Projectomschrijving

Dagopvang is een belangrijke zorgvoorziening voor zelfstandig wonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Naast reguliere voorzieningen voor dagopvang (in bijvoorbeeld verzorgingshuizen), zijn er in Nederland ongeveer 150 zorgboerderijen die dagopvang aanbieden aan mensen met dementie. In 2007 is de financiering van bepaalde zorgvoorzieningen, waaronder thuiszorg, overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op korte termijn zal ook dagopvang worden overgeheveld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Zorgboerderijen worden gezien als een waardevolle aanvulling op het bestaande zorgaanbod voor zelfstandig wonende mensen met dementie. Het is nog niet bekend of en hoe zorgboerderijen kunnen bijdragen aan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Verder is nog niet bekend of deelname aan zorgboerderijen hierdoor zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van de langdurige zorgkosten (bijvoorbeeld door het uitstellen van opname in een verpleeghuis) en/of de curatieve zorgkosten van ouderen. Aangezien gemeenten op korte termijn verantwoordelijk zullen worden voor dagopvang is het voor hen relevant om na te gaan welke voorzieningen kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Wmo; namelijk het bevorderen van de maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers. Daarnaast is het voor hen van belang om na te gaan wat de consequenties hiervan zullen zijn voor de zorgkosten.

De eerste doelstelling van het project is daarom het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die dagopvang op zorgboerderijen kan leveren aan de maatschappelijke participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hiertoe zullen interviews worden afgenomen bij koppels van mensen met dementie en hun mantelzorgers uit drie verschillende groepen: 1. mensen met dementie die deelnemen aan dagopvang op een zorgboerderij en hun mantelzorgers; 2. mensen met dementie die op een wachtlijst staan voor dagopvang op een zorgboerderij en hun mantelzorgers en 3. mensen met dementie die deelnemen aan reguliere dagopvang en hun mantelzorgers.

Daarnaast zouden we idealiter een kostenonderzoek willen uitvoeren waarin het effect van dagopvang op zorgboerderijen op de curatieve en langdurige zorgkosten van thuiswonende mensen met dementie onderzocht zou kunnen worden. Er is echter gebleken dat het voor de korte termijn van de subsidieaanvraag niet mogelijk was om een gedegen kostenonderzoek op te zetten. De tweede doelstelling van het project is daarom het verkrijgen van inzicht in de (on)mogelijkheden en randvoorwaarden voor onderzoek naar het effect van dagopvang op zorgboerderijen op de curatieve en langdurige zorgkosten van thuiswonende mensen met dementie. Hiertoe zal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd.

De onderzoeksresultaten zullen verspreid worden via een factsheet voor het veld, een beleidssamenvatting voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische Zaken en een plan van aanpak voor het uitvoeren van een longitudinaal retrospectief onderzoek waarin het effect van zorgboerderijen op het zorggebruik en de curatieve en langdurige zorgkosten van mensen met dementie kan worden geëvalueerd. Daarnaast zullen de resultaten van het project worden gepresenteerd op nationale en internationale congressen.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website