Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Cederhof Welzijn organiseert verschillende activiteiten voor inwoners van de gemeente Kapelle. Een belangrijke doelgroep hiervan zijn de inwoners van 75+. Onder de doelgroep van 75+ komt veel eenzaamheid voor. Hiervoor worden er door Burgeradviseurs op vrijwillige basis huisbezoeken afgelegd bij ouderen die de leeftijd van 75 jaar bereiken.

 

 

 

Momenteel heeft Cederhof Welzijn als interventiemiddel voor de aanpak van eenzaamheid het Buurtteam. Het Buurtteam houdt zich bezig met complexe/domein overstijgende casussen en casussen waarin de zorg niet goed loopt binnen de gemeente Kapelle waarbiij eenzaamheid een rol kan spelen. De gemeente Kapelle en Cederhof Welzijn willen dat er meer verbinding in het dorp komt vanuit verschillende disciplines. Om deze reden willen de gemeente Kapelle en Cederhof Welzijn het buurtteam doorontwikkelen in dorpsteams. Dorpsteams bestaan uit professionals en vrijwilligers en zij komen eenmaal per week samen om signalen te delen van onder andere eenzame gevoelens van inwoners. Hiermee is het team voorliggend op het reeds bestaande Buurtteam en kan inspelen op de behoeften van zowel individuen als groepen. Het team kan inwoners helpen gebruik te laten maken van voorliggende voorzieningen en enkelvoudige zorg (laten) inzetten. Opschalen vindt plaats als via de coördinator van het Buurtteam in dien een casus complex/domein overstijgend is of als de hulp niet loopt. Het team kan activiteiten op dorpsniveau, passend bij de behoefte, faciliteren en ondersteunt inwonersinitiatieven.

 

Het huidige Buurtteam blijft bestaan en hun rol blijft ongewijzigd: coördinatie en het aanwijzen van een casusregisseur. Het houdt zich niet inhoudelijk bezig met de casus en voert geen casusregie. Via de coördinator van het huidige Buurtteam kunnen casussen indien er sprake is van enkelvoudige problematiek, vermindering van zorgbehoefte of als er oplossingen in het voorliggend veld mogelijk zijn worden afgeschaald naar de teams in de dorpen.

 

Wat levert het op?

Een integrale samenwerking van het voorveld op kernniveau dichtbij de inwoners, waardoor meer (kwetsbare) eenzame inwoners vroegtijdig in beeld zijn bij welzijnswerkers. Deskundigheid op de juiste plek.

 

We signaleren zo vroeg mogelijk problemen zodat voorkomen kan worden dat inwoners/gezinnen gebruik moeten maken van zwaardere zorg en duurdere voorzieningen.

 

Het werkzame element van deze interventie is dat er door signalering van de dorpsteams eenzaamheid sneller wordt (h)erkend onder de inwoners van de gemeente Kapelle. Door het (h)erkennen van eenzaamheid kan het sociale netwerk van de eenzame worden vergroot door het meedoen aan de Wijkcirkel.

 

Cederhof Welzijn vindt het belangrijk om contacten tussen inwoners te vergroten. Sommige mensen voelden zich wel eens eenzaam, bijvoorbeeld omdat ze het moeilijk vinden om hun buren zomaar aan te spreken of omdat ze een moeilijke tijd achter de rug hebben. Voor hen is er nu de Wijkcirkel in Kapelle. De Wijkcirkel bestaat uit een groep van maximaal 12 inwoners en gaat uit van ieders unieke talent. Bij de Wijkcirkel zijn 2 vrijwilligers en 1 welzijnswerker betrokken. De Wijkcirkel is bedoeld voor eenzame inwoners die graag leuke dingen willen doen met elkaar. Het doel hierbij is om het sociale netwerk te verbeteren en het gevoel van erbij te horen en betekenis te hebben te vergroten.

 

Anno augustus 2020 zijn er 11 deelnemers aan de Wijkcirkel in Kapelle. De Wijkcirkel vindt plaats in het gebouw van Cederhof Welzijn en de ervaringen onder de deelnemers zijn positief. Het bespreekbaar maken van eenzame gevoelens biedt mogelijkheden om het isolement te verbreken. Ook ondervinden deelnemers door het uitwisselen van levenservaringen, extra zorg en steun van elkaar.

 

In de toekomst willen Cederhof Welzijn en de gemeente Kapelle meerdere Wijkcirkels starten. Hierbij zal ook een Wijkcirkel worden opgestart specifiek voor de doelgroep 75+ inwoners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website