Projecten

Indirect paternalism and medical professional ethics

Afgerond (januari 2009 - december 2013)

Volgens zijn beroepsethiek mag een arts een wilsbekwame patiënt niet zonder diens toestemming behandelen. Maar tegelijk mag een arts ook geen behandeling geven die zijn patiënt per saldo schaadt, ook niet als die patiënt daar op aandringt. Deze ethiek staat onder druk: steeds vaker wordt aangenomen dat het eigenlijk de patiënt is die over de behandeling beslist. De patiënt wordt dan een...

Bekijk dit project

Wat is waardigheid?

Afgerond (augustus 2010 - december 2010)

Waardigheid is een term die vaak wordt gebruikt in ethische debatten. De roep om een ‘waardig’ leven of ‘waardig’ einde wordt genoemd als belangrijk argument voor verandering of aanpassing van wetgeving. Het begrip menselijke waardigheid is ook opgenomen in het handvest van de Verenigde Naties. Het is de basis voor de uitleg van de rechten van de mens. Ondanks dat alles, is niet duidelijk wat er...

Bekijk dit project

Wat is waardigheid?

Afgerond (augustus 2010 - december 2010)

Waardigheid is een term die vaak wordt gebruikt in ethische debatten. De roep om een ‘waardig’ leven of ‘waardig’ einde wordt genoemd als belangrijk argument voor verandering of aanpassing van wetgeving. Het begrip menselijke waardigheid is ook opgenomen in het handvest van de Verenigde Naties. Het is de basis voor de uitleg van de rechten van de mens. Ondanks dat alles, is niet duidelijk wat...

Bekijk dit project

Vroegchristelijke denkers over hedendaagse morele zorgdilemma's

Afgerond (januari 2011 - april 2012)

Het Lindenboom instituut schreef een essay over actuele morele dilemma’s belicht vanuit een christelijke filosofische traditie. Hoe dachten vroegchristelijke denkers als Augustinus, Athanasius, Tertullianus, Origares, Justinus, Hippolitus, Ireneus, Cyrillus van Alexandrië en Eusebius over de waarde van het leven, het menselijk lichaam, het lijden bij ziekte, kwaliteit van leven en psychische...

Bekijk dit project

The use of pressure, coercion and compulsion in the care for addicted pregnant women: an ethical analysis

Afgerond (januari 2009 - juni 2011)

Onder welke voorwaarden is het moreel gerechtvaardigd om, met een beroep op het belang van het toekomstige kind, via toepassing van drang of dwang de vrijheid van verslaafde zwangere vrouwen in te perken? Dit project bestaat uit een ethische analyse van de mogelijke rechtvaardiging van de toepassing van drang- en dwangmaatregelen bij verslaafde zwangere vrouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van...

Bekijk dit project

Technologische ontwikkelingen in een veranderende zorg

Afgerond (januari 2009 - juli 2009)

Hoe zullen technologische ontwikkelingen de gezondheidszorg veranderen? Gaan machines mensen in de zorg vervangen en worden we daar beter van? In zijn essay 'Hoe maakt u het? Technologie in een veranderende gezondheidszorg.    Over dossiers, robots en tests in de zorg' gaat Jan Vorstenbosch in op deze vragen. Hij kijkt daarbij door de bril van de patiënt en de arts, en illustreert zijn betoog aan...

Bekijk dit project

Research ethics in genomics studies: towards a protocol for returning individual genetic data to research participants.

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Steeds vaker wordt er in medisch-wetenschappelijk onderzoek ook (delen van) het genoom van proefpersonen onderzocht. De afgelopen jaren is er een debat ontstaan over de vraag of en in hoeverre genetische resultaten moeten worden teruggekoppeld aan proefpersonen. Door een aantal ontwikkelingen, waaronder de opkomst van biobanken, wordt het steeds urgenter om een goed antwoord te vinden op deze...

Bekijk dit project

Opdracht essay Technologie

Afgerond (januari 2009 - juli 2009)

In de moderne gezondheidszorg wordt gewerkt met hoogstaande technologie, van nieuwe geneesmiddelen tot elektronische toepassingen. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Deze ontwikkeling roept ook vele kritische vragen op bij publiek en professionals. Tsjalling Swierstra zet in zijn essay Tsjalling Swierstra 'Willen we alles wat kan? Ethische controversen rondom wetenschap en technologie...

Bekijk dit project

Onderzoek naar kennis en overtuigingen van burgers en professionals op het gebied van euthanasie en palliatieve sedatie

Afgerond (september 2009 - januari 2011)

Denken patiënten en burgers hetzelfde over beslissingen rond het levenseinde als artsen en verpleegkundigen? Kennen ze de wet- en regelgeving die bij dit soort beslissingen belangrijk is? Laten ze zich leiden door dezelfde overtuigingen? Welke verwachtingen hebben ze als het gaat om het volgen van wilsverklaringen? Onderzoekers van het UMC Utrecht, het Erasmus MC Rotterdam en het UMC Groningen...

Bekijk dit project

Long term safety, quality and ethics of Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)

Afgerond (mei 2012 - september 2018)

Doelstelling van het project was de evaluatie van veiligheid, kwaliteit en toepasbaarheid van Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) en een normatieve reflectie op de praktijk van PGD. Het empirisch deel is afgerond per 1 mei 2016. Het ethisch deel loopt tot december 2017. Empirisch deel De evaluatie van 439 PGD zwangerschappen resulterend in 366 levend geboren kinderen liet niet meer...

Bekijk dit project

Infectious Disease Control and the Harm Principle

Afgerond (januari 2009 - januari 2013)

Biedt het schadebeginsel een adequate rechtvaardigingvoor dwingende en dringende maatregelen in de openbare gezondheidszorg? Denk bij deze maatregelen aan quarantaine, isolatie of vaccinatie. Via theoretisch onderzoek analyseren de onderzoekers de betekenis, vooronderstellingen en gevolgen van het schadebeginsel voor infectieziektebestrijding. En ze organiseren en analyseren een reeks gesprekken...

Bekijk dit project

Artificial Gametes: dynamics and ethics

Afgerond (oktober 2011 - december 2013)

Dit project had als doel de ethische aspecten in kaart te brengen van onderzoek gericht op, en mogelijk (toekomstig) reproductief gebruik van, in het laboratorium gegenereerde geslachtscellen (in vitro derived gametes). Dit begrip wordt gebruikt als aanduiding voor technieken waarmee functionele geslachtscellen worden ontwikkeld uit voorlopercellen in reproductief weefsel, of uit pluripotente...

Bekijk dit project

Good Patienthood

Afgerond (februari 2009 - mei 2012)

Patiënten hebben meer invloed gekregen in de gezondheidszorg. Zij krijgen daarbij ook steeds meer te maken met ideeën en vragen over goed patiëntschap. Professionals en beleidsmakers spreken regelmatig direct of indirect over goed patiëntschap en hebben hier verschillende vaak conflicterende ideeën over. Het doel van dit project is om een moreel kader te ontwikkelen voor discussies over goed...

Bekijk dit project

Gezondheidszorgprofessionals als gespreksleider moreel beraad. Ontwikkeling en implementatie van een trainingsmodule in en met de praktijk.

Afgerond (januari 2010 - december 2012)

VUmc & UMCG verzorgen trainingen aan gezondheidszorgmedewerkers om Moreel Beraad te begeleiden. Een Moreel Beraad is manier van onderzoek naar het antwoord op een morele vraag in de praktijk van de gezondheidszorg, en wordt geleid door een gespreksleider.Dit project evalueert deze trainingen systematisch en ontwikkelt een toolbox om de trainingen beter te laten aansluiten bij de behoeften in...

Bekijk dit project

Evaluatie van SCEN: Wat is goede steun en consultatie? Kwaliteitseisen voor SCEN

Afgerond (december 2008 - januari 2010)

SCEN staat voor ‘Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland’. Deze steun en consultatie is geëvalueerd.Er is al eerder een evaluatie uitgevoerd waaruit de meerwaarde van SCEN bleek.  Daarom richtte dit evaluatieonderzoek zich vooral op verdere professionalisering. Hierbij werden kwantitatieve en kwalitatieve methoden gebruikt. Ook was er aandacht voor het toepassen van SCEN in...

Bekijk dit project

Evaluatie van het beslissingskader PGD: Ervaringen van professionals en paren met kinderwens

Afgerond (januari 2012 - september 2012)

De landelijke regeling Preimplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) uit 2009 schrijft voor dat voordat een paar met kinderwens PGD mag ondergaan, een zorgvuldige afweging nodig is betreffend de ernst, aard en de behandelbaarheid van de ziekte. Verder moet eerst goed worden gekeken naar bijkomende medische criteria en psychische en morele factoren. In dit evaluatierapport hebben wij onderzocht of...

Bekijk dit project

Essay Dynamiek en Ethiek van medisch geassisteerde voortplanting

Afgerond (januari 2011 - juli 2011)

De ethische en maatschappelijk vragen rondom vruchtbaarheidstechnieken zijn talrijk. Nieuwe ontwikkelingen zijn op komst en de vraag is hoe het kind van de toekomst er uit gaat zien. In dit essay wordt nader gekeken welke nieuwe technologieën we kunnen verwachten op dit gebied en wat het morele landschap hieromtrent zal zijn. Zoals de ontwikkeling van kunstmatige gameten (geslachtscellen)...

Bekijk dit project

Equitably choosing study populations in biomedical research

Afgerond (januari 2009 - april 2013)

Wat dwingt rechtvaardigheid ons (niet) te doen als men beslissen moet waar en met welke populaties een studie ethisch verantwoord kan worden verricht? In dit project wordt een literatuuranalyse gedaan naar het concept rechtvaardigheid in biomedisch onderzoek. Er wordt een empirische analyse gemaakt van relevante klinische publicaties en er wordt een normatieve studie gedaan om ethisch...

Bekijk dit project

Einde leven beslissingen besproken. Een onderzoek naar de kennis, opvattingen en voorkeuren van burgers en professionals op het gebied van euthanasie, palliatieve sedatie, medische beslissingen rond het levenseinde en palliatieve zorg.

Afgerond (september 2009 - mei 2011)

Denken patiënten en burgers hetzelfde over beslissingen rond het levenseinde als artsen en verpleegkundigen? Kennen ze de wet- en regelgeving die bij dit soort beslissingen belangrijk is? Laten ze zich leiden door dezelfde overtuigingen? Welke verwachtingen hebben ze als het gaat om het volgen van wilsverklaringen? Onderzoekers van het UMC Utrecht, het Erasmus MC Rotterdam en het UMC Groningen...

Bekijk dit project

Een laatste redmiddel? Morele aanvaardbaarheid van maagbandplaatsing bij kinderen en adolescenten.

Afgerond (januari 2010 - juli 2011)

Het aantal kinderen met extreem overgewicht (morbide obesitas) is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De behandeling voor obesitas is gericht op leefstijlverandering: meer bewegen en gezonde voeding. Deze multidisciplinaire behandeling heeft op de lange termijn vaak een bescheiden gezondheidseffect en een gering effect op het gewicht. In Nederland is bij een klein aantal adolescenten met...

Bekijk dit project

De invloed van morele intuïties bij opsporing van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp

Afgerond (januari 2010 - april 2012)

Het opsporen van kindermishandeling is van groot belang om serieuze schade bij kinderen te voorkomen. Opvallend is dat maar ongeveer 6% van de meldingen bij AMK vanuit ziekenhuizen worden gedaan. Dit terwijl de spoedeisende hulp vaak als een plek bij uitstek wordt gezien om kindermishandeling te signaleren. In een Utrechts onderzoek onder hulpverleners van de spoedeisende hulp (SEH), het CHAIN-ER...

Bekijk dit project

Beyond medicine? The ethics of lifestyle medicine: using medical knowledge and technologies beyond traditional medical indications.

Afgerond (januari 2009 - september 2012)

Wensgeneeskunde is het gebruik van medische diensten of technieken op verzoek van de patiënt zonder dat er een duidelijk medische reden voor is. Het doel is dan het subjectief bevorderen van het welbevinden, het uiterlijk of het functioneren van de patiënt. In dit onderzoek is de praktijk van de wensgeneeskunde in Nederland bestudeerd. Huisartsen en plastisch chirurgen zijn geïnterviewd. Er zijn...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website