Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project Wie zorgt in de Wijk vinden leerbijeenkomsten plaats rondom een viertal thema's. Ter voorbereiding op deze lunches zijn ouderen in Almere geinterviewd over de wijze waarop zij de zorg en ondersteuning beleven. Gesprekken over complexe zorg, zingeving, toegang tot de zorg en technologische voorzieningen leverden veel stof op tot discussie. Samen met de ouderenbond KBO en zorgorganisaties is vervolgens de eerste lunch voorbereid die inmiddels heeft plaatsgevonden. Zo'n 30 deelnemers woonden de lunch bij die betrekking had op ouderenzorg en complexe problematiek. Er werden vier groepen gevormd, en uit de verschillende groepen konden al snel een aantal knelpunten worden gedestilleerd: met name in de afstemming tussen organisaties zijn verbeteringen te realiseren. De lunch smaakte naar meer: inmiddels zijn de voorbereidingen voor de volgende lunch (over diversiteit) al in volle gang.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste resultaten van de afgelopen periode waren:

- Onderzoek onder ouderen, verhalen over de zorg en ondersteuning. Diverse ervaringen, van tevredenheid over de 'angels van Almere' (de zorgverleners) als boosheid over de toegang 'kan het niet wat minder'.

- 10 tal tekeningen die de situatie van ouderen in de hedendaagse zorg in beeld brengen.

- Voorbereiding door de stuurgroep van de eerste action learning lunch

- Uitvoering van de eerste action learning lunch rondom het thema complexe zorg aan ouderen. >30 deelnemers, uitkomsten verspreid.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Leernetwerk wijkverpleegkundigen Flevoland bestaat uit bevlogen mensen die de kwaliteit van de wijkverpleging vanuit een intrinsieke motivatie willen vergroten. Ondanks dat de wijkverplegingsuren onder druk staan door tekort aan mensen, maken de deelnemers van het leernetwerk tijd om met elkaar uit te wisselen, nieuwe kennis op te doen en de zorg te verbeteren. Vanuit zorgorganisaties en vanuit het HBO-V en het MBO ondernemen mensen leeractiviteiten, die varieren van casuistiekbespreking tot meegaan met elkaars werk, uitwisselen en minisymposia.

 

De afgelopen tijd heeft het netwerk bestaan op basis van de tijdsinzet van de betrokken organisaties, zonder enige vorm van subsidie. Met deze aanvraag beoogt het netwerk verbreding en verdieping te realiseren. Verbreding door de activiteiten (specifiek: action learning) uit te kunnen breiden naar meer mensen in de betrokken organisaties; verdieping door een inhoudelijk thema (integrale zorg voor ouderen in de wijk) met elkaar uit te diepen.

 

Dit start bij de ervaringen van cliënten met de zorg, die het afgelopen jaar voor Almere door de patiëntenfederatie in kaart zijn gebracht. Uit deze ervaringen en uit de praktijk weten we dat er grote knelpunten zijn ten aanzien van huisvesting en eenzaamheid. Ouderen die zorg nodig hebben in Almere vaak met veel verschillende professionals te maken hebben. Zij merken dat er in de overdracht nog van alles mis gaat. Ook is er vaak geen sprake van een systeembenadering, waardoor in partnerrelaties treurige situaties kunnen ontstaan. De wijkverpleegkundigen merken dat er afstemming nodig is met de wijkteams, maar vooralsnog is er nog geen manier gevonden om deze afstemming goed te realiseren. In de hectiek van de dag worden geen momenten gevonden om met elkaar te leren van ervaringen.

 

Het thema 'integrale zorg' is al geruime tijd onderwerp van het leernetwerk Flevoland. Met een kritische blik is naar het begrip gekeken en zijn er kanttekeningen bij geplaatst. In het huidige project wil het leernetwerk zorgen dat de gedachte achter integrale zorg (leveren van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats door de juiste persoon) wordt gerealiseerd - zonder daarbij voorbij te gaan aan specialismen en zonder daarbij bureaucratisch overleg in het leven te willen roepen.

 

In een tijd waarin er tekorten ontstaan aan 'handen aan het bed', is er vervolgens behoefte aan met elkaar leren op een manier die dicht bij de praktijk staat en aan kan sluiten op de dagelijkse werkzaamheden. Leren on the job.

In het afgelopen jaar heeft het HBO-V, samen met het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg, de betrokken zorgorganisaties en cliënten de methodiek action learning ontwikkeld op een manier die aansluit bij de praktijk. Met deze aanvraag willen we de methodiek verder uitrollen en inzetten voor het realiseren goede zorg en ondersteuning van ouderen in Almere.

 

Doelen van dit traject zijn

- op klantniveau: bijdragen aan de situatie dat ouderen een - in eigen ogen - goed leven kunnen leiden;

- op zorg en ondersteuningsniveau: dat wijkverpleegkundigen en wijkteams goed met elkaar samenwerken om dit te faciliteren

- op theoretisch niveau: bijdragen aan theorievorming integraal werken

- op niveau van randvoorwaarden: kennis verspreiden onder bbeleidsmakers over de randvoorwaarden om de samenwerking te realiseren.

 

Patientenfederatie Flevoland, ouderenbelangenorganisatie KBO, HBO-V en Lectoraat Klantenperspectief van Windesheim Flevoland, ROC-Flevoland, Buurtzorg, Zorggroep Almere, Zorgfix en gemeente Almere bundelen hun krachten in dit project 'Wie zorgt in de wijk'. Het project kent een aantal fasen:

1) Beeld van ouderenzorg in Almere: waarin het perspectief van de klant op ouderenzorg wordt verzameld en samen met ouderen voorbereidingen worden getroffen voor Action Learning trajecten samen met professionals, docenten en studenten.

2) Action Learning waarbij op basis van thema's de knelpunten en vraagstukken met elkaar worden besproken en oplossingen worden uitgedacht en in de praktijk gebracht.

3) Het geleerde leren: waarin de le

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website