Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Redzamer in Overvecht heeft in fase 1 in Overvecht een QuickScan uitgevoerd in het sociaal domein van ouderen om inzicht te verkrijgen in de positie, knelpunten en kansen voor een nog betere afstemming van welzijn (het sociaal domein) met publieke gezondheid en zorg voor ouderen. De bevindingen moeten leiden tot een vernieuwde samenwerking tussen instellingen, buurtinitiatieven, gemeente en ouderen in Overvecht. Door krachten en middelen voor ouderen te bundelen en ouderen nauw te betrekken moet een sociaal domein tot stand komen met goede basisvoorzieningen en een toegankelijk en aantrekkelijk aanbod, waar ouderen hun sociale contacten kunnen uitbreiden, vaardigheden kunnen vergroten, gestimuleerd worden meer te gaan bewegen en met elkaar op stap te gaan. Het project heeft in fase 1 geresulteerd in een plan van aanpak om te komen tot een alliantie seniorvriendelijk Overvecht met een belangrijke rol voor vertegenwioordigers van de ouderen zelf en enkele projectvoorstellen om enekele gekostateerde knelpunten op korte termijn te kunnen aanpakken. Doelgroep potentieel kwetsbare ouderen die nog niet in een traject zitten en/of structureel in beeld zijn bij de zorg en gezondheidsinstellingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Beschrijving doelstelling en ambitie netwerk.

2. Beschrijving van hoe het netwerk het doel wil realiseren.

3. Beschrijving van wie en wat daarvoor minimaal nodig is.

4. Beschrijving positie, knelpunten en kansen in Overvecht.

5. Voorstel voor de wijze van inbedding van een eventueel structureel multidisciplinair overleg.

6. Beschrijving van de betrokkenheid van cliënten en mantelzorgers in het netwerk

7. Beschrijving van de inhoudelijke onderwerpen: Eenzaamheid en Sociaal Vitaal die het netwerk gaat uitwerken ten behoeve van de inrichting van het sociaal domein voor AOW+ ouderen.

8. Beschrijving van de aanpak om deze inhoudelijk onderwerpen uit te voeren

9. Voorstel voor een pilotproject in twee buurten van Overvecht i.s.m. externe aanbieders zoals het Grijze Koppen Orkest.

10. Voorstel voor een proeftuin Inclusief Digitaal

10. Intentieverklaring tot samenwerking tussen de betrokken partijen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk Gezonde Wijk Overvecht heeft Mira Media als extern adviseur gekozen om het netwerk te ondersteunen bij het verwerven van inzicht in de positie, knelpunten en kansen voor een nog betere afstemming van welzijn (het sociaal domein) met sociale en medische zorg voor ouderen in de wijk. In Overvecht is tot nu toe veel aandacht besteed aan de organisatie van integrale zorg en de start van Welzijn op Recept. Het algemeen sociaal domein voor ouderen is nog onvoldoende ontwikkeld en sluit ook nog niet voldoende aan bij de wensen en behoeften van de ouderen in de wijk. De netwerkpartners vinden dat een goede en duurzame invulling van het sociaal domein en afstemming met en aansluiting op zorg en ondersteuning een belangrijke preventieve uitwerking zal hebben. Als mensen actief blijven, is dat belangrijk voor de gezondheid en een goed activiteitenaanbod biedt kansen voor het voorkomen en op tijd signaleren van eenzaamheid en andere vormen van kwetsbaarheid. Het duurzame aanbod moet ook publieke gezondheid- en zorgprofessionals meer mogelijkheden gaan bieden om ouderen door te verwijzen naar voor hen toegankelijke activiteiten in de directe omgeving. Dit aanbod wordt nu nog niet goed gevonden. Om dit te realiseren wil het netwerk Gezonde Wijk Overvecht de link leggen met andere gezondheids- en ouderen netwerken/projecten in de wijk Overvecht. Door krachten en middelen voor ouderen te bundelen en ouderen nauw te betrekken moet een sociaal domein tot stand komen met een toegankelijk en aantrekkelijk aanbod, waar ouderen hun sociale contacten kunnen uitbreiden, vaardigheden kunnen vergroten, gestimuleerd worden meer te gaan bewegen en met elkaar op stap te gaan. Door ook de U-Pas organisatie te betrekken, moeten eventuele financiële obstakels hierbij voor een deel worden weggenomen. In dit kader wordt ook onderzocht hoe met het plan kan worden aangesloten bij het nieuwe gemeentelijke plan Samen voor Overvecht, 2019 – 2022. Dit alles moeten leiden tot een duurzaam activiteitenaanbod dat niet eenmalig is, maar regelmatig terug komt in een buurtgerichte jaarprogrammering en wordt aangeboden op bereikbare plekken in de wijk. De bestaande buurtmobiel kan hier een belangrijke rol in vervullen.

 

Momenteel zijn er verspreid over de wijk Overvecht al veel activiteiten voor de doelgroep. In de eerste fase wordt een inventarisatie gemaakt van succesvolle activiteiten en onderzocht of zo ja hoe deze verduurzaamd kunnen worden. Denk hierbij aan: Uitjes voor ouderen, Scootmobielcursus, (U-Centraal) buren helpen buren, informatievoorziening en hulp bij belasting, bankzaken, zorgverzekering, buurtbemiddeling. Project Ouderen in de Wijk, Sociaal Vitaal, Granny’s finest, appeltaartconcerten, beweegactiviteiten, de diabetes challenge. Er wordt ook gekeken of het programma ‘de Virtuele dokter’ benut kan worden. In de wijk wordt ook gebruik gemaakt van extern aanbod, zoals het Grijze Koppen Orkest en verhalencirkels dat naadloos aansluit bij de wensen van de ouderen in de wijk. De activiteiten en het netwerk van de armoedecoalitie worden ook in de verkennende fase betrokken. Tenslotte wordt onderzocht welke rol MBO-studenten van het Wijkleerbedrijf en de opleiding verzorging van het Beautycollege in het sociaal domein kunnen hebben.

 

De verwachting is dat het project met een betere organisatie van het sociaal domein meer ouderen een aantrekkelijk en beter activiteiten kan bieden en de (zwaarbelaste) wijkprofessionals makkelijker mensen op het spoor van wijkactiviteiten kunnen zetten. De sociale contacten die dat voor ouderen oplevert leiden tot een betere gezondheid, minder eenzaamheid, en minder druk op hulpverleners.

 

Er wordt de wijk een QuickScan uitgevoerd en een omgevingsanalyse gemaakt om de doelgroep ouderen en hun wensen, evenals het succesvolle aanbod voor ouderen in Overvecht, in kaart te brengen. Ook wordt gekeken naar de doelstellingen en ambities van de verschillende netwerken in Overvecht en mogelijke overlappingen daarin. Dit gebeurt in een aantal sessies met focusgroepen en dialoogtafels met ouderen, mantelzorgers, vrijwillige

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website