Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen dit project willen we het bestaande initiatief, Groen en Grijs, verbreden en verdiepen. Groen en Grijs richt zich op samen koken en eten met jong (Groen) en oud (Grijs), waarbij het gaat om de combinatie van (klein)kinderen en ouderen met dementie met als doel het belang en de kennis over eten bij dementie op de kaart te zetten. Vanuit de ervaringen van de doelgroep, de dementerende oudere, blijkt dit project een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid. En niet alleen tijdens de kookworkshop, maar ook al tijdens de voorbereiding én in de tijd erna. Er is een ander en beter contact tussen de betrokkenen waarbij er meer contact is én er wordt langere tijd over na genoten en over gepraat.

 

Vanuit deze ervaring wordt dit initiatief verbreed en verdiept in het voorliggende project waarvoor we de subsidieaanvraag indienen. De onderliggende principes van Groen en Grijs, zijn ook toepasbaar op andere groepen ouderen. Oud richt zich op de zelfstandig wonende oudere die eenzaamheid ervaart. Jong hoeft niet noodzakelijkerwijs in de familiesfeer gezocht te worden. Elke interactie tussen jong en oud is mogelijk. We denken hierbij aan het betrekken van bijvoorbeeld scholen (horeca-opleiding, studenten, prins heerlijk dat werkt met jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt). Ook gaan we de lokale horeca aan het project verbinden. Deelnemende horeca-organisaties in het oorspronkelijke initiatief geven aan dit vaker te willen doen, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid maar ook voor de positieve PR. Een bijkomend effect dat we nastreven is het verder uitbouwen of opbouwen van een eigen sociaal én lokaal netwerk door deze ouderen. Doordat we ouderen uit eenzelfde wijk of eenzelfde sociale context bij elkaar brengen in het kookevenement kan dit een bijdrage opleveren aan het uitbouwen van het sociale netwerk van deze oudere, naast en ook na het kookevenement.

 

De hoofddoelstelling van het project is dat zelfstandig wonende eenzame ouderen in de gemeente Tilburg minder eenzaamheid ervaren. Dit doen we door deze ouderen gericht te activeren en te betrekken in de sociale activiteit (de kookactiviteit), waarbij we streven naar een vergroting van het sociaal netwerk of het meer gebruik maken van het eigen netwerk door deze ouderen. Daarbij is een belangrijk resultaat dat het project duurzaam is. Tijdens de looptijd van het project wordt dit zo ontwikkeld, vormgegeven en ingericht dat het een duurzaam initiatief is dat doorloopt, ook als de projectgroep stopt. Dit gaan we doen door het project in te bedden in de bestaande structuren, netwerken en communicatielijnen én meerdere partijen hierin te betrekken en te verbinden. Dit geldt zowel voor het organiseren, het uitvoeren als voor de betaalbaarheid.

 

Dit project wordt initieel opgestart door drie organisaties in Tilburg, met elk een andere achtergrond en rol. De Wever is de grootste zorgaanbieder in Tilburg, Zorgnetwerk Midden Brabant is een coördinerende organisatie om de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners in 9 Midden Brabantse gemeenten, waaronder Tilburg, te verbeteren en te verbinden. Tevens is de projectleider en kartrekker van het oorspronkelijke initiatief hier werkzaam én er zit veel kennis met een groot netwerk aan contacten. ContourdeTwern is een maatschappelijke organisatie die werkt aan sociale veerkracht, vergroten van de zelfredzaamheid van mensen door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen. De medewerkers en vrijwilligers van ContourdeTwern komen bij mensen ‘achter de voordeur’ en het is dé welzijnsorganisatie in de regio. De Gemeente Tilburg is enthousiast over het project en onderschrijft dit. Door deze partijen bij elkaar te brengen voor het opzetten en dóór ontwikkelen van dit project heb je de juiste ingrediënten aan kennis en mankracht.

 

De primaire projectgroep bestaat uit deze genoemde organisaties. Hierbij zullen wisselend andere deelnemers aansluiten. Het project volgt een groei c.q. ontwikkelmodel dat gaandeweg wordt uitgebouwd en verdiept, al naar gelang van de behoefte van de deelnemers en de mogelijkheden die nieuwe en andere samenwerkingspartners gaan bieden. Na elk kookevenement wordt met alle partijen geëvalueerd en worden tips, leer- en verbeterpunten opgehaald bij organisatie en deelnemers. Op basis hiervan is bijstelling mogelijk in werkwijze en aanpak en wordt de bestaande toolkit aangepast als dat nodig is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website