Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Heerenveen en omstreken is het doel de lokale verbindingen in de driehoek huisartsen-wijkverpleging-sociaal domein te versterken. Omdat de werkgebieden van de drie geledingen niet samenvallen is dit complex.

 

In de zomer van 2019 zijn vertegenwoordigers van (sub-)hagro’s in gesprek gegaan met wijkverpleegkundigen en leden sociaal wijkteams, met als belangrijkste vraag: Wat zijn knelpunten in onze samenwerking? Vervolgens zijn deze (sub-)hagro’s gezamenlijk in contact getreden met de gemeentelijke beleidsadviseur.

 

Uit al die gesprekken hebben we een model ontwikkeld hoe we de verbindingen kunnen versterken. We gaan in elke gemeente een gemeentelijke/beleidsmatige driehoek inrichten. Op lokaal niveau doen we dat ook, waarvoor we als basis (sub)hagro’s hebben gekozen. Elke driehoek gaat afspraken maken over aanspreekpunten, bereikbaarheid, communicatie, het inlichten van de eigen achterban/collega’s enz. Ook gaat de communicatie worden ingericht tussen de gemeentelijke driehoek enerzijds en de lokale driehoeken in die gemeente anderzijds.

Als begeleidende thema’s hebben we gekozen zorginnovatie en kennisdeling.

Er is commitment verkregen van alle drie geledingen met dit plan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de gevoerde gesprekken zijn bestaande verbindingen aangehaald. Nieuwe contacten, bv tussen lokale werkers en beleidsadviseurs zijn tot stand gekomen.

We hebben ontdekt dat er weliswaar nog gaten zijn in de driehoeken en in de kennis die we van elkaar hebben, maar dat er ook veel gezamenlijk belang is.

Eén van die belangen is de beperkte capaciteit bij vrijwel alle zorgmedewerkers. We hopen door elkaar beter te leren kennen vormen van zorginnovatie op het spoor te komen die met relatief geringe tijd, aandacht en geld, veel (tijd)winst op kunnen leveren.

Regionale kennisdeling is versterkt.

Er is een model ontwikkeld waarover binnen de regio overeenstemming bestaat.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Regio Heerenveen en omstreken, met meer dan 27.000 kwetsbare ouderen 65+, kent meerdere lokale netwerken en een regionaal programma integrale ouderenzorg: Regioplan Heerenveen.

Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal goed samen. Nu we de lokale contacten met het sociaal domein willen versterken en uitbreiden om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg en welzijn, lopen we op meerdere plekken in de regio aan tegen de complexe infrastructuur op lokaal niveau. De regio omvat zes huisartsengroepen, 10 – 15 aanbieders van wijkverpleging en vijf gemeenten of delen daarvan. Werkgebieden vallen niet samen.

 

Doelstelling van de subsidieaanvraag

De subsidie wordt aangevraagd voor meerdere lokale netwerken.

Met de aangevraagde subsidie willen we komen tot een door de betrokken partijen gedragen lokale netwerkinfrastructuur waarin ook de gemeenten betrokken zijn. Hierin kunnen we dan de komende jaren werk- en samenwerkingsafspraken maken met het sociaal domein, om te beginnen voor twee lokaal gekozen thema’s.

 

Inzet van de subsidie

We zetten hier graag een ROS-adviseur voor in. Zij heeft expertise op het gebied van organisatie- en netwerkontwikkeling en kent de regio en de ouderenzorg heel goed.

Ook vragen we vergoeding van kosten van zorgprofessionals die een belangrijke rol hebben bij het analyseren van knelpunten en verbeterpunten en het opstellen van een gedragen plan van aanpak.

Managers en adviseurs van instellingen zetten eigen middelen in voor hun inzet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website