Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Wijk-Up Call!

Context en probleem: In de wijk Amsterdam Zuidoost zien professionals ouderen met complexe problematiek op diverse domeinen (gezondheid, welzijn, wonen, financiën). De zorg- en welzijnsproblemen van de thuiswonende ouderen in de wijk zijn vaak met elkaar verweven. De verwevenheid is te verklaren door het feit dat gezondheidsproblemen vaak leiden tot sociale problemen en vice versa.

Het aantal acute opnames van deze ouderen is de laatste jaren hoger dan verwacht mag worden op basis van demografische gegevens. Om het vraagstuk rondom acute opnames voortvarend aan te pakken, is afgelopen zomer de wijkkliniek van start gegaan in Amsterdam Zuidoost. De wijkkliniek heeft als doel om acute opnames te voorkomen en het herstel van kwetsbare ouderen bij en na een acute opname te bevorderen, waarbij specifieke expertise op het gebied van de ouderzorg wordt ingezet.

Om het toenemende aantal thuiswonende ouderen met complexe problematiek van passende integrale zorg en ondersteuning te voorzien, is er behoefte aan

(1) nauwe samenwerking tussen zorgprofessionals (zoals verpleegkundigen, ergotherapeuten en artsen) met professionals uit het welzijnsdomein om zo

(2) de steeds complexer wordende zorg en welzijnsvraagstukken aan ouderen in Amsterdam Zuidoost afgestemd aan te kunnen bieden en

(3) integraal onderwijs voor MBO en HBO op de scheidslijn van zorg en welzijn over ouderen in de wijk.

Doelstelling: Het leernetwerk Amsterdam Zuidoost richt zich op het verbeteren van deze interdisciplinaire samenwerking. Met het leernetwerk willen we een interprofessionele leerwerkplaats opzetten om integrale ouderenzorg waarin de zorg en sociale vraagstukken aansluiten bij de vragen en behoeften van de ouderen in Amsterdam Zuidoost.

De ambitie is om

1. studenten van de verschillende zorg- en welzijnsopleidingen samen intramuraal én extramuraal ‘door heel de wijk en de wijkkliniek heen’ stage te laten lopen, waarbij ze interprofessioneel samenwerkend leren. De te ontwikkelen leerwerkplaats zal niet alleen voor een goede verankering van de Wijkkliniek in de wijk zorgen, maar ook voor een goede samenwerking met professionals binnen het domein welzijn.

2. Een leernetwerk op te zetten waarbij professionals, cliënten en docenten uit zorg en welzijn elkaar treffen en met en van elkaar leren.

De faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft ruime ervaring met het opzetten van leernetwerken. Het op te zetten leernetwerk bouwt voort op de bestaande netwerken van docenten én zorgprofessionals, de eerder toegepaste leermiddelen/leermethoden, én de ontwikkelde producten en kennis uit deze eerder door HvA opgezette leernetwerken. De uitbreiding van het leernetwerk met het sociale domein realiseren we door het betrekken van de faculteit Maatschappij en Recht (FMR) van de HvA; deze faculteit heeft al enige tijd terug de Buurtwinkel voor Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) ontwikkeld.

Resultaten

-Leernetwerk: Een interprofessioneel leernetwerk waarin zorg- en welzijnsprofessionals, en docenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen samen leren (van en met ouderen) om toegerust te zijn voor toekomstbestendige ouderenzorg in Amsterdam Zuidoost.

-Leerwerkplaats: Een interprofessionele academische leerwerkplaats (ontwikkeld binnen het leernetwerk) waarin docenten en studenten van verschillende zorg- en welzijnsopleidingen samenwerken met alle betrokken disciplines in de wijk Zuidoost.

-Kennis- en competentieontwikkeling voor de professionals

Door de succesvol gebleken leermethodes ‘de Whole system in the room’ en ‘Follow the Patient’ bijeenkomsten en ‘in elkaars praktijk meekijken’ leren zorg- en welzijnsprofessionals elkaars expertise kennen (wie doet wat) In ‘masterclasses’ wordt het kennisniveau over actuele zorg- en welzijnsproblemen in de wijk verhoogd. Via een interprofessionele wijkanalyse wordt enerzijds de behoefte binnen de wijk en anderzijds het aanbod in de wijk helder voor professionals.

Implementatie en borging

De academische leerwerkplaats wordt als reguliere opleidingsactivite

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website