Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het aantal personen met dementie neemt toe in Nederland en het behouden en verbeteren van welzijn en kwaliteit van leven van deze personen is een belangrijk speerpunt binnen de langdurige zorg. Naar schatting woont ongeveer 30% van alle mensen met dementie in een verzorgingstehuis. Hoewel exacte cijfers ontbreken bij mensen met dementie, blijkt eenzaamheid onder ouderen woonachtig in het verzorgingstehuis veelvuldig voor te komen. Zo liet een een steekproef van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat iets meer dan de helft (54%) van de bewoners zich eenzaam voelt.

 

In het intergenerationele “Adoptieproject: Jong adopteert Oud” worden jonge en oude generaties en leefwerelden met elkaar in verbinding gebracht. Kinderen van groep 7 en 8 krijgen op school voorlichting over dementie en gaan vervolgens structureel op bezoek bij ouderen met dementie die in een zorginstelling woonachtig zijn. Het Adoptieproject beoogt zo enerzijds bij de kinderen bewustwording bij te brengen wat dementie is en anderzijds de eenzaamheid van ouderen met dementie in het verpleeghuis te doorbreken en het welbevinden en kwaliteit van leven te bevorderen. Ervaringen laten zien dat bewoners de bezoeken van de kinderen enorm waarderen. Hiermee dragen de bezoekjes bij aan het gevoel erbij te horen en het gevoel betekenis te hebben. Het drieledige doel van het Adoptieproject is dan ook om:

1. het sociale isolement van mensen met dementie te doorbreken. Het contact met de kinderen kan mensen met dementie het gevoel geven erbij te horen en gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid wegnemen.

2. het taboe rondom dementie te doorbreken.

3. kinderen te leren de wereld van de medemens met dementie te begrijpen. Een sterkere verbinding tussen jonge generaties en ouderen met dementie zal hieraan bijdragen door dementie bespreekbaar te maken en bewustwording over dementie te creëren. Zo ontstaat er een dementievriendelijke samenleving.

 

Dit initiatief, ontwikkeld door het ACL in 2005, is in 2018 door AN omarmd als een maatschappelijk belangrijk initiatief. Wij willen samen dit initiatief verder uitrollen naar andere, nog niet bereikte regio’s in Nederland. Het doel met deze aanvraag is daarom om het initiatief:

1) Inhoudelijk aan te passen zodat het ook conform de actuele overheidsmaatregelen rondom COVID-19 kan worden uitgevoerd (procesevaluatie). Doel van de eerste fase in het project is verbeterpunten en ideeën te identificeren waarmee het Adoptieproject verder doorontwikkeld kan worden, rekening houdend met actuele overheidsmaatregelen, en met aandacht voor duurzame implementatie (ACL).

2) Op te schalen door uitbreiding naar andere regio’s en binnen de reeds betrokken regio’s. Doel van de tweede fase in het project is het project verder verspreiden naar nieuwe regio’s en binnen de bestaande regio’s. Binnen deze fase zullen nieuwe voorlichters geworven en opgeleid worden, welke vervolgens weer nieuwe koppelingen tussen basisschool en zorginstelling kunnen leggen. Ook zal er een flyer ontwikkeld worden ten behoeve van de werving van scholen, en er zal een informatiecampagne door AN worden opgezet om landelijk meer bekendheid aan het project te geven.

3) Door middel van een exploratieve effectevaluatie verder te onderbouwen. Doel van de derde fase in het project is een gestructureerde evaluatie en exploratieve effectstudie van het Adoptieproject. Er zal door ACL onderzocht worden of het Adoptieproject kennis en attitude over dementie vergroot bij kinderen en het welbevinden vergroot en gevoelens van eenzaamheid verminderd bij mensen met dementie woonachtig in een zorginstelling. Voor deze effectstudie zullen de mensen met dementie en de kinderen het uitgangspunt vormen en zullen de gegevens zowel kwalitatief als kwantitatief verzameld worden.

 

Wij zijn voornemens om op 1 januari 2021 van start te gaan. Het project heeft een geplande looptijd van 18 maanden tot juli 2022, waarbij ACL primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van de procesevaluatie en effectstudie en AN primair verantwoordelijk is voor de opschaling naar scholen en zorginstellingen in heel Nederland. Het hele project zal in nauwe samenwerking met de doelgroep worden uitgevoerd. ACL heeft al vele jaren positieve ervaringen met het initiatief en wil dit graag met zo veel mogelijk anderen delen, om zo overal jong en oud te verbinden en eenzaamheid onder personen met dementie te verminderen. We streven dan ook verdere en duurzame implementatie in ons eigen land na. Daarnaast kan een gedegen evaluatie helpen het project verder te verbeteren, te onderbouwen en het ook internationaal onder de aandacht te brengen. Uit de jaarlijkse evaluaties blijkt dat niet alleen ouderen met dementie en kinderen, maar ook het personeel van de zorginstelling, leerkrachten en ouders van de kinderen het project als positief ervaren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website