Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het bestaande netwerk Groenkamp is tot op heden gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, kunnen blijven wonen in Achtkarspelen en opname in een intramurale setting wordt voorkomen of uitgesteld.

 

Ontwikkelingen

De kosten van de gezondheidszorg nemen toe. De komende jaren zal het aantal mensen dat met chronische-en /of complexe aandoeningen een beroep doet op de gezondheidszorg verder toenemen. Daarnaast speelt in Friesland een dubbele vergrijzing waarbij het aantal kwetsbare ouderen stijgt en er een krapte is aan goed opgeleide professionals ( artsen en verpleegkundigen).

Dit zorgt voor een grote druk op het gehele zorgsysteem. De vraag naar eerstelijnszorg en informele zorg stijgt doordat ouderen langer thuis zullen blijven wonen. Specialistische zorg verschuift van de tweede lijn naar de eerste lijn. Technologische ontwikkelingen en nieuwe opvattingen over ziekte en gezondheid (positieve gezondheid) leiden tot een veranderende zorgvraag.

 

Doel

Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk van Groenkamp in Buitenpost wordt verstevigd en zo een aanjager wordt voor vernieuwing waardoor knelpunten zoals hiervoor beschreven aangepakt kunnen worden. Het netwerk kan als blauwdruk of kapstok dienen om in de toekomst andere thema's aan op te hangen.

 

De versteviging van het netwerk gaan we realiseren door tijdens het project met ondersteuning van een actieonderzoeker gezamenlijk te werken en te leren van twee onderwerpen.

 

Onderwerpen

Het eerste onderwerp is gericht op het voorkomen escalatie van zorg in acute situaties. In gemeente Achtkarspelen anticiperen ouderen namelijk veelal niet op mogelijke veranderingen in de toekomst. Zorgmijding is een veelvoorkomend thema en ouderen redden zich lang thuis. Echter het niet anticiperen heeft als gevolg dat bij het (tijdelijk) wegvallen van steunstructuren zeer regelmatig acute zorg ingezet moet worden met vervelende gevolgen voor inwoners en werkdruk voor professionals. Door ouderen te stimuleren de eigen regie en grip op hun situatie te houden verwachten we acute zorgsituaties te voorkomen. Tijdens het project gaan we op zoek naar manieren om de regie en grip te stimuleren en deze vervolgens implementeren.

 

In het tweede onderwerp is de focus gericht op het optimaliseren van welzijn, ondersteuning en zorg voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten.

Het aantal ouderen met dementie neemt toe, ook in de gemeente Achtkarspelen. Bovendien maken de inwoners uit deze gemeente veelal pas laat gebruik van intramurale voorzieningen (zie ook motivatie bij vorig onderwerp) en wordt er een groot beroep op mantelzorgers gedaan. Om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie optimaal vorm te geven is een stevig netwerk (zowel professioneel als informeel) nodig die ook op dit onderwerp samenwerkt. Als kapstok voor de inhoud van de samenwerking gaat het netwerk een deel van de aanbevelingen uit de “cliëntreis dementie”, opgesteld door zorgverzekeraar De Friesland en Friese gemeenten in afstemming met aanbieders, implementeren.

 

Actieonderzoek

We maken gebruik van activerende, interactieve en creatieve methoden in alle fasen van het project. In de planfase maken we gebruik van methoden om de leefwereld van de oudere inwoners zo goed mogelijk te leren kennen om hier vervolgens de acties in de volgende fase op aan te laten sluiten.

Tijdens iedere bijeenkomst is er een reflectiemoment in het netwerk om zo met elkaar inzicht te verkrijgen in situaties en handelen. Zo zal door middel van een iteratief proces, gewerkt worden naar een bruikbare, breed implementeerbare oplossing die aansluit bij de behoeften van ouderen en hun naasten en van professionals, rekening houden met de dagelijkse praktijk.

 

Projectstructuur

Er is een werkgroep bestaande uit leden van het netwerk waarop het actieonderzoek plaatsvindt. De projectgroep volgt de resultaten en faciliteert waar nodig.

 

Borging resultaten

De resultaten uit dit netwerk worden op diverse manieren geborgd:

1. Do

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website