Projecten

Implementation of NGS in Molecular Diagnostics and Prognostics of Hematologic Malignancies: AML and MM

Afgerond (september 2016 - maart 2021)

Samenvatting na afronding Acute Myeloïde Leukemie (AML) en Multiple Myeloma (MM) zijn twee heterogene groepen van bloedkanker: individuele patiënten reageren heel verschillend op therapie. Dit heterogene karakter zien we terug in het grote aantal genetische afwijkingen in de tumorcellen, mutaties die van patiënt tot patiënt verschillen. Next Generation Sequencing (NGS) maakt een gedetailleerdere...

Bekijk dit project

Educatieprogramma met betrekking tot moleculaire diagnostiek voor de medische beroepsgroep

Lopend (oktober 2019 - november 2020)

Binnen de medische oncologie is er een enorme toename in de behoefte aan uitgebreide moleculaire diagnostiek om kankerbehandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele kenmerken van tumor en patiënt. Moleculaire diagnostiek maakt dan ook een steeds groter deel uit van het diagnose- en behandeltraject van de kankerpatiënt. Het is aan het behandelend multidisciplinaire team om de complexe...

Bekijk dit project

Ondersteuning werkgroep “Methologie van waardebepaling van voorspellende tests” -ZonMw Programma Personalised Medicine

Lopend (maart 2019 - maart 2020)

Werkgroep ‘Methodologie van waardebepaling voorspellende tests’ De Werkgroep ‘Methodologie van waardebepaling voorspellende tests’ had als doel het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van tests ten behoeve van gerichtere inzet van farmacotherapie. Dit door middel van het creëren van inzicht in de rol en awareness over het belang van waardebepaling en/of health technology assessment (HTA)...

Bekijk dit project

Financiële arrangementen rondom Whole Genome Sequencing; overzicht en toetsing van alternatieve financiering

Lopend (december 2019 - maart 2021)

Het aflezen van het volledige DNA van een persoon – whole genome sequencing (WGS) – wordt steeds goedkoper. Toch is het ingewikkeld om WGS in te voeren als een betaalbaar zorgproduct. De verschillende manieren die we in Nederland hebben om dure zorgproducten te financieren – op basis van kosten, prestatie en/of risicodeling – zijn voor WGS niet eenvoudig toepasbaar binnen het huidige zorgsysteem. ...

Bekijk dit project

Voorlichting over NGS bij tumorgenetica

Afgerond (februari 2019 - september 2019)

Onderzoek en behandeling van kanker is in toenemende mate gebaseerd op sequencingtechnieken. Next generation sequencing (NGS) van het tumor-DNA biedt kansen voor een behandeling op maat (personalised medicine). Deze ontwikkeling vraagt om goed geïnformeerde patiënten die in het medische proces in staat is om gezamenlijk met de zorgprofessional beslissingen te nemen waarbij zij zich bewust zijn van...

Bekijk dit project

Towards an MG-NL action plan

Lopend (februari 2019 - maart 2021)

MG-NL Alliantie onderzoekt hergebruik van Nederlandse genoominformatie De uitkomst van een geneeskundige behandeling is voor een deel afhankelijk van iemands erfelijke eigenschappen, het persoonlijk genoom.  Met meer kennis over de relatie tussen het genoom en de uitkomst van behandeling komt persoonlijke behandeling dichterbij. Onder de vleugels van Health-RI is In Nederland een alliantie van...

Bekijk dit project

Waardebepaling, implementatie en bekostiging van voorspellende testen in Nederland

Afgerond (januari 2019 - november 2019)

Door een behandeling alleen in te zetten bij patiënten die er profijt van hebben, kan personalised medicine bijdragen aan de doelmatigheid van die behandeling. Daarvoor is het noodzakelijk dat waardevolle voorspellende tests hun weg naar de klinische praktijk vinden. Verscheidene stakeholders spelen een rol bij het implementeren van nieuwe voorspellende testen. Om het gebruik van deze tests te...

Bekijk dit project

Towards FAIR Data Steward as profession for the Life Sciences - A collaborative approach built on existing expertise

Afgerond (augustus 2018 - augustus 2019)

Samenvatting na afronding In dit project is met een groot aantal nationale partijen toegewerkt naar het professionaliseren van de data steward functie voor het medische onderzoeksdomein, met een speciale focus op FAIR data beheer. Deze functie is essentieel om stappen te kunnen zetten in personalised health en mee te kunnen in de mondiale onderzoeksontwikkelingen. Het project rapport beschrijft...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een digitaal kennisportaal over genetica voor zorgprofessionals (cardiologen, oncologen en kinderartsen)

Afgerond (mei 2018 - december 2019)

Vraag Steeds meer zorgprofessionals zullen in hun dagelijkse praktijk in aanraking komen met genetica en zelf genoomdiagnostiek gaan aanvragen. Hiervoor is kennisdeling en scholing op het gebied van genetica essentieel, omdat er veel niet-genetische zorgprofessionals zijn die minder kennis en praktische vaardigheden (knowhow) op het gebied van de genetica hebben. Meer kennis en kunde onder...

Bekijk dit project

FAIR genomes: a national guideline to promote optimal (re)use of NGS data in research and healthcare

Lopend (maart 2019 - september 2021)

Vraag Jaarlijks wordt het DNA van duizenden Nederlanders onderzocht in zorg en onderzoek. Daardoor begrijpen we steeds beter waarom de ene patiënt ziek wordt en de ander niet of waarom het ene geneesmiddel bij de ene patiënt beter werkt dan bij de andere patiënt. Deze kennis maakt personalised medicine mogelijk (behandeling op maat). Voor het optimaliseren daarvan is onderzoek nodig met grote...

Bekijk dit project

Voorlichting aan patiënten en publiek over Next Generation Sequencing

Afgerond (september 2018 - augustus 2019)

Samenvatting na afronding In het project ‘Voorlichting aan patiënten en publiek over NGS’ hebben het Erfocentrum en de VSOP diverse voorlichtingsmaterialen ontwikkeld over de (on)mogelijkheden en gevolgen van de nieuwste soorten DNA-onderzoek (Next Generation Sequencing). Concreet gaat het dan om DNA-onderzoek dat wordt gebruikt voor diagnostisch DNA-onderzoek zoals genpanel, WES (Whole Exome...

Bekijk dit project

Ethical and legal issues of personalised medicine (ELSI-PM)

Afgerond (juli 2018 - oktober 2020)

Samenvatting na afronding Het Consortium Ethische en Juridische Aspecten van Personalised Medicine onderzocht met name vragen rond sequencing in de gezondheidszorg.   De domeinen van zorg, wetenschap en screening lopen hier steeds meer door elkaar, waardoor oude paradigma’s in nieuwe situaties relevant worden. Lessen over informed consent vanuit de klinische genetica zijn nog niet altijd vertaald...

Bekijk dit project

Inventariseren van de beschikbaarheid en omschrijven van hiaten op het gebied van metadatastandaarden voor genome sequencing- processen en -data

Afgerond (december 2017 - maart 2018)

Vraag Er is geen standaard werkwijze voor het verzamelen en interpreteren van genoomdata (gegevens over genetische profielen van patiënten). Om onderzoeksgegevens en resultaten van studies sneller bij de patiënt te krijgen en behandeling op maat mogelijk te maken, moeten genoomdata op eenduidige manier worden verzameld en opgeslagen. En ook zodanig dat ze geschikt zijn voor vergelijking en...

Bekijk dit project

Predictive Analysis for Therapy: PATH to Optimising Access to Personalised Cancer Therapy in the Netherlands

Lopend (december 2016 - oktober 2021)

Of een patiënt met kanker baat heeft bij een behandeling met een doelgericht medicijn kan voor een deel van deze middelen worden voorspeld door afwijkingen in het DNA van de tumor. Goede en toegankelijke diagnostiek van deze afwijkingen en kennis van hun betekenis zijn essentieel voor effectief en doelmatig gebruik van deze medicijnen. Doel In het PATH project werken Nederlandse...

Bekijk dit project

WGS-first approach: ‘One-test-fits-all’ to diagnose rare genetic disorders

Lopend (december 2016 - juni 2021)

Er zijn 5.000 tot 8.000 genetische ziekten. De helft komt al tot uiting in de neonatale fase en resulteert vaak in een opname op de neonatale intensive care. Het vinden van de oorzaak is lastig terwijl deze bepalend kan zijn voor medisch beleid. Doel Onderzocht wordt of het versneld uitvoeren van bestaande genetische diagnostiek (exoomsequencing) bijdraagt aan een snellere diagnosestelling....

Bekijk dit project

Technology Assessment of Next Generation Sequencing in Personalized Oncology (TANGO)

Lopend (december 2016 - december 2021)

Er komen steeds meer veelbelovende, maar vaak ook dure kankermedicijnen op de markt. Veel behandelingen die nu worden gegeven werken voor slechts een deel van de patiënten. Therapie-op-maat kan uitkomst bieden door patiënten de voor hen meest optimale behandeling te geven en daarmee het medicijngebruik doelmatiger in te zetten. Doel De belangrijkste doelstelling van dit project is het bepalen...

Bekijk dit project

Whole Genome Sequencing for cost-effective diagnostic evaluation of patients with Primary Immunodeficiencies

Lopend (december 2016 - oktober 2021)

Binnen de vroegere zorg voor patiënten met een primaire afweerstoornis was er een uitgebreid diagnostisch traject, variërend van laboratoriumdiagnostiek tot genetische technieken. Het gebruik van next generation sequencing (NGS) kan een grote impact hebben voor de patiënt, door snellere diagnosestelling en eerder uitvoeren van de juiste behandeling. Deze vorm van diagnostiek wordt vandaag de dag...

Bekijk dit project

Personalized medicine: servicedesk ethiek en recht

Lopend (september 2017 - september 2021)

Behandeling op maat, ontwikkeld en voorgeschreven met behulp van genetisch onderzoek, is sterk in opkomst. Tegelijk brengt het onderzoek naar en de implementatie van deze Personalised Medicine en Next-Generation Sequencing ethische, maatschappelijke en juridische vraagstukken met zich mee – bijvoorbeeld over privacy en de omgang met nevenbevindingen. In dit project wordt een Servicedesk opgezet...

Bekijk dit project

UCAN CAN-DU: Canada Netherlands Personalized Medicine Network in Childhood Arthritis and Rheumatic Disease

Lopend (juli 2017 - januari 2025)

Een uniek internationaal netwerk van Nederlandse en Canadese onderzoekers onder de naam UCAN CAN-DU moet binnen 5 jaar de basis leggen voor een personalised medicine behandeling van kinderen met jeugdreuma. Alle 6 academische kinderreumatologische centra in Nederland werken samen met alle 18 academische centra in Canada mee aan dit unieke project. Jeugdreuma treft meer dan 20.000 kinderen in...

Bekijk dit project

The Development, ValIdatioN and implEmentation of a simple, online FSH dose calculator for IVF treatment (the DiVINE study)

Lopend (december 2018 - oktober 2021)

De OPTIMIST studie (ZonMw-studie 171102020) toonde aan dat voor vrouwen die aan IVF beginnen een standaard hormoondosering (150IU FSH/dag) leidt tot dezelfde kans op een kind vergeleken met een individuele dosering (100-450IU FSH/dag). Deze aanpak leidt echter vaker tot ovarieel hyperstimulatie syndroom (OHSS) en tot het afbreken van de cyclus om OHSS te voorkomen. Aan het andere eind van het...

Bekijk dit project

Predicting Early Treatment Free Remission Eligibility in Chronic Myeloid Leukemia

Lopend (december 2018 - december 2021)

Chronische myeloïde leukemie is een kwaadaardige bloedziekte die met medicatie duurzaam te onderdrukken is, zonder echte genezing te geven. Daarbij is de medicatie duur en geeft deze vaak chronische bijwerkingen. Uiteindelijk kan bij patiënten met langdurig sterk onderdrukte ziekte in ongeveer de helft van gevallen de behandeling gestopt worden zonder terugkeer van de leukemie. Het is echter niet...

Bekijk dit project

Microsatellite instability as a marker of poor survival in patients with resectable gastric cancer when treated with perioperative chemotherapy

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

De standaardbehandeling voor niet uitgezaaide maagkanker bestaat uit een operatie en perioperatieve chemotherapie. Het lijkt er echter op dat patiënten, waarbij de tumor een specifiek genetisch kenmerk heeft (namelijk microsatelliet instabiliteit (MSI)), eerder overlijden als zij chemotherapie ondergaan. Daarbij worden zij ook blootgesteld aan eventuele bijwerkingen. De beschikbare data zijn op...

Bekijk dit project

iTHER 2.0: Clinical implementation of a pediatric cancer precision medicine program, enforced with personalized models

Lopend (september 2018 - maart 2022)

In Nederland overlijden 150 kinderen per jaar aan kanker. Dit zijn vooral kinderen waar de kanker na behandeling terugkomt en dan niet meer reageert op therapie. Deze resistentie wordt veroorzaakt door veranderingen in het DNA en RNA van de tumorcellen. Doel In het Prinses Máxima Centrum wordt gekeken binnen het iTHER programma welke veranderingen dit zijn. Slechts de helft van de patiënten...

Bekijk dit project

Use of the NMF biomarker as predictive diagnostic for effective use of cyclosporine in the treatment of eczema

Lopend (februari 2019 - februari 2022)

Diagnostische test voor effectiever gebruik van cyclosporine bij kinderen met eczeem In Nederland heeft 10-20% van de kinderen eczeem, een chronische huidontsteking. De rode, schilferende huid en intense jeuk resulteren in slapeloze nachten, weinig zelfvertrouwen en slechte schoolprestaties. Dit heeft zijn weerslag op het gezin. Matig en ernstig eczeem bij kinderen wordt behandeld met...

Bekijk dit project

Therapeutic drug monitoring to optimise treatment with adalimumab in rheumatoid arthritis patients.

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Deze studie gaat het effect onderzoeken van het meten van de adalimumab concentraties (therapeutic drug monitoring, TDM) op de behandeling met en het afbouwen van adalimumab bij reumatoïde artritis patiënten. Onderzoek Dit gebeurt in drie verschillende studies: 1) onderzoeken of het meten van de geneesmiddelconcentratie bij patiënten die starten met adalimumab bijdraagt aan kostenbesparing...

Bekijk dit project

Improved pharmacotherapy for Dutch preschool children with asthma-like symptoms by the innovative breath test.

Lopend (mei 2019 - mei 2023)

Astmaklachten (benauwdheid, hoesten en piepen/zagen) komen bij 40% van alle jonge kinderen onder de 6 jaar voor. Hierbij geldt dat eenderde deel echt astma heeft en tweederde deel groeit over de klachten heen en is klachtenvrij bij 5-6 jaar (ook wel ‘viral wheeze’ of ‘episodisch piepen’ genoemd). Tot voor kort was er geen diagnostische test die kinderen met astma kan onderscheiden van ‘viral...

Bekijk dit project

Diagnostic tool to safely CEASE anti-TNF therapy in Crohn’s Disease (CEASE-trial)

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Rond 35.000 mensen in Nederland lijden aan de ziekte van Crohn, een chronische darmontsteking. De ziekte heeft een grote impact op het dagelijks leven van Crohn-patiënten. Ongeveer een kwart van de patiënten wordt langdurig behandeld met anti-TNF medicijnen (ontstekingsremmers). Deze behandeling is vaak effectief; er kunnen echter (ernstige) bijwerkingen optreden en er zijn hoge kosten aan...

Bekijk dit project

Therapeutic drug monitoring to reduce overexposure in tocilizumab-treated rheumatoid arthritis patients: a multicenter, non-inferiority, open label randomised controlled trial

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

De dosis van tocilizumab injecties is voor alle patiënten met reumatoïde artritis gelijk terwijl de hoeveelheid medicijn in het bloed (medicijnspiegels) sterk varieert tussen patiënten. De relatie tussen medicijnspiegel en effectiviteit van de behandeling kent een optimum; hogere medicijnspiegels zijn niet effectiever dan optimale medicijnspiegels. Wel zou er een hoger risico kunnen zijn op het...

Bekijk dit project

ctDNA on the way to implementation in the Netherlands (COIN)

Lopend (maart 2019 - maart 2023)

COIN: implementatie van ctDNA diagnostiek in Nederland Het meten van vrij circulerend tumor DNA (ctDNA) is een vorm van diagnostiek waarmee in het bloed DNA-sporen van de tumor kunnen worden gedetecteerd. Met de analyse van dit ctDNA kan de juiste therapie aan de juiste patiënt worden gegeven. Onderzoek Dit wordt binnen COIN verder toegepast in een klinische studie. Patiënten met stadium II...

Bekijk dit project

PEGASUS - Pancreatic and EsophagoGastric cAncer: improving Survival and qUality of life through perSonalized medicine

Lopend (juni 2019 - juni 2023)

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker: ondanks een intensieve behandeling met chemotherapie en/of een operatie overlijdt het grootste deel van de patiënten aan de ziekte. Onderzoek In het PEGASUS project wordt onderzocht of moleculaire technieken – genexpressie en ‘next generation sequencing’ – van waarde zijn om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website