Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding:

Netwerkorganisatie “Samen Zevenaar” is opgericht in 2018 voor de bestrijding van eenzaamheidsgevoelens in onze gemeente.De gemeente Zevenaar heeft welzijnsorganisatie Caleidoz de taak te geven om lokaal een netwerk te formeren met als gewenst resultaat:

- Participerende partners (aandeelhouders) in een netwerk samenbrengen

- Een overzicht bieden van de resultaten die de samenwerkingspartners willen bereiken

- Het huidig aanbod en lacunes in kaart brengen

- Inzicht in huidige bijdrage van inzet van organisaties aan het terugdringen van eenzaamheid

- Trainingsaanbod “herkennen van en verwijzen bij eenzaamheid”

 

Doel:

Het doel van Samen Zevenaar is het creëren van een (zoveel als mogelijk) sluitende aanpak rondom eenzaamheid in de gemeente Zevenaar, zodat minder inwoners zich eenzaam voelen.Het in 2019 opgestelde plan van aanpak van Samen Zevenaar sluit precies aan bij de hierboven beschreven aanbevelingen. Samen Zevenaar bereikt deze resultaten door de volgende activiteiten

 

1.In kaart te brengen onder inwoners van Zevenaar:

-hoe het is gesteld met de (gevoelens van/cijfers m.b.t) eenzaamheid;

-aan welke voorzieningen of ondersteuning men behoefte heeft.

2.Vrijwilligers en professionals de mogelijkheid te bieden zich te scholen.

3.Het aanbod (inclusief eventuele hiaten/lacunes) in kaart te brengen.

4.Het aanbod onder de aandacht te brengen bij organisaties en inwoners.

Bij het vaststellen van het plan van aanpak, heeft het netwerk niet alleen adviezen en ervaringen binnen, maar ook van buiten het netwerk meegenomen in haar afweging. Zo vermeldt de ‘Handreiking Lokale aanpak van eenzaamheid van Coalitie Erbij’ dat een sluitende aanpak zich richt op onderstaande zes onderdelen. Deze onderdelen zijn verwerkt in de aanvraag. Dit project is extra relevant voor inwoners, gemeente en organisaties:

 

1. Voor inwoners is deze uitbreiding relevant omdat Samen Zevenaar in tijden van Corona heel laagdrempelig naar mensen toestapt en hen het mogelijk maakt in een veilig persoonlijk gesprek angsten, vragen of gevoelens van eenzaamheid te delen.

 

2. Voor gemeente om zelf (pro)actief in contact te zijn met inwoners. De wethouders Sociaal Domein zijn beiden vrijwilliger in het project.

 

3. Voor organisaties in zorg en welzijn om hun cliënten/bezoekers concreet te kunnen helpen. Er is verwijzing mogelijk naar een huisbezoek (persoonlijke aandacht) en naar een preventief programma (gerichte interventie).

 

4. Voor verenigingen van burgers en vrijwilligers om actief betrokken te zijn bij de invulling van de huisbezoeken aan hun "achterban". Zo kunnen we samen deze hulp aan ouderen verbeteren.

 

In afgelopen jaren zijn huisbezoeken “op vraag van de inwoner en op maat” ingezet als interventie. De huidige situatie, met de onzekerheden in Corona tijd, en de aandacht voor preventie, vragen om een meer proactieve aanpak. Door de huisbezoeken actief aan te bieden, wordt het gemakkelijker om actief in contact te komen. Zo sluiten we aan bij het feit dat het voor sommige mensen uit de doelgroep niet mogelijk is om naar ontmoetingen te komen. Deze drempel is door Corona hoger geworden. Er is een meer planmatige aanpak voor huisbezoeken gemaakt. Daardoor is het ook bij een tweede lockdown mogelijk om mensen te bereiken.

 

In eerste instantie richten we ons op ouderen omdat daar vaker eenzaamheidsgevoelens spelen. We zien en lezen ook steeds meer dat jongeren of vluchtelingen zich eenzaam voelen. We willen graag aan de slag met deze groepen door vaardigheden aan te leren vanuit preventie. Omdat dit niet voor iedereen opgaat willen we ook gerichte interventies toepassen. Dat vraagt nog verder onderzoek.

 

Aantal deelnemers: Zevenaar had op 1 januari 2019 2283 inwoners van ouderen van 80 jaar en ouder. Aantal eenzame inwoners: 42,3% x 2283 = 965 deelnemers. De rekensom is gebaseerd op de regionale informatie van de GGD (bron: volksgezondheidenzorg.nl). Van deze groep is 9,8% ernstig eenzaam; zij zijn niet de focusgroep van deze preventieve aanpak. Dit zijn 94 deelnemers. We richten ons dus op de groep van 965 -/- 94 deelnemers = 871 deelnemers. Deze groep willen we concreet aanspreken, in beweging brengen, met de brief en de uitnodiging. We gaan er in het projectplan vanuit dat we bij deze groep van 130 inwoners, tenminste 100 huisbezoeken doen en bij 30 inwoners willen we de vragenlijst telefonisch afnemen. Als huisbezoek, bijvoorbeeld door Corona maatregelen, niet kan worden uitgevoerd, dan wordt telefonisch of digitaal persoonlijk contact georganiseerd.

 

Eind 2021 hebben we inwoners die eenzaam zijn in beeld.

Er zijn dan ook passende activiteiten georganiseerd die bewezen effect hebben op het verminderen van eenzaamheidsgevoelens.

 

Er wordt gewerkt met een projectgroep (opdrachtgever en projectleiding)en een werkgroep.

 

De doelgroep wordt vertegenwoordigd in de klankbordgroep door Participatieraad Zevenaar, Seniorenraad Angerlo en door Rijnwaarden 50+. Ervaringskennis is hierdoor ook geborgd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website