Projectomschrijving

Het netwerk Beter Thuis Loosduinen (BTL) heeft het afgelopen jaar veel bereikt en geleerd op drie onderwerpen.

1. Participatie bewoners

Onder het motto van “Help ons helpen” zoeken we naar gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Hulpverleners kunnen dit niet alleen.
Samenwerking met wijkbewoners is hierin essentieel. Een groep van 25 actieve wijkbewoners heeft aangegeven dit samen met ons te willen doen. Het netwerk heeft een stip op de horizon gezet tav bewonersparticipatie. Deze stip is “het realiseren van meebeslissen/medeverantwoordelijkheid van de bewoner op het vlak van initiatieven gericht op gezondheid en welzijn in Loosduinen. Een vertegenwoordiging van de inwoner denkt/praat/beslist mee voor het collectief van bewoners van Loosduinen.” De eerste stap hebben we gezet aan de hand van het thema polyfarmacie. We zijn nog lang niet bij die stip op de horizon. Met name omdat we nog onvoldoende mensen hebben gevonden die namens het collectief kunnen spreken. In de volgende fase onderzoeken we of we dit via de wijkverenigingen kunnen vormgeven.

2. Implementatie

BTL is op zoek gegaan naar een digitale werkwijze om implementatie van de multidisciplinaire samenwerking, vorm te geven. We hebben onderzoek verricht en geformuleerd wat we van de app verwachten. De siilo concept app biedt hiervoor goede oplossingen. Siilo is een bij de zorgverleners bekende app. Siilo voldoet aan alle privacy eisen. Samen met de leverancier hebben wij de connect app
vormgegeven. Onze zorgpaden staan in de zorgapp zodat alle leden makkelijk op iedere tijd deze kan raadpleging en vragenlijsten en stroomschema’s die hierin staan kan raadplegen. Doordat alle leden met
hun specialisaties in de app staan, is het makkelijker elkaar te vinden voor een verwijzing of vraag. Tevens biedt de app mogelijkheden om casus situaties aan elkaar voor te leggen en kunnen we met nieuwsbrieven elkaar op de hoogte houden. De plannen zijn om in het komende jaar te onderzoeken welke andere nieuwe mogelijkheden de app ons biedt in het vormgeven van de multidisciplinaire samenwerking.

3. Participatie

In het verslagjaar heeft BTL extra aandacht besteed aan het uitbreiden van het netwerk. Dit hebben we gedaan met bijeenkomsten per discipline, waarbij alle in de wijk Loosduinen gevestigde hulpverleners zijn uitgenodigd. Daarnaast hebben we samenwerkingsrelaties tot stand gebracht met diverse stedelijke projecten en organisaties die raakvlakken hebben met de doelstelling van BTL. De interne samenwerking hebben we bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Het actieonderzoek heeft ons een spiegel voorgehouden waardoor we zien dat ontwikkelingen schoksgewijs verlopen. Het is belangrijk dat we kleine acties ondernemen en de resultaten hiervan benoemen. Zodat leden enthousiast en betrokken blijven. We hebben meer zicht gekregen op de dynamiek tussen de leden en hoe we dit optimaal kunnen gebruiken in onze verdere ontwikkeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website