Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Het sociale domein is volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd is er de noodzaak om financiële middelen anders te besteden. Dit vraagt om een andere manier van werken, die vele professionals zich ook eigen maken. Toch blijven hulpverlening en zorg vanuit eigen specialismes werken, wordt er vroeg gesignaleerd maar niet altijd of onvoldoende op ingezet, wordt er bij meerdere problemen opgedeeld in deelgebieden, vaak ontbreekt een holistische benadering.

Life events zijn indrukwekkende gebeurtenissen in iemands leven die positief of negatief het gevoel van geluk of tevredenheid kunnen beïnvloeden.

ERWELZIJN, een project van Stichting Welzijn Lochem, is het inzicht dat life events opvolgend op elkaar zijn en ook “ besmettelijk” zijn richting familieleden. Opvolgendheid is te voorkomen door er op het juiste moment te zijn met de juiste ondersteuning. Door iemands veerkracht te versterken en doelgericht te ondersteunen om in kaart gebrachte risico’s te voorkomen.

Een vergelijk met domino: we gaan als het ware voor de volgende dominosteen staan die dreigt om te vallen. En daarmee geeft ERWELZIJN de mogelijkheid om opvolgende life events tegen te houden. Zodoende kan de hulpverlening zich richten op de dominostenen die al gevallen zijn in plaats van de hele tijd achter de feiten aan te lopen. Daarmee besparen we zorgkosten.

In het kader van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van ZonMw heeft Stichting Welzijn Lochem een ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg Fase 1 aangevraagd. Vanuit ERWELZIJN is het thema eenzaamheid onderzocht. Er is gekozen voor een pragmatische aanpak. Er is gestart met een literatuuronderzoek, een verkennende inventarisatie van bestaand ondersteuningsaanbod rondom eenzaamheid, van interventies op dit gebied, van overlegstructuren en van reeds bestaande initiatieven. Vervolgens is er een start gemaakt met het vormen van een lokaal netwerk. In het netwerk is vertegenwoordigd de gemeente Lochem, integraal loket “ ’t Baken” van de gemeente Lochem, vereniging ZorgSamen, Graafschapbibliotheken, Stichting Lonely Lochem, Stichting Welzijn Lochem. Door de Stichting Lonely Lochem is de stem van belanghebbenden en ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd. Een inwoner van de gemeente Lochem, zelf betrokken bij diverse activiteiten is ook gevraagd deel te nemen.

De interventie domino is 50 maal gespeeld met senioren. Zowel in 1 op 1 situatie als in een kleine groep. Voor het vervolg heeft deze interventie aandacht.

Het enthousiasme van de samenwerkingspartners maakte dat er in het kader van de week van de eenzaamheid enkele uitvoerende activiteiten zijn gerealiseerd.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

Literatuuronderzoek:

Er is gekeken naar een definitie van eenzaamheid, oorzaken van eenzaamheid en naar de diverse vormen van eenzaamheid. De conclusie kan worden getrokken dat de gevolgen van eenzaamheid groot zijn.

Veldonderzoek en interventieontwikkeling:

De interventie domino is 50 maal gespeeld met senioren. Zowel in een 1 op 1 situatie als in een kleine groep. Voor het vervolg heeft deze interventie aandacht. In een eerste evaluatie worden de volgende punten genoemd: de domino lijkt te hoogdrempelig, soms wordt er onvermogen geconstateerd, en is de interventie minder toegankelijk.

Stichting Welzijn Lochem evalueert de domino als instrument en bij de doorontwikkeling in fase 2 zal hier aandacht voor zijn. Voor het spelen van de domino is een instructie geschreven, materiaal om de domino uit te voeren is gemaakt. De instructie moet worden aangescherpt.

Domino’s zijn niet openbaar gemaakt i.v.m. privacyoverwegingen.

Tenslotte wordt bekeken of er door een andere interventie op veerkracht kan worden ingezet.

Samenwerkingspartners:

Er is samenwerking gezocht en gevonden met diverse partners waarin ook de doelgroep. Met deze groep is verkend wat rollen zouden kunnen zijn, eerste afspraken zijn gemaakt. In november 2019 is een convenant getekend. Naar verwachting wordt de groep groter en diverser. Er is meer belangstelling vanuit het netwerk om mee te gaan doen. Bijv. rondom het thema eenzaamheid en mantelzorg.

Uitvoering:

Tenslotte is ook door het aanwezige enthousiasme van alle partners gekozen om tot uitvoering te komen. De week van de eenzaamheid is gebruikt om een eerste samenwerking te starten waarbij “ First Mates ” www.welzijnlochem.nl/first-mates/ regionale bekendheid kreeg. Resultaat: 38 aanmeldingen, enthousiaste reacties, contacten die ook na deze bijeenkomst doorgaan en een mooie samenwerking in een startend netwerk.

Een overzicht van activiteiten is gemaakt en inmiddels uitgedeeld aan diverse groepen ouderen.

Er is een projectplan geschreven waarbij voor een volgende week tegen eenzaamheid gebruik van kan worden gemaakt. deze resultaten zijn als bijlage toegevoegd!

Visie: samenwerking om de domino naar eenzaamheid te stoppen.

Rollen:

- uitvoerder preventieve interventie

- signaleerder

- coördinator

- hulpverlener

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De manier waarop we de situatie van ons netwerk gaan analyseren is aan de hand van onze nieuwe aanpak en werkwijze: Er Wel Zijn. Hierin is de eerste stap inzicht krijgen in de opeenvolging van life-events, oorzaken en gevolgen. En belangrijker nog: wanneer hadden wie waar wel moeten zijn. Met welke passende interventie. Hieruit kunnen we vervolgens concluderen welke betrokken professionals in ons netwerk moeten zitten. Oftewel: vroegtijdig signaleren en passend, met de juiste partners, interveniëren.

Een gedragen plan van aanpak wordt gerealiseerd door partijen te betrekken vanaf dat duidelijk is dat zij een rol kunnen en willen spelen. Dit zijn, naast ZorgSamen en SWL, mensen of organisaties die zich herkennen in de doelstelling: het voorkomen van (de negatieve gevolgen van) eenzaamheid onder ouderen en resultaten kunnen leveren om dit doel te bereiken.

Het huidige netwerk kan gedurende het project groeien. Het netwerk deelt nieuw verworven inzichten en bepaald samen welke interventies passend zijn of (in gezamenlijkheid) kunnen worden ontwikkeld. Dit alles wordt ondersteunt door de adviseur vanuit Er Wel Zijn.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website