Projecten

Randomised controlled trial with 1-year follow-up of a community based reactivation programme in patients with both COPD and congestive heart failure.

Lopend (januari 2022 - januari 2026)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

PROFIT: Prevention of Falls using IT

Afgerond (oktober 2009 - september 2015)

Vallen en weer opstaanVoor met name kwetsbare ouderen is een val één van de meest voorkomende en bedreigende gebeurtenissen. Een val kan leiden tot functieverlies, verlies van onafhankelijkheid en in het uiterste geval zelfs tot overlijden. Morbiditeit en ook hoge kosten zijn het gevolg. Kwetsbare ouderen krijgen in de regel niet de zorg waar ze volgens de CBO-richtlijn Valpreventie bij ouderen...

Bekijk dit project

Innovative monitoring and personalised feedback as a self management tool in disease management programmes for people with chronic diseases; a randomised controlled trial

Afgerond (september 2010 - oktober 2015)

Digitale feedback over bewegingIn de meeste richtlijnen en standaarden voor de aanpak van chronische ziekten is de bevordering van lichamelijke activiteit een centraal element. In de praktijk leidt dit vaak tot teleurstellende resultaten; het is voor veel mensen moeilijk om leefstijladviezen op te volgen, onder andere vanwege de ziekte. Technologie kan een belangrijke rol spelen bij de verbetering...

Bekijk dit project

Intelligent online monitoring and support for chronic patients

Afgerond (november 2009 - maart 2014)

Verbetering therapietrouw bij chronisch ziekenHet is voor patiënten met een chronische ziekte niet altijd gemakkelijk behandeladviezen op te volgen. Binnen de Vrije Universiteit Amsterdam wordt daarom een intelligent online systeem ontwikkeld dat patiënten daarbij helpt. Patiënten kunnen met het systeem hun therapietrouw volgen. Waar nodig helpt het systeem verbeteringen in medicijngebruik en...

Bekijk dit project

Kennissynthese Zelfmanagement

Afgerond (maart 2015 - juni 2016)

Aanleiding Op veel plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan het verstevigen van zelfmanagement: beleidsontwikkeling en verankering in het beleid van de rijksoverheid en gemeentenontwikkeling van zelfmanagementondersteuning voor patiënten en zorgverlenersonderzoek naar de uitkomsten van zelfmanagentimplementatie van zelfmanagement en de ondersteuning daarvan in het zorgveld Hoewel al veel kennis...

Bekijk dit project

Maten voor vaten!

Afgerond (april 2009 - december 2012)

Opsporing verzocht: hart- en vaatziektenGezondheidscentra in de regio Huizen sporen in het project ‘Maten voor vaten’ op grote schaal patiënten op die risico lopen op hart- en vaatziekten. Er is speciale aandacht voor obesitas als co-morbide aandoening. In het programma ligt de nadruk op bevordering van gezonde levensstijl. Patiënten krijgen handvatten voor zelfmanagement. Men krijgt een vaste...

Bekijk dit project

MotiveS Vitale Vaten

Afgerond (april 2009 - december 2012)

Motivatie in Stroke en bewegen in TIANa een stroke hebben patiënten een verhoogd risico op een recidief of andere cardio-vasculaire aandoeningen. De combinatie van een leefstijlverandering en medicamenteuze behandeling kan leiden tot een risicoreductie van 80%. Veel patiënten worden na een herseninfarct slechts eenmaal teruggezien door de neuroloog. De verdere behandeling van risicofactoren wordt...

Bekijk dit project

ontwikkeling zorggroep chronische ziekten

Afgerond (april 2009 - juni 2014)

Speciale aandacht voor allochtonenMedisch Centrum Oud-West, een eerstelijnsvoorziening voor integrale, multidisciplinaire zorg in Nijmegen, startte begin 2005 met de ontwikkeling van een programma voor de zorg aan chronisch zieken. In eerste instantie stond de zorg aan patiënten met diabetes mellitus centraal, later ook de zorg aan COPD-patiënten en patiënten met cardiovasculair risico. Patiënten...

Bekijk dit project

Optimaliseren diseasemanagement COPD

Afgerond (april 2009 - oktober 2012)

Goede COPD-zorg kan altijd beterZorg voor COPD en astma is goed geregeld in Monnickendam. Vier huisartsenpraktijken hebben gezamenlijk  vijf praktijkondersteuners. Het ziektemanagement wordt uitgevoerd door één van hen. Voor nieuw ontdekte volwassen astma- en COPD-patiënten geldt een diagnostisch en therapeutisch protocol. Een begin is gemaakt met een protocol voor kinderen. Het project wordt als...

Bekijk dit project

PANDORA: Computer-aided Decision Support for the Management of Comorbidity in Patients with Chronic Diseases

Afgerond (november 2009 - februari 2016)

Beslissingsondersteuning bij multi- en co-morbiditeitChronische ziekten komen steeds meer voor, o.a. door toename van het aantal ouderen. Ongeveer tweederde van de patiënten ouder dan 65 jaar heeft minstens twee chronische ziekten tegelijk. Dat maakt het lastig patiënten effectief te behandelen. Het probleem doet zich met name voor in de huisartsenpraktijk. Huisartsenrichtlijnen gelden namelijk...

Bekijk dit project

PERISCOPE: Personalized and contextualized information in self-management systems for chronically ill patients

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2015)

Innovatie van ICT-componenten in zelfmanagementsystemenDe rol van zelfmanagementsystemen neemt zonder twijfel de komende jaren toe. De groeiende kloof tussen vraag en aanbod kan worden beperkt door inzet van zelfmanagementsystemen. Er is wetenschappelijk bewijs dat behandelingen waarin zelfmanagement een hoofdrol speelt, leiden tot verbeteringen in de gezondheidstoestand en de patiënttevredenheid....

Bekijk dit project

Praktijkproject CVR Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

Afgerond (april 2009 - april 2012)

Eerstelijns zorgprogramma tegen hart- en vaatziektenCardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het meest effectief met leefstijladviezen en zelfmanagement. Reden voor de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven om een nieuw programma tegen hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Men wil mensen enthousiast maken om zelf aan de slag te gaan. Het programma richt zich op voorlichting en begeleiding van...

Bekijk dit project

Praktijkproject Depressie Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)

Afgerond (maart 2009 - juni 2014)

Depressies te lijf met stepped care methodeMet dit project pakt de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven de knelpunten in de zorg voor mensen met een depressie aan. De stepped care methode moet aantonen welke minst intensieve interventie het meest effectief is. Patiënten krijgen zo een behandeling die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk. Naast een nieuw zorgprogramma worden organisatorische...

Bekijk dit project

Praktijkproject Vitale Vaten GezondheidsCentra Maarssenbroek. De implementatie van de zorgstandaard vasculair risicomanagement. Herziene versie 9-10-08, extra bijlagen toegevoegd

Afgerond (april 2009 - december 2012)

Uitbreiding ketenzorg naar een geïntegreerde transmurale aanpakDe aanpak van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) binnen Gezondheidscentra Maarssenbroek ontwikkelde zich de afgelopen jaren van monodisciplinair naar multidisciplinair.Patiënten met een (middel)laag mortaliteitsrisico zijn nu goed te begeleiden. Voor hoogrisicopatiënten is samenwerking noodzakelijk met de tweede lijn. Met het...

Bekijk dit project

Implementatie van patientgestuurd cardiovasculair risicomanagement

Afgerond (april 2009 - december 2012)

Gemotiveerde patiënten bepalen eigen keuzeprogrammaControle en behandeling van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risicovindt in het verzorgingsgebied van Universitair Medisch Centrum St. Radboud (Nijmegen) vrijwel geheel plaats in de eerste lijn. Patiënten met een reeds doorgemaakte cardiovasculaire aandoening zijn vaak onder behandeling in de tweede lijn. Er bestaan geen vaste afspraken...

Bekijk dit project

Review positieve psychologie en zelfmanagement

Afgerond (februari 2016 - augustus 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Risk management in patients with diabetes mellitus: development and evaluation of a patient-oriented treatment decision aid (PTDA)

Afgerond (februari 2010 - mei 2013)

Weten wat werkt voor diabetespatiëntenInitiatieven om diabeteszorg te optimaliseren gaan vaak uit van een geïntegreerde aanpak en werkwijze volgens de NDF en NHG (zorg)standaarden. Het is bekend dat betrokkenheid van de patiënt bij zijn zorgproces belangrijk is voor het te boeken resultaat. Toch worden diabetespatiënten lang niet altijd actief betrokken bij de keuzen rond (medicamenteuze)...

Bekijk dit project

Self-regulation services for cardiovascular risk management

Afgerond (september 2009 - december 2013)

Zelfregulatie via het internetVeel medische beslissingsondersteunende systemen zijn hoofdzakelijk ontworpen voor zorgprofessionals. Het AMC ontwikkelt internetgebaseerde,beslissingsondersteunende systemen voor patiënten met hart- en vaatziekten.Vanuit een elektronisch zelfzorgdossier kunnen de patiënten zo’n systeem raadplegen.De adviezen die door deze systemen worden gegeven zijn gebaseerd op...

Bekijk dit project

Stepped care to improve symptoms of anxiety and depression in cancer patients

Afgerond (september 2009 - oktober 2014)

Stepped care bij angst en depressie na kankerIn Nederland worden jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten gediagnosticeerd met longen hoofd-halskanker. Van hen lijdt een flink deel na de behandeling aan comorbide angst of depressie. Lang niet altijd vindt specifieke nazorg plaats. Als wel wordt ingegrepen krijgt de patiënt meestal intensieve psychotherapie en/of medicatie. Het VUMC wil nagaan of een...

Bekijk dit project

The effectiveness of case management in addition to disease management: a study in patients with diabetes mellitus and comorbidity as an example

Afgerond (oktober 2009 - juli 2015)

Meerwaarde case management nog niet bewezenEr vindt te weinig afstemming plaats tussen afzonderlijke zorgprogramma’s. De zorg voor veel mensen met meerdere chronische ziekten is daarom ongecoördineerd. Dat kan leiden tot suboptimale behandeling, onveilige situaties, onnodig gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen en hogere kosten dan nodig. Zorgprofessionals achten doorgaans voor deze groep...

Bekijk dit project

The Mobility Monitor: supporting safe mobility in the home environment.

Afgerond (oktober 2010 - april 2016)

Inzicht in bewegingsprofielenFysieke activiteit en individuele bewegingsprogramma’s zijn sleutel tot succes bij het voorkomen van functionele achteruitgang van chronisch zieken en oudere mensen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ontwikkelt in samenwerking met Philips Research de Mobility Monitor: een klein, draagbaar apparaatje dat de individuele dagelijkse bewegingsprofielen...

Bekijk dit project

Transmurale keten Cardiovasculair Risicomanagement (praktijkproject Vitale Vaten)

Afgerond (april 2009 - februari 2013)

ICT tegen hart- en vaatziekten in krachtwijkIn krachtwijken, zoals Amsterdam-Noord, komen chronische ziekten relatief veel voor. De eerste lijn in is onvoldoende toegerust op vroegsignalering en behandeling van hart- en vaatziekten. De tweede lijn krijgt daardoor onnodig veel patiënten. Versterking van de eerste lijn en goede samenwerkingsafspraken met de tweede lijn zijn nodig. Huisartsen (ROHA)...

Bekijk dit project

Van implementatie naar bestendiging: Diabetes disease management in Zeist

Afgerond (april 2009 - december 2012)

Verankering van een al opgezet programmaMet steun van ZonMw kwam in Zeist in 2005 een diabeteszorggroep van de grond. In het ontwikkelingstraject lag de nadruk op onderwijs en begeleiding van zorgprofessionals, patiënteneducatie, organisatie en afstemming tussen de eerste en de tweede lijn en het opstellen van een zorgprotocol. De resultaten op het niveau van patiënt en organisatie zijn...

Bekijk dit project

WEB-based distress management program for implantable CARdioverter dEfibrillator patients (WEBCARE)

Afgerond (november 2009 - april 2014)

Internetinterventie na ingrijpende ingreepHet aantal mensen met een implanteerbare cardioverter defibrilator (ICD) is sterktoegenomen en stijgt nog verder. Deze wordt geïmplanteerd bij patiënten die een hartstilstand hebben overleefd of een hoog risico hebben op een hartstilstand. Ondanks de  voordelen van een ICD ervaren 25-30% van de patiënten angst, een slechte kwaliteit van leven en vermijden...

Bekijk dit project

Web-based insulin titration: Improving diabetes care in the Netherlands

Afgerond (oktober 2009 - juni 2014)

Meer controle door webbased zelf-titratieBij thuiswonende diabetes type II patiënten meet de arts of verpleegkundige gemiddeld viermaal per jaar wat de dosering insuline moet zijn. Dit is te weinig. Het kan leiden tot terughoudendheid bij het verhogen van de dosering. Omdat een toename van het aantal controles vanuit economisch perspectief geen reële optie is, ontwikkelt het Academisch Medisch...

Bekijk dit project

WEGWEIS: WebomGeving voor Weetjes, Empowerment en Individueel advieS.

Afgerond (oktober 2009 - augustus 2014)

Zelfmanagement bij psychotische stoornissenBehandeling van patiënten met psychotische stoornissen is geen sinecure. Veelal is sprake van cognitieve functiestoornissen, gebrek aan ziekte-inzicht en gebrek aan therapietrouw. De patiënten hebben uiteenlopende zorgbehoeften en maken daarom vaak gebruik van een combinatie aan voorzieningen. De geestelijke gezondheidszorg in Nederland biedt een breed...

Bekijk dit project

Werkplaats Zelfmanagement

Afgerond (augustus 2014 - januari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diseasemanagement bij Zorggroep Haaglanden

Afgerond (april 2009 - december 2012)

ICT staat keten-DBC diabeteszorg in de wegEerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA), een samenwerkingsverband van ruim 200 huisartsen, richt zich met dit project op de ontwikkeling van een keten-DBC voor de diabeteszorg. Omdat de afzonderlijk gebruikte Huisartsen Informatie Systemen (HIS) zijn niet uniform ingesteld, maakt dit het lastig om te sturen op de door de zorgverzekeraar gewenste...

Bekijk dit project

Assessment a of a Disease management system with Medical devices In REnal disease (ADMIRE)

Afgerond (juli 2010 - februari 2017)

Meer controles thuis voor nierpatiëntenEerder ontwikkelde een projectteam de afgelopen jaren een Disease Management Systeem (DMS) voor nierpatiënten die recent een transplantatie ondergingen. Het DMS bestaat uit een systeem voor zelfcontrole, een persoonlijk gezondheidsdossier en een systeem voor communicatie met de betrokken specialist. In dit project wordt de veiligheid en bruikbaarheid van het...

Bekijk dit project

Begeleidingstraject praktijkprojecten Diseasemanagement voor chronische ziekten

Afgerond (maart 2009 - december 2012)

Begeleiding praktijkprojecten door Vilans en PICASSO voor COPD  De reikwijdte van het programma Diseasemanagement chronische ziekten is groot. In de periode 2008 tot 2012 wordt er in 22 praktijkprojecten aandacht besteed aan diseasemanagement. Al die projecten, praktijken en professionals kunnen van elkaar leren. Door goede begeleiding en uitwisseling kunnen succesvolle toepassingen verder worden...

Bekijk dit project

Comorbidity and Aging with HIV

Afgerond (november 2009 - augustus 2015)

Behandelplannen voor co-morbiditeitenSinds de introductie van combinatie antiretrovirale therapie (cART) zijn de morbiditeit en de mortaliteit ten gevolge van HIV sterk afgenomen en daarmee de levensverwachting toegenomen. Eén van de grootste medische successen van deze tijd. Maar het roept ook nieuwe problemen op. Meerdere studies tonen bij HIV-positieve patiënten vergeleken met HIV-negatieve...

Bekijk dit project

Copd dot com

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

COPD project Huisartsenzorg regio Arnhem B.V.

Afgerond (april 2009 - december 2012)

Optimale en betaalbare COPD-zorgVoor optimale, betaalbare COPD-zorg moeten organisatie en kwaliteit van de zorg veranderen. In de regio Arnhem is ervaring opgedaan met het structureren van chronische diabeteszorg. Deze kennis wordt nu ingezet in de COPD-zorg.Huisartsenzorg regio Arnhem heeft een leidende rol. De zorggroep sluit het contract met de zorgverzekeraar en contracteert ketenpartners....

Bekijk dit project

COPD: de patiënt als partner

Afgerond (april 2009 - oktober 2012)

COPD: de patiënt als partnerDiagnostiek en behandeling bij astma en COPD zijn ingewikkeld. Het valt vaak niet mee om met de patiënt overeenstemming te bereiken over zijn behandeling. Zorggroep Almere (23 gezondheidscentra) kiest daarom voor een benadering waarin de patiënt een actieve partner in de behandeling is. Educatie, zelfmanagement en ondersteuning bij leefstijlverandering maken deel uit...

Bekijk dit project

Development of a Multimodal Seizure Detection Instrument to improve out-of-hospital safety and disease management of Epilepsy patients.

Afgerond (september 2010 - augustus 2017)

Thuisdetectie epilepsieaanvallenHet UMC Utrecht, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe en SEIN werken gezamenlijk aan een thuisdetectiesysteem voor zware epilepsieaanvallen. In Nederland lijden 120.000 mensen aan epilepsie. Een op de vier epilepsiepatiënten heeft regelmatig een zware aanval. Vaak vinden die aanvallen ’s nachts plaats wanneer niet direct hulp aanwezig is. Op dit moment bestaat er nog geen...

Bekijk dit project

Development of a self-management programme to facilitate optimal social and work participation among early arthritis patients

Afgerond (september 2009 - juli 2014)

Door zelfmanagement in bewegingArtritis geeft door pijn en stijfheid van de gewrichten belemmeringen in sociale activiteiten en werk. Bij 30% van de werkende mensen met (reumatische) artritis treedt zelfs binnen twee jaar arbeidsongeschiktheid op. Door verlies van betaalde arbeid verslechtert de gezondheid. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Het Erasmus MC springt hierop in met de ontwikkeling en...

Bekijk dit project

Diabeteszorg op Maat, implementatieproject op basis van het herontwerp van de diabeteszorg met als uitgangspunt de zelfmanagement mogelijkheden van de diabetespatient.

Afgerond (april 2009 - juni 2014)

Niet iedereen is een zelfmanagerGezondheidscentrum De Roerdomp heeft de zorgprocessen voor type II diabeten geanalyseerd en onderzoek laten doen naar voorkeuren van patiënten. In 2008 kwam een multidisciplinaire projectgroep tot een herontwerp voor de diabetesketen. In het implementatieproject dat nu loopt wordt deze keten geïmplementeerd. Centrale gedachte in de nieuwe werkwijze is dat de zorg...

Bekijk dit project

Disease management bij mensen met een eetstoornis

Afgerond (april 2009 - november 2012)

Zelfmanagement bij eetstoornissenEen grote groep mensen met eetstoornis(sen) ontvangt te laat of zelfs helemaal geen passende hulp. In dit project breidt het Centrum Eetstoornissen Ursula haar reguliere aanbod uit met een zelfmanagementprogramma. Het centrum maakt hiervoor gebruik van het Duitse zelfmanagementprogramma Ess-prit©. Dit programma bevat informatie over eetstoornissen en biedt de...

Bekijk dit project

Disease management of co-morbid depression (DiMaCoDeA) in primary care patients with type 2 diabetes and/or chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and/or Anxiety: a randomised controlled trial.

Afgerond (januari 2010 - november 2015)

Aanpak depressie bij chronische aandoeningenEen belangrijke vorm van comorbiditeit bij diabetes type 2 en COPD is depressie.Recent onderzoek toont aan dat de depressie leidt tot een sterk verminderde gerapporteerde kwaliteit van leven. Ook blijkt dat diabetes- en COPD-patiënten met depressieklachten minder adequaat hun zelfmanagementtaken kunnen uitvoeren. In de klinische praktijk wordt een...

Bekijk dit project

Disease management of COPD and information technology to improve patient self management (DIS)

Afgerond (juni 2009 - mei 2012)

Computergestuurde feedback tussen consulten doorIn de regio Maastricht bestaat sinds 2008 een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) voor COPD. De DBC is gebaseerd op een gevalideerd diseasemanagementprogramma en wordt ondersteund door een ketenzorgdossier-EPD. Het Maastricht UMC verrijkt dit programma nu met een methode waarbij COPD-patiënten tussen de consulten door persoonlijke, computergestuurde...

Bekijk dit project

AERIAL: development and initial evaluation of a Bayesian-network model for assessing individual risk of exacerbation, exacerbation relapse, and exacerbation-related hospital (re-)admission in patients with moderate to very severe COPD.

Afgerond (november 2008 - april 2014)

Grip op verslechtering COPD-klachtenCOPD verslechtert progressief. Dit gaat niet geleidelijk, maar met sprongen. De acute verslechteringen worden exacerbaties genoemd. De impact van exacerbaties is groot, zowel op de gezondheid en het functioneren van de patiënt, als ook op de samenleving. Exacerbaties bepalen voor een groot deel de gezondheidszorgkosten voor COPD. Vroege opsporing is belangrijk...

Bekijk dit project

Disrupting the rhythm of depression; Cost-effectiveness of an e-mental health self management intervention with automated tele-monitoring for recurrent depression

Afgerond (januari 2010 - april 2016)

Online cognitieve therapie bij depressieDe impact van unipolaire depressieve stoornissen op de gezondheidszorg is zeer groot. Naar verwachting staat de stoornis in 2030 tweede op een lijst van vijftien belangrijke aandoeningen in termen van ‘disability’. De grote impact is grotendeels te wijten aan de recidiverende aard. Ter beperking van de impact is aandacht nodig voor preventie van depressieve...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling van het zorgprogramma psychotische stoornissen

Afgerond (april 2009 - november 2012)

Ketenprogramma voor psychotische stoornissenDe zorg aan mensen met psychotische stoornissen schiet te kort. Fragmentatie maakt het bieden van optimale zorg onmogelijk. Een ketenprogramma moet uitkomst bieden. Het project start met de identificatie van belemmerende en bevorderende factoren bij de realisatie van effectieve ketenzorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het model van Fleuren ea (2002)....

Bekijk dit project

Early detection of ulceration in diabetic feet an intelligent telemedicine monitoring system

Afgerond (mei 2010 - juli 2015)

Voetzoolcontrole op afstandVeel patiënten met diabetes mellitus hebben vaat- en zenuwproblemen aan de voeten. Daardoor krijgt ongeveer 15% van de patiënten te maken met chronische wonden (ulcera). Indien niet adequaat behandeld, kunnen deze wonden infecteren. Dit kan uiteindelijk leiden tot amputatie van (een deel van) de voet of het onderbeen. Vroege herkenning en behandeling kan wonden en...

Bekijk dit project

Effects of Selfmonitoring on Outcome of Chronic Kidney Disease (ESMO)

Afgerond (september 2009 - mei 2016)

Zelfmanagement nierpatiënten door lab-on-a-chipVerschillende scenario’s laten zien dat het aantal patiënten met een chronische nieraandoening de komende jaren toeneemt. Zelfmanagement wordt bij patiënten met een chronische nieraandoening nog nauwelijks toegepast. Dat terwijl patiënten behoefte hebben aan zelfredzaamheid en ook  zorgprofessionals dit willen stimuleren. De patiënten hebben twee...

Bekijk dit project

Evaluating disease-management programmes in chronic care

Afgerond (maart 2009 - september 2013)

Evaluatie praktijkprojecten door iBMGDe 22 praktijkprojecten ogen als op zichzelf staande experimenten, maar in feite zijn het onderdelen van een grote motor die diseasemanagement in Nederland aandrijft en waar nodig staande houdt. Alle projecten komen samen in een grootschalig evaluatieonderzoek. Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam voert...

Bekijk dit project

Gezonde en vitale regio; Diseasemanagement in het Land van Cuijk en Noord Limburg

Afgerond (april 2009 - oktober 2012)

Zo thuis mogelijke zorg vanuit de eerste lijnMet dit project wil Syntein zich richten op verbetering van de systemen en mogelijkheid tot inspraak van patiënten. De eerste lijn staat centraal in de zorg die ‘zo thuis mogelijk’ en op Planetree wijze wordt geleverd. Planetree is een label dat wordt toegekend aan mensgerichte en respectvolle zorg met toegevoegde...

Bekijk dit project

HAFANK (Hartfalen Noord Kennemerland)

Afgerond (april 2009 - oktober 2012)

Samen naar een transmuraal zorgaanbodEerstelijnszorg, thuiszorg, ziekenhuis en apotheek in de regio Noord-Kennemerland willen de zorg voor patiënten met chronisch hartfalen beter stroomlijnen. De partijen hebben concrete afspraken gemaakt over een transmuraal zorgprotocol. Informatieoverdracht, en dus ICT, zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Vijf huisartsenpraktijken draaien proef met de...

Bekijk dit project

Heelkom Vitale vaten

Afgerond (april 2009 - april 2012)

Zelfmanagement op het plattelandIn niet-stedelijke regio’s liggen veel voorzieningen op afstand. Ook voor gezondheidscentra op het platteland is het belangrijk dat de organisatie is ingericht volgens actuele standaarden met een grote rol voor eerstelijnszorg. Patiënten moeten optimaal in staat zijn hun eigen gezondheid en behandeling te managen Gezondheidscentrum De Heelkom in Achterveld stelt...

Bekijk dit project

Het Rijnboogproject Arnhem. De handen inéén en tweede lijn

Afgerond (april 2009 - november 2012)

Zorgstandaard impuls voor samenwerking eerste en tweede lijnSinds 2001 kent het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem een multidisciplinaire vasculaire polikliniek. Aanleiding voor de oprichting was het ontbreken van een vaste behandelstructuur voor patiënten met slagaderverkalking. Patiënten kregen te maken met vele specialisten. De polikliniek staat aan de basis van een reeks van verbeteringen in de...

Bekijk dit project

Implementatie diseasemanagement programma COPD regio Midden-Brabant

Afgerond (april 2009 - oktober 2012)

Een goed voorbeeld doet volgenIn Midden-Brabant liep tot maart 2009 een pilot voor de ontwikkeling van een regionaal ketenzorgprogramma. De in gang gezette ontwikkelingen worden in dit project geborgd. Er zijn deelprojecten gericht op scholing, de ontwikkeling van een ICT-systeem, een onderzoek naar patiëntbetrokkenheid en de start van een telefonisch loket voor acute hulpvragen van...

Bekijk dit project

Implementatie van de zorgstandaard vasculair risicomanagement in transmurale setting

Afgerond (april 2009 - juni 2014)

Vasculaire preventiepolikliniek van tweede naar eerste lijnDe kwaliteit van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten wisselt sterk. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heeft sinds 2006 een preventie-polikliniek. De resultaten zijn goed. Het ziekenhuis neemt nu met het project ‘Implementatie van de zorgstandaard Vasculair risicomanagement in transmurale setting’ het voortouw in de implementatie van...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website