Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen in Etten-Leur en Zundert lang en gezond thuis.

Met ouderen, mantelzorgers en met professionals, managers en beleidsmedewerkers van organisaties, gemeenten en zorgverzekeraar CZ is een interactief visie en uitwerkingsproces uitgevoerd. Gericht op wat nodig is om ouderen lang en gezond thuis te laten wonen.

Het netwerk heeft de visie "Positieve Gezondheid, Gedrag en ZiekteZorg" als leidende ontwikkelrichting gekozen. In deze visie staan de behoeften en acties van ouderen en mantelzorgers centraal.

De uitwerking concentreerde zich op twee speerpunten:

1: betere samenwerking tussen welzijn, WMO en zorg, vanuit de behoeften van ouderen en mantelzorgers.

2: betere (digitale) informatievoorziening.

Op basis van interviews en interactieve werksessies is een plan van aanpak voor gezamenlijke ontwikkeling gemaakt. Daarbij worden bestaande middelen en structuren benut en verder verbeterd. Op die manier is een behapbaar verbeterplan ontstaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten van het proces zijn de volgende acties die door ouderen, mantelzorgers, professionals en organisaties worden onderschreven:

- alle partners omarmen de visie "Positieve Gezondheid, Gedrag en ZiekteZorg" als leidraad voor verdere ontwikkeling

- benutten Netwerkkaart Dementie voor alle ouderen

- op wijkniveau door middel van netwerkbijeenkomsten gestructureerd bouwen aan samenwerking en werken vanuit de uitgangspunten van de gezamenlijke visie

- netwerkpartners worden uitgenodigd deel te namen aan trainingen in Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

- digitale informatie wordt verbeterd door de reeds bestaande 'voorzieningengids' stap voor stap verder te vullen en de bekendheid bij zorgverleners en bewoners te vergroten.

- de KBO wordt betrokken bij het stimuleren van gebruik van digitale informatie door ouderen en mantelzorgers

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Organisaties willen de bestaande netwerksamenwerking rond kwetsbare thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder in Etten-Leur en Zundert graag structureel verbreden naar andere domeinen en de samenwerking verder verdiepen.

Deelnemende organisaties zijn: Het Huisartsenteam, Avoord, Thebe, Surplus, Stichting Welzijns Zundert, Indigo, Breburg, gemeente Etten-Leur, Gemeente Zundert, CZ Zorgverzekeraar.

 

Doelen van het ontwikkelproces zijn:

* Een gemeenschappelijke visie en ambitie vaststellen;

* Vroegsignalering van kwetsbare ouderen vervroegen en verbreden;

* De behoeften en mogelijkheden van de ouderen zelf en hun omgeving beter benutten;

* Structurele verbinding van de Kernteams Ouderenzorg met WMO, Welzijn en GGZ tot stand brengen;

* Samenhang van inzet en werkwijze van de betrokken professionals te vergroten door gemeenschappelijke visie en taal;

* Bestaande interventies beter benutten en onderlinge samenhang daarvan vergroten;

 

Door middel van een werkdag, werkgroepen en een terugkom dagdeel worden bovenstaande doelstellingen gerealiseerd.

 

De begeleiding van dit proces gebeurt door Bettery Institute, met als primaire adviseur Hilbrand Jacobs

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website