Projectomschrijving


Het aantal zorgboerderijen voor mensen met een verstandelijke beperking is de laatste jaren fors toegenomen. Het is echter onduidelijk of deze vorm van zorg effectief is als het gaat om een vermindering van zorgconsumptie en verbetering van kwaliteit van leven, empowerment en sociale contacten van mensen met een verstandelijke beperking.

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van de dagbesteding op de zorgboerderij bij mensen met een verstandelijke beperking.

De basis voor de effectstudie is een kwaliteitsinstrument dat als aanvulling op het huidige kwaliteitssysteem voor zorglandbouw is ontwikkeld. Als zorgboerderijen voldoen aan dit kwaliteitssysteem krijgen ze een kwaliteitskeurmerk. Het kwaliteitsinstrument, dat in opdracht van de landelijke federatie is ontwikkeld, wordt vanaf najaar 2012 landelijk ingevoerd. Het is ontwikkeld voor de doelgroepen ouderen, volwassenen met psychiatrische problematiek, jeugdigen en mensen met een verstandelijke beperking. Dit instrument monitort de motivatie van cliënten om naar de zorgboerderij te gaan, de tevredenheid met diverse aspecten, betrokkenheid bij de boerderij en de activiteiten en het behalen van doelstellingen. Doordat dit instrument verplicht is voor zorgboeren die het kwaliteitskeurmerk hanteren, is het mogelijk binnen een projectperiode van 2 jaar veel data te verzamelen zonder de praktijk veel geweld aan te doen.

Het kwaliteitsinstrument wordt aangevuld met (vragenlijst)metingen van de zorgconsumptie en een aantal gevalideerde vragenlijsten waarin werktevredenheid, kwaliteit van leven, zelfvertrouwen en empowerment van mensen met een verstandelijke beperking worden vastgesteld. Hierdoor kunnen de resultaten worden vergeleken met andere interventiestudies bij mensen met een verstandelijke beperking.

We kiezen voor een repeated measures design. Op basis van een tijdscriterium wordt per deelnemer bepaald hoeveel metingen uitgevoerd worden. Het aantal metingen wordt verbonden aan het behoren tot een bepaald cohort. Het streven is om 150 cliënten te betrekken in dit onderzoek. Binnen het voorgestelde design zal gebruik gemaakt worden van een wachtlijst-controlegroep. Dit versterkt de controlefunctie van het design en de betekenisverlening van gevonden resultaten in de experimentele groep.

Na de projectperiode blijven de metingen met het kwaliteitsinstrument doorlopen. Het project wordt uitgevoerd door een deskundig team waarin praktijk (zorgorganisaties, Federatie Landbouw, 5 regio's van zorgboeren) en gerenommeerde kenniscentra (Tranzo-Tilburg University, Wageningen-UR, Verwey-Jonker Instituut en Ernst & Young) zijn vertegenwoordigd. Dit projectvoorstel wordt op zich zelf staand ingediend, maar is gelieerd aan drie andere projectvoorstellen die zich richten op de effectiviteit van jeugdzorg op de boerderij (ingediend door Praktikon), effectiviteit van zorgboerderijen voor mensen met dementie (ingediend door Wageningen University) en effectiviteit van zorgboerderijen voor mensen met een psychiatrische achtergrond (ingediend door Wageningen University). De vier projectvoorstellen hebben een vergelijkbare opzet. Er is een kerngroep geformeerd van praktijkmensen, cliëntenvertegenwoordiging en wetenschappelijke experts (inclusief een methodoloog, Prof. Maria Koelen) die betrokken zijn bij alle vier projectvoorstellen. Deze groep zorgt voor afstemming en voor een doorontwikkelde versie van het instrumentarium om de kwaliteits- en effectmeting bij verschillende cliëntgroepen op zorgboerderijen te continueren na afloop van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website