Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting deel A

 

Doelstelling van het huidige onderzoeksproject richt zich op het bevorderen van zelfredzaamheid, verbetering of behouden van de algehele gesteldheid en daarmee van de kwaliteit van leven van cliënten die afhankelijk zijn van langdurige zorg thuis en in het verpleeghuis te optimaliseren. Om dat te kunnen bereiken is er eerder een aanpak ontwikkeld, genaamd Function Focused Care (FFC). FFC is een aanpak om cliënten te motiveren om meer activiteiten in het dagelijkse leven te ondernemen en zorgverleners te leren hoe ze cliënten hierbij het beste kunnen ondersteunen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dagelijkse activiteiten zoals wassen en aankleden of de tafel dekken. De aanpak (FFC) lijkt veelbelovend maar dient verder te worden aangepast te worden op basis van opgedane ervaringen en kennis in eerder onderzoek. Daarnaast dient de aanpak verder geëvalueerd te worden. Dit project heeft daarom de volgende doelen:

1. Het aanpassen van de FFC aanpak aan de doelgroep/ setting waarbij een basispakket wordt ontwikkeld.

2. Het testen van de haalbaarheid van deze aangepaste FFC aanpak.

3. Het evalueren van de effectiviteit van deze FFC aanpak.

4. De resultaten te verspreiden naar alle relevante partijen.

 

Het project wordt uitgevoerd in drie regio’s in Nederland waarbij zowel thuiswonende als verpleeghuis cliënten worden betrokken.

Inmiddels is het eerste doel vrijwel afgerond. Daarvoor zijn focusgroepen uitgevoerd met betrokkenen (onderzoekers, medewerkers) uit de eerdere projecten gericht op FFC. Deze eerdere projecten werden uitgevoerd in het verpleeghuis, de thuiszorg en het ziekenhuis. Aanvullende interviews met clienten werden geanalyseerd. De resultaten van de eerste fase hebben geresulteerd in een aangepaste aanpak die samen met opleiders, diverse medewerkers en andere experten is ontwikkeld (verpleeghuis en thuiszorg). Het onderzoeksprotocol voor de pilot is goedgekeurd door de METC. Het testen van de haalbaarheid is begin van 2020 gestart. Helaas heeft de COVID-19 uitbraak de pilot voorlopig stilgezet. We houden nauw contact over eventuele mogelijkheden voor de heropstart. De interventie voor het verpleeghuis is aangepast en de voorgestelde aanpak is voorgelegd aan een aantal medewerkers in de thuiszorg. Op basis van hun bevindingen kan een verdere aanpassing plaatsvinden.

 

 

Samenvatting deel B

Verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen cliënten dagelijks bij het wassen. Dit is een van de

essentiële zorgactiviteiten. In de laatste 10 jaar zien we dat cliënten steeds vaker gewassen worden met

wegwerp wasdoekjes (zgn verzorgend wassen).

Hoewel in veel verpleeghuizen verzorgend wassen is ingevoerd, zien we in de praktijk dat het vaak

niet gebruikt wordt, dat de cliënt vaak niet betrokken wordt in de keuze voor verzorgend wassen en

dat verzorgend wassen vaak niet correct wordt uitgevoerd, bijv wasdoekjes worden niet opgewarmd

en open pakjes worden hergebruikt. Hierdoor is de zorg suboptimaal en is het belangrijk om het

gebruik op korte en lange termijn te verbeteren.

Dit project heeft daarom drie doelen:

1. Het ontwikkelen van een strategie voor het opnieuw en duurzaam invoeren van verzorgend

wassen

2. Het evalueren van de effectiviteit en haalbaarheid van deze strategie

3. De resultaten te verspreiden naar alle relevante partijen

Het project wordt uitgevoerd in negen verpleeghuizen uit drie regio’s in Nederland.

In werk pakket 1 brengen we de huidige praktijk en de belemmerende en bevorderende factoren in

kaart voor verzorgend wassen. We inventariseren we wat er tot nu toe gedaan is om verzorgend

wassen in te voeren en op basis hiervan ontwikkelen we manieren om de invoering duurzaam te

verbeteren.

In werk pakket 2 voeren we verzorgend wassen opnieuw in met de methoden ontwikkeld in werk

pakket 1. We evalueren wat wel en niet werkt, maken eventueel aanpassingen en bundelen dit zodat

het bruikbaar is voor de verpleeghuizen die verzorgend wassen willen verbeteren. Tevens ontwikkelen

we scholingsmateriaal wat gebruikt kan worden in de verpleegkundige opleidingen.

In werk pakket 3 richten we ons op de verspreiding van de kennis die is opgedaan.

 

We hebben zes van de negen verpleeghuizen geworven voor het project en zijn met drie verpleeghuizen in gesprek. Helaas heeft de COVID-19 uitbraak alles voorlopig stilgezet.

Het onderzoeksprotocol is goedgekeurd door de METC.

Voor de COVID uitbraak hebben we bij 28 cliënten de wasbeurt kunnen observeren en vragen kunnen stellen aan de verzorgenden.

De eerste, voorlopige resultaten laten zien dat verzorgend wassen vaak niet in lijn met de richtlijn wordt uitgevoerd. Zo worden bijvoorbeeld nog steeds handdoeken gebruikt om na te drogen en wordt het gezicht van de cliënt ook met de doekjes gewassen. Cliënten worden vaak niet betrokken bij de keuze voor de wasmethode.

We zullen echter meer observaties moeten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van de praktijk. Het onderzoek wordt opgepakt zodra dit weer mogelijk is in de verpleeghuizen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten zijn in twee separate bijlagen (deel A en deel B) beschreven.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door de cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere: hulp bij het wassen en aankleden en ondersteuning bij voeding en bij het bewegen. Wanneer de zelfredzaamheid in het gedrang komt ervaren cliënten vaak grote gevolgen hiervan in hun dagelijkse leven. Dat geldt zeker voor de kwetsbare groep cliënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn (thuis en in het verpleeghuis) en vaak op meerdere terreinen problemen ervaren.

 

In 2014 initieerde we het Basic Care Revisited (BCR) programma om meer wetenschappelijke kennis te generen over deze ADL activiteiten. De huidige projectaanvraag borduurt verder op het BCR programma en zet daarbij in op de meest belovende interventies en resultaten voortgekomen uit BCR. De aanvraag bestaat uit twee delen. Deel A betreft de verdere uitbreiding en evaluatie van een aanpak ter verbetering van zelfredzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg (thuis en in het verpleeghuis), genaamd Function Focused Care. Deel B heeft als doelstelling de verdere en correcte implementatie van verzorgend wassen in het verpleeghuis. In beide projecten, die bestaan uit diverse werkpakken, wordt verder geborduurd op de ervaring uit deze eerdere BCR (Tussen Weten en Doen) projecten.

 

Beide onderdelen dragen expliciet bij aan de onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend evidence based handelen in de dagelijkse praktijk. De opbrengsten van beide projecten ondersteunen de verpleegkundige en verzorgenden bij het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment. Er worden diverse producten ontwikkeld die de verpleging en verzorging handvatten zullen bieden om ADL zorg te verlenen in de langdurige zorg. Daarom zal gedurende het gehele project uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvinden tussen onderzoekers, zorgverleners, cliënten/ mantelzorgers en de onderwijsinstellingen (waaronder het mbo en hbo-verpleegkunde).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website