Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naam netwerk

Ouderen op de Kaart Culemborg

 

Doel van het netwerk

Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

 

Aangesloten organisaties bij het netwerk

GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk van Roijen, Huisartsenpraktijk Parijsch, Sociaal Wijkteam Culemborg, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (Santé Partners), Elk Welzijn, Gemeente Culemborg, Stichting zorgcentra de Betuwe, Stichting Seniorencollectief Culemborg, Curadomi.

 

Doel en aanpak project

Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie ten behoeve van een breed gedragen ouderenbeleid in Culemborg. Om dit doel te bereiken organiseren we drie tot vier sessies met de aangesloten organisaties. Met interactieve werkvormen stellen we samen een visie, doelen en een verbeterplan op voor het netwerk. De sleutelfiguren (professionals en/of vrijwilligers) weten daarna wat zij anders moeten doen in de samenwerking om meer integraal te werken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoek gegevens van GDD Gelderland-Zuid laten zien dat de ouderen populatie in Culemborg groeit en thema’s als eenzaamheid, vallen, ondervoeding en mantelzorg steeds vaker een aandachtspunt zijn. Het blijkt dat bijvoorbeeld 22% van de ouderen (65+) kwetsbaar is. Dit zijn in Culemborg ca. 1100 ouderen. De meesten voelen zich gezond, 28% voelt zich eenzaam, 23% is de afgelopen 3 maanden gevallen, 50% voldoet niet aan de fit norm, 21% beweegt zich te weinig en ruim 90% doet niet aan balans oefening.

In Culemborg is met de subsidie ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ een netwerk van organisaties gevormd, die betrokken zijn bij ouderenzorg. Een netwerk waarbij samenwerking onontbeerlijk wordt geacht om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de leefstijl, zorg en welzijn van de thuiswonende ouderen. Deze gevormde preventiewerkgroep ouderen en welzijn in Culemborg heeft in vier werkbijeenkomsten een droombeeld en doelstelling voor 2022 bepaald:

“Alle ouderen in Culemborg voelen zich gezien en weten hoe ze zo gezond mogelijk ouder worden. Hebben geen zorgen over de juiste zorg, want ze weten bij wie ze moeten zijn en blijven langer veilig in hun vertrouwde omgeving wonen!”

Besloten is om vooral te gaan richten op 75+ers die thuis wonen en nog redelijk vitaal zijn en hen die kwetsbaar zijn of meer risico hebben op kwetsbaarheid. Uiteindelijk zijn er twee belangrijke thema’s gekozen om op voorhand gezamenlijk aan te gaan werken. Dit zijn integrale aanpak valpreventie en eenzaamheidsbestrijding. De ambitie is neergelegd om beide onderdelen binnen 3 jaar met 5% te verminderen. De meting van de GGD gezondheidsmonitor 2025 versus de meting van 2021 zal hiervoor de graadmeter zijn. De organisaties die deel namen aan de preventiewerkgroep waren: GGD Gelderland-Zuid, Mura Zorgadvies, Gemeente Culemborg, Sociaal Wijkteam, Santé partners/STMR, Rivas, Curadomi, Zorgcentrum de Betuwe, huisartsen praktijken Van Roijen en Parijsch, ElkWelzijn en Senioren Collectief namens de ouderen van Culemborg.

Alle deelnemende partijen hebben zich geconformeerd om het uitgestippelde traject het komende jaar mee vorm te geven. In twee werkgroepen zal een pad worden uitgezet om de neergelegde doelstellingen: Valincidenten en eenzaamheid onder ouderen in Culemborg de komende jaren met 5% te verminderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten uit de ouderenmonitor van GGD Gelderland Zuid geven aan dat de ouderenpopulatie groeit en thema’s als eenzaamheid, ondervoeding, vallen en mantelzorg steeds vaker gaan voorkomen. Er is er veel versnippering in Culemborg omtrent ouderen. Iedereen doet wat en voor de ouderen is het niet altijd duidelijk waar ze nu terecht kunnen. Vanuit een netwerk wil men werken aan een gezamenlijke visie ten behoeve van ouderenbeleid. Met als doel de leefstijl en zorg van de oudere te verbeteren zodat zij zo lang mogelijk is goede omstandigheden thuis kunnen blijven wonen.

 

Het netwerk wil werken aan:

 

- het versterken van een integrale aanpak van gezond ouder worden in Culemborg met een samenhangend programma op preventie en activiteiten die hier aan bijdraagt.

 

- Het aanbieden van samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Culemborg. Met als doel het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de zorg voor de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

 

- Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie ten behoeve van een breed gedragen ouderenbeleid in Culemborg. De sleutelfiguren (Professionals en/of vrijwilligers) weten hoe zij effectiever en meer integraal kunnen samenwerken.

 

Het netwerk richt zich in eerste instantie op de Culemborgse wijk Parijsch. Dit omdat hier relatief veel ouderen van >65 jaar wonen. Ontwikkeldoel is de resultaten van een plan van aanpak in een later stadium breder uit te rollen in andere wijken in de gemeente.

 

Het netwerk wil zich richten op zowel ouderen die nog redelijk vitaal zijn als op ouderen in meer kwetsbare situaties. Het wil meer zicht krijgen op problematiek en risicofactoren voor kwetsbaarheid. Daarnaast wil het ook kijken hoe je thuiswonende ouderen zo goed mogelijk kunt bereiken, in beeld krijgt en houdt. Er is duidelijk meer inzet op preventie en vroegsignalering gewenst. Dit vraagt om een goede, gestructureerde samenwerking in de wijk, tussen alle hulpverleners en organisaties.

 

De deelnemers van het netwerk willen graag met elkaar aan de slag en zien een grote meerwaarde in het betrekken van een externe adviseur om het ontwikkelproces snel en effectief met elkaar te doorlopen. Deze subsidie is daarbij ondersteunend.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website