Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Verzoamelstee (310300003) is gestart in december 2010 met een looptijd van drie jaar, omdat het voor ouderen in krimpregio’s steeds moeilijker wordt om hun zelfstandigheid en sociale leven te behouden door het wegvallen van voorzieningen (winkels, huis/tandarts, enz). De Verzoamelstee is een ICT-voorziening die in het dorpshuis van drie kleine dorpen in Groningen (Thesinge, Onderdendam en Adorp) is geïnitieerd. Deze voorziening biedt via de digitale snelweg een variatie aan contacten, diensten en voorzieningen (waaronder een tablettraining). Dit implementatievoorstel zet vanaf 2 januari in op een opschaling en landelijke implementatie van de Verzoamelstee voor een periode van twee jaar op zes locaties. Door opschaling kan op bredere schaal ingezet worden op het tegengaan en verminderen van de eenzaamheidsbeleving onder kwetsbare ouderen in krimpregio’s. Het aantal eenzame ouderen in Nederland is groot. Bijna een derde (1,2 miljoen) van de 65-plussers voelt zich eenzaam en dit aantal neemt toe met het ouder worden. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid van deze doelgroep bevorderd. In het huidige economische klimaat valt er steeds meer zorg om ouderen weg. Zorgcentra worden opgeheven, dagopvang wordt geminimaliseerd en lokale activiteitencentra verdwijnen. Dit betekent dat ouderen steeds meer op zichzelf aangewezen zijn en dat veel mensen het moeilijker krijgen en vereenzamen.

 

Dit project draait om het aanbieden van ICT-voorzieningen via een tablet aan deze kwetsbare doelgroep. Belangrijke onderdelen van dit project zijn daarom:

- Het bevorderen van een sociaal netwerk door het samenbrengen van de omgeving, lokale voorzieningen, vrijwilligers en ouderen

- Het op een toegankelijke, maar andere manier organiseren van sociale voorzieningen om ouderen heen

- Het activeren van vrijwilligers voor ouderen

- Het ontwikkelen en opvolgen van een succesvol implementatieplan

 

Per regio zijn de volgende voorwaarden uitgangspunt: het optimaal inzetten van het lokale netwerk, de inzet van vrijwilligers, de toegankelijkheid van een tablet en een implementatieplan voor stapsgewijze implementatie. In de eerste fase (á twee maanden) van implementatie wordt een projectgroep en een klankbordgroep geformeerd. Vanuit de projectgroep vindt de organisatie van het aanbod plaats. De klankbordgroep bestaat uit 10 ouderen die in aanraking komen met de tablet. Tijdens een eerste kennismaking wordt gecontroleerd welke functionaliteiten van de tablet en welke applicaties het beste aansluiten bij de behoeften en het gebruiksgemak van ouderen uit de regio van implementatie. In de tweede fase staat de implementatie van het netwerk centraal. De tweede fase (á minimaal vier maanden) bestaat uit vijf stappen: de wijkanalyse, het afbakenen van het netwerk, het fysieke netwerk wordt gesmeed, kwetsbare ouderen sluiten zich aan (minimaal 30) en het uitzetten van monitoring en evaluatie.

 

In de periode januari 2014 tot en met april 2014 staat het concretiseren van een uitvoeringsvoorstel met projectpartners centraal. De uitkomsten van ‘De Verzoamelstee’ in Groningen worden daarin vertaald daar concrete vervolgstappen en een bijpassende rol- en taakverdeling. Met de verschillende krimp- en anticipeerregio’s wordt contact opgenomen om de eerste wensen en mogelijkheden te inventariseren. Vanaf mei 2014 staat de landelijke implementatie (streven is 6 regio’s) centraal. Per regio wordt met alle betrokken partijen een uitvoeringsvoorstel ontwikkeld op basis van een basaal stappenplan. Na het uitzetten van twee pilots, kan het aantal pilots dat tegelijk start opgeschaald worden.

 

Gedurende de opschalingsperiode worden (nieuwe) businessmodellen en praktische tips ten aanzien van vervolgfinanciering, uitgedacht en verzameld. Het Ouderenfonds kan niet alleen deze modellen ontwikkelen, maar is ook in staat om met deze modellen voor nog bredere implementatie/opschaling te zorgen. Het Ouderenfonds is vanuit haar doelstelling, haar nationale karakter en haar werkwijze een geschikte partij om dit project vorm te geven. Hierin werken we samen met de Vereniging Groninger Dorpen, het Consortium Vilans, CBO en Movisie en andere relevante partijen, zoals aanbieders van tablets en trainingen en diverse zakelijke partners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website