Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

IMPLEMENTATIEVOORBEREIDING GEREALISEERD

Binnen GENERO is brede kennisuitwisseling over en een brede basis gecreëerd voor implementatie van innovaties in zorg en welzijn voor ouderen, uit het Nationaal Programma Ouderenzorg of van daarbuiten zoals door GENERO geïdentificeerde Best en Good Practices.

 

STERKE BETROKKENHEID OUDEREN

Door het organiseren van succesvolle themabijeenkomsten specifiek voor ouderen in Zeeland en Zuid-Holland heeft GENERO ruim 400 ouderen bereikt en via hen vele (ouderen)organisaties, Wmo-raden en andere belangenverenigingen voor ouderen. Via de samenwerkende ouderenbonden van Zuid-Holland (OSO), Zeeland (POSO) en Brabant (VBOB) worden vele ouderen geïnformeerd over de ouderenzorg en de toekomstige ontwikkelingen hierin. Er is een sterkere betrokkenheid van ouderen bij GENERO en het Nationaal Programma Ouderenzorg gerealiseerd. Door ook vervolgactiviteiten van de ouderenbonden zelf kan dit steeds verder worden uitgedragen.

 

INFORMEREN EN ENTHOUSIASMEREN PROFESSIONALS

Inhoudelijke deskundigen van de transitie-experimenten hebben activiteiten ontplooit voor het enthousiasmeren van nog niet goed betrokken partijen en nog niet goed bereikte regio’s. Vanuit een ambassadeursteam zijn 5 regiobijeenkomsten (in Drechtsteden, Nieuwe Waterweg Noord, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden) georganiseerd en een invitational conference over opleiding en onderwijs in de ouderenzorg. Om de aandacht voor de ouderenzorg verder te verbreden is het belangrijk dat in de toekomst meer implementatie(voorbereidende) activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

 

VEEL BELANGSTELLING VOOR BEST PRACTICES

Door in samenwerking met hogescholen Best/Good Practices te inventariseren heeft GENERO aandacht voor disseminatie en implementatie van ook andere dan NPO-zorginnovaties gegenereerd. Er zijn 42 Best/Good Practices of Ideas beschreven en verspreid. Het zijn goede voorbeelden uit de praktijk van ouderenzorg en –welzijn op diverse terreinen: opleiding, preventie, signalering, technologie, voorlichting, wonen, welzijn en zorg. Initiatieven die kunnen aanzetten tot verbeteringen en vernieuwingen die profijt opleveren voor ouderen en/of mantelzorgers. Ze zijn ook te vinden op www.erasmusmc.nl/genero:

 

ACT-team Ouderen, BrabantConnect, Buren voor Buren, ElderCare Planner, Gezond Thuis in Breda, Gezondheidsmeter, Gouden bordjes, Integratieve Reactivering en Rehabilitatie, Logeerhuis De Buren, Mantelzorgwoning, Medido Zorgketen medicijninname, Niet-pluis-signalering somatische en psychogeriatrische problematiek bij ouderen, Nieuwe Nachtegaal, Online-Koor, Ontmoetingscentrum Dementie, Ontmoetingscentrum Prinsenhof, Opsporing en casemanagement kwetsbare ouderen, Pluspunt Wisselaar, Polikliniek voor geriatrische revalidatie, Polygoon in beweging, Preventief ouderenspreekuur, Sensotive, ShareCare Zorgsite, Soep met Liefde, Specialistisch behandelprogramma voor revalidatie bij ouderen, Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, Verlengde keten dementie, Virtueel Verzorgingshuis, Virtuele hulp Anne, Welslagen, Wijkzorg gevraagd!, Wijkzuster terug, Wikiwijk Tilburg, Woerdblok-eiland, Woon morgen zonder zorgen, Woonservicegebieden Rotterdam, Woonzorggroep Huize Kellogg, Wuzzi, ZorgInfo TV, Zorgnet, ZorgSaam Kliniek Hulst, Zorgvoorelkaar.com.

 

TOEKOMST

GENERO is gericht op bevordering van kwalitatief goede en doelmatige zorg/welzijn/ondersteuning van ouderen en mantelzorgers, waarbij de behoefte van ouderen leidend is. De focus de komende tijd blijft zorg en welzijn voor ouderen, maar breder dan alleen gericht op ouderen met complexe problematiek (zoals binnen NPO).

 

Het netwerk betrekt alle bij ouderenzorg betrokken partijen, voor verbinding van wetenschap – praktijk – senioren – bedrijfsleven – opleiding. Door contact te leggen met elkaar en te leren van elkaar in de regio Zuidwest-Nederland is er brede kennisuitwisseling over en een breed implementatieveld voor innovaties in zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Binnen GENERO ontwikkelde kennis wordt ook op landelijk niveau overgedragen en omgekeerd.

 

GENERO heeft een uitstekende landelijke uitstraling en spant zich ook in deze te versterken door duurzame verbindingen te leggen met andere organisaties en netwerken die actief zijn op gebied van ouderenzorg, zoals Medical Delta en landelijke structuren voor verbetering van zorg voor ouderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

GENERO HEEFT IMPLEMENTATIEVOORBEREIDING GEREALISEERD VIA:

 

- Sterkere betrokkenheid ouderen. Door themabijeenkomsten specifiek voor ouderen in Zeeland en Zuid-Holland. In totaal heeft GENERO ruim 400 ouderen bereikt en via hen 270 (ouderen)organisaties, Wmo-raden en andere belangenverenigingen voor ouderen. Ouderen worden vooral ook bereikt via de samenwerkende ouderenbonden van Zuid-Holland (OSO), Brabant (VBOB) en Zeeland (POSO). Diverse afdelingen organiseren nu zelf bijeenkomsten over de toekomst van de ouderenzorg.

 

- Enthousiasmeren van meer organisaties op basis van de inhoud van transitie-experimenten in ook nog minder goed bereikte regio’s. Vanuit het ambassadeursteam zijn vijf regiobijeenkomsten in de regio’s Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Drechtsteden, Nieuwe Waterweg Noord en West-Brabant. Ook was er een invitational conference over opleiding en onderwijs in de ouderenzorg met als doel het bereiken van diverse opleiders en docenten.

 

- Factsheets van 42 Best/Good Practices of Ideas: innovatieve projecten voor zorg en welzijn voor ouderen die mogelijk meerwaarde bieden voor de andere partners uit het netwerk. Deze Best/Good Practices zijn verspreid onder alle partners en zijn ook landelijk beschikbaar (www.erasmusmc.nl/genero).

 

Enkele voorbeelden:

1. Buren voor Buren (Rotterdam) - Matchmakers brengen wijkbewoners met elkaar in contact zodat zij iets voor elkaar kunnen betekenen.

2. Sensotive (Zuid-Holland / Midden-Brabant) - Wegwerp-sensorsticker in combinatie met draagbare scanner voor controle van verzadiging van incontinentiemateriaal.

3. Specialistisch behandelprogramma voor revalidatie bij ouderen (Rotterdam-Rijnmond) - Intensief persoonlijk behandelprogramma voor ouderen die kunnen revalideren. Multidisciplinaire teams werken in behandelprogramma samen om ouderen binnen twee maanden weer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.

4. Verlengde keten dementie (Dordrecht) - In vroeg stadium opvangen van signalen van beginnende dementie bij een cliënt door huishoudelijke hulpen: het zogenaamde ‘niet-pluis-gevoel’.

5. Welslagen (West-Brabant) - Traject voor duurzaam toeleiden van goed en gekwalificeerd personeel naar de sector Zorg & Welzijn.

6. Woon morgen zonder zorgen (Breda) - Vrijwilligers geven voorlichting aan eigenaar-bewoners van 70 jaar en ouder over mogelijkheden om de eigen woning levensloopgeschikt te maken.

7. Wijkzorg gevraagd! (Zuid-Holland) - Toolkit ‘Zorg in de wijk’. Voor meer samenhang in de zorg van de wijkverpleegkundige en in de eerste lijn.

(voor een volledig overzicht: zie bijlage; ook zijn 2 voorbeelden bijgevoegd)

 

- Verbeterde communicatie m.n. naar zorgverleners en oudere inwoners via het Nationaal Programma Ouderenzorg en via berichten aan het eigen (grote) netwerk. Voor berichtgeving aan ouderen is het vooral van belang dat de ouderenbonden beter zijn aangehaakt.

 

Het resultaat is een steviger basis voor implementatie van zorginnovaties voor ouderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENWERKING BASIS VOOR ZORGINNOVATIE

GENERO beoogt verbetering in zorg en welzijn voor ouderen te realiseren door het betrekken van alle voor zorg en welzijn relevante partijen, inclusief ouderen en hun mantelzorgers. Alleen door samenwerking kunnen optimale zorg en welzijn voor ouderen en effectieve en kwalitatief goede zorginnovaties worden ontwikkeld en geëvalueerd. Ook creëert dit het benodigde draagvlak voor implementatie.

 

STRATEGIE

Het GENERO-plan voor de 5e ronde van het NPO is gericht op implementatievoorbereidende activiteiten met vier speerpunten:

1. Sterkere betrokkenheid ouderen realiseren door verbeteren van de verbinding tussen ouderenforum en de achterban (oudere inwoners) in de gehele regio.

2. GENERO Ambassadeursteam: inhoudelijke deskundigen uit de drie transitie-experimentteams (transitieteams) inzetten voor het enthousiasmeren van nog niet goed betrokken partijen (gemeenten/zorgverzekeraars) en nog niet goed bereikte regio’s.

3. Aandacht voor disseminatie en implementatie van andere dan NPO-zorginnovaties. Het identificeren van beloftevolle strategieën en goede praktijken om kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers te ondersteunen; best-practices en zorginnovaties in ontwikkeling in de regio. Dit ondersteunen we onder andere via het geven van vervolg aan het GENERO Kampioenschap.

4. Communicatie verbeteren gericht op m.n. zorgverleners en oudere inwoners waarbij gebruikgemaakt wordt van massamedia gezien het te bereiken gebied.

 

Deze strategie draagt bij aan een breder draagvlak in de regio voor implementatie op termijn van resultaten uit experimenten die er pas na afloop van het NPO zullen zijn. Door het verder enthousiasmeren van partijen in de regio met voor hen relevante kennis (bijv. bruikbaar bij inkoopbeleid) kan tevens de meerwaarde van GENERO vergroot worden waardoor de kans op borging en bestendiging van dit jonge netwerk na afloop van het NPO groter wordt.

 

VERDERE STRUCTURERING NETWERK

Naast extra activiteiten gericht op borging en bestendiging van GENERO wordt ook de netwerkstructuur verder ontwikkeld. Het netwerk is groot, in oppervlakte en aantal inwoners. GENERO hebben we ingedeeld in zeven geografische subregio’s van met gemiddeld 500.000 inwoners per regio:

1) Rotterdam

2) Nieuwe Waterweg Noord

3) Zuid-Hollandse Eilanden

4) Waardenland

5) Midden-Brabant

6) West-Brabant

7) Zeeland

De GENERO Stuurgroep wordt uitgebreid met een bestuurder uit elk van deze regio's. Dit bestuurlijke netwerk heeft een belangrijke rol in het stimuleren van samenwerkingsprocessen, het in gang houden daarvan en het bevorderen van een duurzaam karakter van GENERO.

 

LANGERE TERMIJN

GENERO is een jong netwerk. Het netwerk is blijvend in ontwikkeling en GENERO zal in de komende jaren verder uitgroeien, zowel in omvang als in complexiteit. Het zien van resultaten is belangrijk voor het door partners ervaren van meerwaarde van het netwerk. Verdere ontwikkeling van het netwerk is nodig om dit te realiseren. Gebleken is dat gemotiveerde ambassadeurs goed kunnen werken. Daarop zetten we in. Ook is gestart is met het faciliteren van contact tussen innovatoren en bedrijfsleven om meer zorginnovaties kans te bieden op uitvoering en implementatie, dit krijgt een vervolg in 2011.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website