-zorg/betere-palliatieve-zorg-voor-patienten-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/ Bijna 25% van de Nederlanders heeft moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Om deze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden mee te laten beslissen over de zorg in de laatste levensfase, is begrijpelijke communicatie nodig die goed aansluit op deze groep patiënten. In dit interview komen nieuwe hulpmiddelen aan bod die hierbij helpen. news-8937 Wed, 21 Sep 2022 06:00:00 +0200 Diversiteit in onderzoek: zó lukt het https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-diversiteit-en-inclusiviteit-in-de-palliatieve-zorg/diversiteit-in-onderzoek-zo-lukt-het/ Hoe bereik en betrek je een zo relevant mogelijke groep ervaringsdeskundigen bij onderzoek, zoals mensen met een migratieachtergrond? Zodat de resultaten relevant zijn voor alle patiënten en naasten? In dit interview geven Shirley Ramdas van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten en Mehmet Uygun van Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland een aantal tips. news-8983 Tue, 20 Sep 2022 08:00:00 +0200 Cultuursensitief communiceren met ziekenhuispatiënten https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/cultuursensitief-communiceren-met-ziekenhuispatienten/ Patiënten en naasten met een islamitische achtergrond hebben soms specifieke wensen en voorkeuren. Bijvoorbeeld veel op bezoek gaan in het ziekenhuis. Hoe kan je daar goed rekening mee houden als zorgverlener? Islamitisch geestelijk verzorger Saïda Aoulad Baktit traint zorgverleners hier al jaren in. In dit interview deelt ze haar tips. news-8970 Wed, 14 Sep 2022 08:58:18 +0200 Subsidieregeling: versterken zeggenschap en veerkracht https://actieplanzeggenschap.nl/artikel/vws-publiceert-subsidieregeling-om-zeggenschap-en-veerkracht-in-de-zorg-te-versterken-dien-jij-ook-een-plan-in/?utm_source=linkedin&utm_term=showcasevv Verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders van zorgorganisaties uit verschillende werkvelden kunnen nu via het subsidieportaal van het ministerie van VWS € 50.000,- (niet meer en niet minder) aanvragen om zeggenschap of veerkracht in hun organisatie een flinke boost te geven. De aanvraagperiode voor deze subsidie loopt van 9 t/m 23 september 2022. news-8950 Thu, 08 Sep 2022 16:54:24 +0200 Masterclass Samen zorgen voor zingeving https://www.agora.nl/agenda/masterclass-samen-zorgen-voor-zingeving/ Aandacht voor zingeving van cliënten in de thuissituatie is belangrijk voor hun kwaliteit van leven, zeker in de palliatieve fase. Hoe geeft u deze aandacht voor zingeving vorm? Wiens taak is het? En hoe kunt u als beroepskracht goed samenwerken rondom de zorg voor zingeving? Lees meer over deze en de andere 2 masterclasses die Agora en ZonMw samen organiseren en meld u aan! news-8933 Tue, 06 Sep 2022 06:00:00 +0200 Gesprekken over levensvragen met patiënten met dementie of een migratieachtergrond https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-diversiteit-en-inclusiviteit-in-de-palliatieve-zorg/gesprekken-over-levensvragen-met-patienten-met-dementie-of-een-migratieachtergrond/ Voor mensen in de palliatieve fase is het belangrijk om te praten over levensvragen. Bij patiënten met dementie of een migratieachtergrond ervaren zorgverleners het soms als een uitdaging om met deze patiënten hierover in gesprek te gaan. Hoe sluit je de zorg goed aan op wat zij echt nodig hebben? Het gespreksmodel Diamant geeft zorgverleners in 5 thema’s handvatten om gesprekken hierover te voeren. news-8942 Mon, 05 Sep 2022 14:09:43 +0200 Videosessie: Zingeving in de zorgpraktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/videosessie-zingeving-in-de-zorgpraktijk/ news-8923 Tue, 30 Aug 2022 20:29:40 +0200 Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verkenning-naar-domeinoverstijgende-samenwerkingsverbanden-levert-waardevolle-inzichten-op/ ZonMw heeft een verkenning uitgevoerd naar regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) in de zorg en ondersteuning. Deze heeft waardevolle input opgeleverd voor de verdere doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s om te komen tot een transformatie van de huidige manier van organiseren van zorg, ondersteuning en welzijn. Transformatie van zorg

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’S) worden als een belangrijke hoeksteen gezien in het komen tot transformatie naar passende zorg. Transformatie die moet leiden tot het blijvend voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg en ondersteuning, doordat er blijvend andere vormen van samenwerken, financieren, monitoren, gegevens delen, etc. ontstaan. Het is een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze. Samenwerken over domeinen heen is van belang om de toegankelijkheid, houdbaarheid en organiseerbaarheid van zorg en ondersteuning ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s

Door het hele land werken er vele regionale DSV’s aan deze ambitie. Het is echter nog zoeken naar hoe tot een daadwerkelijke en duurzame transformatie te komen. Dat is één van de uitkomsten van de recent uitgevoerde verkenning naar bestaande regionale DSV’s. In de verkenning die ZonMw samen met Pluut&Partners heeft uitgevoerd is gekeken naar het definitievraagstuk, de kenmerken, kansen, uitdagingen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s. De verkenning geeft input voor een strategie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van deze (regionale) DSV’s, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe subsidieregeling(en), als ook door het samenwerken van de landelijke organisaties die hen ondersteunen en het onderling delen van kennis.

Vervolg

Als vervolg op de verkenning zijn VWS en ZonMw in dialoog met o.a. Nederland Zorgt Voor Elkaar, Alles is Gezondheid, Health~Holland, HealthKIC, Pharos, NZa en RIVM over de grootste uitdaging: “Hoe te komen voorbij de fase van vrijblijvendheid naar echte transformatie”. Daarbij wordt gekeken naar welke ingrediënten nodig zijn om DSV’s te ondersteunen bij het zetten van de volgende stappen.

Meer informatie

 

]]>
news-8886 Fri, 12 Aug 2022 09:37:37 +0200 Jaarprijzen Palliatieve Zorg Onderzoek en Impact 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jaarprijzen-palliatieve-zorg-onderzoek-en-impact-2023/ Heeft u een betekenisvol wetenschappelijk artikel geschreven over palliatieve zorg of levenseindezorg? Of ontwikkelde u een instrument met veel potentie om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren? Dien dan vóór 18 oktober 2022 uw artikel in voor de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek, of uw instrument voor de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact.
De Jaarprijzen Palliatieve Zorg zijn een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ) van het Amsterdam UMC. Het winnen van 1 van deze prijzen is een uitgelezen kans om onderzoeksresultaten verder onder de aandacht te brengen. De uitreiking vindt plaats op 2 februari 2023 tijdens het Amsterdam Symposium Palliatieve Zorg.

Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek

De Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek is een prijs voor het beste Nederlandse wetenschappelijke artikel op het gebied van palliatieve zorg en levenseindezorg. De hoofdprijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 750,-, die u kunt besteden aan een congresbezoek of studiereis in 2023. De winnaar van de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek 2022 was onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde Jet van Esch, met haar publicatie over de inzet van het medicijn scopolaminebutyl om reutelen in de stervensfase te voorkomen.

Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact

De Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact is een prijs voor een in onderzoek ontwikkeld product of instrument, dat de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren. Ook deze prijs bestaat uit een oorkonde en bedrag van € 750,-, te besteden aan een congresbezoek of studiereis in 2023. In 2022 waren de winnaars van de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact Hogeschool Inholland, Amsterdam UMC en het Nivel met de door hen ontwikkelde toolkit ‘Proactieve zorg in de GGZ’, die helpt bij betere palliatieve zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

Meedingen naar de jaarprijzen?

Om in aanmerking te komen voor de Jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek en/of de Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact van 2023, kunt u indienen tot en met 17 oktober 2022. Kijk voor meer informatie over de selectie, de voorwaarden en hoe in te dienen in het reglement voor de Jaarprijs Onderzoek of het reglement voor de Jaarprijs Impact. Voor de Jaarprijs Impact gaat het aanmelden via een formulier van het EPZ Amsterdam UMC.

ZonMw en de Jaarprijs Palliatieve Zorg

Met ons programma Palliantie investeren we in onderzoek om de palliatieve zorg verder te verbeteren. Met dit programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Dat betekent dat zij zorg en ondersteuning krijgen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, die aansluit op hun wensen en behoeften. Veel van de projecten die we financieren hebben impact op de palliatieve zorg of op de wetenschap, wat ook te zien is aan de winnaars van vorig jaar. Daarom sporen we onderzoekers aan om mee te dingen naar de Jaarprijzen Palliatieve Zorg 2023.

Meer informatie

]]>
news-8868 Wed, 03 Aug 2022 08:00:00 +0200 Meer patiënten kunnen thuis sterven dankzij protocol palliatieve zorgplanning https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/meer-patienten-kunnen-thuis-sterven-dankzij-protocol-palliatieve-zorgplanning/ Mensen die ongeneeslijk ziek zijn willen steeds vaker thuis zorg ontvangen. Hoe zorg je voor goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines die daarbij betrokken zijn, zoals de wijkverpleegkundige en huisarts? Het nieuwe protocol ‘24/7 Palliatieve zorgplanning thuis’ biedt een stappenplan. Onderzoeker Jeroen Hasselaar en wijkverpleegkundige Anne-Marie Barkhuis vertellen in dit interview hoe het protocol werkt. news-8807 Tue, 12 Jul 2022 10:00:00 +0200 Kennis uit onderzoek naar de praktijk brengen https://publicaties.zonmw.nl/kennis-uit-onderzoek-naar-de-praktijk-brengen/ Om kennis uit onderzoek effectief naar de praktijk te brengen, organiseerden 6 Consortia Palliatieve Zorg een aantal regionale kennismarkten. Zo ontvingen (zorg)professionals, directie en opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen nieuwe kennis en hulpmiddelen om de palliatieve zorg te verbeteren. Lees in dit verslag wat er op deze kennismarkten aan bod kwam. news-8944 Thu, 07 Jul 2022 16:13:00 +0200 Conny Helder 150 miljoen voor palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/conny-helder-150-miljoen-voor-palliatieve-zorg/ news-8683 Fri, 10 Jun 2022 06:00:00 +0200 Sensitief voor zingeving in het sociaal domein https://publicaties.zonmw.nl/zingeving-en-geestelijke-verzorging-thuis/sensitief-voor-zingeving-in-het-sociaal-domein/ Hoe kunnen we thuiswonende ouderen beter ondersteunen bij levensvragen? Lees het interview met Franka Bakker en Marieke Sportel over hun actieonderzoek naar de versterking van de samenwerking tussen geestelijk verzorgers, welzijnswerkers en vrijwilligers in het sociaal domein. news-8631 Thu, 19 May 2022 06:00:00 +0200 Herstel mobiliteit bij patiënten met instabiele wervelmetastasen https://publicaties.zonmw.nl/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/herstel-mobiliteit-bij-patienten-met-instabiele-wervelmetastasen/ Uitzaaiingen in de botten bij mensen met (ver)gevorderde kanker veroorzaken vaak pijn en verslechteren hun levenskwaliteit en die van hun naasten. De bestaande behandeling hiervoor is een operatie en daarna bestraling. Hoogleraar Lenny Verkooijen vertelt in deze blog over haar onderzoek naar de effectiviteit van het omdraaien en inkorten van deze combinatie. news-8632 Thu, 19 May 2022 06:00:00 +0200 Behandelen van een droge mond in de laatste levensfase https://publicaties.zonmw.nl/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/behandelen-van-een-droge-mond-in-de-laatste-levensfase/ Patiënten in de laatste levensfase krijgen vaak last van een droge mond. Vervelend, want het zorgt voor problemen als pijn, slikken en een veranderde smaak. Kun je dit symptoom verlichten door de inzet van het medicijn pilocarpine en een educatieprogramma? In deze blog vertelt arts-onderzoeker Annelot van der Meulen over haar onderzoek hiernaar. news-8638 Thu, 19 May 2022 06:00:00 +0200 Zorgverleners krijgen training en handvatten om gesprek over zingeving aan te gaan https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/zorgverleners-krijgen-training-en-handvatten-om-gesprek-over-zingeving-aan-te-gaan/ Hoe krijg je tijdig en meer aandacht voor zingeving bij patiënten in de palliatieve fase? Onderzoeker Yvonne Engels en verpleegkundige Jolande IJsseldijk vertellen over een ontwikkelde training en hulpmiddelen daarvoor. In de training leren multidisciplinaire zorgteams bewuster omgaan met signalen van patiënten, die haakjes vormen voor een gesprek over wat voor hen belangrijk is. news-8634 Wed, 18 May 2022 17:00:00 +0200 Voorkomen van obstipatie door opioïden https://publicaties.zonmw.nl/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/van-de-regen-in-de-drup-obstipatie-door-opioiden/ Mensen met uitgezaaide kanker krijgen vaak zware pijnmedicatie voorgeschreven. Daardoor krijgen ze regelmatig last van de bijwerking obstipatie. Hoe voorkom je dit symptoom? Preventieve inzet van de medicijnen macrogol of magnesiumhydroxide kunnen helpen. In deze blog vertelt professor en pijnspecialist Monique Steegers over haar onderzoek naar de effectiviteit van deze middelen.