Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van het project Meer Mantelzorg is om de gezondheidssituatie van oudere niet-Westerse migranten in het algemeen, en hun kennis over aandoeningen en behandelmethoden in het bijzonder, te verbeteren door middel van een interventie gericht op het ondersteunen van hun mantelzorgers. Het werkingsmechanisme van de al bestaande website www.zorgvoorjeouders.nl voor Marokkaanse jongeren is beschreven. Aspecten van zorg en welzijn, mantelzorg en medicijngebruik bij ouderen van Turkse, Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse en Chinese herkomst werden onderzocht in het Medicijnonderzoek. Vervolgens werden websites ontwikkeld voor Chinese, Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse en Turkse mantelzorgers. De bestaande site voor Marokkaanse mantelzorgers werd aangepast en een 'autochtone' variant werd ontwikkeld. Alle websites staan online. De beoogde koppeling van de sites per doelgroep aan communities van jongeren per etnische achtergrond is niet tot stand gekomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De website www.zorgvoorjeouders.nl is online met varianten voor Turkse, Marokkaanse, Chinese, Surinaams-Hindoestaanse en Surinaams-Creoolse mantelzorgers. Daarnaast is een 'algemene' versie beschikbaar. Alle websites zijn in het Nederlands. Er is nog geen koppeling tot stand gekomen met communities van jongeren van de diverse doelgroepen. De resultaten van het Medicijnonderzoek, gericht op aspecten van zorg en welzijn, mantelzorg en medicijngebruik bij allochtone ouderen, staan beschreven in twee artikelen voor respectievelijk apothekers (Pharmaceutisch Weekblad) en voor professionals in de langdurige zorg (Zorg + Welzijn).

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Zorgvoorjeouders staat er goed voor. Het werkingsmechanisme voor Zorgvoorjeouders.nl is kwalitatief onderzocht met focusgroepen, gemodelleerd, en omgezet naar een online inzetbaar meetinstrument. Het model dient nog nader getoetst te worden om echt te kunnen worden toegepast.

 

Economische omstandigheden hebben impact gehad op enkele organisaties binnen de projectgroep (krimp, ontslag en wisseling in het personeelsbestand). Al deze veranderingen zijn goed opgevangen en opgelost door de projectgroep.

 

Anno 2012 loopt het medicijngebruik onderzoek bij de doelgroepen, de MDS studie is gestart en de basisontwerpen voor de nieuwe sites zijn gemaakt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorgvoorjeouders.nl is een site voor allochtone Marokkaanse mantelzorgers en hun ouders. Het ZonMw project doet onderzoek naar het werkingsmechanisme van Zorgvoorjeouders, meet deze door en past het toe op nieuwe sites voor andere groepen allochtone mantelzorgers: Turken, Surinamers en Chinezen.

 

Anno 2012 is het werkingsmechanisme gemodelleerd door kwalitatief onderzoek met focusgroepen van allochtonen. Het werkingsmechanisme is vervolgens vertaald naar een concept online meetinstrument. Het echte doormeten (evalueren) van de site met dit instrument zal starten zodra de wetenschappelijke autorisatie van het werkingsmechanisme rond is.

 

Ondertussen loopt het onderzoek naar praktische aspecten van het medicijngebruik bij Turken, Surinamers en Chinezen. Dit gebeurt in samenwerking met openbaar apotheken in Amsterdam, het Farmaceutisch Bureau Amsterdam, het Nivel, zorgaanbieders in Care en studenten Farmacie. Eveneens is de datacollectie voor de Minimale Dataset voor allochtonen gestart met het Nivel en Marokko Media.

 

Ter voorbereiding op de nieuwe dochtersites van Zorgvoorjeouders voor Turken, Surinamers en Chinezen zijn generieke basisontwerpen gemaakt. De basisontwerpen zorgen voor een 'familie' van Zorgvoorjeouders-sites die centraal beheerd worden.

 

Twee partijen (Movisie en CSO) hebben Zorgvoorjeouders.nl gevonden om Best en Good Practices voor te beschrijven. Ook deze resultaten dragen bij aan een verantwoorde onderbouwing van Zorgvoorjeouders.nl en daarmee aan een beter gebruik en bredere verspreiding.

 

De resultaten tot nu toe brengen Zorgvoorjeouders in beeld bij nieuwe organisaties en zorgaanbieders: Met Pharos wordt nauw samengewerkt op bijvoorbeeld borstkankerscreening en het Platform Cultuursensitief Zelfmanagement, een allochtone thuiszorgaanbieder draait een project, en drie grote zorgaanbieders in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn een verkenning gestart om duurzaam samen te werken. Een belangrijk doel van het ZonMw project was om de verbinding met de professionals en de zorgaanbieders te maken. Bovenstaande ontwikkelingen zijn bemoedigend in het bereiken van dat doel.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleemstelling

Meer Mantelzorg sluit aan bij het thema Allochtone Ouderen van de Kring OuderenZorg AMC en partners (KOZ). Van de inwoners binnen het netwerk is 35% van niet-westerse herkomst. In 2020 vormen ze 20% van het aantal 55-plussers in Amsterdam. Ze zijn kwetsbaarder door chronische aandoeningen en functionele beperkingen. Bij hen komen andere aandoeningen en andere combinaties van aandoeningen voor. Zorgbehoefte en zorggebruik verschillen door culturele factoren. Zo leunen ze met het ouder worden meer op informele zorg in familieverband dan autochtonen, en maken ze minder gebruik maken van het scala aan woonzorgvoorzieningen met services.

 

Allochtone ouderen & mantelzorg

Allochtone ouderen zijn een moeilijk bereikbare groep voor gemeente, zorginstellingen en patiëntorganisaties. Hun jongeren echter staan met één been in de moderne wereld van telecommunicatie en internet, en met het andere been in traditionele familieverbanden waarin zorg voor ouders een impliciete gewoonte is. Zij vormen de sleutel voor een sterker steunnetwerk rond de oudere allochtoon. De communitysite Zorgvoorjeouders geeft Marokkaanse jongeren toegesneden informatie, thematische campagnes, een internetarts en internetapothekers, in combinatie met de hoofdsite Marokko.nl (50.000 bezoekers/dag) waar in fora actief zorgdiscussies opgestart worden. De jongeren passen de opgedane kennis toe bij hun ouders.

 

Medicijngebruik bij allochtonen: een knowledge gap

Medicijngebruik bij etnische groepen is een kennisarm gebied. Allochtonen krijgen eerder medicijnen voorgeschreven dan autochtonen. Ze krijgen vaker generieke middelen in plaats van merkmedicijnen. Tevens zijn er aanwijzingen dat de dosering van een aantal middelen voor allochtonen lager dient te zijn dan bij autochtonen. Verschillen in bijwerkingenprofiel zijn aannemelijk en een cultureel competente medicatiebegeleiding is nodig.

 

Evidence Base Zorgvoorjeouders

Meer Mantelzorg heeft als doel een wetenschappelijke onderbouwing te maken van Zorgvoorjeouders. De verkregen evidence is de basis voor een online community met een hoge trust-waarde: verantwoord om te verspreiden naar andere doelgroepen, en bruikbaar voor zorgprofessionals. Vier nieuwe etnisch-specifieke versies worden geïmplementeerd en onderzocht op effectiviteit.

 

Het project heeft drie doelstellingen:

I. Explorerend onderzoek om het werkingsmechanisme van Zorgvoorjeouders te objectiveren, waarna evaluatie van Zorgvoorjeouders plaatsvindt op procesniveau. We onderzoeken daarbij a) dominante thema’s in Marokkaanse mantelzorg: kwaliteit van leven, belasting van de kinderen, informatiepositie, invloed van de jongere op de oudere, aandoeningen en indicaties. b) Welke factoren bijdragen aan onjuist medicijngebruik bij de ouderen: therapietrouw, over- en ondergebruik, voorlichting. En c) Hoe Zorgvoorjeouders aangrijpt op de schakels in mantelzorg en medicijngebruik.

 

II. Ontwerp van vier etnisch-specifieke versies van Zorgvoorjeouders

De doelgroepen zijn Turken, Creoolse en Hindoestaanse Surinamers en Chinezen. Het ontwerp vindt plaats in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, vertegenwoordigers en eindgebruikers van de uiteindelijke site. Enerzijds wordt de integrale (cure-care-wellbeing) mantelzorgsetting per doelgroep onderzocht met een systematische probleemanalyse. Anderzijds wordt verdiept op het thema medicijngebruik. Deze fase levert vier implementatiecases op. Tevens komt een Zorgvoorjeouders-raamwerk beschikbaar voor generieke toepassing bij andere allochtone en autochtone doelgroepen.

 

III. Implementatie en Effectmeting van vier etnisch-specifieke versies van Zorgvoorjeouders

De implementatie omvat sitebouw, organisatorische inbedding, communitybuilding en twee zorginhoudelijke thematische campagnes. De effectmeting bestaat uit de Minimale Data Set voor Mantelzorgers, aangevuld met een procesevaluatie op meetpunten per doelgroep. Zo is vergelijking mogelijk tussen de effecten van de vijf versies van Zorgvoorjeouders en kunnen toetsende uitspraken gedaan worden over het veronderstelde werkingsmechanisme uit Fase I.

 

Meer Mantelzorg is het vervolg van twee projecten: Marokkanen, Mantelzorg & Medicijngebruik (M3) won de Nationale Zorgvernieuwingsprijs van ZonMw/VSBfonds in 2006. Daarop volgde professionalisering en verduurzaming met M32. De projecten onderscheidden zich door:

- het cliëntperspectief als primair vertrekpunt

- een hogere meer invloedrijke positie op de participatieladder

- empowerment van het steunsysteem rond de client

- de online jongere vormt de sleutel vormt om de oudere te bereiken werken met de communicatiemiddelen die de doelgroep in eigen beheer heeft.

 

De samenwerkende partijen hebben bewezen expertise met de onwaarschijnlijke combinatie van zorg, moderne media en diversiteit: IVM Instituut voor verantwoord medicijngebruik, Marokko Media, Sociale Geneeskunde van het AMC, Netwerk Noom, en het Farmaceutisch Bureau Amsterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website