Veelgestelde vragen subsidieoproep

Wat doet ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw is de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie. ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. Bij de selectie van subsidievoorstellen zoekt ZonMw altijd de vernieuwing in combinatie met kwaliteit.

Wat wordt verstaan onder een non-profit organisatie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze oproep verstaan we onder non-profit organisaties stichtingen of verenigingen. Heeft uw organisatie een andere rechtsvorm, en bent u geen aanbieder van zorg, ondersteuning of welzijn, of burgerinitiatief, geef dan in uw aanvraag aan waarom uw organisatie betreffende dit initiatief non-profit is.

Ik wil graag als privé persoon een aanvraag indienen, kan dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat kan niet. Subsidie kan alleen aangevraagd worden door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie.

Wanneer is een initiatief overdraagbaar?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een initiatief is overdraagbaar als het door andere organisaties kan worden uitgevoerd. Hiervoor dient het een systematische manier van handelen te betreffen om een omschreven doel te bereiken.

Ons initiatief wordt al elders uitgevoerd maar nog niet in onze gemeente? Zijn wij een startend of een bestaand initiatief?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit geval bent u geen startend initiatief. Het initiatief wordt niet voor de eerste keer uitgevoerd. Slechts de locatie waar wordt uitgevoerd is nieuw. Let op: voor bestaande initiatieven geldt dat de aanvragende partij eigenaar moet zijn van het initiatief.

Waar zijn jullie naar op zoek als het gaat om innovatieve, startende lokale initiatieven?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen deze subsidieoproep kan subsidie worden aangevraagd voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve, startende lokale initiatieven gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.
Er bestaan al veel activiteiten en interventies die zich richten op het voorkomen of bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Bij de beoordeling van startende initiatieven wordt gekeken naar de mate waarop een initiatief vernieuwend is ten opzichte van reeds bestaande initiatieven en interventies. Het innovatieve karakter van een initiatief kan in meerdere elementen zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking, de activiteiten, het gebruik van nieuwe (digitale) hulpmiddelen.

Kan hetzelfde bestaande lokale initiatief meerdere malen worden ingediend voor uitvoering binnen verschillende buurten, wijken en/of gemeenten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een initiatief kan slechts binnen één van de twee subsidieoproepen indienen. Als startend of bestaand initiatief. Voor bestaande lokale initiatieven geldt dat de aanvragende partij  eigenaar dient te zijn van het initiatief. De subsidie is bedoeld om een bestaand lokaal initiatief verder door te ontwikkelen en op een andere plek uit te voeren. Eindproducten zijn een handboek en een procesevaluatie. Een initiatief dient te komen tot één handboek.  Om deze reden kan een initiatief dan ook slechts eenmaal worden ingediend op lokaal niveau.

Ons initiatief richt zich op een bredere doelgroep dan alleen 75+, kunnen we toch indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uw initiatief dient een duidelijke en expliciete focus te hebben op het voorkomen of verminderen van een van de drie vormen van eenzaamheid (sociale, existentiële, emotionele eenzaamheid) onder ouderen in de leeftijd van 75 jaar of ouder. Dit zal dus betekenen dat, als er geprioriteerd moet worden deze initiatieven hoger zullen eindigen.

Hoe weet ik of er in mijn gemeente een lokale coalitie tegen eenzaamheid actief is?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hiervoor kunt u kijken op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/

Wordt er nog een keer eenzelfde subsidieronde uitgezet door ZonMw?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op het thema ‘versterken aanpak eenzaamheid’ worden in de periode 2019-2020 meerdere subsidierondes opengesteld. De inhoud en richting daarvan moet nog worden bepaald. Houdt hiervoor de subsidiekalender in de gaten en abonneer u op de nieuwsbrief Ouderen van ZonMw.

Mag ik het schrijven van de subsidieaanvraag opnemen in de begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nee, dit mag niet. Het subsidiebedrag is bedoeld voor de uitvoering van het project, tijdens de projectperiode.

Welke vergoeding dienen we voor vrijwilligers te hanteren op de begroting?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw hanteert dezelfde uurtarieven en vergoedingen als de belastingdienst. Voor meer informatie over deze vergoedingen verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl)

Wat wordt verstaan onder ‘kosten voor de inzet van de doelgroep’?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hier kunt u kosten opvoeren die betrekking hebben op participatie van de doelgroep binnen uw project (bijvoorbeeld voor deelname aan de projectgroep of aan de procesevaluatie). U kunt denken aan vacatiegeld of andersoortige vergoeding.

Er dient minimaal 10% cofinanciering te worden bijgedragen. Waaruit mag cofinanciering bestaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cofinanciering is een bijdrage met private of publieke middelen, in-natura of in-geld, aan een door ZonMw gefinancierd project of programma (Bron: subsidievoorwaarden januari 2013). Binnen de subsidieaanvraag versterking aanpak eenzaamheid kan cofinanciering op meerdere manieren worden ingevuld, zoals een financiële bijdrage (publiek of privaat), ureninzet vanuit een aanbieder en/of betrokken partijen, beschikbaar stellen van accommodaties/ruimte, beschikbaar stellen van materialen, vergoeding zorgverzekeraar.

Waar vind ik alle informatie voor het doen van een aanvraag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de subsidieoproep staat alle informatie over de aanvraag die u wilt doen. Voor ‘’Startende lokale initiatieven’’ klik hier. Voor ‘’Bestaande lokale initiatieven’’ klik hier.

Waar dien ik mijn aanvraag in?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U dient uw aanvraag digitaal in via ProjectNet. Voor meer informatie en de link naar ProjectNet klik hier.

Waar vind ik het juiste ZonMw begrotingsformat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U dient het begrotingsformat ‘’ Overige Instellingen’’ te gebruiken. U vindt dit Excel format onder begrotingen op deze pagina

Welke documenten moet ik allemaal indienen om beoordeeld te kunnen worden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om beoordeeld te kunnen worden dienen de volgende documenten volledig te worden ingevuld en ingediend via ProjectNet:
-   Het ZonMw aanvraagformulier (Voor startende of bestaande initiatieven)
-   De ZonMw begroting
-   De ZonMw intentieverklaring

Wie is de hoofdaanvrager?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Degene die verantwoordelijk is voor de daadwerkelijke subsidieaanvraag bij ZonMw. De persoon die aanvraag indient wordt door ZonMw aangemerkt als de hoofdaanvrager.

Wie is de bestuurlijke verantwoordelijke?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat is de persoon die op grond van de statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.

Wie moeten de intentieverklaring ondertekenen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle partijen waarmee u samenwerkt voor het project waar u subsidie voor aanvraagt. De daadwerkelijke handtekening zet de bestuurlijk verantwoordelijke van de samenwerkingspartner. Deze partijen zet u ook op het aanvraagformulier bij vraag 2d over samenwerkingspartners.

Waar vind ik het ZonMw format voor de intentieverklaring?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de intentieverklaring dient u gebruik te maken van het ZonMw format. U vindt het hier.

Hoe weet ik zeker dat ik niets vergeten ben op te sturen? Krijg ik een bevestiging?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U krijgt een bericht dat u technisch succesvol heeft ingediend, maar geen bevestiging dat ook alles compleet en naar tevredenheid is aangeleverd. Controleer dus goed of u alles hebt ingevuld en aangeleverd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website