Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vrijwillige inzet voor en door ouderen (70-75 en 75+) Humanitas afdeling WestBrabantWest

 

Aanleiding voor deze aanvraag: In de gemeentes waarbinnen wij actief zijn met onze diverse (maatjes)projecten is Eenzaamheid en Ouderen thema’s waar onze afdeling de laatste jaren actief mee bezig zijn. Zo zijn wij kartrekker van het project Samen Ouder Worden, en hebben een actieve rol in het gemeentelijke netwerk 1 tegen Eenzaamheid Roosendaal. We werken hierin samen met diverse partners in het veld, o.a. WijZijn, de lokale welzijnsinstelling die geworteld zijn in de diverse wijken in Roosendaal en de regio, maar nog vele anderen die actief zijn op dit terrein.

 

Binnen onze activiteiten zien we de doelgroep eenzame ouderen 70-75 en 75+ vooral terug binnen ‘maatjescontact’ en ‘rouw&verlies’. Momenteel worden wij hiervoor alleen gefinancierd vanuit de gemeente Roosendaal maar ook daarbuiten krijgen we regelmatig aanvragen (o.a. uit Bergen op Zoom en andere regiogemeenten) We willen deze activiteiten dan ook graag uitbreiden naar de regio, en ook daar eenzaamheid en ouderen meer op de kaart zetten.

 

Verder komen we de doelgroep ouderen tegen als vrijwilliger bij onze activiteiten (die in coronatijd telefonisch/digitaal voortgezet zijn en worden). Gelet op de kennis rondom werkzame elementen tegen eenzaamheid, willen we hierbij graag inzetten op meer ouderen uit de doelgroep betrekken bij het vrijwilligerswerk. Dus ook preventief bezig zijn om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen.

 

Tot nu toe richtten wij ons niet specifiek op de doelgroep (eenzame) ouderen, en wij denken met een extra impuls en specifieke pr deze doelgroep (nog) beter te kunnen bereiken, en dit op een dusdanige manier vorm te geven dat ouderen zelf aan kunnen geven waar hun behoeftes en wensen liggen, dus niet ‘voor’ maar ‘met’ de doelgroep o.a. door middel van het instellen van een werkgroep vanuit leden van de doelgroep, en gericht gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid middels inzet van de methode Positieve Gezondheid. De verbinding met het project Samen Ouder Worden en onze verbindingen met het lokale netwerk op het gebied van Eenzaamheid biedt ons een unieke kans hiertoe

 

Doel :

-Het voorkomen dan wel verminderen van eenzaamheidsgevoelens bij ouderen 70 + en 75+ door hen in contact te brengen met vrijwilligerswerk: ofwel hen te koppelen als ‘maatje’ aan iemand die hulp nodig heeft, dan wel door een vrijwilliger te koppelen aan een oudere die aangeeft graag een ‘maatje’ te willen.

-Vergroten van het bereik van mensen uit deze leeftijdscategorie zowel als vrijwilliger als deelnemer door middel van gerichte pr en inzet van ervaringsdeskundigheid en uitbreiding naar de regio

 

Beoogde resultaten:

-Verdubbeling van aantal deelnemers in die doelgroep/ leeftijdscategorie (van 20 naar 40)

-Verdubbeling van het aantal vrijwilligers in die doelgroep/leeftijdscategorie (van 20 naar 40)

-Uitbreiding geografisch naar de regio, aansluiting gezocht bij netwerken in de regio rondom eenzaamheid en ouderen

-Ontwikkeling en inzet van specifiek op de doelgroep toegesneden p.r. materialen en strategie

-Extra training en scholing van vrijwilligers op thema’s eenzaamheid en ouderen uitgevoerd

-Verdere uitbouw en inzet van ervaringsdeskundigheid

-Ervaringen en inzichten gedeeld binnen het netwerk op terrein van ouderen en eenzaamheid

-Aansluiting gezocht bij netwerken in de regio rondom eenzaamheid en ouderen

-Samenwerking wordt opgezet dan wel geïntensiveerd met relevante partijen op dit gebied op de huidige locatie en de regio.

 

Toegevoegde waarde en aandacht duurzaamheid

 

Allereerst meer ouderen uit de doelgroep geholpen, ook preventief (verdubbeling huidige aantal) Zowel op de huidige locatie als door uitbreiding naar nieuwe locaties in de regio.

 

Specifieke benadering van deze ouderen en gerichte inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit vereist aanpassing aan de huidige werkwijzen en een gerichte benadering, die mogelijk worden door deze aanvraag.

 

Onze kennis en ervaring met de doelgroep (eenzame) ouderen binnen zowel de uitvoering van onze activiteiten en opgedaan in dit project, als ook de netwerken waar wij nu in participeren kunnen wij meenemen naar de regiogemeenten indien wij daar kunnen uitbreiden. Samenwerking met relevante partijen wordt opgezet dan wel geïntensiveerd

 

 

Zonder extra geld en menskracht middels deze aanvraag zijn bovenstaande resultaten niet haalbaar, maar wij willen ook na dit projectjaar hiermee door. Vandaar dat vanaf het begin aandacht zal zijn voor borging (financieel en qua kennis) van de projectresultaten.

Hiertoe zullen wij in een vroeg stadium in contact treden met de betreffende gemeenten waar wij actief zijn/worden. Onze actieve rol binnen de gemeentelijke netwerken eenzaamheid en ouderen kunnen hierbij behulpzaam zijn. De contacten die wij nu al hebben met bedrijven zullen wij waar mogelijk uitbreiden en inzetten , daarnaast zal indien nodig fondsenwerving onderdeel uitmaken van onze strategie.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website