Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De langdurende ouderenzorg staat voor een ingrijpende transitie richting zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving van ouderen. Ter ondersteuning van deze transitie is in 2008 het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gestart waarin aan de ontwikkeling, uitrol en evaluatie van innovatieve zorgmodellen voor ouderen in een kwetsbare positie is gewerkt. De opgedane inzichten moeten nu snel hun weg vinden naar toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals. Dat is zeker van belang voor de MBO opgeleide (nivo 3 en 4) professionals, aan wie belangrijke taken in de toekomstige zorg worden toebedicht. Tegelijkertijd zijn er bij de MBO opleidingen knelpunten die de vertaalslag van nieuwe inzichten naar het onderwijs niet eenvoudig maken (o.a. een ervaren kloof tussen binnen- en buitenschools leren en onvoldoende praktijkervaring van docenten).

 

In het voorgestelde project wordt een wijkleerplaats (WLP) voor studenten van MBO nivo 3 en 4 zorg- en welzijnsopleidingen ontwikkeld. Dit is een geschikt vehikel om nieuwe inzichten en instrumenten mbt de complexe ouderenzorg te implementeren, daarvan te leren en tegelijkertijd ook aan de knelpunten in het MBO onderwijs te werken. Een WLP is een krachtige leeromgeving waarin professionals, studenten en docenten intensief samenwerken. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor een omschreven deel van de hulpverlening in een specifieke wijk en het door studenten verwerven van relevante beroepscompetenties. Door het dagelijks leren in de echte praktijk zijn onderwijs en praktijk op natuurlijke wijze direct met elkaar verbonden. De praktijkgerichtheid wordt bovendien bevordert doordat ouderen heel actief betrokken worden bij deze WLP, zowel in de ontwikkelfase als bij de uitvoering van het onderwijs in de WLP. Daarnaast intensiveert de WLP de samenwerking tussen praktijkveld, onderwijs en kennisinstellingen en bevordert het de benodigde verbindingen tussen de domeinen zorg, welzijn en (zorg)technologie.

 

De WLP wordt gepositioneerd in de wijk Heerlerheide van de gemeente Heerlen, een sterk vergrijsde wijk met veel sociale en gezondheidsproblemen. Doordat in deze wijk in de afgelopen jaren vanuit één van de NPO transitieprojecten, “Voor Elkaar in Parkstad”, hard gewerkt is aan innovatieve zorgconcepten biedt deze wijk een prima ‘voedingsbodem’ voor de WLP. Er kan bijvoorbeeld aangehaakt worden bij een wijkgerichte multidisciplinaire ketenaanpak met wijkteams nieuwe stijl, wijkcontactpunten en de inzet van wijkverpleegkundigen als zichtbare schakels.

De inhoudelijke focus van de WLP ligt op de ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van thuiswonende ouderen in een kwetsbare positie. Hierbinnen besteden we expliciet aandacht aan drie zaken: de inzet van ondersteunende zorg- en ICT technologie voor het cliëntsysteem (o.a. tele-technologisch wijkplatform voor zorg- en welzijnsdiensten, leefstijlmonitoring, zorg op afstand), handvatten voor zorg- en welzijnsprofessionals mbt het in kaart brengen en ondersteunen van dit cliëntsysteem (o.a. assessment problemen en risico’s en maatwerkgesprekken) en interprofessionele samenwerking. Voor de ontwikkeling van aansprekend onderwijsmateriaal kan direct gebruik gemaakt worden van de inzichten uit recente, door ons uitgevoerde NPO projecten (vanuit de ACZIO regio in Zuid-Limburg). Daarnaast wordt geput uit andere NPO trajecten en wordt aangesloten bij lopende ontwikkeltrajecten vanuit de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties en het ROC, en beschikbaar materiaal uit landelijke programma’s als “zorg voor beter”.

 

De WLP wordt stapsgewijs ingericht, met de uitdrukkelijke intentie om deze na afloop van de projectperiode te continueren en verder uit te bouwen, o.a. richting nivo 5 (HBO) opleidingen. Er worden 3 overlappende fasen onderscheiden. Fase 1 (maand 1-9) is de voorbereidingsfase, waarin de samenwerking, infrastructuur, benodigde scholing en het eerste onderwijsmateriaal verder wordt uitgewerkt. In fase 2, de uitvoeringsfase (maand 7-15), vindt de eerste uitrol van NPO (en gelieerde) tools en producten plaats en worden de eerste onderwijsactiviteiten als pilots uitgevoerd en geëvalueerd. In de derde (optimaliserings)fase, maand 16-24, vindt een verdere uitrol, ontwikkeling en bijstelling van onderwijsmateriaal plaats. In die fase worden ook de ervaringen en bereikte doelen in kaart gebracht.

Het streven is om tenminste 20 werkbegeleiders (zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk die de studenten begeleiden) uitgebreid te scholen voor hun nieuwe rollen. Een veelvoud van deze professionals komen met de zorginnovaties in aanraking die vanuit de WLP worden uitgezet. Tenminste 20 MBO docenten van de opleidingen Zorg en Welzijn worden bij de binnen- en buitenschoolse activiteiten rond de WLP betrokken. Gedurende de gehele projectperiode kunnen naar verwachting 100 MBO studenten betrokken worden bij de WLP onderwijsactiviteiten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website