Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorgprofessionals uit de wijk Ommoord voelden zich na een bijeenkomst in november 2018 uitgedaagd om het onderwerp ondervoeding samen bij de kop te pakken. Zij waren geschrokken van de hoge incidentie ondervoeding bij thuiswonende ouderen en constatering dat de samenwerking op dit thema binnen de eigen wijk niet goed verloopt. Om de knelpunten in de samenwerking boven tafel te krijgen is aan de hand van een persona ‘honkvaste zelfstandige oudere’ allereerst een patiëntreis met elkaar opgetekend. Hiermee kwam goed in beeld dat ouderen met ondervoeding vaak onder de radar van de professionals blijven. Het gedeeld gevoel van urgentie om met dit onderwerp aan de slag te gaan nam hierdoor verder toe. Daarna is in kaart gebracht wat ieders rol en informatiebehoefte is, welke wijknetwerken er zijn en wat verbeterpunten en kansen qua samenwerking zijn. Dit vanuit het vertrekpunt geen nieuw wijknetwerk te ontwikkelen, maar juist beter gebruik te maken van bestaande structuren.

Aan de hand van een voorbeeld hoe samenwerking eruit kan zien uit Apeldoorn, wil de projectgroep verder aan de slag met een wijkgerichte interventie. Tevens zijn een aantal gezamenlijke actielijnen (te weten bereikbaarheid; deskundigheidsbevordering; zorgpad signalering/opvolging) opgesteld. Begin 2020 organiseert de projectgroep een brede bijeenkomst voor deze wijk, waarbij ze terugkijken en met collega’s, ouderen en andere belanghebbenden aan de hand van het plan van aanpak willen vooruitblikken op een mogelijk vervolg.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorgprofessionals uit de wijk Ommoord hebben beter zicht op hun eigen rol en hun onderlinge samenwerking als het gaat om ondervoeding en kwetsbaarheid bij ouderen.

Aan de hand van een patiëntreis is inzicht verkregen in elkaars rollen en informatiebehoefte. Daarnaast zijn verbeterpunten en kansen in hun gezamenlijke zorg voor ouderen met ondervoeding besproken. Binnen het project zijn drie actielijnen gericht op het verbeteren van casefinding van ondervoeding, te weten bereikbaarheid, deskundigheidsbevordering, verbeteren werkafspraken. Er bestaat commitment over de actielijnen en het plan van aanpak op hoofdlijnen.

Het onderwerp staat structureler op de agenda bij de bestaande overlegstructuren tussen medisch en sociaal domein in deze wijk, zoals het ‘Vlechtwerkoverleg’. Bewustwording van problematiek stond centraal in een wijkbreed FTO. Het netwerk is uitgebreid met de apothekers.

De projectgroepleden ervaren door hun betrokkenheid dat ze meer bewust omgaan met de problematiek. Dit uit zich in elkaar beter vinden, vaker raadplegen diëtist, meegeven van folders over ondervoeding. De projectgroep wil een ambassadeursfunctie binnen Ommoord vervullen en deze resultaten verder brengen.

Dit alles vormt een basis om ondervoeding en kwetsbaarheid bij ouderen in de wijk Ommoord met een gezamenlijke werkwijze door verschillende disciplines aan te pakken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door een in november 2018 georganiseerde bijeenkomst ‘ondervoeding bij 65+ - ers’ in de wijk Ommoord komt dit netwerk tot stand. De bijeenkomst werd georganiseerd door gemeente, Hogeschool Rotterdam en ZorgImpuls.

Het netwerk bestaat uit professionals met een sterke intrinsieke motivatie op het thema ‘ondervoeding bij ouderen’ en is nog in een opstartfase. Bedoeling is om met deze professionals het thema ondervoeding verder te verkennen, waarna kennis en kunde worden verspreid onder andere professionals. Ervaringsdeskundigen (ouderen, mantelzorgers) worden nadrukkelijk betrokken in de verkenning.

Met de professionals wordt niet alleen verder ingezoomd op het thema ondervoeding, ook onderliggende factoren als eenzaamheid, bewegen en sociale aspecten worden meegenomen. Het netwerk richt zich op 65+’ers in de wijk Ommoord. Op dit moment is coördinatie nog extern belegd (ZorgImpuls) met nadrukkelijk de taak het eigenaarschap bij de partijen te beleggen gedurende het traject.

 

 

Ter voorbereiding op de bijeenkomst in november 2018 is een quickscan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de populatie ouderen en bestaande netwerken in Ommoord. Ook de informatie die bij de bijeenkomst zelf werd verkregen, wordt benut voor de verdere ontwikkeling van de netwerkaanpak. De vervolgbijeenkomsten hebben tot doel om te komen tot een diepere analyse en wordt vertaald naar een netwerkaanpak in het gebied, die mogelijk ook naar soortgelijke wijken kan worden vertaald.

 

Er nemen 5 of 6 professionals deel, die hebben aangegeven zich verder in te willen zetten om ondervoeding bij ouderen op de kaart te zetten. In 2 bijeenkomsten zoomen we in op het onderwerp ondervoeding en wisselen we van gedachten over hoe de samenwerking tussen professionals in de wijk beter kan op dit thema. Speciale aandacht is er voor (vroeg)signalering, opvolging en monitoring. Bij de bijeenkomsten belichten we het thema ondervoeding vanuit de oudere en vanuit de professionals. In de samenwerking wordt eveneens de bestaande samenwerking rondom kwetsbare ouderen in het algemeen meegenomen, en bekeken wordt of hier crosslinks kunnen worden gemaakt.

1e bijeenkomst (april)

In de eerste bijeenkomst brengen we door middel van een patiëntreis het proces- en de knelpunten in kaart van de kennis en samenwerking op ondervoeding in het gebied en formuleren we wat er vanuit de patiënt nodig is in de wijk aan kennis en verbinding.

2e bijeenkomst (juni)

In de tweede bijeenkomst zoomen we in op de vraag hoe de samenwerking op ondervoeding ingericht kan worden, en of dit binnen bestaande netwerken kan. We doen gezamenlijk een omgevingsanalyse: we brengen de lokale netwerken, het doel van de netwerken en de vertegenwoordiging van de netwerken in kaart. Waar liggen kansen of juist risico’s voor samenwerking? In de bijeenkomsten worden goede voorbeelden en het landelijk protocol ondervoeding bij ouderen gedeeld.

 

Resultaat: een gezamenlijke visie op het thema ondervoeding in de lokale context, inzicht in het lokale proces, knelpunten en kansen van een goede samenwerking op ondervoeding en wat er nodig is in de wijk. Een gezamenlijke ambitie: we maken afspraken hoe verder: wat kunnen de professionals doen om het thema verder op de kaart te krijgen en de samenwerking te verbeteren? Wie of wat is daar verder voor nodig? En waar is ondersteuning van de gemeente, ZorgImpuls of andere partijen nodig?

 

In een derde bijeenkomst in kwartaal 4 van 2019 kijken we wat de eerdere bijeenkomsten hebben opgeleverd en evalueren we: wat wordt er al opgepakt? Hoe gaat dat en hoe ervaren de professionals dit? Wat merken de bewoners in de wijk hiervan? Op welke punten gaat het goed? En welke punten verdienen nog aandacht? Wat betekent dit voor de samenwerking in de wijk en voor de verbinding tussen 0e-1e en 2e lijn? Op basis van de uitkomsten worden eventuele vervolgstappen bepaald.

 

2 bijeenkomsten in deze periode – gepland in april en juni.

De derde evaluatiebijeenkomst vindt in kwartaal 4 2019 plaats. Dit wordt niet meegerekend in de tijdsplanning en valt onder een eventueel vervolg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website