Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het bestaande netwerk It Betterskip is tot op heden gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, zoveel mogelijk met hulp van de eigen steunstructuur, kunnen blijven wonen in Tytsjerksteradiel en opname in een intramurale setting wordt voorkomen of uitgesteld.

 

Ontwikkelingen

De kosten van de gezondheidszorg nemen toe. De komende jaren zal het aantal mensen dat met chronische-en /of complexe aandoeningen een beroep doet op de gezondheidszorg verder toenemen. Daarnaast speelt in Friesland een dubbele vergrijzing waarbij het aantal kwetsbare ouderen stijgt en er een krapte is aan goed opgeleide professionals ( artsen en verpleegkundigen).

Dit zorgt voor een grote druk op het gehele zorgsysteem . De zorgkosten worden onbetaalbaar. De vraag naar eerstelijnszorg en informele zorg stijgt doordat ouderen langer thuis zullen blijven wonen. Specialistische zorg verschuift van de tweede lijn naar de huisarts en de wijkverpleging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe opvattingen over ziekte en gezondheid (positieve gezondheid) leiden tot een veranderende zorgvraag.

 

Doel

Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk van It Betterskip in Eastermar bestaande uit een huisarts, wijkverpleegkundige, buurtwerker, sociaal werker uit het gebiedsteam, een specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut wordt verstevigd en zo een aanjager wordt voor vernieuwing waardoor knelpunten zoals hiervoor beschreven aangepakt kunnen worden. Door nog meer samenhang te creëren wordt gestreefd naar integrale zorg en een integraal zorgaanbod voor thuiswonende ouderen. We willen zorgvraag voorkomen (door preventie en vroegsignalering), zorg vervangen (door gebruik technologie en inzet van de omgeving van de oudere) en verplaatsen van zorg (van Eerste Lijns Verblijf (ELV) naar thuis).

Het netwerk kan als blauwdruk of kapstok dienen om in de toekomst andere thema`s aan op te hangen.

 

De versteviging van het netwerk gaan we realiseren door tijdens het project met ondersteuning van een actieonderzoeker gezamenlijk te werken en te leren van twee onderwerpen.

 

Onderwerpen

Het eerste onderwerp richt zich op het verbeteren van afstemming van de huisartsenzorg, wijkverpleging en het eerstelijnsverblijf. We zien namelijk dat het aantal crisisopnamen toenemen. Deze opname heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de thuiswonende oudere en ook op de werkdruk van professionals in het netwerk.

 

In het tweede onderwerp focussen we op het vervangen van zorgvragen door het gebruik van technologische oplossingen te verkennen en waar mogelijk te implementeren. Verder door de omgeving van de thuiswonende oudere te verstevigen.

 

Actieonderzoek

We maken gebruik van activerende, interactieve en creatieve methoden in alle fasen van het project. Welke methodieken we precies gaan gebruiken weten we niet op voorhand. Wel maken we bij beide onderwerpen in de planfase gebruik van methoden om de leefwereld, behoeften en gedrag van de oudere inwoners zo goed mogelijk te leren kennen om hier vervolgens de acties in de volgende fase op aan te laten sluiten.

Tijdens iedere bijeenkomst is er een reflectiemoment in het netwerk om zo met elkaar inzicht te verkrijgen in situaties en handelen. Zo zal door middel van een iteratief proces, dat heen en weer gaat tussen inzicht vanuit uiteenlopende perspectieven en concrete oplossingen, gewerkt worden naar een bruikbare, breed implementeerbare oplossing die aansluit bij de behoeften van ouderen en hun naasten en van professionals, rekening houden met de dagelijkse praktijk.

 

Projectstructuur

Er is een werkgroep bestaande uit leden van het netwerk waarop het actieonderzoek is gericht. De projectgroep volgt de resultaten en faciliteert waar nodig.

 

Borging resultaten

De resultaten uit dit netwerk worden op diverse manieren geborgd:

1. Allereerst door de uitkomsten en inzichten te delen met andere netwerken van huisartsen-wijkverpleegkundigen-gebiedsteams en welzijn binnen de Kwadrantgroep. Een afsluitend symposium

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website