Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project: WIJ Samen Ouderen; Achter de Voordeur.

 

Eenzaamheid is een probleem wat alle leeftijden treft, maar ouderen zijn er kwetsbaarder voor. In de loop van de jaren is onze Nederlandse samenleving en hoe we leven en omgaan met elkaar veranderd. We hebben minder een kant-en-klaar netwerk. Je moet je meer inspannen voor het leggen van contacten. Eenzaamheid neemt toe met de jaren. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt zeker toe vanaf 75 jaar.

 

Binnen ons huidige initiatief is het doel ouderen in de leeftijd van 65 tot 100 jaar uit Heemstede in beeld hebben en krijgen, waarbij de focus ligt op preventie en ontmoeting. Activering, meedoen en erbij horen is waar het om draait.

De subdoelen zijn gericht op; het verbeteren van het sociale netwerk, het vergroten van het gevoel erbij te horen en het vergroten van het gevoel van betekenis hebben.

 

Veel ouderen, vanaf 65 jaar en ouder, worden bereikt middels de dienstverlening ouderen en (ontmoetings)activiteiten van WIJ Heemstede. Eem deel hiervan wordt op locatie aangeboden en een deel wordt via actieve ondersteuning thuis aangeboden. Via bijvoorbeeld de Sociëteit, het 80-jarig huisbezoek of de Formulierenbrigade. Gemiddeld maken ongeveer 2000 ouderen deel uit van ons initiatief. In het geval van zorgorganisatie Kennemerhart zijn de ouderen bij hen bekend middels het diverse dagbestedingsaanbod.

 

De ervaringen van de ouderen binnen ons initiatief zijn voor een deel af te leiden uit de dankbaarheid die men uit, en soms indirect door de hechte band die ontstaat als een vrijwilliger regelmatig langer bij iemand langskomt. Bij de groepsactiviteiten is het makkelijker zichtbaar en dan kan aangestuurd worden op meer onderlinge groepsvorming. Dan is de stap naar buiten letterlijk al gezet.

 

WIJ Heemstede heeft de insteek om meer wijkgericht te gaan werken, naast haar bestaande dienstverlening en (ontmoetings)activiteiten op bepaalde vaste vindplekken. Hiermee en in samenwerking met het loket Heemstede van de gemeente Heemstede en ouderen die deelnemen aan dagbesteding van Kennemerhart, komt een groep onzichtbare eenzame ouderen in beeld. Door deze werkwijze en samenwerking kunnen ook meer buurtnetwerken worden opgezet.

 

Het doel van het project Achter de Voordeur is in contact komen met eenzame ouderen achter hun voordeur, in de leeftijd van 65 jaar, maar specifiek 75+-ers, die niet of onvoldoende in beeld zijn bij WIJ Heemstede of samenwerkingspartners en deze ouderen passende ondersteuning bieden en/of verbinden aan bestaand en nieuw aanbod.

 

De behoefte van de doelgroep in relatie tot ons project is dan ook gericht op het verder dan ons huidige initiatief biedt, verminderen van sociale en emotionele eenzaamheid. Erbij horen, weer ergens onderdeel van uitmaken en gezien worden.

 

Het activiteitenplan richt zich op 9 onderdelen;

1. Protocol voor de samenwerking en uitwisseling van gegevens voor professionals en vrijwilligers bij het leggen van contacten met mensen achter de voordeur en te borgen.

2. Training signaleren eenzaamheid voor vrijwilligers.

3. Training signaleren eenzaamheid voor professionals.

4. Coaching en begeleiding van de vrijwilligers.

5. Aanschaf van een elektrische bakfiets.

6. Doorgeleiding van persoonlijk contacten naar groepsactiviteiten of andere activiteiten van eigen keuze.

7. Signaleren en doorvertalen van nieuwe vragen of wensen voor activiteiten vanuit deze doelgroep zelf (nieuw voor oud).

8. Meetbaar maken van de resultaten.

9. Bijhouden van de doorverwijzing van en naar de samenwerkingspartners en andere netwerkpartners in Heemstede.

 

De samenwerking binnen het project is gericht op het verder uitbouwen en versterken van de huidige samenwerking met partners als de gemeente Heemstede en zorgorganisatie Kennemerhart. Samen staan we sterker in het in beeld brengen van de eenzame (75+) oudere in Heemstede en achter de voordeur komen. We kunnen gezamenlijk contact leggen met eenzame ouderen, de ondersteuningsbehoefte onderzoeken, informeren over (ontmoetings)activiteiten op locaties of in de (eigen)buurt en samenredzaamheid bevorderen. Ook kunnen we gezamenlijk de behoeften signaleren op het gebied van wonen en welzijn.

 

De start van het project is op maandag 4 januari 2021 en het project kent een looptijd van 18 maanden.

 

Aan het einde van de projectperiode leveren we een aantal producten op.

* Een samenvatting van wat bereikt is aan het einde van de termijn, in brochure-vorm (digitaal).

* Beschikbaar stellen van het trainingsmateriaal.

* Een videofilmpje van / met oudere(n) bij wie succesvol geïntervenieerd is.

* Kleine conferentie, bijvoorbeeld een webinar organiseren (rekening houdend Coronamaatregelen van dat moment) ter uitwisseling. Het doel hiervan is; resultaten bespreken en vervolgstappen met de partners concreet maken en doorspreken aan de hand van de evaluatie en de aanbevelingen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website