Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Heerenveen willen we per gemeente een geformaliseerde beleidsdriehoek vormen tussen huisartsenzorg, wijkverpleging en sociaal domein inclusief welzijn. Op uitvoerend niveau vormen we een aantal lokale driehoeken tussen dezelfde geledingen.

In totaal betreft dit tussen de tien en vijftien driehoeken.

Als deze netwerkinfrastructuur gevormd is, zijn de randvoorwaarden gereed om op al die niveaus de inhoud van de zorg voor patiënten/cliënten te verbeteren en meer af te stemmen op de patiënt/cliënt.

 

De actieonderzoeker doet observaties die ondanks dat bijna alle overleggen digitaal verlopen, werkbare adviezen opleveren.

 

Het project ligt op schema. Onder voorbehoud van de corona-ontwikkelingen kunnen we het resultaat op tijd opleveren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In vrijwel alle te vormen driehoeken zijn de betrokken zorgverleners bekend. Hun achterban is in kaart gebracht.

 

Een deel van de driehoeken heeft reeds één of meer bijeenkomsten gehad om werkafspraken te maken en te bespreken welke inhoudelijke thema's zij zien voor verbetering.

 

Er is een kader geformuleerd waaraan de driehoeken moeten voldoen om te bewerkstelligen dat ze continuïteit hebben en niet uit elkaar vallen als een voortrekker wegvalt. Een deel van de driehoeken voldoet reeds voor een groot deel aan dit kader.

 

In de projectgroep, geriatrische netwerken en regiegroep is kennis gedeeld zodat van elkaar geleerd wordt.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Regio Heerenveen en omstreken kent een regionaal programma integrale zorg: Regioplan Heerenveen. Ouderenzorg is hiervan een belangrijke pijler. De regio omvat zes huisartsengroepen, ca tien aanbieders van wijkverpleging en vijf gemeenten of delen daarvan. Inrichting van de toegangsfunctie en het welzijnswerk is in de gemeenten verschillend geregeld. Werkgebieden vallen niet samen.

 

Omdat we de lokale verbindingen in de driehoek huisartsen-wijkverpleging-sociaal domein willen versterken, hebben we m.b.v. een voorgaande Ontwikkelsubsidie, Fase I, een model ontwikkeld hoe we dat kunnen doen.

We zijn gekomen tot het plan om in elke gemeente een gemeentelijke/ beleidsmatige driehoek in te richten. En daarnaast tot inrichting van lokale driehoeken (op organisatorisch niveau). Als basis voor de lokale driehoeken hebben we (sub) hagro’s gekozen. Er is commitment verkregen van alle drie geledingen met dit plan.

 

Doelstelling van de subsidieaanvraag

De subsidie wordt aangevraagd voor het daadwerkelijk inrichten en formaliseren van deze beleidsmatige en lokale driehoeken. Bij het sociaal domein nemen we daarbij niet alleen de sociale wijkteams mee, maar ook het welzijnsdomein.

Daartoe behoort onder meer de personele invulling van aanspreekpunten, afspraken over bereikbaarheid, communicatielijnen in de driehoek en met ieders eigen achterban/ collega’s. En daarnaast ook de communicatie tussen de gemeentelijke en de lokale driehoeken in die gemeente. Als speciale aandachtspunten hebben we kennisdeling gekozen, in het bijzonder m.b.t. innovatieve zorg.

Door te komen tot een geborgde infrastructuur werken we aan continuïteit, een belangrijke randvoorwaarde. Het achterliggende doel is om in de vervolgfase tot verdere verbeteringen te komen in de zorg thuis, dicht bij de oudere; tot een samenhangend aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning.

 

Inzet van de subsidie

We zetten een enthousiaste actieonderzoeker in om ons te laten bevragen en van haar en elkaar te leren. Zo vergroten we het lerend vermogen en de verandercapaciteit. Zij zal m.b.v. (participerende) observatie een beeld krijgen van de huidige samenwerkingscultu(u)r(en) en gewoonten en met ons bepalen wat aandachtspunten zijn voor verandering. Hiermee kunnen we ons plan van aanpak voor het inrichten van de driehoeken aanscherpen.

Ook vragen we vergoeding van kosten van de zorgprofessionals (praktijkverpleegkundigen, praktijkmanagers, wijkverpleegkundigen) die zich daadwerkelijk gaan inzetten voor het formaliseren van de driehoeken.

Managers en adviseurs van instellingen en gemeenten, leden sociaal wijkteams en welzijnsorganisaties, alsmede ROS Friesland zetten eigen middelen in.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website