Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting aanvraag “By jo thús en út”

Preventieve huisbezoeken in verbinding

 

Aanleiding voor de start van de preventieve huisbezoeken:

Op verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft Welzijnsorganisatie Sociaal Collectief in 2019 met het project “By jo thús en út” alle 75 plus ouderen (750 ouderen) in Bolsward benaderd met het voorstel om in gesprek te gaan middels een huisbezoek. Een groep enthousiaste vrijwilligers heeft aan 176 ouderen een huisbezoek afgelegd. Hierdoor hebben we meer kennis gekregen over ouderen en eenzaamheid. In veel gevallen lukte het om toe te leiden naar passende hulp of zorg of naar een activiteit rond ontmoeting, bewegen of vrijwillige inzet.

 

Wat willen we ontwikkelen?

Een volgende stap is om de huisbezoeken uit te breiden naar de ommelanden van Bolsward. Deze bestaan uit een plattelandsgebied met een drietal grotere kernen. Hierbij kiezen we voor de driehoek Bolsward, Witmarsum, Wommels en Makkum. Naast uitbreiding van het project willen we vooral werken aan verdieping en verduurzaming van de aanpak. Met “By jo thús en út in verbinding” willen we de interventie door ontwikkelen, een stevige basis geven en zorgen voor een duurzame aanpak om eenzaamheid te voorkomen en/of te verminderen.

 

Hoe gaan we dit doen?

Met de aanstelling van een projectleider willen we het onderwerp eenzaamheid op de agenda zetten in Súdwest-Fryslân en zorgen voor twee netwerken/projectgroepen met lokale samenwerkingspartners. Door een betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers, lokale dorpsraden, verenigingen en private partners worden meer eenzamen gesignaleerd. Er ontstaat meer kennis over het lokale aanbod op het gebied van ontspanning, ontmoeting, bewegen en vrijwillige inzet en er wordt actief toegeleid naar dit aanbod. Hierdoor maken meer ouderen gebruik maken van deze activiteiten.

Alle 75 plussers in dit gebied worden benaderd met de vraag of zij middels een huisbezoek met vrijwilligers in gesprek willen over onderwerpen als gezondheid, sociale contacten, wonen, zingeving.

De vrijwilligers hebben een informatiepakketje mee om ouderen te informeren over activiteiten en voorzieningen in hun directe omgeving. De vrijwilligers helpen actief bij de toeleiding naar dit aanbod.

 

Wat willen we bereikt hebben na afloop van het project?

- Er is een minicongres en een PR campagne georganiseerd tijdens de projectperiode. Hierdoor is er binnen de gemeente (bij inwoners, professionals, vrijwilligers en ondernemers) meer kennis ontstaan over het onderwerp eenzaamheid en is er draagvlak ontstaan om in actie te komen.

- Er zijn minimaal 200 ouderen van 75 jaar en ouder in het gebied Bolsward, Wommels, Witmarsum en Makkum bezocht door vrijwilligers van “By jo thús en út”

- Er zijn twee lokale netwerken “Eén tegen eenzaamheid” ontwikkeld; in Makkum e.o. en Bolsward e.o. De samenwerkingspartners zijn op de hoogte van elkaars aanbod en expertise en werken nauw samen.

- Er is een kwalitatief goede signalering van eenzaamheid ontstaan doordat een grote kring van professionals en vrijwilligers getraind zijn in het signaleren van eenzaamheid.

- Er is een start genaakt met het trainen van medewerkers van private partijen; supermarkten, fysiotherapeuten in het herkennen van en omgaan met eenzame mensen. Zij maken deel uit van het netwerk en hebben een actieve inbreng.

- Er is een sociale kaart ontwikkeld en andere communicatie middelen (folders, website) om het aanbod voor ouderen onder de aandacht te brengen. Samenwerkingspartners, inwoners en ouderen zelf weten welke activiteiten en voorzieningen er in hun omgeving zijn.

- Samenwerkingspartners zorgen voor een actieve goede toeleiding naar dit aanbod, voor ondersteuning en activering. In de gesprekken met ouderen en ouderenbonden wordt regelmatig getoetst of het aanbod past bij de vraag en behoefte van de doelgroep.

 

Hoe zorgen we dat “By jo thús en út” een duurzame aanpak is?

De projectleider werkt vanaf de start nauw samen met twee coördinatoren van Sociaal Collectief die de coördinatie van de vrijwilligers en de huisbezoeken uitvoeren. Daarnaast zijn de coördinatoren actief deelnemer van de projectgroepen/netwerken Makkum e.o. en Bolsward e.o. Na afloop van het project zullen zij deze netwerken actief blijven ‘trekken’ en doorontwikkelen. Een andere vorm van verduurzaming is de verbinding met de projecten van Sociaal Collectief waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden op het gebied van Mantelzorg, Papierhulp en Klussen. Ook is er een verbinding met de activiteiten en projecten van het Opbouwwerk van Sociaal Collectief, waarbij ouderen actief betrokken worden bij o.a. buurttafels, “bakje in de buurt”, werkgroepen om de wijk groener te maken, enz. Kortom: Ons doel is een integrale, duurzame aanpak te ontwikkelen om eenzaamheid te voorkomen en/of te verminderen, doordat professionals, inwoners, vrijwilligers of ondernemers "present" zijn in buurten, wijken, dorpen, supermarkten en aandacht hebben voor eenzamen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website